27.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/65


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2017/1140

av den 23 juni 2017

om personuppgifter som kan utbytas genom systemet för tidig varning och reaktion som inrättades i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU för samordning av kontaktspårningsåtgärder i samband med allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa

[delgivet med nr C(2017) 4197]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG (1) inrättades ett system för tidig varning och reaktion som ett nätverk för kontinuerlig kommunikation mellan kommissionen och de folkhälsomyndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för förebyggande och kontroll av vissa grupper av smittsamma sjukdomar. Förfarandena för hur systemet för tidig varning och reaktion ska fungera fastställdes i kommissionens beslut 2000/57/EG (2).

(2)

Beslut nr 2119/98/EG upphävdes och ersattes av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU (3). Genom det nya beslutet återinrättades systemet för tidig varning och reaktion. Beslutet utvidgade även räckvidden för kommunikationsnätverket till att omfatta andra typer av biologiska hot och andra kategorier av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, däribland kemiska hot, hot av miljöursprung och hot av okänt ursprung. Dessutom fastställdes regler för epidemiologisk övervakning av, monitorering av, tidig varning för och bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa.

(3)

Beslut 2000/57/EG upphävdes och ersattes av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/253 (4).

(4)

Enligt artikel 9.3 i i beslut nr 1082/2013/EU ska anmälan av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa genom systemet för tidig varning och reaktion innehålla uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra identifikation av smittade personer och av individer som kan vara i fara (”kontaktspårningsuppgifter”). I linje med artikel 16.9 b i det beslutet och målet att säkerställa effektiviteten och den enhetliga tillämpningen av sådana anmälningar bör det utfärdas en rekommendation om en vägledande förteckning över personuppgifter som kan utbytas mellan de behöriga myndigheterna via systemet för tidig varning och reaktion.

(5)

Utbytet av personuppgifter via systemet för tidig varning och reaktion bör ske i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (5) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (6). Även om direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001 som regel utesluter behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, inklusive uppgifter som rör en persons hälsa, är sådan behandling dock tillåten enligt artikel 8.2 c i direktiv 95/46/EG och artikel 10.2 c i förordning (EG) nr 45/2001 när det är nödvändigt för att skydda den registrerades grundläggande intressen och enligt artikel 8.4 respektive 10.4 i dessa rättsakter även av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas enligt unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning.

(6)

Endast de personuppgifter som i de enskilda fallen behövs för ovannämnda ändamål bör utbytas via systemet för tidig varning och reaktion, och denna rekommendation bör inte utgöra ett tillstånd att utbyta alla typer av personuppgifter som den avser.

(7)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 24 augusti 2015 (C 2015-0629).

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.

En vägledande förteckning över de personuppgifter som kan utbytas för samordning av kontaktspårningsåtgärder återfinns i bilagan till denna rekommendation.

2.

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen (EGT L 268, 3.10.1998, s. 1).

(2)  Kommissionens beslut 2000/57/EG av den 22 december 1999 om systemet för tidig varning och reaktion för förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG (EGT L 21, 26.1.2000, s. 32).

(3)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/253 av den 13 februari 2017 om förfaranden för utfärdande av varningar inom ramen för det system för tidig varning och reaktion som inrättats för allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och förfaranden för informationsutbyte, samråd och samordning av insatserna vid sådana hot i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU (EUT L 37, 14.2.2017, s. 23).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).


BILAGA

Vägledande förteckning över de personuppgifter som kan utbytas för samordning av kontaktspårningsåtgärder

1.   PERSONUPPGIFTER

För- och efternamn

Nationalitet, födelsedatum och kön

Bosättningsland

Legitimationshandling (typ, nummer och utfärdande myndighet)

Nuvarande bostadsadress (gata och nummer, ort, land och postnummer)

Telefonnummer (mobil, hem, arbete)

E-post (privat, arbete)

2.   RESEUPPGIFTER

Transportuppgifter (t.ex. flygnummer, flygdatum och flygets längd, fartygsnamn, registreringsnummer)

Stolsnummer

Hyttnummer

3.   KONTAKTUPPGIFTER

Namn på besökta personer/vistelseorter

Vistelseorter – datum och adresser (gata och nummer, ort, land och postnummer)

Telefonnummer (mobil, hem, arbete)

E-post (privat, arbete)

4.   UPPGIFTER OM MEDFÖLJANDE PERSONER

För- och efternamn

Nationalitet

Bosättningsland

Legitimationshandling (typ, nummer och utfärdande myndighet)

Nuvarande bostadsadress (gata och nummer, ort, land och postnummer)

Telefonnummer (mobil, hem, arbete)

E-post (privat, arbete)

5.   UPPGIFTER OM KONTAKTPERSON I NÖDFALL

Namn på den person som ska kontaktas

Adress (gata och nummer, ort, land och postnummer)

Telefonnummer (mobil, hem, arbete)

E-post (privat, arbete)