28.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/18


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2017/599

av den 22 mars 2017

om det föreslagna medborgarinitiativet med rubriken ”EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis”

[delgivet med nr C(2017) 2001]

(Endast den engelska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med det föreslagna medborgarinitiativet med rubriken ”EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis” är följande: ”Unionsmedborgarskapets karaktär och syfte, särskilt i förhållande till nationalitet. En medlemsstats utträde ur unionen, och verkningarna av detta. Medborgarnas rättigheter garanterade av EU-lagstiftningen.”

(2)

Unionsmedborgarskapet ska komplettera och inte ersätta det nationella medborgarskapet. Innehav av en medlemsstats nationalitet är en förutsättning för unionsmedborgarskapet. En persons unionsmedborgarskap förutsätter därför att minst en av de stater i vilken personen är medborgare är medlem i unionen.

(3)

Denna koppling mellan en unionsmedlemsstats nationalitet och unionsmedborgarskapet är stadfäst i fördragen. Det finns ingen rättslig grund som ger EU-institutionerna rätt att anta en unionsrättsakt för genomförande av fördragen vars syfte skulle vara att ge unionsmedborgarskap till personer som inte innehar en unionsmedlemsstats nationalitet.

(4)

En unionsrättsakt för genomförande av fördragen kan dock antas i fråga om rättigheterna för tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i en medlemsstat, inbegripet villkoren för fri rörlighet och bosättning i andra unionsmedlemsstater. En sådan rättsakt kan därför ge rättigheter som liknar dem som är knutna till unionsmedborgarskapet till medborgare i en stat som utträtt ur unionen i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget.

(5)

Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) stärker unionsmedborgarskapet och förstärker ytterligare unionens demokratiska funktion, bland annat genom att föreskriva att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv genom ett europeiskt medborgarinitiativ.

(6)

De förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet bör därför vara tydliga, enkla och användarvänliga och stå i proportion till medborgarinitiativets karaktär, så att medborgarna uppmuntras att delta och så att unionen blir mer lättillgänglig.

(7)

Av dessa anledningar bör det konstateras att det föreslagna medborgarinitiativet, i den mån dess syfte är ett förslag till unionsrättsakt för genomförande av fördragen vad gäller rättigheterna för tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i en medlemsstat, inbegripet villkoren för fri rörlighet och bosättning i andra unionsmedlemsstater och särskilt om beviljande av vissa rättigheter som liknar dem som är knutna till unionsmedborgarskapet till medborgare i en stat som utträtt ur unionen i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget, inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen i enlighet med artikel 4.2 b i förordningen.

(8)

Det föreslagna medborgarinitiativet med rubriken ”EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis” bör därför registreras. Stödförklaringar bör samlas in för detta föreslagna medborgarinitiativ, i den mån dess syfte är ett förslag till unionsrättsakt för genomförande av fördragen vad gäller rättigheterna för tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i en medlemsstat, inbegripet villkoren för fri rörlighet och bosättning i andra unionsmedlemsstater och särskilt om beviljande av vissa rättigheter som liknar dem som är knutna till unionsmedborgarskapet till medborgare i en stat som utträtt ur unionen i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Det föreslagna medborgarinitiativet med rubriken ”EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis” registreras härmed.

2.   Stödförklaringar får samlas in för detta föreslagna medborgarinitiativ, varvid det ska vara underförstått att dess syfte är ett förslag till unionsrättsakt som säkerställer att medborgare i en medlemsstat som utträtt i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget kan fortsätta att åtnjuta rättigheter som liknar dem som de åtnjöt när det landet var medlemsstat.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 27 mars 2017.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till organisatörerna (ledamöter av medborgarkommittén) för det föreslagna medborgarinitiativet med rubriken ”EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis”, företrädda av [personuppgifter strukna efter samråd med organisatörerna] i egenskap av kontaktpersoner.

Utfärdat i Bryssel den 22 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Frans TIMMERMANS

Vice ordförande


(1)  EUT L 65, 11.3.2011, s. 1.