21.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/10


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2409

av den 18 december 2017

om bemyndigande för Sverige att tillämpa nedsatta punktskattesatser för el som förbrukas av hushåll och företag inom tjänstesektorn i vissa delar av norra Sverige i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (1), särskilt artikel 19.

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets genomförandebeslut 2012/47/EU (2) fick Sverige tillstånd att till och med den 31 december 2017 tillämpa en nedsatt punktskattesats för el som förbrukas av hushåll och företag inom tjänstesektorn i vissa områden i norra Sverige (nedan kallade stödmottagarna), i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG.

(2)

Genom en skrivelse av den 10 maj 2017 ansökte Sverige om tillstånd att fortsätta att tillämpa en nedsatt punktskattesats för el som förbrukas av stödmottagarna under en period på ytterligare sex år, till och med den 31 december 2023. Nedsättningen ska vara begränsad till 96 SEK per MWh. Genom en skrivelse av den 1 september 2017 lämnade Sverige ytterligare information och förtydliganden.

(3)

I de berörda geografiska områdena är uppvärmningskostnaderna i genomsnitt 30 % högre än i övriga delar av landet på grund av den längre uppvärmningsperioden. Att sänka elkostnaderna för stödmottagarna minskar skillnaderna mellan de totala uppvärmningskostnaderna för konsumenter i norra Sverige och de totala uppvärmningskostnaderna för konsumenter i övriga delar av landet. Åtgärden bidrar därför till att förverkliga regional- och sammanhållningspolitikens mål. Skattenedsättningen bör inte vara större än vad som krävs för att kompensera för de extra uppvärmningskostnader per enhet som bärs av konsumenterna i de berörda geografiska områdena.

(4)

De nedsatta punktskattesatserna bör vara högre än de minimiskattesatser som fastställs i artikel 10 i direktiv 2003/96/EG.

(5)

Med tanke på att de områden där åtgärden tillämpas är avlägset belägna, att nedsättningen inte bör överstiga de extra uppvärmningskostnaderna i norra Sverige och att åtgärden begränsas till hushåll och företag i tjänstesektorn, väntas åtgärden inte leda till betydande snedvridningar av konkurrensen eller förändringar av handeln mellan medlemsstater.

(6)

Denna åtgärd är därför godtagbar med beaktande av den inre marknadens funktion och behovet av att säkerställa en sund konkurrens. Den är även förenlig med unionens politik på hälso-, miljö-, energi- och transportområdena.

(7)

Mot bakgrund av artikel 19.2 i direktiv 2003/96/EG måste varje tillstånd som beviljas med stöd av denna artikel vara strikt tidsbegränsat. För att ge stödmottagarna tillräcklig rättssäkerhet bör tillståndet beviljas för en period om sex år. Detta beslut påverkar inte tillämpningen av unionsreglerna om statligt stöd.

(8)

Det tillstånd som beviljats genom beslut 2012/47/EU bör fortsätta att gälla för att undvika att det uppstår ett avbrott mellan utgången av det beslutets giltighetstid och det här beslutets ikraftträdande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Sverige ges härmed tillstånd att tillämpa en nedsatt punktskattesats för el som förbrukas av hushåll och företag inom tjänstesektorn i de kommuner som förtecknas i bilagan.

En sådan nedsättning i förhållande till den normala nationella punktskattesatsen för el får inte vara större än vad som krävs för att kompensera för de extra uppvärmningskostnader som beror på det nordliga läget i förhållande till övriga delar av Sverige, och får inte överstiga 96 SEK per MWh.

2.   De nedsatta skattesatserna ska uppfylla kraven i direktiv 2003/96/EG, i synnerhet de minimiskattesatser som fastställs i artikel 10 i direktivet.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2023.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2017.

På rådets vägnar

K. SIMSON

Ordförande


(1)  EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.

(2)  Rådets genomförandebeslut 2012/47/EU av den 24 januari 2012 om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattenivå för el som förbrukas av hushåll och företag inom tjänstesektorn i vissa delar av norra Sverige i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG (EUT L 26, 28.1.2012, s. 33).


BILAGA

Regioner

Kommuner

Norrbottens län

Alla kommuner

Västerbottens län

Alla kommuner

Jämtlands län

Alla kommuner

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby