21.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 305/8


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/2102

av den 15 november 2017

om ändring av direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU (3) om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ett krav på att kommissionen ska undersöka behovet av att ändra det direktivets tillämpningsområde med avseende på den elektriska och elektroniska utrustning som avses däri och, vid behov, lägga fram ett lagstiftningsförslag gällande eventuella ytterligare undantag beträffande den elektriska och elektroniska utrustningen.

(2)

Transaktioner på sekundärmarknaden för elektrisk och elektronisk utrustning, som inbegriper reparation, byte av reservdelar, renovering och återanvändning samt anpassning i efterhand, bör underlättas för att främja cirkulär ekonomi i unionen. En hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön bör säkerställas, bland annat genom miljövänlig återvinning och bortskaffande av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Onödiga administrativa bördor för marknadsaktörerna bör undvikas. Enligt direktiv 2011/65/EU får elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG (4), och som inte överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 2011/65/EU, fortsätta att tillhandahållas på marknaden till och med den 22 juli 2019. Efter detta datum är emellertid både utsläppandet på marknaden av elektrisk och elektronisk utrustning som inte uppfyller kraven och transaktioner på sekundärmarknaden med sådana produkter förbjuden. Sådana förbud mot transaktioner på sekundärmarknaden står i strid med de allmänna principer som ligger till grund för unionens åtgärder för tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om produkter och bör därför tas bort.

(3)

Vissa produktgrupper bör uteslutas från tillämpningsområdet för direktiv 2011/65/EU, eftersom de endast skulle medföra försumbara miljö- eller hälsovinster om de omfattades samt medföra olösliga efterlevnadsproblem och leda till en snedvridning av marknaden som inte kan hanteras effektivt genom de undantag som föreskrivs i det direktivet.

(4)

Orgelpipor byggs av en särskild typ av blybaserade legeringar, som hittills inte har kunnat ersättas med något alternativ. De flesta piporglar står på samma plats under århundraden, och deras omsättning är försumbar. Piporglar bör därför uteslutas från tillämpningsområdet för direktiv 2011/65/EU, eftersom det skulle ge försumbara fördelar när det gäller substitution av bly om de omfattades.

(5)

Direktiv 2011/65/EU gäller inte mobila maskiner med inbyggd källa för kraftgenerering vilka uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning. För vissa typer av mobila maskiner som inte är avsedda för vägtrafik tillverkas dock två versioner vid samma produktionslinje, där kraftkällan (antingen inbyggd eller extern) är den enda skillnaden. Dessa versioner bör behandlas på samma sätt enligt det direktivet. Mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som för sin kraftgenerering använder traktionsdrift med extern strömkälla bör därför också undantas från tillämpningsområdet för direktiv 2011/65/EU.

(6)

För samtliga berörda kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning, såsom de anges i bilaga I till direktiv 2011/65/EU, bör villkoren för undantag för återanvända reservdelar som återvunnits från elektrisk och elektronisk utrustning tydligt fastställas. Eftersom undantag från begränsningen av användning av vissa farliga ämnen bör ha begränsad varaktighet, bör den maximala giltighetstiden för befintliga undantag också tydligt fastställas för samtliga berörda kategorier av elprodukter, inklusive kategori 11.

(7)

När en ansökan om förnyelse av ett undantag görs, ska kommissionen fatta beslut senast sex månader innan det aktuella undantaget upphör att gälla, om inte särskilda omständigheter motiverar en annan tidsfrist. Ingen tidsfrist har fastställts för när kommissionen ska fatta beslut om ansökningar om nya undantag. Enligt rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 18 april 2016 om utövandet av befogenheten att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med direktiv 2011/65/EU har den tidsfristen visat sig vara omöjlig att hålla i praktiken, eftersom det är nödvändigt att följa ett antal obligatoriska förfaranden vid utvärderingen av en ansökan om förnyelse av undantag. Tidsfristen innebär inget mervärde för det befintliga förfarandet för utvärderingen av ansökningar om förnyelse, men skapar däremot osäkerhet för företag och andra berörda parter när den inte kan hållas. Å andra sidan är kontinuiteten i affärsverksamheten garanterad eftersom marknadsaktörer kan lita på att befintliga undantag fortsätter att gälla till dess att ett beslut har fattats om ansökan om förnyelse. Därför bör bestämmelsen med tidsfristen tas bort. Kommissionen bör dock, kort efter att den mottagit en ansökan, meddela sökanden, medlemsstaten och Europaparlamentet en tidsplan för antagandet av sitt beslut om ansökan. Den allmänna översyn av direktiv 2011/65/EU som kommissionen ska genomföra senast den 22 juli 2021 bör dessutom inbegripa fastställandet av en realistisk tidsfrist för ett beslut av kommissionen avseende en ansökan om förnyelse av ett undantag som ska fattas innan det berörda undantaget upphör att gälla.

(8)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att genom begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning bidra till skyddet för människors hälsa och till miljövänlig återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna eftersom skillnader mellan de lagar och andra författningar som medlemsstaterna antar kan medföra handelshinder och snedvrida konkurrensen i unionen och därigenom direkt påverka den inre marknaden, utan snarare, på grund av problemets omfattning och effekter på annan unionslagstiftning om återvinning och bortskaffande av avfall och områden av gemensamt intresse såsom skydd för människors hälsa, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2011/65/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska utgå.

b)

I punkt 4 ska följande led läggas till:

”k)

piporglar.”

2.

I artikel 3 ska led 28 ersättas med följande:

”28.    mobil maskin som inte är avsedd att användas på väg och som uteslutande görs tillgänglig för yrkesmässig användning : maskin, med inbyggd källa för kraftgenerering eller med traktionsdrift med extern strömkälla, vars drift kräver endera mobilitet eller kontinuerlig eller halvkontinuerlig förflyttning mellan en följd av fasta arbetsstationer under arbetet, och som uteslutande görs tillgänglig för yrkesmässig användning.”

3.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Punkt 1 ska tillämpas på medicintekniska produkter och på övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på marknaden från och med den 22 juli 2014, på medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som släpps ut på marknaden från och med den 22 juli 2016 och på industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på marknaden från och med den 22 juli 2017 samt på all annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för direktiv 2002/95/EG och som släpps ut på marknaden från och med den 22 juli 2019.”

b)

I punkt 4 ska följande led införas:

”ea)

all annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för direktiv 2002/95/EG och som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2019.”

c)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Förutsatt att återanvändningen sker i slutna kretslopp företag emellan och kan underkastas granskning samt att konsumenten får veta att återanvändning av delar ägt rum, ska punkt 1 inte tillämpas på reservdelar som

a)

återvunnits från elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006 och används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2016,

b)

återvunnits från medicintekniska produkter eller övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2014 och används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2024,

c)

återvunnits från medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2016 och som används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2026,

d)

återvunnits från industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2017 och som används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2027,

e)

återvunnits från all annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för direktiv 2002/95/EG och som har släppts ut på marknaden före den 22 juli 2019, och som används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2029.”

4.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”För de undantag som finns förtecknade i bilaga III den 21 juli 2011 ska, om inte en kortare tidsfrist anges, den längsta giltighetstiden som kan förnyas, vara

a)

för kategorierna 1–7 och 10 i bilaga I, fem år från och med den 21 juli 2011,

b)

för kategorierna 8 och 9 i bilaga I, sju år från och med de tillämpliga datum som fastställs i artikel 4.3,

c)

för kategori 11 i bilaga I, fem år från och med den 22 juli 2019.”

b)

I punkt 4 ska följande led införas:

”ba)

inom en månad efter mottagandet av ansökan tillhandahålla sökanden, medlemsstaterna och Europaparlamentet en tidsplan för antagandet av sitt beslut om ansökan,”.

c)

I punkt 5 andra stycket ska första meningen utgå.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 12 juni 2019 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 15 november 2017.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

M. MAASIKAS

Ordförande


(1)  EUT C 345, 13.10.2017, s. 110.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 oktober 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 23 oktober 2017.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EUT L 174, 1.7.2011, s. 88).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (EUT L 37, 13.2.2003, s. 19).