16.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1997

av den 15 november 2016

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 vad gäller ändringar av landsbygdsprogram och övervakning av åtgärder för att stödja integration av tredjelandsmedborgare, och om rättelse av den förordningen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (1), särskilt artiklarna 12, 66.5, 67 och 75.5, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 4.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 (2) fastställs det högsta antal ändringar av landsbygdsprogram som medlemsstaterna får lämna in till kommissionen. Erfarenheten har visat att det högsta antalet programändringar bör ökas för att ge medlemsstaterna möjlighet att lämna in ett begränsat antal ytterligare ändringar under programperioden. De fall där det högsta antalet programändringar inte är tillämpligt bör klargöras och bör omfatta ändringar som avser vidtagande av vissa nödåtgärder eller den nya avgränsning av områden med väsentliga naturliga begränsningar som avses i artikel 32.5 b i förordning (EU) nr 1305/2013.

(2)

Landsbygdsprogrammens framgång beror inte bara på god förvaltning och att programmen genomförs fullt ut, utan också på en beredskap att anpassa dem till nya utmaningar och ändrade omständigheter, såsom migrationskrisen. För att säkerställa en god samordning mellan alla befintliga interventionsmekanismer bör stöd från Ejflu till åtgärder för att stödja integration av tredjelandsmedborgare övervakas på unionsnivå.

(3)

I del 2 punkt 1 i bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 har Leader-logotypen felaktigt inte införts. Detta bör rättas. I punkt 1 i bilaga IV bör hänvisningen till mindre gynnade områden rättas. Den bör ersättas med en hänvisning till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar.

(4)

Genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från landsbygdsutvecklingskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

”2.   Programändringar av den typ som avses i artikel 11 a i i förordning (EU) nr 1305/2013 får föreslås högst tre gånger under programperioden.

För alla andra typer av ändringar gemensamt

a)

får det för varje kalenderår och varje program lämnas in ett enda ändringsförslag, med undantag för år 2023 då fler än ett enda ändringsförslag får lämnas in för ändringar som uteslutande gäller anpassningen av finansieringsplanen, inbegripet eventuella ändringar av indikatorplanen,

b)

får det för varje program lämnas in tre ytterligare ändringsförslag under programperioden.

Det högsta antal ändringar som avses i första och andra styckena ska inte tillämpas

a)

om det behöver vidtas nödåtgärder på grund av naturkatastrofer, andra katastrofer eller allvarliga klimathändelser som formellt har erkänts av den behöriga nationella offentliga myndigheten, eller på grund av en betydande och plötslig förändring i de socioekonomiska villkoren i medlemsstaten eller regionen, inbegripet betydande och plötsliga demografiska förändringar till följd av migration eller flyktingmottagande,

b)

om en ändring är nödvändig till följd av en ändring av unionens regelverk,

c)

som en följd av den resultatöversyn som avses i artikel 21 i förordning (EU) nr 1303/2013,

d)

vid en ändring av det planerade EJFLU-bidrag per år som avses i artikel 8.1 h i i förordning (EU) nr 1305/2013 till följd av utvecklingen i den årliga fördelning per medlemsstat som avses i artikel 58.7 i den förordningen; de föreslagna ändringarna får omfatta följdändringar i beskrivningen av åtgärderna,

e)

vid ändringar gällande införandet av finansieringsinstrument som avses i artikel 37 i förordning (EU) nr 1303/2013, eller

f)

vid ändringar gällande införandet av den nya avgränsning som avses i artikel 32.5 b i förordning (EU) nr 1305/2013.”

2.

Artikel 5.4 ska ersättas med följande:

”4.   Med undantag för nödåtgärder till följd av naturkatastrofer, andra katastrofer eller allvarliga klimathändelser som formellt har erkänts av den behöriga nationella offentliga myndigheten, eller till följd av en betydande och plötslig förändring i de socioekonomiska villkoren i medlemsstaten eller regionen, inbegripet betydande och plötsliga demografiska förändringar till följd av migration eller flyktingmottagande, ändringar av den rättsliga ramen eller ändringar till följd av den resultatöversyn som avses i artikel 21 i förordning (EU) nr 1303/2013, får begäran om ändring av den nationella ramen enligt punkt 2 lämnas in endast en gång per kalenderår före den 1 april. Genom undantag från artikel 4.2 andra stycket får ändringar i program som följer av en sådan översyn göras utöver de ändringsförslag som lämnats in i enlighet med det stycket.”

3.

Artikel 14.4 ska ersättas med följande:

”4.   För typer av insatser där ett potentiellt bidrag till fokusområden som avses i artikel 5 första stycket led 2 a, artikel 5 första stycket leden 5 a–d och artikel 5 första stycket led 6 a i förordning (EU) nr 1305/2013 identifieras, eller för typer av insatser där ett potentiellt bidrag till integration av tredjelandsmedborgare identifieras, ska den elektroniska registrering av insatserna som avses i artikel 70 i förordning (EU) nr 1305/2013 med hjälp av flaggor identifiera de fall där en insats har en komponent som bidrar till ett eller flera av dessa fokusområden eller mål.”

4.

Bilagorna III, IV och VII ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 227, 31.7.2014, s. 18).


BILAGA

Bilagorna III, IV och VII till genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I del 2 punkt 1 i bilaga III ska led b ersättas med följande:

”b)

För de insatser och de åtgärder som finansieras av Leader, Leader-logotypen:

Image

”.

2.

I punkt 1 i bilaga IV ska indikator C32 ersättas med följande:

”C32.

Områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar”.

3.

I punkt 1 b i bilaga VII ska posten ”Tabell C” ersättas med följande:

”—

Tabell C: Fördelning på relevanta utfall och åtgärder efter typ av område, kön och/eller ålder, och efter insatser som bidrar till integration av tredjelandsmedborgare”.