4.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 214/3


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 maj 2017

om förenlighet med unionsrätten vad gäller åtgärder som Ungern vidtagit i enlighet med artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster)

(2017/C 214/04)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (1), särskilt artikel 14.2,

med beaktande av yttrandet från den kommitté som inrättas i enlighet med artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse av den 20 februari 2017 anmälde Ungern till kommissionen vissa åtgärder som vidtagits enligt artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU.

(2)

Kommissionen har, inom tre månader efter mottagandet av denna anmälan, kontrollerat åtgärdernas förenlighet med unionsrätten, framför allt med avseende på åtgärdernas proportionalitet och insynen i det nationella samrådsförfarandet.

(3)

Kommissionen beaktade vid sin granskning av åtgärderna tillgängliga uppgifter om den ungerska audiovisuella marknaden, särskilt beträffande följderna för tv-marknaden.

(4)

Ungern har upprättat förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället på ett klart och öppet sätt, efter ett brett samråd.

(5)

På grundval av detaljerade underlag och tittarsiffror från de ungerska myndigheterna konstaterade kommissionen att förteckningen över dessa evenemang som upprättats enligt artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU uppfyllde minst två av följande kriterier, vilka anses vara tillförlitliga indikatorer på sådana evenemangs vikt för samhället: i) Evenemangen är av särskilt allmänt intresse inom medlemsstaten och inte endast av betydelse för dem som normalt sett följer den aktuella sporten eller aktiviteten. ii) De har en allmänt erkänd, specifik kulturell betydelse för befolkningen i medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten. iii) Landslaget deltar i det aktuella evenemanget i samband med en tävling eller turnering av internationell vikt. iv) Evenemanget har av tradition sänts i fri tv och har stor tv-publik.

(6)

Den anmälda förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället innehåller ett flertal evenemang som anses vara av särskild vikt för samhället, bland annat olympiska sommar- och vinterspel med deltagande av det ungerska landslaget eller en eller flera ungerska idrottsmän. Såsom de ungerska myndigheterna visat är de olympiska sommar- och vinterspelen särskilt populära bland allmänheten och inte bara bland dem som i normala fall följer sportevenemang. Dessa evenemang har också stor tv-publik och har av tradition sänts i fri tv.

(7)

Öppningsmatcher, kvartsfinaler, semifinaler och finaler i fotbolls-VM (Fifa) och fotbolls-EM (Uefa) anses också vara evenemang av särskild vikt för samhället. Såsom de ungerska myndigheterna visat är dessa evenemang av särskilt allmänt intresse i Ungern, eftersom de är särskilt populära bland allmänheten och inte bara bland dem som i normala fall följer sportevenemang. Det rör sig om en internationell turnering av stor vikt där ett landslag spelar. Dessa evenemang har också stor tv-publik och har av tradition sänts i fri tv.

(8)

Förteckningen omfattar också alla matcher som Ungerns herrlandslag spelar i fotbolls-VM och fotbolls-EM, liksom kvalmatcherna till dessa mästerskap och officiella vänskapsmatcher. Såsom de ungerska myndigheterna visat är dessa evenemang av särskilt allmänt intresse i Ungern, inte bara bland dem som i normala fall följer fotboll. Det rör sig om en internationell turnering av stor vikt där ett landslag spelar. Dessa evenemang har också stor tv-publik och har av tradition sänts i fri tv.

(9)

Finaler i Uefa Champions League och matcher i Eufa Champions League och Uefa Europa League där ett ungerskt klubblag spelar anses också vara evenemang av särskild vikt för samhället. Dessa evenemang är av särskilt allmänt intresse för det ungerska samhället, eftersom de är särskilt populära bland allmänheten och inte bara bland dem som i normala fall följer sportevenemang. Det rör sig också om en internationell turnering av stor vikt där ett ungerskt klubblag spelar. Dessa evenemang har stor tv-publik och har av tradition sänts i fri tv.

(10)

Matcher i Europamästerskapet i handboll (EHF) där ungerska dam- eller herrlandslaget spelar anses också vara evenemang av särskild vikt för samhället. De ungerska myndigheterna påpekar att de är av särskilt allmänt intresse i Ungern som inte är begränsat till handbollssupportrarna. Ett ungerskt landslag brukar delta i dessa evenemang, som har stor tv-publik och av tradition har sänts i fri tv.

(11)

Förteckningen omfattar också Champions League (EHF) och damernas Champions League (EHF) med deltagande av ungerska klubblag. De ungerska myndigheterna kunde visa att dessa evenemang är av särskilt allmänt intresse i Ungern, inte bara bland dem som i normala fall följer handboll. Det rör sig om en internationell turnering där ungerska klubblag spelar. Dessa evenemang har också stor tv-publik och har av tradition sänts i fri tv.

(12)

Matcher i Water Polo World League (Fina) och Champions League (Len) där ungerska landslaget spelar har också ansetts vara evenemang av särskild vikt för samhället. De ungerska myndigheterna påpekar att dessa evenemang är av särskilt allmänt intresse i Ungern, som inte är begränsat till dem som i normala fall följer denna sport. Det särskilda och allmänna intresset har ökat genom att det ungerska landslaget har nått betydande framgångar i dessa turneringar. Det rör sig om en internationell turnering där ett ungerskt landslag spelar. Dessa evenemang har stor tv-publik och har av tradition sänts i fri tv.

(13)

Förteckningen omfattar också Ungerns Formel 1-Grand Prix, som anses vara ett evenemang av särskild vikt för samhället. Såsom de ungerska myndigheterna visat är detta evenemang av särskilt allmänt intresse för det ungerska samhället, inte bara bland dem som i normala fall följer denna sport. Det har också stor tv-publik och har av tradition sänts i fri tv.

(14)

De angivna åtgärderna går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet, nämligen att skydda rätten till information och bred tillgänglighet för allmänheten till tv-sändningar av evenemang av särskild vikt för samhället. Denna slutsats tar hänsyn till sändningsmetoderna för dessa evenemang, definitionen av ”programföretag som uppfyller kraven”, det ungerska medierådets roll vid tvistlösning i samband med genomförandet av åtgärderna, och det faktum att beslutet om förteckningen över evenemangen gäller för evenemang för vilka avtal om exklusiva rättigheter slutförs efter att beslutet trätt i kraft. Man kan därför dra slutsatsen att följderna för äganderätten, enligt artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inte går utöver vad som oundvikligen följer av att evenemangen upptas i den förteckning som föreskrivs i artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU.

(15)

Av samma skäl framstår de ungerska åtgärderna som tillräckligt proportionerliga för att motivera ett undantag från den i artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt angivna grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster. Det övervägande allmänintresset är att säkerställa bred tillgänglighet för allmänheten till tv-sändningar från evenemang av särskild vikt för samhället. De ungerska åtgärderna utgör vidare ingen diskriminering eller avskärmning av marknaden för andra medlemsstaters programföretag, rättsinnehavare eller andra ekonomiska aktörer.

(16)

Åtgärderna är dessutom förenliga med unionens konkurrensregler. Definitionen av programföretag som uppfyller kraven för sändning av de förtecknade evenemangen bygger på objektiva kriterier som lämnar utrymme för faktisk och möjlig konkurrens i samband med förvärvandet av sändningsrättigheterna för evenemangen. Dessutom är antalet evenemang i förteckningen inte så stort att konkurrensen snedvrids i senare led på marknaderna för fri tv och betal-tv. Man kan därför anse att följderna för konkurrensfriheten inte går utöver vad som oundvikligen följer av att evenemangen upptas i den förteckning som föreskrivs i artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU.

(17)

Kommissionen har underrättat övriga medlemsstater om de åtgärder som Ungern vidtagit och har lagt fram resultaten av kontrollen för den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 29 i direktiv 2010/13/EU. Kommittén avgav ett positivt yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

1.   De åtgärder som Ungern vidtagit i enlighet med artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU och som Ungern anmält till kommissionen i enlighet med artikel 14.2 i direktivet är förenliga med unionsrätten.

2.   De åtgärder som Ungern vidtagit ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 maj 2017.

På kommissionens vägnar

Andrus ANSIP

Vice ordförande


(1)  EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.