18.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/813

av den 12 oktober 2015

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i associeringskommittén EU–Chile vad gäller ersättande av tillägg II i bilaga III till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 38 i bilaga III till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet), kan associeringskommittén EU–Chile (nedan kallad associeringskommittén) fatta beslut om ändringar av bestämmelserna i bilagan.

(2)

Den 4 november 2014 kom den särskilda kommitté för tullsamarbete och ursprungsregler som inrättats genom artikel 81 i avtalet överens om att för assoscieringskommittén föreslå ändringar av tillägg II i bilaga III till avtalet, i vilket förteckningen över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus (nedan kallade de produktspecifika reglerna) fastställs, för att förenhetliga det tillägget med den senaste versionen av harmoniserade systemet för klassificering av varor (HS).

(3)

HS uppdateras vart femte år, och den senaste uppdateringen ägde rum 2012. Eftersom de produktspecifika reglerna i avtalet är grundade på en inaktuell version av HS, nämligen HS 2002, bör de uppdateras för att återspegla HS 2012.

(4)

De produktspecifika reglerna bör förbli oförändrade för de produkter som har omklassificerats i HS 2012. I de fall där produkter bör flyttas till ett annat kapitel eller nummer bör de produktspecifika reglerna anpassas i samma utsträckning när reglerna i det nya kapitlet eller numret skiljer sig från de som fastställs i det gamla kapitlet eller numret.

(5)

De produktspecifika reglerna för ett antal produkter i kapitel 72 i HS bör ändras för att återspegla utvecklingen i den tekniska processen för ståltillverkning.

(6)

Av tydlighetsskäl, med hänsyn till antalet ändringar som behöver göras i tillägg II i bilaga III i avtalet, bör det tillägget ersättas i sin helhet.

(7)

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i associeringskommittén bör grunda sig på det bifogade utkastet till beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i associeringskommittén gällande ersättande av tillägg II i bilaga III till avtalet ska grundas på det utkast till beslut av associeringsrådet som bifogas det här beslutet.

2.   Mindre ändringar av associeringskommitténs utkast till beslut får godkännas av företrädare för unionen i associeringskommittén utan något nytt beslut av rådet.

Artikel 2

Associeringskommitténs beslut ska efter antagandet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 12 oktober 2015.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EGT L 352, 30.12.2002, s. 3.


UTKAST TILL

BESLUT nr … AV ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU–CHILE

av den

om ersättande av tillägg II till bilaga III till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan

ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU–CHILE HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om upprättande av associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan (1), särskilt artikel 38 i bilaga III, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 januari 2007 och den 1 januari 2012 har det gjorts ändringar i den nomenklatur som regleras av konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (nedan kallat Harmoniserade systemet).

(2)

Eftersom ändringarna av Harmoniserade systemet inte är avsedda att ändra ursprungsreglerna har inga materiella ändringar gjorts i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan (nedan kallat avtalet).

(3)

För att återspegla dessa ändringar av avtalet måste tillägg II till bilaga III till avtalet ändras.

(4)

Med tanke på det antal ändringar som bör göras i tillägg II till bilaga III, måste bilagan av tydlighetsskäl ersättas i sin helhet.

(5)

Det anses nödvändigt att ändra ursprungsreglerna för ett antal produkter i kapitel 72 i Harmoniserade systemet för att återspegla utvecklingen i den tekniska processen för ståltillverkning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillägg II till bilaga III till avtalet innehållande en förteckning över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft 90 dagar efter dagen för den senaste anmälan i vilken parterna meddelar att nödvändiga nationella rättsliga förfaranden har avslutats.

Utfärdat i …

På associeringskommittén EU–Chiles vägnar

Ordförande


(1)  EGT L 352, 30.12.2002, s. 3.


BILAGA

”Tillägg II

FÖRTECKNING ÖVER DEN BEARBETNING ELLER BEHANDLING AV ICKE-URSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKA FÅ URSPRUNGSSTATUS

HS-nr

Produktbeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

Kapitel 1

Levande djur

Alla djur enligt kapitel 1 ska vara helt framställda

 

Kapitel 2

Kött och ätbara slaktbiprodukter

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 1 och 2 ska vara helt framställt

 

Kapitel 3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

 

ex kapitel 4

Mejeriprodukter, fågelägg, naturlig honung, ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 4 ska vara helt framställt

 

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

Tillverkning vid vilken:

allt använt material enligt kapitel 4 ska vara helt framställt,

all använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas, lime eller grapefrukt) enligt nr 2009 redan har ursprungsstatus, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 5

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 5 ska vara helt framställt

 

ex 0502

Borst och andra hår av svin, bearbetade

Rengöring, desinficering, sortering och uträtning av borst och andra hår

 

Kapitel 6

Levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.d., snittblommor och snittgrönt

Tillverkning vid vilken:

allt använt material enligt kapitel 6 är helt framställt, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 7

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 ska vara helt framställt

 

Kapitel 8

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter, skal av citrusfrukter eller meloner

Tillverkning vid vilken:

all använd frukt och alla använda bär och nötter ska vara helt framställda, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 9

Kaffe, te, matte och kryddor, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 9 ska vara helt framställt

 

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein, skal och hinnor av kaffe, kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

 

0902

Te, även aromatiserat

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

 

ex 0910

Kryddblandningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

 

Kapitel 10

Spannmål

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 10 ska vara helt framställt

 

ex kapitel 11

Produkter från kvarnindustrin, malt, stärkelse, inulin, vetegluten, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken all använd spannmål, grönsaker, ätbara rötter och knölar enligt nr 0714 eller all använda frukter ska vara helt framställda

 

ex 11 06

Mjöl och pulver av torkade, spritade baljväxtfrön enligt nr 0713

Torkning och malning av baljfrukter och baljväxtfrön enligt nr 0708

 

Kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, diverse andra frön och frukter, växter för industriellt eller medicinskt bruk, halm och foderväxter

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 12 ska vara helt framställt

 

1301

Schellack o.d., naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 1301 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

1302

Växtsafter och växtextrakter, pektinämnen, pektinater och pektater, agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

 

 

Växtslem och andra förtjockningsmedel, modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

Tillverkning utgående från icke-modifierat växtslem och icke-modifierade förtjockningsmedel

 

Övriga

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 14

Vegetabiliska flätningsmaterial, vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 14 ska vara helt framställt

 

ex kapitel 15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor, beredda ätbara fetter, animaliska och vegetabiliska vaxer, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

1501

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503:

 

 

Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 0203, 0206 eller 0207 eller ben enligt nr 0506

 

Övriga

Tillverkning utgående från kött eller ätbara slaktbiprodukter av svin enligt nr 0203 eller 0206 eller från kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0207

 

1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503:

 

 

Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 0201, 0202, 0204 eller 0206 eller ben enligt nr 0506

 

Övriga

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 ska vara helt framställt

 

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

 

 

Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 1504

 

Övriga

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 ska vara helt framställt

 

ex 1505

Raffinerad lanolin

Tillverkning utgående från rått ullfett enligt nr 1505

 

1506

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

 

 

Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 1506

 

Övriga

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 ska vara helt framställt

 

1507–1515

Vegetabiliska oljor och fraktioner av dessa oljor:

 

 

Sojabönolja, jordnötsolja, palmolja, kokosolja, palmkärnolja och babassuolja, tungolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax, fraktioner av jojobaolja och oljor avsedda för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

Fasta fraktioner, utom av jojobaolja

Tillverkning utgående från annat material enligt nr 1507–1515

 

Övriga

Tillverkning vid vilken allt använt vegetabiliskt material är helt framställt

 

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade

Tillverkning vid vilken:

allt använt material enligt kapitel 2 är helt framställt, och

allt använt vegetabiliskt material ska vara helt framställt. Material enligt nr 1507, 1508, 1511 och 1513 får dock användas

1517

Margarin, ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

Tillverkning vid vilken:

allt använt material enligt kapitlen 2 och 4 ska vara helt framställt, och

allt använt vegetabiliskt material ska vara helt framställt. Material enligt nr 1507, 1508, 1511 och 1513 får dock användas

Kapitel 16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning:

utgående från djur enligt kapitel 1, och/eller

vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

ex kapitel 17

Socker och sockerkonfektyrer, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form, sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen, konstgjord honung, även blandad med naturlig honung, sockerkulör:

 

 

Kemiskt ren maltos eller fruktos

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 1702

 

Annat socker i fast form med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

Övriga

Tillverkning vid vilken allt använt material redan har ursprungsstatus

 

ex 1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

1901

Maltextrakt, livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

Maltextrakt

Tillverkning utgående från spannmål enligt kapitel 10

 

Övriga

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda, couscous, även beredd:

 

 

Innehållande högst 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken all använd spannmål och allt använt material som utvunnits ur spannmål (utom durumvete och derivat därav) ska vara helt framställda

 

Innehållande mer än 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken:

all använd spannmål och allt använt material som utvunnits ur spannmål (utom durumvete och derivat därav) ska vara helt framställda, och

allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 är helt framställt

1903

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom potatisstärkelse enligt nr 1108

 

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor), spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 1806,

vid vilken all använd spannmål och allt använt mjöl (utom durumvete och majs av arten Zea indurata och derivat därav) ska vara helt framställda, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao, nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt kapitel 11

 

ex kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken alla använda frukter, bär, nötter eller grönsaker ska vara helt framställda

 

ex 2001

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 2004 och ex 2005

Potatis i form av mjöl eller flingor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

2006

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2008

Nötter, utan tillsats av socker eller alkohol

Tillverkning vid vilken värdet av alla använda nötter och oljeväxtfrön enligt nr 0801, 0802 och 1202–1207, som redan utgör ursprungsvaror, överstiger 60 % av produktens pris fritt fabrik

 

Jordnötssmör, blandningar baserade på spannmål, palmhjärtan, majs

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

Andra slag, utom frukter och bär (även nötter), kokade på annat sätt än med vatten eller ånga, utan tillsats av socker, frysta

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust), ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

 

 

Citrussafter

Tillverkning vid vilken:

alla använda citrusfrukter och alla använda bär och nötter ska vara helt framställda,

värdet av alla använda material som omfattas av kapitel 17 inte överstiger 20 % av den färdiga varans pris fritt fabrik

Övriga

Tillverkning vid vilken:

allt tyg som använts är klassificerat enligt ett annat nummer än produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 21

Diverse ätbara beredningar, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte, rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken all använd cikoriarot ska vara helt framställd

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser, blandningar för smaksättningsändamål, senapspulver och beredd senap:

 

 

Såser samt beredningar för tillredning av såser, blandningar för smaksättningsändamål

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Senapspulver och beredd senap får dock användas

 

Senapspulver och beredd senap

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

 

ex 2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom beredda eller konserverade grönsaker enligt nr 2002–2005

 

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 22

Drycker, sprit och ättika, med undantag av följande:

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor ska vara helt framställda

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten,

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik, och

vid vilken all använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas, lime eller grapefrukt) redan har ursprungsstatus

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent, etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nummer 2207 eller 2208, och

vid vilken alla använda druvor eller material som utvunnits ur druvor ska vara helt framställda, eller, om allt annat använt material utgör ursprungsvara, får högst 5 volymprocent arrak användas

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent, sprit, likör och andra spritdrycker

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 2207 eller 2208, och

vid vilken alla använda druvor eller material som utvunnits ur druvor ska vara helt framställda, eller, om allt annat använt material utgör ursprungsvara, får högst 5 volymprocent arrak användas

ex kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin, beredda fodermedel, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 2301

Mjöl av val, mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 ska vara helt framställt

 

ex 2303

Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undantag av koncentrerat majsstöpvatten), med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av mer än 40 viktprocent

Tillverkning vid vilken all använd majs ska vara helt framställd

 

ex 2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av olivolja, innehållande mer än 3 % olivolja

Tillverkning vid vilken alla använda oliver ska vara helt framställda

 

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Tillverkning vid vilken:

spannmål, socker, melass, kött eller mjölk som används redan har ursprungsstatus, och

allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

ex kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 24 ska vara helt framställt

 

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 redan har ursprungsstatus

 

ex 2403

Röktobak

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 redan har ursprungsstatus

 

ex kapitel 25

Salt, svavel, jord och sten, gips, kalk och cement, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 2504

Naturlig kristallgrafit, kolanrikad, renad och malen

Förhöjning av kolinnehållet genom anrikning, rening och malning av kristallinisk rå grafit

 

ex 2515

Marmor, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av marmor (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

 

ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av sten (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

 

ex 2518

Bränd dolomit

Bränning av obränd dolomit

 

ex 2519

Krossat naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) i hermetiskt förslutna behållare och magnesiumoxid, även ren, annat än smält magnesia eller dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas

 

ex 2520

Gips speciellt beredd för dentalbruk

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2524

Naturliga asbestfibrer

Tillverkning utgående från asbestkoncentrat

 

ex 2525

Glimmerpulver

Malning av glimmer eller glimmeravfall

 

ex 2530

Jordpigment, bränt eller pulveriserat

Bränning eller malning av jordpigment

 

Kapitel 26

Malm, slagg och aska

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa, bituminösa ämnen, mineralvaxer, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 2707

Oljor som liknar mineraloljor och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger de icke-aromatiska beståndsdelarnas vikt, framställda genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol, som ger mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp till 250 oC (inklusive blandningar av bensin [petroleum spirit] och bensen), avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller annan särskild behandling (1)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2709

Råolja erhållen ur bituminösa mineral

Torrdestillation av bituminösa mineral

 

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja, produkter inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, avfallsoljor

Raffinering och/eller annan särskild behandling (2)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

Raffinering och/eller annan särskild behandling (2)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2712

Vaselin, paraffin, mikrovax, ’slack wax’, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

Raffinering och/eller annan särskild behandling (2)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller annan särskild behandling (1)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt, bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand, asfaltit och asfaltsten

Raffinering och/eller annan särskild behandling (1)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2715

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, ’cut backs’)

Raffinering och/eller annan särskild behandling (1)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 28

Oorganiska kemikalier, organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2805

’Mischmetall’

Tillverkning genom elektrolytisk behandling eller värmebehandling, om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2811

Svaveltrioxid

Tillverkning utgående från svaveldioxid

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2833

Aluminiumsulfat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2840

Natriumperborat

Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2852

Kvicksilverföreningar av inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Kvicksilverföreningar av nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade, andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2852, 2932, 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Kvicksilverföreningar av kemiska produkter och preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Reagens av kvicksilverföreningar för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006, certifierade referensmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 29

Organiska kemikalier, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2901

Acykliska kolväten avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller annan särskild behandling (1)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2902

Cyklaner och cyklener (andra än azulen), bensen, toluen, xylener, avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller annan särskild behandling (1)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2905

Metallalkoholater avalkoholer enligt detta HS-nummer och av etanol

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 2905. Metallalkoholater enligt detta nummer får dock användas endast om deras värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror, halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2915 och 2916 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2932

Inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Cykliska acetaler och inre hemiacetaler, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst.

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade, andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932, 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2939

Koncentrat av vallmohalm, innehållande minst 50 viktprocent alkaloider

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 30

Farmaceutiska produkter, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3002

Människoblod, djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk, immunsera, andra fraktioner av blod och immunologiska produkter, även modifierade eller erhållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter:

 

 

Produkter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, som föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna produktbeskrivning får dock användas om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

Övriga

 

 

 

— —

Blod från människa

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna produktbeskrivning får dock användas om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

— —

Djurblod berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna produktbeskrivning får dock användas om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

— —

Fraktioner av blod andra än immunsera, hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna produktbeskrivning får dock användas om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

— —

Hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna produktbeskrivning får dock användas om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

— —

Övriga

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna produktbeskrivning får dock användas om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3003 och 3004

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 eller 3006):

 

 

Framställda av amikacin enligt nr 2941

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt nr 3003 och 3004 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

Övriga

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, Material enligt nr 3003 och 3004 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3006

Läkemedelsavfall enligt anm. 4 k till detta kapitel

Produktens ursprung enligt dess ursprungliga klassificering får inte ändras

 

Sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara:

 

 

av plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

av vävnader

Tillverkning utgående från (3):

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

eller

kemiska material eller textilmassa

Artiklar igenkännliga för att användas för stomier

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 31

Gödselmedel, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel, varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg, med undantag av följande:

Natriumnitrat

Kalciumcyanamid

Kaliumsulfat

Kaliummagnesiumsulfat

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter, garvsyror och garvsyraderivat, pigment och andra färgämnen, lacker och andra målningsfärger, kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel, tryckfärger, bläck och tusch, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3201

Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

Tillverkning utgående från garvämnesextrakter med vegetabiliskt ursprung

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3205

Substratpigment, preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av substratpigment (4)

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 3203, 3204 och 3205. Material enligt nr 3205 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider, parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ’concretes’ och ’absolutes’, resinoider, extraherade oleoresiner, koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom så kallad enfleurage eller maceration, terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor, vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även material ur en annan ’grupp’ (5) enligt detta HS-nummer. Material enligt samma grupp som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3403

Beredda smörjmedel innehållande mindre än 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller annan särskild behandling (1)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

 

 

Baserade på paraffin, petroleumvax, vaxer erhållna ur bituminösa mineraler, ’slack wax’ eller ’scale wax’

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Övriga

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom

hydrerade oljor enligt nr 1516 som har karaktär av vaxer,

icke kemiskt definierade fettsyror, tekniska fettalkoholer enligt nr 3823 som har vaxkaraktär, och

material enligt nr 3404.

Dessa material får dock användas om deras värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 35

Proteiner, modifierad stärkelse, lim och klister, enzymer, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse), lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

 

 

Företrad eller förestrad stärkelse

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3505

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Övriga

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 1108

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3507

Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 36

Krut och sprängämnen, pyrotekniska produkter, tändstickor, pyrofora legeringar vissa brännbara produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3701

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara, bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:

 

 

Färgfilm avsedd för omedelbar bildframställning, i form av filmpaket

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 3701 eller 3702. Material enligt nr 3702 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Övriga

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 3701 eller 3702. Material enligt nr 3701 och 3702 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3702

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara, film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 3701 eller 3702

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3704

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 3701–3704

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 38

Diverse kemiska produkter, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3801

Kolloidal grafit suspenderad i olja och halvkolloidal grafit, kolhaltig elektrodmassa

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Grafit i pastaform, bestående av en blandning av mer än 30 viktprocent grafit med mineraloljor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3403 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3803

Raffinerad tallolja (tallsyra)

Raffinering av rå tallolja

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3805

Sulfatterpentin, renad

Rening genom destillation eller raffinering av rå sulfatterpentin

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3806

Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol

Tillverkning utgående från hartssyror

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3807

Träbeck (trätjärebeck)

Destillation av trätjära

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3808

Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3810

Betmedel för metaller, flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning, pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen, preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3811

Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

 

 

Beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3811 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Övriga

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3812

Beredda vulkningsacceleratorer, sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3813

Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater, brandsläckningsbomber

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3814

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, beredda färg- eller lackborttagningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3818

Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former, kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3819

Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa material

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3820

Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 3821

Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroorganismer (inbegripet virus och likartade organismer) eller av växtceller, mänskliga celler eller djurceller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3822

Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006, certifierade referensmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3823

Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering, tekniska fettalkoholer:

 

 

Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

Tekniska fettalkoholer

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3823

 

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor, kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

Följande produkter enligt detta HS-nummer:

— —

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av naturligt hartsartade produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

— —

Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror

— —

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905

— —

Petroleumsulfonater, med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer, tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur bituminösa mineral och salter av dessa syror

— —

Jonbytare

— —

Getter för vakuumrör

— —

Flytande ammoniak och förbrukad oxid från kolgasrening

— —

Svavelnaftensyror, vattenolösliga salter samt estrar av dessa

— —

Finkelolja och dippelsolja

— —

Blandningar av salter som har olika anjoner

— —

Pastor eller massor på basis av gelatin för kopieringsändamål, även på underlag av papper eller textil

 

Övriga

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3826

Biodiesel och blandningar av biodiesel, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3901–3915

Plaster i obearbetad form, avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot, med undantag av nr ex 3907 och 3912 för vilka följande gäller:

 

 

Additionspolymerisationsprodukter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (6)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Övriga

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik 1

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3907

Sampolymerer av polykarbonater samt av akrylnitril, butadien och styren (ABS)

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik (6)

 

Polyester

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik och/eller tillverkning utgående från polykarbonat av tetrabrombifenol A

 

3912

Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt samma nummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3916–3921

Halvfabrikat av plast och andra plastvaror, med undantag av nr ex 3916, ex 3917, ex 3920 och ex 3921 för vilka följande gäller:

 

 

Platta produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade eller nedskurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form, andra produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

Övriga:

 

 

— —

Additionspolymerisationsprodukter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (6)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

— —

Övriga

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik 1

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3916 och ex 3917

Profilerade stänger och strängar samt rör

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt samma nummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3920

Duk eller film av jonomer

Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande en sampolymer av eten och metakrylsyra delvis neutraliserad med metalljoner, huvudsakligen zink och natrium

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Duk av cellulosaregenerat, polyamider eller polyeten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt samma nummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 3921

Metallbelagda folier av plastmaterial

Tillverkning utgående från högtransparenta folier av polyester med en tjocklek på mindre än 23 my (7)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3922–3926

Varor av plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 40

Gummi och gummivaror, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 4001

Laminerade plattor av sulkräpp

Laminering av kräpplattor av naturgummi

 

4005

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material, utom naturgummi, inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi, massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi:

 

 

Regummerade däck (även massivdäck och s.k. slanglösa däck) av gummi

Regummering av begagnade däck

 

Övriga

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 4011 och 4012

 

ex 4017

Varor av hårdgummi

Tillverkning utgående från hårdgummi

 

ex kapitel 41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 4102

Oberedda skinn av får eller lamm, utan ullbeklädnad

Borttagning av ull från skinn av får eller lamm, med ullbeklädnad

 

4104–4106

Hudar och skinn, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare beredda

Garvning av förgarvat läder,

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

4107, 4112 och 4113

Läder, vidare berett efter garvning eller crustning, inbegripet läder berett till pergament, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 4104–4113

 

ex 4114

Lackläder och laminerat lackläder, metalliserat läder

Tillverkning utgående från hudar och skinn enligt nr 4104–4107, 4112 eller 4113, förutsatt att om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 42

Lädervaror, sadelmakeriarbeten, reseffekter, handväskor och liknande artiklar, varor av tarmar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls, varor av dessa material, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 4302

Garvade eller beredda pälsskinn, hopfogade

 

 

Tavlor, kors och liknande former

Blekning eller färgning, utöver tillskärning och hopfogning av garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

 

Övriga

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

 

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn enligt nr 4302, icke hopfogade

 

ex kapitel 44

Trä och varor av trä, träkol, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 4403

Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

Tillverkning utgående från obearbetat virke, även barkat eller endast befriat från splintved

 

ex 4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Hyvling, slipning eller längdskarvning

 

ex 4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke) och skivor för plywood, med en tjocklek av högst 6 mm kantskarvade, och annat virke, sågat i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Kantskarvning, hyvling, slipning eller längdskarvning

 

ex 4409

Virke, likformigt bearbetat utefter hela längden, på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat:

 

 

Slipat eller längdskarvat

Slipning eller längdskarvning

 

Profilerat virke

Profilering

 

ex 4410–ex 4413

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade skivor

Profilering

 

ex 4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor i icke avpassade dimensioner

 

ex 4416

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä

Tillverkning utgående från kluven tunnstav, inte vidare bearbetad än sågad på de två huvudsidorna

 

ex 4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten av trä

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Cellplattor och vissa takspån (’shingles’ och ’shakes’) får dock användas

 

Profilerat virke

Profilering

 

ex 4421

Ämnen till tändstickor, träpligg till skodon

Tillverkning utgående från virke enligt vilket HS-nummer som helst, utom trätråd enligt nr 4409

 

ex kapitel 45

Kork och varor av kork, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

4503

Varor av naturkork

Tillverkning utgående från kork enligt nr 4501

 

Kapitel 46

varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial, korgmakeriarbeten

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

Kapitel 47

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material, papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex kapitel 48

Papper och papp, varor av pappersmassa, papper eller papp, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 4811

Papper och papp, endast linjerade eller rutade

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

4816

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

4817

Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller papp, askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d.

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 4818

Toalettpapper

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

ex 4819

Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 4820

Brevpapper i block

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

ex kapitel 49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin, handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

4909

Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck, tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 4909 eller 4911

 

4910

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock

 

 

S.k. evighetskalendrar eller almanackor med utbytbara block, fastsatta på ett annat underlag än papper eller papp

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Övriga

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 4909 eller 4911

 

ex kapitel 50

Natursilke, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), kardat eller kammat

Kardning eller kamning av avfall av natursilke

 

5004–ex 5006

Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke

Tillverkning utgående från (3):

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

andra naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke:

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (3)

 

Övriga

Tillverkning utgående från 1 :

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

papper,

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5  % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 51

Ull samt fina eller grova djurhår, garn och vävnader av tagel, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

5106–5110

Garn av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel

Tillverkning utgående från (3):

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

5111–5113

Vävnader av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel:

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (3)

 

Övriga

Tillverkning utgående från 1 :

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

papper,

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5  % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 52

Bomull, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

5204–5207

Garn och sytråd av bomull

Tillverkning utgående från (3):

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

5208–5212

Vävnader av bomull:

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (3)

 

Övriga

Tillverkning utgående från 1 :

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

papper,

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5  % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer, pappersgarn och vävnader av pappersgarn, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

5306–5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer, pappersgarn

Tillverkning utgående från (3):

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

5309–5311

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer, vävnader av pappersgarn:

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (3)

 

Övriga

Tillverkning utgående från 1 :

garn av kokosfibrer,

jutegarn,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

papper,

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5  % av produktens pris fritt fabrik

 

5401–5406

Garn, monofilamentgarn och sytråd av konstfilament

Tillverkning utgående från (3):

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

5407 och 5408

Vävnader av garn av syntet- eller regenatfilament:

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (3)

 

Övriga

Tillverkning utgående från 1 :

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

papper,

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5  % av produktens pris fritt fabrik

 

5501–5507

Konststapelfibrer

Tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa

 

5508–5511

Garn och sytråd av konststapelfibrer

Tillverkning utgående från (3):

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

5512–5516

Vävnader av konststapelfibrer:

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (3)

 

Övriga

Tillverkning utgående från 1 :

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

papper,

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5  % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk, specialgarner, surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från (3):

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

 

 

Nålfilt

Tillverkning utgående från (3):

naturfibrer,

kemiska material eller textilmassa

Följande får dock användas:

garn av polypropenfilament enligt nr 5402,

stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506, eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501,

om varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex, och om det totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Övriga

Tillverkning utgående från (3):

naturfibrer,

konststapelfibrer av kasein, eller

kemiska material eller textilmassa

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna, textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

 

 

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna

 

Övriga

Tillverkning utgående från 1 :

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

5605

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

Tillverkning utgående från (3):

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

5606

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn), sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock), chainettegarn

Tillverkning utgående från 1 :

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:

 

 

Nålfilt

Tillverkning utgående från (3):

naturfibrer,

kemiska material eller textilmassa

Följande får dock användas:

garn av polypropenfilament enligt nr 5402,

stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506, eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501,

om varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex, och om det totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Vävnader av jute får användas som underlag

 

 

Av annan filt

Tillverkning utgående från (3):

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

Övriga

Tillverkning utgående från 1 :

garn av kokos- eller jutefibrer,

garn av syntet- eller regenatfilament,

naturfibrer, eller

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

Vävnader av jute får användas som underlag

 

ex kapitel 58

Speciella vävnader, tuftade dukvaror av textilmaterial, spetsar, tapisserier, snörmakeriarbeten, broderier, med undantag av följande:

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (3)

 

Övriga

Tillverkning utgående från 1 :

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5  % av produktens pris fritt fabrik

 

5805

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d. kalkerväv, preparerad målarduk, kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar:

Tillverkning utgående från garn

 

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:

 

 

Innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från garn

 

Övriga

Tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa

 

5903

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt nr 5902

Tillverkning utgående från garn

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5  % av produktens pris fritt fabrik

 

5904

Linoleum, även i tillskurna stycken, golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

Tillverkning utgående från garn (3)

 

5905

Textiltapeter:

 

 

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast eller annat material

Tillverkning utgående från garn

 

Övriga

Tillverkning utgående från (3):

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5  % av produktens pris fritt fabrik

 

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 5902:

 

 

Dukvaror av trikå

Tillverkning utgående från (3):

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

Andra vävnader gjorda av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från kemiska material

 

Övriga

Tillverkning utgående från garn

 

5907

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning, målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

Tillverkning utgående från garn

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5  % av produktens pris fritt fabrik

 

5908

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d., glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade:

 

 

Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv

 

Övriga

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

5909–5911

Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig för tekniskt bruk:

 

 

Polerskivor eller ringar, andra än av filt enligt nr 5911

Tillverkning utgående från garn eller från lump (inbegripet klipp och liknande avfall) enligt nr 6310

 

Vävnader, även filtade, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller för annat tekniskt bruk, även impregnerade eller belagda, tubformade eller ändlösa, med ett eller flera varp- och/eller väftsystem, eller flatvävda med flera varp- och/eller väftsystem enligt nr 5911

Tillverkning utgående från (3):

garn av kokosfibrer,

följande material:

— —

garn av polytetrafluoreten (8),

— —

flertrådigt garn av polyamid, överdraget, impregnerat eller belagt med fenoplaster,

— —

garn av syntetiska textilfibrer av aromatiska polyamider framställda genom polykondensation av metafenylendiamin och isoftalsyra,

— —

monofilament av polytetrafluoreten 2 ,

 

 

 

— —

garn av syntetiska textilfibrer av polyparafenylentereftalamid,

— —

garn av glasfibrer, överdraget med fenoplaster och omspunnet med akrylgarn (8),

— —

monofilament av sampolyester av en polyester och ett tereftalsyraharts och 1,4 -cyklohexandietanol och isoftalsyra

— —

naturfibrer,

— —

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

— —

kemiska material eller textilmassa

 

 

Övriga

Tillverkning utgående från (3):

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

Kapitel 60

Dukvaror av trikå

Tillverkning utgående från 1 :

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

 

 

Erhållna genom ihopsyning eller annan sammanfogning, två eller flera av trikå som antingen är tillskurna eller formsydda

Tillverkning utgående från garn (3)  (9)

 

Övriga

Tillverkning utgående från 1 :

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

ex kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från garn (3)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 och ex 6211

Kläder för kvinnor och flickor, broderade, babykläder och tillbehör till babykläder, broderade

Tillverkning utgående från garn 2

eller

Tillverkning utgående från obroderad vävnad vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik 2

 

ex 6210 och ex 6216

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Tillverkning utgående från garn (9)

eller

Tillverkning utgående från väv, inte belagd, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik 1

 

6213 och 6214

Näsdukar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.:

 

 

Broderade

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (3)  (9)

eller

Tillverkning utgående från obroderad vävnad vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik 2

 

 

— —

Övriga

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (3)  (9)

eller

Konfektion följd av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden enligt nr 6213 och 6214 inte överstiger 47,5  % av produktens pris fritt fabrik

 

6217

Andra konfektionerade tillbehör till kläder, delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212:

 

 

Broderade

Tillverkning utgående från garn (9)

eller

Tillverkning utgående från obroderad vävnad vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik 1

 

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Tillverkning utgående från garn 1

eller

Tillverkning utgående från väv, inte belagd, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik 1

 

 

Tillskurna mellanlägg till kragar och manschetter

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Övriga

Tillverkning utgående från garn (9)

 

ex kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror, handarbetssatser, begagnade kläder och andra begagnade textilvaror, lump, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

6301–6304

Res- och sängfiltar, sänglinne etc., gardiner etc., andra inredningsartiklar:

 

 

Av filt eller av bondad duk

Tillverkning utgående från (3):

naturfibrer, eller

kemiska material eller textilmassa

Övriga:

 

 

— —

Broderade

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (9)  (10)

eller

Tillverkning utgående från obroderad vävnad (annan än trikå), vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

— —

Övriga

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn 2 3

 

6305

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

Tillverkning utgående från (3):

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

6306

Presenningar och markiser, tält, segel till båtar, segelbrädor eller fordon, campingartiklar:

 

 

Av bondad duk

Tillverkning utgående från 1  (9):

naturfibrer, eller

kemiska material eller textilmassa

Övriga

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn 1 2

 

6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

6308

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

Varje artikel i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Artiklar utan ursprungsstatus får dock ingå, om deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 64

Skodon, damasker o.d., delar till sådana artiklar, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom överdelar hopfogade med innersulor eller med andra delar av sulan enligt nr 6406

 

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d., lösa inläggssulor, hälinlägg o.d., damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

6505

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor), även ofodrade och ogarnerade, hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer (9)

 

ex kapitel 66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

6601

Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun, konstgjorda blommor, varor av människohår

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 6803

Varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från bearbetad skiffer

 

ex 6812

Varor av asbest, blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst.

 

ex 6814

Varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, på underlag av papper, papp eller annat material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer (även agglomererad eller rekonstruerad glimmer)

 

Kapitel 69

Keramiska produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex kapitel 70

Glas och glasvaror, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 7003, ex 7004 och ex 7005

Glas, försett med ett icke-reflekterande skikt

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7006

Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material

 

 

Glasplattor (substrat), täckta med ett dielektriskt metallskikt, utgörande halvledare enligt SEMII:s standard (11)

Tillverkning utgående från icke-täckta glasplattor (substrat) enligt nr 7006

 

Övriga

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7007

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7008

Flerväggiga isolerrutor av glas

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7009

Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor, konserveringsburkar av glas, proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

eller

Slipning av glasvaror, om det totala värdet av glasvaror i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett– eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018)

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

eller

Slipning av glasvaror, om det totala värdet av glasvaror i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Dekorering för hand (utom serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, om det totala värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 7019

Varor (andra än garn) av glasfibrer

Tillverkning utgående från:

förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även huggna, eller garn, utan färg, eller

glasull

ex kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter, oäkta smycken, mynt, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 7101

Naturpärlor eller odlade pärlor, sorterade, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 7102, ex 7103 och ex 7104

Bearbetade ädelstenar och halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning utgående från obearbetade ädelstenar eller halvädelstenar

 

7106, 7108 och 7110

Ädla metaller:

 

 

I obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 7106, 7108 eller 7110

eller

Elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nr 7106, 7108 eller 7110,

eller

Legering av ädla metaller enligt nr 7106, 7108 eller 7110, med varandra eller med oädla metaller

 

I form av halvfabrikat eller pulver

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller

 

ex 7107, ex 7109 och ex 7111

Metall med plätering av ädel metall, i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad

 

7116

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7117

Oäkta smycken

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

eller

Tillverkning utgående från delar av oädel metall, som inte har överdrag av eller är belagda med ädla metaller, om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 72

Järn och stål, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

7207

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 eller 7206

 

7208–7216

Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfärdigt material enligt nr 7206 eller 7207

 

7217

Tråd av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7207

 

7218 91 och

7218 99

Halvfärdiga produkter av rostfritt stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 eller undernummer 7218 10

 

7219–7222

Valsade platta produkter, stång och profiler, av rostfritt stål

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfärdigt material enligt nr 7218

 

7223

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7218

 

7224 90

Halvfärdiga produkter av annat legerat stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 eller undernummer 7224 10

 

7225–7228

Valsade platta produkter, stänger och stavar, profiler av annat legerat stål, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfärdigt material enligt nr 7206, 7207, 7218 eller 7224

 

7229

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7224

 

ex kapitel 73

Varor av järn eller stål, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 7301

Spont

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

 

7302

Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

 

7304, 7305 och 7306

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206, 7207, 7218 eller 7224

 

ex 7307

Rördelar av rostfritt stål (ISO nr X5CrNiMo 1712), bestående av flera delar

Svarvning, borrning, brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen, vars totala värde inte överstiger 35 % av produktens pris fritt fabrik

 

7308

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål, plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Profiler framställda genom svetsning enligt nr 7301 får dock inte användas

 

ex 7315

Snökedjor o.d.

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 7315 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 7321

Apparater för matlagning samt tallriksvärmare:

 

 

För gas eller för både gas och annat bränsle

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 74

Koppar och varor av koppar, med undantag av följande:

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7401

Kopparskärsten, cementkoppar (utfälld koppar)

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

7402

Oraffinerad koppar, kopparanoder för elektrolytisk raffinering

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form

 

 

Raffinerad koppar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

Kopparlegeringar och raffinerad koppar, innehållande andra ämnen

Tillverkning utgående från raffinerad obearbetad koppar eller från avfall och skrot av koppar

 

7404

Avfall och skrot av koppar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

7405

Kopparförlegeringar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex kapitel 75

Nickel och varor av nickel, med undantag av följande:

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7501–7503

Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel, nickel i obearbetad form, avfall och skrot av nickel

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium, med undantag av följande:

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7601

Aluminium i obearbetad form

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning genom termisk eller elektrolytisk behandling av olegerat aluminium eller av avfall eller skrot av aluminium

 

7602

Avfall och skrot av aluminium

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 7616

Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd och klippnät av aluminium

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd och klippnät av aluminium får dock användas, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 77

Reserverat för eventuell framtida användning i Harmoniserade systemet

 

 

ex kapitel 78

Bly och varor av bly, med undantag av följande:

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7801

Bly i obearbetad form:

 

 

Raffinerat bly

Tillverkning utgående från bly i form av tacka eller verkbly

 

Övriga

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Avfall och skrot enligt nr 7802 får dock inte användas

 

7802

Avfall och skrot av bly

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex kapitel 79

Zink och varor av zink, med undantag av följande:

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7901

Zink i obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Avfall och skrot enligt nr 7902 får dock inte användas

 

7902

Avfall och skrot av zink

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex kapitel 80

Tenn och varor av tenn, med undantag av följande:

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8001

Tenn i obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Avfall och skrot enligt nr 8002 får dock inte användas

 

8002 och 8007

Avfall och skrot av tenn, andra varor av tenn

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

Kapitel 81

Andra oädla metaller, kermeter, varor av dessa material:

 

 

Andra oädla metaller, bearbetade, varor av dessa material

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt samma nummer som produkten inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Övriga

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall, delar av oädel metall till sådana artiklar, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

8206

Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202–8205, i detaljhandelsförpackningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 8202–8205. Verktyg enligt nr 8202–8205 får dock ingå i satsen, förutsatt att deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

 

8207

Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning, borrning, arborrning, driftning, fräsning, svarvning eller skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av metall, samt verktyg för berg- eller jordborrning

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8208

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8211

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), andra än knivar enligt nr 8208

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Knivblad och knivskaft av oädel metall får dock användas

 

8214

Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar), artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

 

8215

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

 

ex kapitel 83

Diverse varor av oädel metall, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 8302

Andra beslag och liknande artiklar lämpliga för byggnader samt automatiska dörrstängare

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Andra material enligt nr 8302 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 8306

statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel metall

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Andra material enligt nr 8306 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap, delar till sådana varor, med undantag av följande:

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8401

Bränsleelement för kärnreaktorer

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

8402

Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga), hetvattenpannor

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8403 och ex 8404

Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt nr 8402, samt hjälpapparater för värmepannor för centraluppvärmning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 8403 och 8404

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8406

Ångturbiner

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8407

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8408

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8409

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till motorer enligt nr 8407 eller 8408

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8411

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8412

Andra motorer

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 8413

Roterande förträngningspumpar

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8414

Fläktar, blåsmaskiner och liknande maskiner för industriellt bruk

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8415

Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8418

Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra, värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415:

 

 

Kombinerade kyl- och frysskåp, med separata yttre dörrar, kylskåp av hushållstyp, diskar med kyl- eller frysutrustning, skåp, skyltskåp och liknande, andra kylskåp, frysskåp och annan kyl- eller frysutrustning

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Frysskåp och aggregat av kompressionstyp med kondensorer är utformade som värmeväxlare

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten,

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

vid vilken värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

Möbler konstruerade för kyl– eller frysutrustning

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra kylskåpsdelar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 35 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 8419

Maskiner för trä-, pappersmassa-, pappers- och pappindustrierna

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt samma nummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8420

Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för bearbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt samma nummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8423

Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05  g eller mindre), inbegripet räkne- och kontrollvågar, vikter av alla slag för vågar

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8425–8428

Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8431 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8429

Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar:

 

 

Vägvältar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Övriga

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8431 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8430

Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm, pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner, snöplogar och snöslungor

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8431 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8431

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till vägvältar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8439

Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt samma nummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8441

Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt samma nummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8443

Skrivare, för maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. maskiner för automatisk databehandling, ordbehandlingsmaskiner osv.)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

8444–8447

Maskiner enligt dessa HS-nummer som används i textilindustrin

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 8448

Hjälpmaskiner för användning tillsammans med maskiner enligt nr 8444 och 8445

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8452

Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 8440, möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för symaskiner, symaskinsnålar:

 

 

Symaskiner (endast skyttelsöm) vilkas överdel har en vikt av högst 16 kg utan motor eller 17 kg med motor

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

värdet av allt icke-ursprungsmaterial som använts vid monteringen av överdelen (utan motor) inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial, och

mekanismen för trådspänning, gripmekanismen och mekanismen för sicksacksöm redan har ursprungsstatus

Övriga

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8456–8466

Verktygsmaskiner och andra maskiner samt delar och tillbehör till sådana maskiner enligt nr 8456–8466, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 8456 och ex 8466

vattenskärmaskiner,

delar och tillbehör till vattenskärmaskiner

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8469–8473

Maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. skrivmaskiner, räknemaskiner, maskiner för automatisk databehandling, dupliceringsmaskiner, häftapparater) samt delar och tillbehör till dessa

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

8480

Formflaskor för metallgjuterier, bottenplattor till gjutformar, gjutmodeller, gjutformar och andra formar för metall (andra än götkokiller), metallkarbider, glas, mineraliska ämnen, gummi eller plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 8481

Kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., inbegripet reducerventiler och termostatreglerade ventiler:

 

 

Andra anordningar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8482

Kullager och rullager

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8484

Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall, satser av packningar av skilda material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar, mekaniska packningar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 8486

Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, elektroerosion, elektrokemisk process, elektronstråle, jonstråle eller plasmaljusbåge samt delar och tillbehör till dessa

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av metall genom bockning, falsning eller riktning samt delar och tillbehör till dessa

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement eller liknande mineraliska material eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd samt delar och tillbehör till dessa

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Verktygsmaskiner (inbegripet maskiner för spikning, klamring, limning eller annan sammansättning) för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ritsinstrument som utgör bildgeneratorutrustning av ett slag som används för framställning av arbetsmasker eller modermasker ur fotoresistöverdragna substrat, delar och tillbehör till vapen och ammunition

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

formar för sprutgjutning eller pressgjutning

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning eller lossning

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8431 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8487

Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor, apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater, med undantag av följande:

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8501

Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat)

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8503 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8502

Elektriska generatoraggregat och roterande omformare

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt material enligt nr 8501 och 8503 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8504

Kraftförsörjningsenheter till maskiner för automatisk databehandling

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 8509

Dammsugare, inbegripet torr- och våtdammsugare, golvbonare

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8517

Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät

Andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för kommunikation i trådlösa nätverk (såsom LAN och WAN), andra än apparater för sändning eller mottagning enligt nr 8443, 8525, 8527 eller 8528

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8518

Mikrofoner och mikrofonstativ, högtalare, med eller utan hölje, tonfrekvensförstärkare, elektriska ljudförstärkningsanläggningar

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8519

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8521

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8522

Delar och tillbehör lämpade för användning enbart eller huvudsakligen med apparater enligt nr 8519 eller 8521

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8523

Skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och andra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen, även inspelade, inbegripet matriser och förlagor (masters) för framställning av skivor med undantag av produkter enligt kapitel 37.

 

 

 

Oinspelade skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen och andra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen, med undantag av produkter enligt kapitel 37,

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

inspelade skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen och andra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen, med undantag av produkter enligt kapitel 37

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8523 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

matriser och förlagor (masters) för framställning av skivor, med undantag av produkter enligt kapitel 37,

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

proximitetskort och smartkort med minst två elektroniska integrerade kretsar

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

smartkort med en elektronisk integrerad krets

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt material enligt nr 8541 och 8542 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8525

apparater för sändning av rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning,

televisionskameror, digitalkameror och videokameror

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8526

Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8527

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8528

Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare, televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler

 

 

 

monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare, av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system för automatisk databehandling enligt nr 8471

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

andra monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare, televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8529

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8525–8528:

 

 

Lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare, av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system för automatisk databehandling enligt nr 8471

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Övriga

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8535

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, för en driftspänning av mer än 1000 V

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8538 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8536

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, för en driftspänning av högst 1 000  V Kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer

 

 

 

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, för en driftspänning av högst 1 000  V

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8538 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer

 

 

— —

av plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

— —

av keramik

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

— —

av koppar

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8537

Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två eller flera apparater enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver– eller kopplingsorgan, inbegripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller apparater enligt kap. 90 och numeriska styrorgan, dock inte kopplingsanordningar enligt nr 8517

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8538 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8541

Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement, med undantag av plattor (wafers) ännu inte nedskurna till chips

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8542

Elektroniska integrerade kretsar

 

 

 

Integrerade monolitkretsar

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt material enligt nr 8541 och 8542 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

multichipkretsar som utgör delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Övriga

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt material enligt nr 8541 och 8542 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

 

8544

Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar, optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8545

Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriskt ändamål

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8546

Elektriska isolatorer, oavsett material

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8547

Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 8546) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning, elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8548

Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer, förbrukade galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer, elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

 

 

 

Elektroniska mikrokretsar

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt material enligt nr 8541 och 8542 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

Övriga

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel, stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel, mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8608

Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel, mekanisk (inbegripet elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält, delar till sådan materiel och utrustning

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 87

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8709

Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods, dragtruckar av sådana slag som används på järnvägsperronger, delar till fordon enligt detta nummer

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8710

Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, även utrustade med vapen, samt delar till sådana fordon

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8711

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn, sidvagnar:

 

 

Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av:

 

 

— —

Högst 50 cm3

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

— —

Över 50 cm3

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

Övriga

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8712

Tvåhjuliga cyklar utan kullager

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 8714

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8715

Barnvagnar och delar till barnvagnar

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8716

Släpfordon och påhängsvagnar, andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning, delar till sådana fordon

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8804

S.k. rotochutes

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 8804

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8805

Startanordningar för luftfartyg, inbromsningsanordningar av sådana slag som används på hangarfartyg samt liknande utrustning, markträningsapparater för flygutbildning, delar till varor enligt detta nummer

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 89

Fartyg samt annan flytande materiel

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Fartygsskrov enligt nr 8906 får dock inte användas

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater, delar och tillbehör till sådana artiklar, med undantag av följande:

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

9001

Optiska fibrer och optiska fiberknippen, optiska fiberkablar, andra än sådana enligt nr 8544, skivor och plattor av polariserande material, linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, omonterade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

9002

Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

9004

Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 9005

Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ till sådana, med undantag av astronomiska tuber (refraktorer) och stativ till sådana

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten,

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

vid vilken värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex 9006

Stillbildskameror, blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än blixtlampor med elektrisk tändning

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten,

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

vid vilken värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

9007

Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten,

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

vid vilken värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

9011

Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten,

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

vid vilken värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex 9014

Andra instrument och apparater för navigering

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

9015

Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser, avståndsmätare

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

9016

Vågar känsliga för 0,05  g eller mindre, även med tillhörande vikter

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

9017

Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t.ex. ritapparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor), instrument som hålls i handen för längdmätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjutmått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

9018

Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektromedicinska apparater samt instrument för synprovning:

 

 

Tandläkarstolar med inbyggd tandläkarutrustning eller spottkopp

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 9018

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Övriga

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

9019

Apparater för mekanoterapi, massageapparater, apparater för psykotekniska undersökningar, apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

9020

Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

9024

Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet, sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenskaper hos material (t.ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller plast)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

9025

Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

9026

Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck eller andra variabler (t.ex. genomströmningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbrukningsmätare), med undantag av instrument och apparater enligt nr 9014, 9015, 9028 och 9032

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

9027

Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- eller rökanalysapparater), instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e.d., instrument och apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet exponeringsmätare), mikrotomer

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

9028

Förbruknings– och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instrument:

 

 

Delar och tillbehör

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Övriga

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

9029

Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d., hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar enligt nr 9014 eller 9015, stroboskop

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

9030

Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av mätare enligt nr 9028, instrument och apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

9031

Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel, profilprojektorer

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

9032

Instrument och apparater för automatisk reglering

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

9033

Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt kap. 90

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 91

Ur och delar till ur, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

9105

Andra ur

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

9109

Andra urverk, kompletta och sammansatta

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

9110

Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta (urverkssatser), ofullständiga urverk, sammansatta, råurverk

Tillverkning vid vilken:

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 9114 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

9111

Boetter till ur samt delar till sådana

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

9112

Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt delar till sådana

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

9113

Urarmband och delar till urarmband:

 

 

Av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade eller av metall med plätering av ädel metall

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Övriga

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 92

Musikinstrument, delar och tillbehör till musikinstrument

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 93

Vapen och ammunition, delar och tillbehör till vapen och ammunition

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 94

Möbler, sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d., monterade eller monteringsfärdiga byggnader, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 9401 och ex 9403

Möbler av oädel metall, vari ingår ostoppad bomullsväv med en vikt av högst 300 g/m2

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

eller

tillverkning utgående från bomullsväv i tillformade stycken för direkt användning tillsammans med material enligt nr 9401 eller 9403, om

vävens värde inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik, och

allt övrigt använt material redan har ursprungsstatus och klassificeras enligt ett annat HS-nummer än nr 9401 eller 9403

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

9405

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

9406

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 95

Leksaker, spel och sportartiklar, delar och tillbehör till sådana artiklar, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 9503

Andra leksaker, skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse, mekaniska eller icke mekaniska, pussel av alla slag

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 9506

Golfklubbor och delar till golfklubbor

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Grovt tillformade ämnen till golfklubbhuvuden får dock användas

 

ex kapitel 96

Diverse varor med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

ex 9601 och ex 9602

Varor av animaliska, vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial

Tillverkning utgående från ’bearbetade’ snidningsmaterial enligt samma nummer som produkten

 

ex 9603

Kvastar, borstar och penslar (med undantag av viskor och liknande endast hopbundna artiklar samt penslar av mård- eller ekorrhår), mekaniska mattsopare utan motor, målningsdynor och målningsrullar, avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material samt moppar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

9605

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder

Varje artikel i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Artiklar utan ursprungsstatus får dock ingå, om deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

 

9606

Knappar samt knappformar och andra delar till knappar, knappämnen

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

9608

Kulpennor, pennor med filtspets eller annan porös spets, reservoarpennor och liknande pennor, pennor för duplicering, stiftpennor, pennskaft, pennförlängare o.d., delar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nr 9609

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pennor enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas

 

9612

Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i patroner, färgdynor (även sådana som inte är indränkta med färg), med eller utan ask

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 9613

Piezoelektriska tändare

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 9613 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 9614

Rökpipor och piphuvuden

Tillverkning utgående från grovt tillformade ämnen

 

9619

Sanitetsbindor och tamponger, blöjor till spädbarn och liknande artiklar, av alla slags material:

 

 

 

tillverkade av plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

tillverkade av pappersmassa, papper eller papp

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

 

av vadd

Tillverkning utgående från:

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

 

Underbyxor och trosor, babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå, kläder av trikå enligt nr 5903, 5906 eller 5907:

 

 

 

Tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

Tillverkning utgående från garn

 

 

Övriga

Tillverkning utgående från:

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

 

 

Linnen och andra undertröjor och liknande tröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar för kvinnor eller flickor

Tillverkning utgående från garn

 

 

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, ej av trikå:

 

 

 

Broderade

Tillverkning utgående från garn

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Övriga

Tillverkning utgående från garn

 

 

Kläder ej av trikå enligt nr 5903, 5906 eller 5907, för kvinnor eller flickor

Tillverkning utgående från garn

 

 

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 97

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten

 

”.

(1)  För särskilda villkor rörande ’särskild behandling’, se de inledande anmärkningarna 7.1 och 7.3.

(2)  För särskilda villkor rörande ’särskild behandling’ se inledande anmärkning 7.2.

(3)  För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

(4)  I anmärkning 3 till kapitel 32 anges att det gäller preparat på basis av färgämnen av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar, om de inte är klassificerade enligt ett annat HS-nummer i kapitel 32.

(5)  Med ’grupp’ avses en del av varubeskrivningen för ett HS-nummer som är skild från resten genom ett semikolon.

(6)  För produkter som är sammansatta av material klassificerade både enligt nr 3901–3906 och enligt nr 3907–3911 gäller denna inskränkning endast produktens viktmässigt dominerande materialgrupp.

(7)  Folier för vilka den optiska störningen är mindre än 2 %, mätt enligt ASTM-D 1003––16 (störningsfaktor) med Gardners nefelometri, anses som högtransparenta.

(8)  Användningen av detta material är begränsad till tillverkning av vävnader av sådana slag som används i pappersmaskiner.

(9)  Se inledande anmärkning 6.

(10)  För trikåartiklar, ej elastiska eller gummerade, som framställts genom att dukvara av trikå (tillskuren eller direkt stickad till passform), sytts ihop eller hopfogats, se inledande anmärkning 6.

(11)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.