22.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2035

av den 21 november 2016

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller godkännandeperioderna för de verksamma ämnena fipronil och maneb

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 17 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (2) fastställs de verksamma ämnen som anses ha blivit godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009.

(2)

Godkännandeperioden för det verksamma ämnet maneb förlängdes från den 30 juni 2016 till den 31 januari 2018 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 762/2013 (3).

(3)

Godkännandeperioden för det verksamma ämnet fipronil förlängdes från den 30 september 2017 till den 31 juli 2018 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/404 (4).

(4)

Ansökningar om förnyelse av godkännandet av de verksamma ämnena maneb och fipronil lämnades in i enlighet med artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (5). Någon kompletterande dokumentation till stöd för en förnyelse av godkännandet av dessa verksamma ämnen i enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 lämnades dock inte in.

(5)

Med tanke på syftet med artikel 17 första stycket i förordning (EG) nr 1107/2009 är de förlängningar i genomförandeförordningarna (EU) nr 762/2013 och (EU) 2015/404 inte längre motiverade. Det bör därför fastställas att godkännandet för fipronil ska löpa ut den dag då dess godkännande skulle ha upphört att gälla utan förlängningen, och godkännandet för ämnet maneb ska löpa ut så snart som möjligt med hänsyn till den tid som medlemsstaterna behöver för att anpassa sig till de krav som följer av att godkännandet för ämnet maneb löper ut.

(6)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 762/2013 av den 7 augusti 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB och metiram (EUT L 213, 8.8.2013, s. 14).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/404 av den 11 mars 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetyl och propamokarb (EUT L 67, 12.3.2015, s. 6).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).


BILAGA

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

På rad 113 för ämnet maneb ska datumet ”31 januari 2018” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 januari 2017”.

2.

På rad 157 för ämnet fipronil ska datumet ”31 juli 2018” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 september 2017”.