14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/31


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/435

av den 28 februari 2017

om ingående av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.6 andra stycket led a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 23 februari 2009 bemyndigade rådet kommissionen att på unionens och dess medlemsstaters vägnar inleda förhandlingar i syfte att för andra gången ändra partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (2) och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (3) (nedan kallat Cotonouavtalet).

(2)

I enlighet med rådets beslut 2010/648/EU (4) undertecknades avtalet om ändring för andra gången av Cotonouavtalet (nedan kallat avtalet) av parterna vid AVS–EU-ministerrådets möte den 22 juni 2010 i Ouagadougou, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(3)

I enlighet med AVS–EU-ministerrådets beslut nr 2/2010 (5) har avtalet tillämpats provisoriskt från och med den 31 oktober 2010.

(4)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (6), godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som på unionens vägnar ska ha rätt att deponera det godkännandeinstrument som föreskrivs i artikel 93 i Cotonouavtalet för att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 februari 2017.

På rådets vägnar

J. HERRERA

Ordförande


(1)  EUT C 65, 19.2.2016, s. 257.

(2)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(3)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 27.

(4)  Rådets beslut 2010/648/EU av den 14 maj 2010 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 287, 4.11.2010, s. 1).

(5)  Beslut nr 2/2010 av AVS–EU-ministerrådet av den 21 juni 2010 om de övergångsåtgärder som ska tillämpas från och med dagen för undertecknandet fram till dagen för ikraftträdande av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 287, 4.11.2010, s. 68).

(6)  Avtalet har, tillsammans med de förklaringar som åtföljer slutakten, offentliggjorts i EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.