18.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 223/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1388

av den 17 augusti 2016

om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 (1), särskilt artikel 6.11, och

av följande skäl:

(1)

Ett snabbt genomförande av en fullt fungerande och sammanlänkad inre energimarknad är avgörande för att upprätthålla en trygg energiförsörjning, öka konkurrenskraften och se till att alla konsumenter kan köpa energi till överkomliga priser.

(2)

I förordning (EG) nr 714/2009 fastställs icke-diskriminerande regler för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel i syfte att säkerställa en väl fungerande inre marknad för el. I artikel 5 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/72/EG (2) krävs dessutom att medlemsstaterna eller, om medlemsstaterna föreskrivit detta, tillsynsmyndigheterna säkerställer bland annat utarbetandet av objektiva och icke-diskriminerande tekniska regler som fastställer minimikrav för anslutning till systemet när det gäller teknisk konstruktion och drift. Om kraven utgör villkor för anslutning till nationella nät krävs i artikel 37.6 i samma direktiv att tillsynsmyndigheter ska ansvara för att fastställa eller godkänna åtminstone de metoder som används för att beräkna eller fastställa dem. För att sörja för systemsäkerheten inom det sammanlänkade överföringssystemet är det nödvändigt att fastställa en gemensam syn på de krav avseende nätanslutning som ska tillämpas för förbrukningsanläggningar och distributionssystem, inklusive slutna distributionssystem. Dessa krav, som bidrar till att underhålla, bevara och återställa systemsäkerheten så att en väl fungerande inre elmarknad inom och mellan synkronområden främjas och kostnadseffektivitet uppnås, bör betraktas som frågor om gränsöverskridande elnät och marknadsintegration.

(3)

Harmoniserade regler för nätanslutning av förbrukningsanläggningar och distributionssystem bör fastställas i syfte att tillhandahålla en tydlig rättslig ram för nätanslutningar, främja unionsomfattande elhandel, säkerställa systemsäkerhet, underlätta integrationen av förnybara elkällor, öka konkurrensen och möjliggöra effektivare användning av elnät och resurser, vilket gynnar konsumenterna.

(4)

Systemsäkerheten kan inte säkerställas oberoende av den tekniska kapaciteten hos samtliga användare. Historiskt sett har produktionsanläggningarna haft huvudrollen när det gäller att tillhandahålla teknisk kapacitet. Förbrukningsanläggningarna förväntas dock spela en viktigare roll i detta avseende i framtiden. Grundläggande förutsättningar för detta är att det finns regelbunden samordning på nivån för överförings- och distributionsnät och att den utrustning som är ansluten till överförings- och distributionsnät har tillräckliga prestanda, med tillräcklig robusthet för att klara störningar och bidra till att förhindra större avbrott eller underlätta återställning av systemet efter ett sammanbrott.

(5)

Tillsynsmyndigheterna bör överväga de rimliga kostnader som faktiskt har uppstått för de systemansvariga vid genomförandet av denna förordning när tillsynsmyndigheterna fastställer eller godkänner överförings- eller distributionstariffer eller metoderna för dessa eller när de godkänner villkoren för anslutning och tillträde till nationella nät i enlighet med artikel 37.1 och 37.6 i direktiv 2009/72/EG och artikel 14 i förordning (EG) nr 714/2009.

(6)

Olika synkrona elsystem i unionen har olika egenskaper som måste beaktas vid fastställandet av kraven för anslutning av förbrukare. Det är därför lämpligt att beakta regionala särdrag vid fastställandet av regler för nätanslutning enligt kraven i artikel 8.6 i förordning (EG) nr 714/2009.

(7)

Med tanke på behovet av att skapa rättslig säkerhet bör kraven i denna förordning tillämpas på nya förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, nya distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, nya distributionssystem och nya förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem. Kraven i denna förordning bör inte tillämpas på befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem eller befintliga förbrukningsenheter som används eller kan användas av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem. När det gäller nya eller befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna på distributionsnivå bör kraven i denna förordning tillämpas endast om dessa anläggningar tillhandahåller tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem. Kraven i denna förordning bör dock tillämpas om den berörda tillsynsmyndigheten eller medlemsstaten så beslutar på grundval av utvecklingen av systemkrav och en fullständig kostnads-nyttoanalys, eller om det gjorts en väsentlig modernisering eller ett väsentligt utbyte av utrustning som påverkar den tekniska kapaciteten hos en befintlig förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, en befintlig distributionsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, ett befintligt distributionssystem eller en befintlig förbrukningsenhet inom en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem som är anslutet vid en spänningsnivå på över 1 000 V.

(8)

Efterfrågeflexibilitet är ett viktigt instrument för att öka flexibiliteten på den inre energimarknaden och möjliggöra en optimal användning av elnäten. Den bör baseras på kundernas åtgärder eller på deras samtycke till att en tredje part vidtar åtgärder på deras vägnar. En ägare av en förbrukningsanläggning eller en systemansvarig för ett slutet distributionssystem får erbjuda tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till marknaden eller till systemansvariga i syfte att trygga nätsäkerheten. I det senare fallet bör ägaren av förbrukningsanläggningen eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet se till att nya förbrukningsenheter som används för att tillhandahålla sådana tjänster uppfyller kraven i denna förordning, antingen enskilt eller gemensamt inom ramen för förbrukningsaggregation genom en tredje part. I detta sammanhang spelar tredje parter en viktig roll för att samla kapacitet för efterfrågeflexibilitet, och de kan ha ansvar för och skyldighet att säkerställa tillförlitligheten hos dessa tjänster, om dessa ansvarsområden har delegerats av ägaren av förbrukningsanläggningen och den systemansvarige för det slutna distributionssystemet.

(9)

Kraven bör bygga på principerna om icke-diskriminering och öppenhet och på principen om optimering mellan högsta totala effektivitet och lägsta totalkostnad för alla berörda parter. Systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem, inklusive slutna distributionssystem, kan beakta dessa faktorer när kraven definieras i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, samtidigt som det erkänns att de tröskelvärden som avgör om ett system är ett överföringssystem eller ett distributionssystem fastställs på nationell nivå.

(10)

De krav som ska gälla för en förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem bör omfatta kapacitet vid gränssnittspunkterna samt nödvändiga automatiska svar och nödvändigt informationsutbyte. Dessa krav syftar till att säkra driften av överföringssystemet, och kapaciteten att utnyttja den produktion och efterfrågeflexibilitet som finns i elnäten inom systemets driftsområden och vid kritiska händelser.

(11)

De krav som ska gälla för ett distributionssystem som är anslutet till ett överföringssystem eller ett annat distributionssystem bör omfatta systemens driftsområden samt nödvändiga automatiska svar och nödvändigt informationsutbyte. Dessa krav bör säkerställa effektiv utveckling och drift av överföringssystemet, och kapaciteten att utnyttja den produktion och efterfrågeflexibilitet som är inbäddad i dessa elnät inom systemets driftsområden och vid kritiska händelser.

(12)

De krav som gäller för en förbrukningsenhet som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem bör säkerställa kapaciteten att använda efterfrågeflexibilitet över systemets driftsområden och därigenom minimera kritiska händelser.

(13)

De administrativa bördor och kostnader som är förknippade med tillhandahållande av efterfrågeflexibilitet bör hållas inom rimliga gränser, särskilt för hushållskunder. Dessa kunder kommer att spela en allt viktigare roll i övergången till ett utsläppssnålt samhälle, och deras deltagande bör inte försvåras i onödan av administrativa uppgifter.

(14)

På grund av sina gränsöverskridande effekter bör denna förordning syfta till samma frekvensrelaterade krav för alla spänningsnivåer, åtminstone inom ett synkronområde. Detta är nödvändigt eftersom en ändrad frekvens i en medlemsstat omedelbart skulle påverka frekvens och skulle kunna skada utrustning i alla andra medlemsstater i samma synkronområde.

(15)

Spänningsintervall bör samordnas mellan sammanlänkade system eftersom de är avgörande för att säkerställa planering och drift av ett elkraftsystem inom ett synkronområde. Bortkopplingar på grund av spänningsstörningar påverkar angränsande system. Om spänningsintervall inte finns angivna skulle det kunna leda till utbredd osäkerhet i systemets planering och drift med avseende på drift utanför normala driftsförhållanden.

(16)

Lämplig och proportionell överensstämmelseprovning bör införas så att systemansvariga kan säkerställa driftsäkerheten. Enligt artikel 37.1 b i direktiv 2009/72/EG ska tillsynsmyndigheterna se till att systemansvariga fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning.

(17)

Tillsynsmyndigheterna, medlemsstaterna och de systemansvariga bör i utvecklings- och godkännandeprocessen säkerställa att kraven för nätanslutning harmoniseras så långt som möjligt för att säkerställa fullständig marknadsintegration. Etablerade tekniska standarder bör särskilt övervägas vid utarbetandet av kraven för anslutning.

(18)

Systemansvariga bör inte fastställa sådana tekniska krav för utrustning som hindrar den fria rörligheten för varor på den inre marknaden. När systemansvariga fastställer tekniska specifikationer som leder till krav beträffande utsläppande på marknaden av utrustning bör respektive medlemsstat följa det förfarande som avses i artiklarna 8 och 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (3).

(19)

En process för undantag från reglerna bör anges i denna förordning för att ta hänsyn till lokala förhållanden av undantagskaraktär, t.ex. där överensstämmelse med dessa regler skulle kunna äventyra stabiliteten i det lokala nätet eller där säker drift av en förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, en distributionsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, ett distributionssystem eller en förbrukningsenhet som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem i syfte att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem, kan kräva driftsförhållanden som inte är i linje med denna förordning.

(20)

Med förbehåll för godkännande från den berörda tillsynsmyndigheten, eller någon annan myndighet när så är tillämpligt i en medlemsstat, bör ägare av förbrukningsanläggningar och berörda systemansvariga tillåtas föreslå undantag för vissa klasser av förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionssystem och förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem.

(21)

Enligt artikel 28 i direktiv 2009/72/EG får medlemsstaterna föreskriva att ett system som distribuerar el under vissa omständigheter klassificeras som ett slutet distributionssystem. Bestämmelserna i denna förordning bör tillämpas på slutna distributionssystem endast om medlemsstaterna föreskrivit detta i enlighet med artikel 28 i direktiv 2009/72/EG.

(22)

Denna förordning har antagits på grundval av förordning (EG) nr 714/2009 som den kompletterar och i vilken den ingår. Hänvisningar till förordning (EG) nr 714/2009 i andra rättsakter bör även förstås som hänvisningar till denna förordning.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 23.1 i förordning (EG) nr 714/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.   I denna förordning fastställs nätföreskrifter med krav för nätanslutning av

a)

förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem,

b)

distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem,

c)

distributionssystem, inklusive slutna distributionssystem,

d)

förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem.

2.   Denna förordning bidrar därför till att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en unionsomfattande elhandel.

3.   I förordningen fastställs också skyldigheter för att säkerställa att systemansvariga utnyttjar kapaciteten hos förbrukningsanläggningar och distributionssystem på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor i hela unionen.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller definitionerna i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (4), artikel 2 i förordning (EG) nr 714/2009, artikel 2 i kommissionens förordning (EU) 2015/1222 (5), artikel 2 i kommissionens förordning (EU) 2016/631 (6), artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 (7) och artikel 2 i direktiv 2009/72/EG.

Dessutom gäller följande definitioner:

1.    förbrukningsanläggning : en anläggning som förbrukar elektrisk energi och som via en eller flera anslutningspunkter är ansluten till ett överförings- eller distributionssystem. Ett distributionssystem och/eller ett hjälpförsörjningssystem för en kraftproduktionsmodul utgör inte en förbrukningsanläggning.

2.    förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem : en förbrukningsanläggning som har en anslutningspunkt till ett överföringssystem.

3.    distributionsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem : anslutningen för ett distributionssystem eller de elektriska apparater och den elektriska utrustning som används vid anslutningen till överföringssystemet.

4.    förbrukningsenhet : en odelbar uppsättning installationer innehållande utrustning som kan styras aktivt av en ägare av en förbrukningsanläggning eller en systemansvarig för ett slutet distributionssystem, antingen enskilt eller gemensamt inom ramen för förbrukningsaggregation genom en tredje part.

5.    slutet distributionssystem : ett distributionssystem som enligt artikel 28 i direktiv 2009/72/EG av nationella tillsynsmyndigheter eller andra behöriga myndigheter, där så föreskrivs av den berörda medlemsstaten, klassificeras som ett slutet distributionssystem och som distribuerar el inom en geografiskt avgränsad industriell eller kommersiell plats eller plats där gemensamma tjänster tillhandahålls och som inte levererar el till hushållskunder, med förbehåll för tillfällig användning av ett litet antal hushåll som har anställning hos eller liknande koppling till ägaren av distributionssystemet och som befinner sig inom det område som får el levererad genom systemet.

6.    huvudsaklig förbrukningsutrustning : utrustning i form av t.ex. motorer, transformatorer, högspänningsutrustning vid anslutningspunkten eller i produktionsprocessen.

7.    distributionssystem som är anslutet till ett överföringssystem : ett distributionssystem som är anslutet till ett överföringssystem, inklusive distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet.

8.    maximal importkapacitet : den maximala kontinuerliga aktiva effekt som en förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem eller en distributionsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem kan förbruka från nätet vid anslutningspunkten, enligt vad som anges i anslutningsavtalet eller överenskommits mellan den berörda systemansvarige och ägaren av den förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet respektive den systemansvarige för det distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet.

9.    maximal exportkapacitet : den maximala kontinuerliga aktiva effekt som en förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem eller en distributionsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem kan tillföra nätet vid anslutningspunkten, enligt vad som anges i anslutningsavtalet eller har överenskommits mellan den berörda systemansvarige och ägaren av den förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet respektive den systemansvarige för det distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet.

10.    förbrukningsbortkoppling vid låg frekvens : en åtgärd där förbrukning kopplas bort under en händelse då frekvensen är låg, i syfte att återställa balansen mellan förbrukning och produktion och återställa systemfrekvensen inom godtagbara gränser.

11.    förbrukningsbortkoppling vid låg spänning : en återställande åtgärd där förbrukning kopplas bort under en händelse då spänningen är låg, i syfte att återställa spänningen inom godtagbara gränser.

12.    lindningskopplare : en anordning för att ändra en lindnings uttagspunkt som kan användas när transformatorn är spänningssatt eller under belastning.

13.    blockering av lindningskopplare : en åtgärd som blockerar lindningskopplaren under en händelse då spänningen är låg, i syfte att förhindra ytterligare uttag från transformatorer som sänker spänningarna i ett område.

14.    övervakningsrum : en berörd systemansvarigs driftcentral.

15.    blockvis inkoppling av last : återinkoppling av förbrukning genom maximala laststeg för aktiv effekt vid återställning av systemet efter ett strömavbrott.

16.    efterfrågeflexibilitet för reglering av aktiv effekt : förbrukning inom en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem som är tillgänglig för modulering av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet, vilket resulterar i en modifiering av den aktiva effekten.

17.    efterfrågeflexibilitet för reglering av reaktiv effekt : reaktiv effekt eller kompensationsanordningar för reaktiv effekt i en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem som är tillgängliga för modulering av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

18.    efterfrågeflexibilitet för hantering av överföringsbegränsningar : förbrukning inom en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem som är tillgänglig för modulering av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet för att hantera överföringsbegränsningar inom systemet.

19.    förbrukningsaggregation : en uppsättning förbrukningsanläggningar eller slutna distributionssystem som kan fungera som en enda anläggning eller ett enda slutet distributionssystem i syfte att erbjuda en eller flera tjänster avseende efterfrågeflexibilitet.

20.    efterfrågeflexibilitet för reglering av systemfrekvensen : förbrukning inom en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem som är tillgänglig för minskning eller ökning som svar på frekvensvariationer, vilket utgör ett autonomt svar från förbrukningsanläggningen eller det slutna distributionssystemet i syfte att minska dessa variationer.

21.    efterfrågeflexibilitet för mycket snabb reglering av aktiv effekt : förbrukning inom en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem som kan moduleras mycket snabbt som svar på en frekvensavvikelse, vilket resulterar i en mycket snabb modifiering av den aktiva effekten.

22.    intyg om en enhets efterfrågeflexibilitet : ett dokument, utfärdat antingen av ägaren av en förbrukningsanläggning eller av den systemansvarige för ett slutet distributionssystem, och tillställt den berörda systemansvarige för förbrukningsenheter som har efterfrågeflexibilitet och som är anslutna vid en spänningsnivå på över 1 000 V, i vilket det bekräftas att förbrukningsenheten uppfyller de tekniska kraven i denna förordning och i vilket nödvändiga data och försäkringar ingår, inklusive en försäkran om överensstämmelse.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.   Kraven avseende anslutning i denna förordning ska tillämpas på följande:

a)

Nya förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem.

b)

Nya distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem.

c)

Nya distributionssystem, inklusive nya slutna distributionssystem.

d)

Nya förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem.

Den berörda systemansvarige ska inte tillåta anslutning av en ny förbrukningsanläggning, en ny distributionsanläggning eller ett nytt distributionssystem som inte uppfyller kraven i denna förordning och som inte omfattas av ett undantag som beviljats av tillsynsmyndigheten, eller någon annan myndighet när så är tillämpligt i en medlemsstat enligt artikel 50. Den berörda systemansvarige ska meddela ett sådant avslag, genom en motiverad skriftlig förklaring, till ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet och, om inte tillsynsmyndigheten angett något annat, till tillsynsmyndigheten.

På grundval av övervakningen av överensstämmelse i enlighet med avdelning III ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet inte tillåta tjänster avseende efterfrågeflexibilitet enligt artiklarna 27–30 från nya förbrukningsenheter som inte uppfyller kraven i denna förordning.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på följande:

a)

Förbrukningsanläggningar och distributionssystem som är anslutna till överföringssystemet och distributionssystemen eller delar av överföringssystemet eller distributionssystemen på öar i medlemsstater där systemen inte drivs synkront med antingen synkronområdet för kontinentala Europa, för Storbritannien, för Norden, för Irland-Nordirland eller för de baltiska staterna.

b)

Kraftlagringsenheter, med undantag för kraftproduktionsmoduler i form av pumpkraftstationer i enlighet med artikel 5.2.

3.   När det gäller förbrukningsanläggningar eller slutna distributionssystem med mer än en förbrukningsenhet, ska de berörda förbrukningsenheterna tillsammans betraktas som en enda förbrukningsenhet om de inte kan drivas oberoende av varandra eller om de med fog kan betraktas som en kombination av enheter.

Artikel 4

Tillämpning på befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem och befintliga förbrukningsenheter som används för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet

1.   Befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem och befintliga förbrukningsenheter som används eller kan användas av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till en berörd systemansvarig eller en berörd systemansvarig för överföringssystem omfattas inte av kraven i denna förordning, utom i följande fall:

a)

En befintlig förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, en befintlig distributionsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, ett befintligt distributionssystem eller en befintlig förbrukningsenhet inom en förbrukningsanläggning vars spänningsnivå överstiger 1 000 V eller ett slutet distributionssystem med en anslutning vars spänningsnivå överstiger 1 000 V har modifierats i sådan utsträckning att dess anslutningsavtal måste ses över grundligt i enlighet med följande förfarande:

i)

Ägare av förbrukningsanläggningar, systemansvariga för distributionssystem eller systemansvariga för slutna distributionssystem som avser att modernisera en apparat eller byta ut utrustning som påverkar den tekniska kapaciteten hos förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionssystemet eller förbrukningsenheten ska i förväg meddela sina planer till den berörda systemansvarige.

ii)

Om den berörda systemansvarige anser att omfattningen av moderniseringen eller utbytet av utrustning är sådan att ett nytt anslutningsavtal krävs ska den systemansvarige meddela den berörda tillsynsmyndigheten, eller i tillämpliga fall medlemsstaten.

iii)

Den berörda tillsynsmyndigheten, eller i tillämpliga fall medlemsstaten, ska besluta om det befintliga anslutningsavtalet behöver ändras eller om ett nytt anslutningsavtal krävs, och vilka krav i denna förordning som ska tillämpas.

b)

En tillsynsmyndighet, eller i tillämpliga fall en medlemsstat, beslutar att en befintlig förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, en befintlig distributionsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, ett befintligt distributionssystem eller en befintlig förbrukningsenhet ska omfattas av alla eller vissa av kraven i denna förordning, efter ett förslag från den berörda systemansvarige för överföringssystemet i enlighet med punkterna 3, 4 och 5.

2.   Vid tillämpningen av denna förordning ska en förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, en distributionsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, ett distributionssystem eller en förbrukningsenhet som används eller kan användas av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till en berörd systemansvarig eller en berörd systemansvarig för ett överföringssystem, anses existera om

a)

den redan är ansluten till nätet på dagen för denna förordnings ikraftträdande, eller

b)

ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet har ingått ett slutligt och bindande avtal om köp av den huvudsakliga förbrukningsutrustningen eller av förbrukningsenheten senast två år efter ikraftträdandet av denna förordning. Ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet måste meddela den berörda systemansvarige och den berörda systemansvarige för överföringssystemet om ingåendet av avtalet inom 30 månader från denna förordnings ikraftträdande.

Det meddelande som ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet tillsänt den berörda systemansvarige och den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska åtminstone ange avtalets titel, datum för dess undertecknande och ikraftträdande samt specifikationerna för den huvudsakliga förbrukningsutrustning eller den förbrukningsenhet som ska uppföras, monteras eller inköpas.

En medlemsstat får föreskriva att tillsynsmyndigheten under vissa särskilt angivna omständigheter får fastställa om förbrukningsanläggningen som är ansluten till ett överföringssystem, distributionsanläggningen som är ansluten till ett överföringssystem, distributionssystemet eller förbrukningsenheten ska anses vara befintliga eller nya.

3.   Efter ett offentligt samråd i enlighet med artikel 9 och för att hantera betydande förändringar av faktiska omständigheter, t.ex. utvecklingen av systemkrav, inklusive användningen av förnybara energikällor, smarta nät, distribuerad produktion och efterfrågeflexibilitet, får den berörda systemansvarige för överföringssystemet föreslå den berörda tillsynsmyndigheten, eller i förekommande fall medlemsstaten, att utvidga denna förordnings tillämplighet till befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem eller befintliga förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till en berörd systemansvarig eller en berörd systemansvarig för ett överföringssystem.

För detta ändamål ska en välgrundad och öppen kvantitativ kostnads-nyttoanalys genomföras i enlighet med artiklarna 48 och 49. Analysen ska ange

a)

kostnaderna för befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem och befintliga förbrukningsenheter för att efterleva denna förordning,

b)

den samhällsekonomiska nyttan som uppkommer genom tillämpning av de krav som fastställs i denna förordning, och

c)

möjligheterna i alternativa åtgärder för att uppnå den prestanda som krävs.

4.   Innan den kvantitativa kostnads-nyttoanalysen som avses i punkt 3 utförs ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen

a)

genomföra en preliminär kvalitativ jämförelse av kostnader och nytta,

b)

inhämta godkännande från den berörda tillsynsmyndigheten, eller i tillämpliga fall av medlemsstaten.

5.   Den berörda tillsynsmyndigheten, eller i tillämpliga fall medlemsstaten, ska besluta om utvidgning av denna förordnings tillämplighet till befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem och befintliga förbrukningsenheter inom sex månader efter mottagandet av rapporten och rekommendationen från den berörda systemansvarige för överföringssystemet i enlighet med punkt 4 i artikel 48. Tillsynsmyndighetens, eller i tillämpliga fall medlemsstatens, beslut ska offentliggöras.

6.   Den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska beakta de berättigade förväntningarna hos ägare av förbrukningsanläggningar, systemansvariga för distributionssystem och systemansvariga för slutna distributionssystem som en del av bedömningen av denna förordnings tillämpning på befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet, befintliga distributionssystem och befintliga förbrukningsenheter.

7.   Den berörda systemansvarige för ett överföringssystem får vart tredje år, i enlighet med de krav och det förfarande som anges i punkterna 3–5, bedöma tillämpningen av alla eller vissa av bestämmelserna i denna förordning på befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem och befintliga förbrukningsenheter.

Artikel 5

Tillämpning på kraftproduktionsmoduler i form av pumpkraftstationer och industrianläggningar

1.   Denna förordning ska inte tillämpas på kraftproduktionsmoduler i form av pumpkraftstationer som har både generator- och pumpdrift.

2.   En pumpmodul i en pumpkraftstation som enbart fungerar som pump ska omfattas av kraven i denna förordning och betraktas som en förbrukningsanläggning.

3.   När det gäller industrianläggningar med en inbäddad kraftproduktionsmodul får den systemansvarige för industrianläggningen, ägaren av förbrukningsanläggningen, ägaren av kraftproduktionsanläggningen och den berörda systemansvarige till vars system industrianläggningen är ansluten, i samordning med den berörda systemansvarige för överföringssystemet, komma överens om villkor för bortkoppling av kritiska belastningar från det berörda systemet. Syftet med avtalet ska vara att säkerställa industrianläggningens produktionsprocesser i händelse av störningar i det berörda systemet.

Artikel 6

Regleringsaspekter

1.   Generellt tillämpliga krav som ska fastställas av berörda systemansvariga eller berörda systemansvariga för överföringssystem enligt denna förordning ska vara föremål för godkännande av det organ som utses av medlemsstaten och ska offentliggöras. Det utsedda organet ska vara den behöriga myndigheten om inget annat föreskrivs av medlemsstaten.

2.   För platsspecifika krav som ska fastställas av berörda systemansvariga eller berörda systemansvariga för överföringssystem enligt denna förordning får medlemsstater kräva godkännande från ett utsett organ.

3.   Vid tillämpning av denna förordning ska medlemsstaterna, behöriga organ och systemansvariga

a)

tillämpa principerna om proportionalitet och icke-diskriminering,

b)

säkerställa öppenhet,

c)

tillämpa principen om optimering mellan högsta totala effektivitet och lägsta totalkostnader för alla berörda parter,

d)

respektera det ansvar som anförtrotts den berörda systemansvarige för överföringssystemet för att säkerställa systemsäkerheten, inklusive sådant som krävs i nationell lagstiftning,

e)

samråda med berörda systemansvariga för distributionssystem och ta hänsyn till möjlig inverkan på deras system,

f)

ta hänsyn till överenskomna europeiska standarder och tekniska specifikationer.

4.   Den berörda systemansvarige eller systemansvarige för överföringssystemet ska inom två år från denna förordnings ikraftträdande lämna in ett förslag till generellt tillämpliga krav eller till metoder för att beräkna eller fastställa dessa krav till det behöriga organet för godkännande.

5.   Där det i denna förordning krävs att den berörda systemansvarige, den berörda systemansvarige för överföringssystemet, ägaren av förbrukningsanläggningen, ägaren av kraftproduktionsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet och/eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet ska försöka nå en överenskommelse, ska de sträva efter att göra detta inom sex månader från det att en av parterna överlämnat ett första förslag till övriga parter. Om ingen överenskommelse har nåtts inom denna tid får varje part begära att den berörda tillsynsmyndigheten utfärdar ett beslut inom sex månader.

6.   Behöriga organ ska besluta om förslag till krav eller metoder inom sex månader från mottagandet av sådana förslag.

7.   Om den berörda systemansvarige eller systemansvarige för överföringssystemet bedömer att det är nödvändigt att ändra de krav eller metoder som fastställts och godkänts enligt punkterna 1 och 2 ska kraven i punkterna 3–8 vara tillämpliga i fråga om den föreslagna ändringen. Systemansvariga och systemansvariga för överföringssystem som föreslår en ändring ska beakta eventuella berättigade förväntningar från ägare av förbrukningsanläggningar, systemansvariga för distributionssystem, systemansvariga för slutna distributionssystem, tillverkare av utrustning och andra berörda parter, med utgångspunkt i de ursprungligen angivna eller överenskomna kraven eller metoderna.

8.   Varje part som har ett klagomål mot en berörd systemansvarig eller systemansvarig för överföringssystem vad avser de skyldigheter som denna berörda systemansvarige eller systemansvarige för överföringssystem har i enlighet med denna förordning får inge klagomålet till tillsynsmyndigheten, som i egenskap av tvistlösande myndighet ska utfärda ett beslut inom två månader från det att klagomålet mottagits. Denna period får förlängas med två månader om tillsynsmyndigheten begär ytterligare upplysningar. Den förlängda perioden får förlängas ytterligare om den klagande samtycker till detta. Tillsynsmyndighetens beslut ska vara bindande så länge det inte har upphävts efter ett överklagande.

9.   Om krav enligt denna förordning ska fastställas av en berörd systemansvarig som inte är en systemansvarig för överföringssystem får medlemsstater föreskriva att den systemansvarige för överföringssystemet i stället blir ansvarig för att fastställa de relevanta kraven.

Artikel 7

Flera systemansvariga för överföringssystem

1.   Om det finns mer än en systemansvarig för överföringssystem i en medlemsstat ska denna förordning tillämpas på alla dessa systemansvariga för överföringssystem.

2.   Medlemsstater får i nationell lagstiftning föreskriva att ansvaret hos en systemansvarig för överföringssystem att uppfylla en, flera eller alla skyldigheter enligt denna förordning tilldelas en eller flera specifika systemansvariga för överföringssystem.

Artikel 8

Kostnadstäckning

1.   De kostnader som härrör från de skyldigheter som fastställs i denna förordning och som bärs av systemansvariga som är föremål för reglerade nättariffer ska bedömas av de berörda tillsynsmyndigheterna. Kostnader som bedöms vara rimliga, effektiva och proportionella ska täckas genom nättariffer eller andra lämpliga mekanismer.

2.   På begäran av de berörda tillsynsmyndigheterna ska sådana systemansvariga som avses i punkt 1 inom tre månader från begäran tillhandahålla den information som är nödvändig för att underlätta bedömningen av de uppkomna kostnaderna.

Artikel 9

Offentligt samråd

1.   Berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem ska genomföra ett samråd med berörda parter, inbegripet behöriga myndigheter i varje medlemsstat beträffande

a)

förslag om att utvidga tillämpningen av denna förordning till befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem och befintliga förbrukningsenheter, i enlighet med artikel 4.3,

b)

den rapport som utarbetats i enlighet med artikel 48.3,

c)

den kostnads-nyttoanalys som gjorts i enlighet med artikel 53.2,

d)

de krav för förbrukningsenheter som fastställts i enlighet med artikel 28.2 c, e, f, k och l och artikel 29.2 c–e.

Samrådet ska pågå i minst en månad.

2.   De berörda systemansvariga eller de berörda systemansvariga för överföringssystemen ska vederbörligen beakta de synpunkter från berörda parter som kommit fram under samråden innan utkastet till förslag, rapporten, kostnads-nyttoanalysen eller kraven för förbrukningsenheter lämnas in för godkännande till tillsynsmyndigheten, det behöriga organet eller, i tillämpliga fall, medlemsstaten. I samtliga fall ska en rimlig motivering för att ta med eller utelämna de berörda parternas synpunkter tillhandahållas och offentliggöras i lämplig tid före, eller samtidigt med, offentliggörandet av förslaget, rapporten, kostnads-nyttoanalysen eller de krav för förbrukningsenheter som fastställts i enlighet med artiklarna 28 och 29.

Artikel 10

Deltagande av berörda parter

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån) ska, i nära samarbete med det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el (nedan kallat Entso för el), organisera de berörda parternas deltagande när det gäller kraven för nätanslutning av förbrukningsanläggningar, distributionsanläggningar, distributionssystem och förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem, samt om andra aspekter av genomförandet av denna förordning. Detta ska innefatta regelbundna möten med berörda parter för att identifiera problem och föreslå förbättringar, särskilt i fråga om krav för nätanslutning av förbrukningsanläggningar, distributionsanläggningar, distributionssystem och förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem.

Artikel 11

Tystnadsplikt

1.   Sekretesskraven i punkterna 2, 3 och 4 ska gälla all konfidentiell information som tas emot, utväxlas eller förmedlas enligt denna förordning.

2.   Sekretesskyldigheten ska tillämpas på alla personer, tillsynsmyndigheter och organ som omfattas av bestämmelserna i denna förordning.

3.   Konfidentiell information som tas emot i tjänsten av de personer, tillsynsmyndigheter och organ som avses i punkt 2 får inte avslöjas för någon annan person eller myndighet, utan att detta påverkar fall som omfattas av nationell lagstiftning, de övriga bestämmelserna i denna förordning eller annan tillämplig unionslagstiftning.

4.   Utan att det påverkar fall som omfattas av nationell lagstiftning eller unionslagstiftning får tillsynsmyndigheter, organ eller personer som tar emot konfidentiell information enligt denna förordning endast använda den för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning.

AVDELNING II

ANSLUTNING AV FÖRBRUKNINGSANLÄGGNINGAR, DISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR OCH DISTRIBUTIONSSYSTEM

KAPITEL 1

Allmänna krav

Artikel 12

Allmänna krav beträffande frekvens

1.   Förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem och distributionssystem ska kunna förbli anslutna till nätet och vara i drift inom de frekvensområden och under de tidsperioder som anges i bilaga I.

2.   Ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem eller den systemansvarige för ett distributionssystem kan komma överens med den berörda systemansvarige för överföringssystemet om större frekvensområden eller längre minimitider för drift. Om större frekvensområden eller längre minimitider för drift är tekniskt genomförbara får ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem eller den systemansvarige för distributionssystemet inte utan skäl vägra att samtycka.

Artikel 13

Allmänna krav beträffande spänning

1.   Förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem och distributionssystem som är anslutna till överföringssystem ska kunna förbli anslutna till nätet och vara i drift inom de spänningsintervall och under de tidsperioder som anges i bilaga II.

2.   Utrustning i distributionssystem som är ansluten vid den spänning som överföringssystemet har i anslutningspunkten ska kunna förbli ansluten till nätet och fungera inom de spänningsintervall och under de tidsperioder som anges i bilaga II.

3.   Spänningsintervallet vid anslutningspunkten ska uttryckas som spänningen vid anslutningspunkten i förhållande till spänningens referensvärde 1 (relativtal). För nät med spänningsnivån 400 kV (vanligtvis även kallat 380 kV-nivån) är referensvärdet 400 kV (relativtal 1), för nät med andra spänningsnivåer får referensvärdet (relativtal 1) variera mellan olika systemansvariga i samma synkronområde.

4.   Om den spänning som ligger till grund för relativtalen är från och med 300 kV till och med 400 kV får den berörda systemansvarige för överföringssystem i Spanien kräva att förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem samt distributionssystem som är anslutna till överföringssystem förblir anslutna under obegränsad tid i spänningsintervallet 1,05–1,0875 (relativtal).

5.   Om den spänning som ligger till grund för relativtalen är 400 kV får de berörda systemansvariga för överföringssystemen i synkronområdet för de baltiska staterna kräva att förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem samt distributionssystem som är anslutna till överföringssystem förblir anslutna till nätet med spänningen 400 kV inom de spänningsintervall och under de tidsperioder som gäller i synkronområdet för kontinentala Europa.

6.   Om så krävs av den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, en distributionsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet kunna kopplas bort automatiskt vid vissa angivna spänningsvärden. Den berörda systemansvarige för överföringssystemet och antingen ägaren av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för distributionssystemet ska komma överens om villkoren och inställningarna för automatisk bortkoppling.

7.   För distributionssystem som är anslutna till överföringssystem med en spänning på mindre än 110 kV vid anslutningspunkten ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet ange det spänningsintervall vid anslutningspunkten som de distributionssystem som är anslutna till överföringssystemet ska vara utformade att klara. Systemansvariga för distributionssystem ska anpassa kapaciteten hos sin utrustning, som är ansluten vid samma spänning som spänningen vid anslutningspunkten till överföringssystemet, så att den klarar detta spänningsintervall.

Artikel 14

Krav beträffande kortslutning

1.   På grundval av den nominella kortslutningståligheten hos komponenter i överföringsnätet ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet fastställa den maximala kortslutningsström vid anslutningspunkten som förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet ska klara.

2.   Den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska för ägaren av förbrukningsanläggningen som är ansluten till ett överföringssystem eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet ange en uppskattning av nätets förväntade minsta och högsta kortslutningsström vid anslutningspunkten.

3.   Efter en oförutsedd händelse ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet, så snart som möjligt och senast en vecka efter den oförutsedda händelsen, informera den berörda ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den berörda systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet om sådana förändringar överstigande ett tröskelvärde för den maximala kortslutningsströmmen som den berörda förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller det berörda distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet ska kunna klara från det nät som den berörda systemansvarige för överföringssystemet ansvarar för i enlighet med punkt 1.

4.   Det tröskelvärde som avses i punkt 3 ska fastställas antingen av ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet för den egna anläggningen eller av den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet för det egna nätet.

5.   Före en förutsedd händelse ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet, så snart som möjligt och senast en vecka före den förutsedda händelsen, informera den berörda ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den berörda systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet om sådana förändringar överstigande ett tröskelvärde för den maximala kortslutningsströmmen som den berörda förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller det berörda distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet ska kunna klara från det nät som den berörda systemansvarige för överföringssystemet ansvarar för i enlighet med punkt 1.

6.   Det tröskelvärde som avses i punkt 5 ska fastställas antingen av ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet för den egna anläggningen eller av den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet för det egna nätet.

7.   Den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska begära upplysningar från ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet om bidrag beträffande kortslutningsström från anläggningen eller nätet i fråga. Som ett minimum ska motsvarande moduler i nätet levereras och demonstreras med avseende på nollföljd, plusföljd och minusföljd.

8.   Efter en oförutsedd händelse ska ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet, så snart som möjligt och senast en vecka efter den oförutsedda händelsen, informera den berörda systemansvarige för överföringssystemet om förändringarna av kortslutningsströmmens bidrag över det tröskelvärde som fastställts av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

9.   Före en förutsedd händelse ska ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet, så snart som möjligt och senast en vecka före den förutsedda händelsen, informera den berörda systemansvarige för överföringssystemet om förändringarna av kortslutningsströmmens bidrag över det tröskelvärde som fastställts av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

Artikel 15

Krav beträffande reaktiv effekt

1.   Förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem och distributionssystem som är anslutna till överföringssystem ska kunna bibehålla stationär drift vid anslutningspunkten inom ett intervall för reaktiv effekt som angetts av den berörda systemansvarige för överföringssystemet, enligt följande villkor:

a)

För förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem får det faktiska intervall för reaktiv effekt som angetts av den berörda systemansvarige för överföringssystemet för import och export av reaktiv effekt inte vara större än 48 procent av den maximala importkapaciteten eller den maximala exportkapaciteten (effektfaktorn 0,9 vid import eller export av aktiv effekt), beroende på vilken som är störst, utom i situationer där antingen tekniska eller ekonomiska systemfördelar påvisas för förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem av ägaren av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet och godtas av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

b)

För distributionssystem som är anslutna till överföringssystem får det faktiska intervall för reaktiv effekt som angetts av den berörda systemansvarige för överföringssystemet för import och export av reaktiv effekt inte vara större än

i)

48 procent (effektfaktorn 0,9) av den maximala importkapaciteten eller den maximala exportkapaciteten, beroende på vilken som är störst, vid import av reaktiv effekt (förbrukning), och

ii)

48 procent (effektfaktorn 0,9) av den maximala importkapaciteten eller den maximala exportkapaciteten, beroende på vilken som är störst, vid export av reaktiv effekt (produktion),

utom i situationer där antingen tekniska eller ekonomiska systemfördelar har påvisats vid en gemensam analys utförd av den berörda systemansvarige för överföringssystemet och den systemansvarige för det distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet.

c)

Den berörda systemansvarige för överföringssystemet och den systemansvarige för distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet ska komma överens om omfattningen av den analys som ska ange möjliga lösningar och fastställa den optimala lösningen för utbytet av reaktiv effekt mellan de båda systemen, med vederbörligt beaktande av specifika systemegenskaper, variabel struktur för utbyte av effekt, dubbelriktade flöden och distributionssystemets kapacitet beträffande reaktiv effekt.

d)

Den berörda systemansvarige för överföringssystemet får besluta att andra parametrar än effektfaktor ska användas för att fastställa likvärdiga kapacitetsintervall för reaktiv effekt.

e)

De föreskrivna intervallen för reaktiv effekt ska uppnås vid anslutningspunkten.

f)

När en anslutningspunkt delas mellan en kraftproduktionsmodul och en förbrukningsanläggning ska, genom undantag från led e, likvärdiga krav uppfyllas vid den punkt som definieras i de berörda avtalen eller i nationell lagstiftning.

2.   Den berörda systemansvarige för överföringssystemet får kräva att distributionssystem som är anslutna till överföringssystemet har kapacitet vid anslutningspunkten att inte exportera reaktiv effekt (vid referensspänningen 1 (relativtal)) vid ett aktivt effektflöde på mindre än 25 % av maximal importkapacitet. När så är tillämpligt får medlemsstaterna begära att den berörda systemansvarige för överföringssystemet motiverar sitt krav med en analys som utförts tillsammans med den systemansvarige för det distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet. Om detta krav inte kan motiveras utifrån den gemensamma analysen ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet och den systemansvarige för det distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet komma överens om nödvändiga krav baserade på resultaten av en gemensam analys.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 b får den berörda systemansvarige för överföringssystemet kräva att distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet aktivt reglerar utbytet av reaktiv effekt vid anslutningspunkten, till nytta för hela systemet. Den berörda systemansvarige för överföringssystemet och den systemansvarige för det distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet ska komma överens om en metod för denna reglering, i syfte att säkerställa en motiverad nivå på försörjningstryggheten för båda parter. Motiveringen ska innehålla en färdplan där de olika stegen och tidsplanen för att uppfylla kravet anges.

4.   I enlighet med punkt 3 får den systemansvarige för distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet begära att den berörda systemansvarige för överföringssystemet överväger att använda distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet för hantering av reaktiv effekt.

Artikel 16

Krav på skydd

1.   Den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska ange vilka anordningar och inställningar som krävs för att skydda överföringsnätet i enlighet med egenskaperna hos förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet. Den berörda systemansvarige för överföringssystemet och ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet ska komma överens om vilka skyddssystem och inställningar som är relevanta för förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet.

2.   Elektriskt skydd av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet ska ha företräde framför driftsreglering, samtidigt som systemsäkerheten samt personalens och allmänhetens hälsa och säkerhet ska säkerställas.

3.   Anordningarna i skyddssystemet kan gälla följande:

a)

Extern och intern kortslutning.

b)

Över- och underspänning vid anslutningspunkten till överföringssystemet.

c)

Över- och underfrekvens.

d)

Skydd av förbrukningskretsen.

e)

Skydd av enhetens transformator.

f)

Backup i händelse av funktionsstörning i skyddssystem och ställverk.

4.   Den berörda systemansvarige för överföringssystemet och ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet ska komma överens om alla eventuella ändringar av skyddssystemen som är av betydelse för förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet, och om förfarandena för skyddssystemen för förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet.

Artikel 17

Krav beträffande reglering

1.   Den berörda systemansvarige för överföringssystemet och ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet ska komma överens om de för systemsäkerheten relevanta systemen och inställningarna för de olika regleranordningarna i förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet.

2.   Överenskommelsen ska gälla åtminstone följande:

a)

Isolerad (nät)drift.

b)

Dämpning av svängningar.

c)

Störningar i överföringsnätet.

d)

Automatisk omkoppling till reservströmkälla och återställning till normal topologi.

e)

Automatisk återslutning av kretsbrytare (vid enfasfel).

3.   Den berörda systemansvarige för överföringssystemet och ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet ska komma överens om alla förändringar av de för systemsäkerheten relevanta systemen och inställningarna för de olika regleranordningarna i förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet.

4.   Med avseende på prioriteringar för skydd och reglering ska ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet ställa in skydds- och regleranordningar i förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet respektive distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet i enlighet med följande prioriteringar, i fallande prioritetsordning:

a)

Skydd av överföringsnätet.

b)

Skydd av förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet eller distributionssystem som är anslutna till överföringssystemet.

c)

Frekvensreglering (justering av aktiv effekt).

d)

Effektbegränsning.

Artikel 18

Informationsutbyte

1.   Förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet ska vara utrustade enligt standarder som fastställts av den berörda systemansvarige för överföringssystemet för att möjliggöra informationsutbyte mellan den berörda systemansvarige för överföringssystemet och förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, med användning av den fastställda tidsmärkningen. Den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska offentliggöra de fastställda standarderna.

2.   Distributionssystem som är anslutna till överföringssystemet ska vara utrustade enligt standarder som fastställts av den berörda systemansvarige för överföringssystemet för att möjliggöra informationsutbyte mellan den berörda systemansvarige för överföringssystemet och distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet, med användning av den fastställda tidsmärkningen. Den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska offentliggöra de fastställda standarderna.

3.   Den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska fastställa standarder för informationsutbytet. Den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska offentliggöra en exakt förteckning med de data som krävs.

Artikel 19

Bortkoppling av förbrukning och återinkoppling av förbrukning

1.   Alla förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem och distributionssystem som är anslutna till överföringssystem ska uppfylla följande krav avseende funktionell kapacitet för bortkoppling av förbrukning vid låg frekvens:

a)

Varje systemansvarig för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet och, där så anges av den systemansvarige för överföringssystemet, varje ägare av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, ska tillhandahålla kapacitet som möjliggör automatisk bortkoppling av en fastställd andel av den egna förbrukningen i händelse av låg frekvens. Den berörda systemansvarige för överföringssystemet får fastställa en kombination av låg frekvens och frekvensens förändringshastighet som utlöser bortkoppling.

b)

Den funktionella kapaciteten för bortkoppling av förbrukning vid låg frekvens ska tillåta stegvis bortkoppling av förbrukning för ett intervall av driftsfrekvenser.

c)

Den funktionella kapaciteten för bortkoppling av förbrukning vid låg frekvens ska tillåta en insignal i form av nominell växelström som ska fastställas av den berörda systemansvarige, och ska uppfylla följande krav:

i)

Frekvensområde: minst 47–50 Hz, justerbart i steg om 0,05 Hz.

ii)

Bryttid: högst 150 ms efter att det förinställda frekvensvärdet nåtts.

iii)

Spänningsspärr: blockering av den funktionella kapaciteten ska vara möjlig när spänningen är 30–90 % av referensspänningen 1 (relativtal).

iv)

Tillhandahållande av flödesriktning för aktiv effekt vid bortkopplingspunkten.

d)

Växelströmsförsörjningen av den funktionella kapaciteten för bortkoppling av förbrukning vid låg frekvens ska tillhandahållas från nätet vid mätpunkten för frekvenssignalen, på samma sätt som vid tillhandahållande av funktionell kapacitet i enlighet med punkt 1 c, så att frekvensen för den växelström som försörjer den funktionella kapaciteten för bortkoppling av förbrukning vid låg frekvens är densamma som nätets.

2.   När det gäller den funktionella kapaciteten för bortkoppling av förbrukning vid låg spänning ska följande krav tillämpas:

a)

Den berörda systemansvarige för överföringssystemet får, i samordning med de systemansvariga för distributionssystem som är anslutna till överföringssystemet, fastställa den funktionella kapaciteten för bortkoppling av förbrukning vid låg spänning för distributionsanläggningarna som är anslutna till överföringssystemet.

b)

Den berörda systemansvarige för överföringssystemet får, i samordning med ägarna av förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet, fastställa den funktionella kapaciteten för bortkoppling av förbrukning vid låg spänning för förbrukningsanläggningarna som är anslutna till överföringssystemet.

c)

Genomförandet av blockeringen av lindningskopplare och bortkopplingen av förbrukning vid låg spänning ska bygga på en bedömning av systemsäkerheten gjord av den systemansvarige för överföringssystemet och vara obligatoriskt för de systemansvariga för distributionssystemen som är anslutna till överföringssystemet.

d)

Om den berörda systemansvarige för överföringssystemet beslutar att införa en funktion för bortkoppling av förbrukning vid låg spänning ska utrustningen för både blockering av lindningskopplare och bortkoppling av förbrukning vid låg spänning installeras i samordning med den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

e)

Bortkopplingen av förbrukning vid låg spänning ska initieras genom ett relä eller från övervakningsrummet.

f)

Den funktionella kapaciteten för bortkoppling av förbrukning vid låg spänning ska ha följande egenskaper:

i)

Den funktionella kapaciteten för bortkoppling av förbrukning vid låg spänning ska övervaka spänningen genom mätning av alla tre faser.

ii)

Blockering av reläets funktion ska baseras på flödesriktningen för antingen aktiv effekt eller reaktiv effekt.

3.   När det gäller blockering av lindningskopplare ska följande krav tillämpas:

a)

Om så krävs av den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska transformatorn vid distributionsanläggningen som är ansluten till ett överföringssystem kunna blockera lindningskopplaren automatiskt eller manuellt.

b)

Den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska ange funktionell kapacitet för automatisk blockering av lindningskopplare.

4.   Alla förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem och distributionssystem som är anslutna till överföringssystem ska uppfylla följande krav avseende bortkoppling eller återinkoppling av en förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem eller ett distributionssystem som är anslutet till ett överföringssystem:

a)

När det gäller förmågan till återinkoppling efter en bortkoppling ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet fastställa på vilka villkor som en förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem eller ett distributionssystem som är anslutet till ett överföringssystem får lov att återinkopplas till överföringssystemet. Installation av automatiska system för återinkoppling måste först godkännas av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

b)

När en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet återinkopplas ska de klara synkronisering för frekvenser inom de områden som anges i artikel 12. Den berörda systemansvarige för överföringssystemet och ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet ska, innan förbrukningsanläggningen eller distributionssystemet ansluts, komma överens om inställningarna av synkroniseringsanordningarna, inklusive spänning, frekvens, fasvinkelintervall och avvikelse för spänning och frekvens.

c)

En förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller en distributionsanläggning som är ansluten till överföringssystemet ska kunna kopplas bort från överföringssystemet via fjärrstyrning när detta krävs av den berörda systemansvarige för överföringssystemet. Om så krävs ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet specificera utrustning för automatisk bortkoppling för omkonfigurering av systemet som en förberedelse för blockvis inkoppling av last. Den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska fastställa den tid som krävs för fjärrstyrd bortkoppling.

Artikel 20

Elkvalitet

Ägare av förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet och systemansvariga för distributionssystem som är anslutna till överföringssystemet ska se till att deras anslutning till nätet inte leder till en fastställd nivå av distorsion eller variation i nätets försörjningsspänning vid anslutningspunkten. Distorsionen får inte överstiga den nivå som fastställts för dem av den berörda systemansvarige för överföringssystemet. Systemansvariga för överföringssystem ska samordna sina krav beträffande elkvalitet med kraven hos angränsande systemansvariga för överföringssystem.

Artikel 21

Simuleringsmodeller

1.   Förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet och distributionssystem som är anslutna till överföringssystemet ska uppfylla kraven i punkterna 3 och 4 avseende simuleringsmodeller eller likvärdig information.

2.   Varje systemansvarig för ett överföringssystem får begära simuleringsmodeller eller likvärdig information som visar egenskaperna hos en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet, eller båda, i stationära och dynamiska tillstånd.

3.   Varje systemansvarig för ett överföringssystem ska fastställa innehåll och format för dessa simuleringsmodeller eller likvärdig information. Innehåll och format ska inbegripa

a)

stationära och dynamiska tillstånd, inklusive 50 Hz-komponenten,

b)

simuleringar med elektromagnetiska transienter vid anslutningspunkten,

c)

struktur- och blockdiagram.

4.   För dynamiska simuleringar ska den simuleringsmodell eller likvärdiga information som avses i punkt 3 a innehålla följande delmodeller eller likvärdig information:

a)

Effektreglering.

b)

Spänningsreglering.

c)

Skyddsmodeller för förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet och distributionssystem som är anslutna till överföringssystemet.

d)

De olika typerna av förbrukning, dvs. förbrukningens elektrotekniska egenskaper.

e)

Omriktarmodeller.

5.   Varje berörd systemansvarig eller berörd systemansvarig för ett överföringssystem ska fastställa krav för utförande av registreringar i förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem eller distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, eller båda, i syfte att jämföra modellens utfall med dessa registreringar.

KAPITEL 2

Förfarande för driftsmeddelanden

Artikel 22

Allmänna bestämmelser

1.   Förfarandet för driftsmeddelanden för anslutning av varje ny förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, varje ny distributionsanläggning som är ansluten till överföringssystemet och varje nytt distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet ska omfatta

a)

ett driftsmeddelande om spänningssättning,

b)

ett tillfälligt driftsmeddelande,

c)

ett slutligt driftsmeddelande.

2.   Alla ägare av förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem eller systemansvariga för distributionssystem som är anslutna till överföringssystem för vilka ett eller flera av kraven i avdelning II ska tillämpas ska visa för den berörda systemansvarige för överföringssystemet att de uppfyller kraven i avdelning II i denna förordning genom att framgångsrikt fullgöra förfarandet för driftsmeddelanden för anslutning av varje förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, varje distributionsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem och varje distributionssystem som är anslutet till ett överföringssystem som beskrivs i artiklarna 23–26.

3.   Den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska fastställa och offentliggöra ytterligare uppgifter om förfarandet för driftsmeddelanden.

Artikel 23

Driftsmeddelande om spänningssättning

1.   Ett driftsmeddelande om spänningssättning ska ge ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet rätt att spänningssätta sitt interna nät och tillhörande hjälputrustning genom att använda den nätanslutning som anges för anslutningspunkten.

2.   Ett driftsmeddelande om spänningssättning ska utfärdas av den berörda systemansvarige för överföringssystemet under förutsättning att förberedelserna är slutförda, inklusive ett avtal om de skydds- och reglerinställningar som är relevanta för anslutningspunkten mellan den berörda systemansvarige för överföringssystemet och ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet.

Artikel 24

Tillfälligt driftsmeddelande

1.   Ett tillfälligt driftsmeddelande ska berättiga ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet att driva förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet genom användning av nätanslutningen under en begränsad tidsperiod.

2.   Ett tillfälligt driftsmeddelande ska utfärdas av den berörda systemansvarige för överföringssystemet under förutsättning att den översynsprocess för uppgifter och undersökningar som krävs i denna artikel är slutförd.

3.   När det gäller översynen av uppgifter och undersökningar ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet ha rätt att begära att ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet tillhandahåller följande:

a)

En specificerad försäkran om överensstämmelse.

b)

Sådana detaljerade tekniska uppgifter om förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet som är av betydelse för nätanslutningen, enligt vad som anges av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

c)

Utrustningscertifikat som utfärdats av ett behörigt certifieringsorgan för förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet och distributionssystem som är anslutna till överföringssystemet, om dessa åberopas som styrkande dokumentation för överensstämmelse.

d)

Simuleringsmodeller som uppfyller kraven i artikel 21 och som krävs av den systemansvarige för överföringssystemet.

e)

Undersökningar som visar förväntade prestanda i stationära och dynamiska tillstånd enligt kraven i artiklarna 43, 46 och 47.

f)

Uppgifter om planerad praktisk metod för att slutföra överensstämmelseprov enligt kapitel 2 i avdelning IV.

4.   Den längsta tidsperiod under vilken ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet får behålla sin status till följd av ett tillfälligt driftsmeddelande ska vara 24 månader. Den berörda systemansvarige för överföringssystemet har rätt att fastställa en kortare giltighetsperiod för tillfälliga driftsmeddelanden. En förlängning av ett tillfälligt driftsmeddelande ska beviljas endast om ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet har gjort betydande framsteg mot full överensstämmelse. Utestående frågor ska tydligt identifieras vid det tillfälle då en ansökan om förlängning görs.

5.   En förlängning av den tidsperiod under vilken ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet får behålla sin status till följd av ett tillfälligt driftsmeddelande, utöver den tidsperiod som fastställs i punkt 4, får beviljas om en ansökan om undantag lämnas till den berörda systemansvarige för överföringssystemet före utgången av denna tidsperiod, i enlighet med det undantagsförfarande som fastställs i artikel 50.

Artikel 25

Slutligt driftsmeddelande

1.   Ett slutligt driftsmeddelande ska berättiga ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet att driva förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet genom användning av nätanslutningen.

2.   Ett slutligt driftsmeddelande ska utfärdas av den berörda systemansvarige för överföringssystemet efter det att all bristande överenstämmelse som konstaterats under giltighetstiden för det tillfälliga driftsmeddelandet har undanröjts, och under förutsättning att den översynsprocess för uppgifter och undersökningar som krävs i denna artikel är slutförd.

3.   Ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet ska lämna in följande till den berörda systemansvarige för överföringssystemet, så att översynen av uppgifter och undersökningar kan genomföras:

a)

En specificerad försäkran om överensstämmelse.

b)

En uppdatering av de tillämpliga tekniska uppgifter, simuleringsmodeller och undersökningar som avses i leden b, d och e i artikel 24.3, inklusive användning av faktiskt uppmätta värden under provningen.

4.   Om inkompatibilitet konstateras i samband med utfärdande av det slutliga driftsmeddelandet får ett undantag beviljas efter det att en ansökan gjorts till den berörda systemansvarige för överföringssystemet i enlighet med det undantagsförfarande som beskrivs i avdelning V kapitel 2. Ett slutligt driftsmeddelande ska utfärdas av den berörda systemansvarige för överföringssystemet om förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet uppfyller villkoren för undantag.

Om en ansökan om undantag avslås ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet ha rätt att vägra att tillåta drift av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet till dess att ägaren av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet och den berörda systemansvarige för överföringssystemet löser inkompatibiliteten och den berörda systemansvarige för överföringssystemet anser att förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

Om den berörda systemansvarige för överföringssystemet och ägaren av en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet inte löser inkompatibiliteten inom rimlig tid, men i varje fall inte senare än sex månader efter meddelandet om avslag på ansökan om undantag, får endera parten hänskjuta frågan till tillsynsmyndigheten för beslut.

Artikel 26

Begränsat driftsmeddelande

1.   Ägare av förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem eller systemansvariga för distributionssystem som är anslutna till överföringssystem som har erhållit ett slutligt driftsmeddelande ska, inom 24 timmar från det att ett tillbud inträffat, underrätta den berörda systemansvarige för överföringssystemet om följande omständigheter:

a)

Anläggningen är tillfälligt föremål för antingen betydande ändring eller förlust av kapacitet som påverkar dess prestanda.

b)

Utrustningsfel leder till bristande överensstämmelse med vissa relevanta krav.

En längre tidsperiod för att informera den berörda systemansvarige för överföringssystemet kan överenskommas med ägaren av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet beroende på typen av ändringar.

2.   Ägaren av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet ska ansöka om ett begränsat driftsmeddelande hos den berörda systemansvarige för överföringssystemet om ägaren av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet förväntar sig att de omständigheter som beskrivs i punkt 1 kommer att bestå i mer än tre månader.

3.   Ett begränsat driftsmeddelande ska utfärdas av den berörda systemansvarige för överföringssystemet och ska innehålla följande information, som ska vara klart identifierbar:

a)

De olösta frågor som motiverar beviljandet av ett begränsat driftsmeddelande.

b)

Ansvarsområden och tidsramar för den förväntade lösningen.

c)

En längsta giltighetsperiod som inte får överstiga tolv månader. Den inledande tidsperioden får också vara kortare, och kan i sådana fall förlängas om dokumentation som lämnas in till den berörda systemansvarige för överföringssystemet och som denne godtar visar att betydande framsteg har gjorts mot att uppnå full överensstämmelse.

4.   Ett slutligt driftsmeddelande ska tillfälligt återkallas under giltighetsperioden för ett begränsat driftsmeddelande med avseende på de punkter för vilka det begränsade driftsmeddelandet har utfärdats.

5.   En ytterligare förlängning av giltighetsperioden för ett begränsat driftsmeddelande får beviljas efter en ansökan om undantag till den berörda systemansvarige för överföringssystemet före utgången av denna giltighetsperiod, i enlighet med det undantagsförfarande som beskrivs i avdelning V kapitel 2.

6.   Den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska ha rätt att vägra att tillåta drift av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet när det begränsade driftsmeddelandet inte längre är giltigt. I sådana fall ska det slutliga driftsmeddelandet automatiskt bli ogiltigt.

7.   Om den berörda systemansvarige för överföringssystemet inte beviljar en förlängning av giltighetsperioden för det begränsade driftsmeddelandet i enlighet med punkt 5 eller vägrar att tillåta drift av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet när det begränsade driftsmeddelandet inte längre är giltigt i enlighet med punkt 6 får ägaren av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet senast sex månader efter meddelandet av det beslut som den berörda systemansvarige för överföringssystemet fattat, hänskjuta frågan till tillsynsmyndigheten för beslut.

AVDELNING III

ANSLUTNING AV FÖRBRUKNINGSENHETER SOM ANVÄNDS AV EN FÖRBRUKNINGSANLÄGGNING ELLER ETT SLUTET DISTRIBUTIONSSYSTEM FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER AVSEENDE EFTERFRÅGEFLEXIBILITET TILL SYSTEMANSVARIGA

KAPITEL 1

Allmänna krav

Artikel 27

Allmänna bestämmelser

1.   Tjänster avseende efterfrågeflexibilitet som tillhandahålls till systemansvariga ska delas in i följande kategorier:

a)

Fjärrstyrda:

i)

Efterfrågeflexibilitet för reglering av aktiv effekt.

ii)

Efterfrågeflexibilitet för reglering av reaktiv effekt.

iii)

Efterfrågeflexibilitet för hantering av överföringsbegränsningar.

b)

Autonomt styrda:

i)

Efterfrågeflexibilitet för reglering av systemfrekvens.

ii)

Efterfrågeflexibilitet för mycket snabb reglering av aktiv effekt.

2.   Förbrukningsanläggningar och slutna distributionssystem får tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem. Tjänster avseende efterfrågeflexibilitet kan inkludera, gemensamt eller enskilt, ändringar av förbrukningen uppåt eller nedåt.

3.   De kategorier som avses i punkt 1 utesluter inte andra, och denna förordning utgör inget hinder för att andra kategorier tas fram. Denna förordning ska inte tillämpas på tjänster avseende efterfrågeflexibilitet som tillhandahålls till andra parter än berörda systemansvariga eller berörda systemansvariga för överföringssystem.

Artikel 28

Särskilda bestämmelser för förbrukningsenheter med efterfrågeflexibilitet för reglering av aktiv effekt, reglering av reaktiv effekt och hantering av överföringsbegränsningar

1.   Förbrukningsanläggningar och slutna distributionssystem får erbjuda efterfrågeflexibilitet för reglering av aktiv effekt, efterfrågeflexibilitet för reglering av reaktiv effekt eller efterfrågeflexibilitet för hantering av överföringsbegränsningar till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem.

2.   Förbrukningsenheter med efterfrågeflexibilitet för reglering av aktiv effekt, efterfrågeflexibilitet för reglering av reaktiv effekt eller efterfrågeflexibilitet för hantering av överföringsbegränsningar ska, antingen enskilt eller, om den berörda enheten inte ingår i en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, gemensamt inom ramen för förbrukningsaggregation genom en tredje part, uppfylla följande krav:

a)

De ska klara drift inom de frekvensområden som anges i artikel 12.1 och det utökade område som anges i artikel 12.2.

b)

De ska klara drift inom de spänningsintervall som anges i artikel 13, om de är anslutna vid en spänningsnivå på 110 kV eller högre.

c)

De ska klara drift inom systemets normala operativa spänningsintervall vid anslutningspunkten, enligt vad som fastställts av den berörda systemansvarige, om de är anslutna vid en spänningsnivå som understiger 110 kV. Detta intervall ska anpassas till befintliga standarder och ska, före godkännande enligt artikel 6, vara föremål för samråd med berörda parter i enlighet med artikel 9.1.

d)

De ska kunna styra effektförbrukningen från nätet i ett intervall motsvarande det intervall som avtalats, direkt eller indirekt genom en tredje part, med den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

e)

De ska vara utrustade för att kunna ta emot instruktioner, direkt eller indirekt genom en tredje part, från den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet, för att modifiera sin förbrukning och överföra nödvändig information. Den berörda systemansvarige ska offentliggöra de godkända tekniska specifikationerna för att möjliggöra en sådan överföring av information. För förbrukningsenheter som är anslutna vid en spänningsnivå på mindre än 110 kV ska dessa specifikationer, före godkännande enligt artikel 6, vara föremål för samråd med berörda parter i enlighet med artikel 9.1.

f)

De ska kunna anpassa sin effektförbrukning inom en tidsfrist som fastställts av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet. För förbrukningsenheter som är anslutna vid en spänningsnivå på mindre än 110 kV ska dessa specifikationer, före godkännande enligt artikel 6, vara föremål för samråd med berörda parter i enlighet med artikel 9.1.

g)

De ska fullt ut kunna genomföra en instruktion som utfärdats av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet för att ändra förbrukningsenhetens effektförbrukning till gränserna för elskyddsåtgärderna, såvida det inte finns en avtalsmässigt fastställd metod hos den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet för att ersätta deras bidrag (inklusive bidraget från aggregerade förbrukningsanläggningar via en tredje part).

h)

Så snart en ändring av effektförbrukningen har gjorts, och så länge den begärda ändringen varar, ska de bara ändra den förbrukning som används för att tillhandahålla tjänsten om så krävs av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet till gränserna för elskyddsåtgärderna, såvida det inte finns en avtalsmässigt fastställd metod hos den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet för att ersätta deras bidrag (inklusive bidraget från aggregerade förbrukningsanläggningar via en tredje part). Instruktioner om att ändra effektförbrukningen kan ha omedelbara eller fördröjda effekter.

i)

De ska underrätta den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet om ändringen av kapaciteten för efterfrågeflexibilitet. Den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska ange närmare villkor för underrättelsen.

j)

Om den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet, direkt eller indirekt genom en tredje part, begär ändringen av effektförbrukningen, ska förbrukningsenheterna möjliggöra ändring av en del av sin förbrukning som svar på en instruktion från den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet, inom de gränser som överenskommits med ägaren av förbrukningsanläggningen eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet och i enlighet med varje förbrukningsenhets inställningar.

k)

De ska vara tillräckligt tåliga för att inte kopplas bort från systemet på grund av frekvensändringshastigheten upp till ett värde som angetts av den berörda systemansvarige för överföringssystemet. När det gäller denna tålighet ska värdet på frekvensändringshastigheten beräknas över en tidsperiod på 500 ms. För förbrukningsenheter som är anslutna vid en spänningsnivå på mindre än 110 kV ska dessa specifikationer, före godkännande enligt artikel 6, vara föremål för samråd med berörda parter i enlighet med artikel 9.1.

l)

Om ändring av effektförbrukningen anges via frekvens- eller spänningsreglering, eller båda, och via en förvarningssignal som skickas av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet, ska förbrukningsenheterna vara utrustade för att ta emot, direkt eller indirekt genom en tredje part, instruktioner från den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet om att mäta frekvens- eller spänningsvärden, eller båda, att begära utlösning av förbrukningsändringen och att överföra informationen. Den berörda systemansvarige ska fastställa och offentliggöra de godkända tekniska specifikationerna för att möjliggöra denna informationsöverföring. För förbrukningsenheter som är anslutna vid en spänningsnivå på mindre än 110 kV ska dessa specifikationer, före godkännande enligt artikel 6, vara föremål för samråd med berörda parter i enlighet med artikel 9.1.

3.   För spänningsreglering med bortkoppling eller återinkoppling av statiska kompenseringsanläggningar ska varje förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller varje slutet distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet kunna ansluta eller koppla bort sina statiska kompenseringsanläggningar direkt eller indirekt, antingen enskilt eller gemensamt inom ramen för förbrukningsaggregation genom en tredje part, som svar på en instruktion som överförts av den berörda systemansvarige för överföringssystemet, eller under de förhållanden som anges i avtalet mellan den berörda systemansvarige för överföringssystemet och ägaren av en förbrukningsanläggning eller den systemansvarige för ett slutet distributionssystem.

Artikel 29

Särskilda bestämmelser för förbrukningsenheter med efterfrågeflexibilitet för reglering av systemfrekvens

1.   Förbrukningsanläggningar och slutna distributionssystem får erbjuda efterfrågeflexibilitet för reglering av systemfrekvens till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem.

2.   Förbrukningsenheter med efterfrågeflexibilitet för reglering av systemfrekvensen ska, antingen enskilt eller, om den berörda enheten inte ingår i en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, gemensamt inom ramen för förbrukningsaggregation genom en tredje part, uppfylla följande krav:

a)

De ska klara drift inom de frekvensområden som anges i artikel 12.1 och det utökade område som anges i artikel 12.2.

b)

De ska klara drift inom de spänningsintervall som anges i artikel 13, om de är anslutna vid en spänningsnivå på 110 kV eller högre.

c)

De ska klara drift inom systemets normala operativa spänningsintervall vid anslutningspunkten, enligt vad som fastställts av den berörda systemansvarige, om de är anslutna vid en spänningsnivå som understiger 110 kV. Detta intervall ska anpassas till befintliga standarder och ska, före godkännande enligt artikel 6, vara föremål för samråd med berörda parter i enlighet med artikel 9.1.

d)

De ska vara utrustade med ett reglersystem som är okänsligt inom ett dödband runt den nominella systemfrekvensen 50,00 Hz och vars bredd ska anges av den berörda systemansvarige för överföringssystemet i samråd med de berörda systemansvariga för överföringssystem i synkronområdet. För förbrukningsenheter som är anslutna vid en spänningsnivå på mindre än 110 kV ska dessa specifikationer, före godkännande enligt artikel 6, vara föremål för samråd med berörda parter i enlighet med artikel 9.1.

e)

Vid återgång till en frekvens inom dödbandet enligt vad som anges i punkt 2 d ska en slumpmässig fördröjning på upp till 5 minuter kunna initieras innan normal drift återupptas.

Den maximala frekvensavvikelsen från det nominella värdet på 50,00 Hz som ska besvaras ska fastställas av den berörda systemansvarige för överföringssystemet i samordning med de systemansvariga för överföringssystem i synkronområdet. För förbrukningsenheter som är anslutna vid en spänningsnivå på mindre än 110 kV ska dessa specifikationer, före godkännande enligt artikel 6, vara föremål för samråd med berörda parter i enlighet med artikel 9.1.

Förbrukningen ska ökas respektive minskas för en systemfrekvens över respektive under dödbandet runt det nominella värdet (50,00 Hz).

f)

De ska vara utrustade med en reglerenhet som mäter faktisk systemfrekvens. Mätningarna ska uppdateras minst en gång per 0,2 sekunder.

g)

De ska kunna upptäcka en ändring av systemfrekvensen på 0,01 Hz för att kunna ge ett övergripande linjärt och proportionellt systemsvar genom känsligheten hos efterfrågeflexibiliteten för reglering av systemfrekvens och noggrannheten hos frekvensmätningen och den därav följande ändringen av förbrukningen. Förbrukningsenheten ska snabbt kunna upptäcka och reagera på förändringar av systemfrekvensen, enligt vad som fastställts av den berörda systemansvarige för överföringssystemet i samordning med de systemansvariga för överföringssystem i synkronområdet. En förskjutning i frekvensmätningen i stationärt tillstånd ska godtas upp till 0,05 Hz.

Artikel 30

Särskilda bestämmelser för förbrukningsenheter med efterfrågeflexibilitet för mycket snabb reglering av aktiv effekt

1.   Den berörda systemansvarige för överföringssystemet får i samordning med den berörda systemansvarige komma överens med ägaren av en förbrukningsanläggning eller den systemansvarige för ett slutet distributionssystem (även, men inte nödvändigtvis, genom en tredje part) om ett avtal om leverans av efterfrågeflexibilitet för mycket snabb reglering av aktiv effekt.

2.   Om den överenskommelse som avses i punkt 1 förverkligas ska det avtal som avses i punkt 1 ange följande:

a)

En förändring av aktiv effekt som är kopplad till ett mätvärde i form av t.ex. frekvensändringshastigheten för den delen av förbrukningen.

b)

Driftsprincipen för detta reglersystem och tillhörande prestandaparametrar.

c)

Svarstiden för mycket snabb reglering av aktiv effekt. Denna får inte överstiga två sekunder.

KAPITEL 2

Förfarande för driftsmeddelanden

Artikel 31

Allmänna bestämmelser

1.   Förfarandet för driftsmeddelanden för förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla efterfrågeflexibilitet till systemansvariga ska skilja sig åt mellan

a)

förbrukningsenheter inom en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem som är anslutna vid en spänningsnivå på högst 1 000 V, och

b)

förbrukningsenheter inom en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem som är anslutna vid en spänningsnivå på mer än 1 000 V.

2.   Varje ägare av en förbrukningsanläggning eller systemansvarig för ett slutet distributionssystem som tillhandahåller efterfrågeflexibilitet till en berörd systemansvarig eller en berörd systemansvarig för ett överföringssystem ska bekräfta för den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet, direkt eller indirekt genom en tredje part, sin förmåga att uppfylla de krav avseende teknisk utformning och drift som avses i kapitel 1 i avdelning III i denna förordning.

3.   Ägaren av förbrukningsanläggningen eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet ska underrätta, antingen direkt eller indirekt genom en tredje part, den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet före varje beslut om att sluta erbjuda tjänster avseende efterfrågeflexibilitet och/eller om permanent avlägsnande av förbrukningsenheten med efterfrågeflexibilitet. Denna information får sammanställas på det sätt som anges av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

4.   Den berörda systemansvarige ska fastställa och offentliggöra ytterligare uppgifter om förfarandet för driftsmeddelanden.

Artikel 32

Förfaranden för förbrukningsenheter inom en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem som är anslutna vid en spänningsnivå på högst 1 000 V

1.   Förfarandet för driftsmeddelanden för en förbrukningsenhet inom en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem som är ansluten vid en spänningsnivå på högst 1 000 V ska inkludera ett installationsdokument.

2.   Mallen för installationsdokumentet ska tillhandahållas av den berörda systemansvarige och innehållet ska fastställas genom en överenskommelse med den berörda systemansvarige för överföringssystemet, antingen direkt eller indirekt genom en tredje part.

3.   Ägaren av förbrukningsanläggningen eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet ska, med installationsdokumentet som grund, lämna information, antingen direkt eller indirekt genom en tredje part, till den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet. Informationen ska lämnas före det datum då förbrukningsenhetens kapacitet för efterfrågeflexibilitet erbjuds på marknaden. De krav som anges i installationsdokumentet ska skilja mellan olika typer av anslutningar och mellan olika kategorier av tjänster avseende efterfrågeflexibilitet.

4.   För efterföljande förbrukningsenheter med efterfrågeflexibilitet ska separata installationsdokument tillhandahållas.

5.   Innehållet i enskilda förbrukningsenheters installationsdokument får sammanställas av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

6.   Installationsdokumentet ska innehålla följande:

a)

Den plats där förbrukningsenheten med efterfrågeflexibilitet är ansluten till nätet.

b)

Den maximala kontinuerliga effekten i kW för installationen med efterfrågeflexibilitet.

c)

Typ av tjänster avseende efterfrågeflexibilitet.

d)

Förbrukningsenhetens certifikat och det utrustningscertifikat som är relevant för tjänsten avseende efterfrågeflexibilitet eller, om detta inte finns tillgängligt, likvärdig information.

e)

Kontaktuppgifter för ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för det slutna distributionssystemet eller den tredje part som aggregerar förbrukningsenheter från förbrukningsanläggningen eller det slutna distributionssystemet.

Artikel 33

Förfaranden för förbrukningsenheter inom en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem som är anslutna vid en spänningsnivå på över 1 000 V

1.   Förfarandet för driftsmeddelanden för en förbrukningsenhet inom en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem som är ansluten vid en spänningsnivå på mer än 1 000 V ska inkludera ett intyg om enhetens efterfrågeflexibilitet. Den berörda systemansvarige ska, i samordning med den berörda systemansvarige för överföringssystemet, ange vad som ska ingå i intyget om efterfrågeflexibilitet. Innehållet i ett intyg om en enhets efterfrågeflexibilitet ska omfatta ett intyg om överensstämmelse som innehåller den information som avses i artiklarna 36–47 för förbrukningsanläggningar och slutna distributionssystem, men kraven avseende överensstämmelse för förbrukningsanläggningar och slutna distributionssystem i artiklarna 36–47 kan begränsas till ett enda steg i förfarandet med driftsmeddelanden och även minskas i omfattning. Ägaren av förbrukningsanläggningen eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet ska tillhandahålla den efterfrågade informationen och överlämna den till den berörda systemansvarige. Ägaren av förbrukningsanläggningen eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet ska tillhandahålla den efterfrågade informationen och överlämna den till den berörda systemansvarige. Separata intyg om efterfrågeflexibilitet ska tillhandahållas för efterföljande förbrukningsenheter med efterfrågeflexibilitet.

2.   På grundval av intyget om en enhets efterfrågeflexibilitet ska den berörda systemansvarige utfärda ett slutligt driftsmeddelande till ägaren av förbrukningsanläggningen eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet.

AVDELNING IV

ÖVERENSSTÄMMELSE

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 34

Ansvarsområden för ägare av förbrukningsanläggningar, systemansvariga för distributionssystem och systemansvariga för slutna distributionssystem

1.   Ägare av förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem ska se till att deras förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem och distributionssystem uppfyller kraven i denna förordning. En ägare av en förbrukningsanläggning eller en systemansvarig för ett slutet distributionssystem som tillhandahåller tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem ska se till att förbrukningsenheten uppfyller kraven i denna förordning.

2.   När kraven i denna förordning är tillämpliga på förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem får ägaren av förbrukningsanläggningen eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet helt eller delvis delegera vissa uppgifter till tredje parter, t.ex. kommunikation med den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet och insamling av sådan dokumentation från ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet som styrker överensstämmelse.

Tredje parter ska behandlas som enskilda användare med rätt att sammanställa relevant dokumentation och att visa att deras aggregerade förbrukningsanläggningar eller aggregerade slutna distributionssystem följer bestämmelserna i denna förordning. Förbrukningsanläggningar och slutna distributionssystem som tillhandahåller tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem får agera gemensamt via tredje parter.

3.   Om skyldigheter fullgörs genom tredje parter ska de tredje parterna endast vara skyldiga att informera den berörda systemansvarige om ändringar av det totala tjänsteutbudet, med beaktande av platsspecifika tjänster.

4.   Om kraven fastställs av den berörda systemansvarige för överföringssystemet eller avser driften av dennes system får alternativa prov eller krav för godtagande av provresultat för dessa krav överenskommas med den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

5.   Alla planer på att ändra den tekniska kapaciteten hos en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, en distributionsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, ett distributionssystem eller en förbrukningsenhet, som påverkar efterlevnaden av kraven i kapitlen 2–4 i avdelning IV ska anmälas till den berörda systemansvarige, direkt eller indirekt genom en tredje part, innan ändringen görs och inom den tidsfrist som fastställts av den berörda systemansvarige.

6.   Alla driftstillbud eller fel i en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, en distributionsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, ett distributionssystem eller en förbrukningsenhet som påverkar efterlevnaden av kraven i kapitlen 2–4 i avdelning IV ska anmälas till den berörda systemansvarige direkt eller indirekt genom en tredje part och så snart som möjligt efter det att händelsen inträffat.

7.   Alla planerade scheman och förfaranden för provning i syfte att kontrollera att förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionssystemet eller förbrukningsenheten uppfyller kraven i denna förordning ska anmälas till den berörda systemansvarige inom den tidsfrist som angetts och godkänts av den berörda systemansvarige innan dessa scheman och förföranden börjar tillämpas.

8.   Den berörda systemansvarige får delta i sådana prov och får registrera prestanda hos förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionssystemet och förbrukningsenheten.

Artikel 35

Arbetsuppgifter för den berörda systemansvarige

1.   Den berörda systemansvarige ska bedöma huruvida en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, en distributionsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, ett distributionssystem eller en förbrukningsenhet uppfyller kraven i denna förordning under hela livstiden för förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionssystemet eller förbrukningsenheten. Ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet ska underrättas om resultatet av denna bedömning.

Överensstämmelsen för en förbrukningsenhet som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga för överföringssystem ska utvärderas gemensamt av den berörda systemansvarige för överföringssystemet och den berörda systemansvarige, i tillämpliga fall i samordning med den tredje part som deltar i förbrukningsaggregationen.

2.   Den berörda systemansvarige ska ha rätt att begära att ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet genomför överensstämmelseprov och överensstämmelsesimuleringar enligt en plan för återkommande sådana eller enligt generella principer, eller efter varje fel, förändring eller utbyte av någon utrustning som kan påverka efterlevnaden av kraven i denna förordning för förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionssystemet eller förbrukningsenheten.

Ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet ska underrättas om resultatet av dessa överensstämmelseprov och överensstämmelsesimuleringar.

3.   Den berörda systemansvarige ska offentliggöra en förteckning över information och dokument som ska tillhandahållas samt de krav som ska uppfyllas av ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet inom ramen för överensstämmelseförfarandet. Denna förteckning ska omfatta minst följande information, dokument och krav:

a)

All dokumentation och alla intyg som ska tillhandahållas av ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet.

b)

Uppgifter om de tekniska data som krävs från förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionssystemet eller förbrukningsenheten, och som är relevanta för nätanslutning eller drift.

c)

Krav på modeller för undersökningar av systemets statiska och dynamiska egenskaper.

d)

Tidpunkter för tillhandahållande av systemdata som krävs för att genomföra undersökningarna.

e)

Undersökningar från ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet för att visa förväntade prestanda i stationärt läge och dynamiska prestanda med avseende på kraven i artiklarna 43, 44 och 45.

f)

Villkor och förfaranden, inklusive tillämpningsområde, för registrering av utrustningscertifikat.

g)

Villkor och förfaranden för hur ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet använder relevanta utrustningscertifikat som utfärdats av ett behörigt certifieringsorgan.

4.   Den berörda systemansvarige ska offentliggöra ansvarsfördelningen mellan å ena sidan ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet och å andra sidan den systemansvarige, när det gäller överensstämmelseprovning, simulering och övervakning.

5.   Den berörda systemansvarige får helt eller delvis delegera utförandet av övervakningen av överensstämmelse till tredje parter. I sådana fall ska den berörda systemansvarige fortsätta att säkerställa överensstämmelse med artikel 11, inklusive sekretessåtaganden från uppdragstagarens sida.

6.   Om överensstämmelseprov eller simuleringar inte kan genomföras som överenskommet mellan den berörda systemansvarige och ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet till följd av förhållanden som kan tillskrivas den berörda systemansvarige får den berörda systemansvarige inte utan skäl undanhålla det driftsmeddelande som avses i avdelningarna II och III.

KAPITEL 2

Överensstämmelseprovning

Artikel 36

Allmänna föreskrifter för överensstämmelseprovning

1.   Provning av prestanda hos en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, en distributionsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller en förbrukningsenhet med efterfrågeflexibilitet för reglering av aktiv effekt, efterfrågeflexibilitet för reglering av reaktiv effekt, eller efterfrågeflexibilitet för hantering av överföringsbegränsningar ska syfta till att visa att kraven i denna förordning har uppfyllts.

2.   Utan hinder av de minimikrav för överensstämmelseprovning som föreskrivs i denna förordning ska den berörda systemansvarige ha rätt att

a)

tillåta att ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet genomför en alternativ uppsättning av prov, under förutsättning att dessa prov är effektiva och tillräckliga för att visa att en förbrukningsanläggning eller ett distributionssystem uppfyller kraven i denna förordning, och

b)

kräva att ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet genomför ytterligare eller alternativa uppsättningar av prov när den information som lämnats till den berörda systemansvarige i samband med överensstämmelseprovning enligt artiklarna 37–41 inte är tillräcklig för att visa att kraven i denna förordning har uppfyllts.

3.   Ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet ansvarar för att genomföra proven i enlighet med villkoren i kapitel 2 i avdelning IV. Den berörda systemansvarige ska samarbeta och inte i onödan försena genomförandet av proven.

4.   Den berörda systemansvarige får delta vid överensstämmelseprovningen, antingen på plats eller på distans via den systemansvariges övervakningsrum. För detta ändamål ska ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet tillhandahålla den övervakningsutrustning som krävs för att registrera alla relevanta signaler och mätningar från proven, samt se till att nödvändiga företrädare för ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet är tillgängliga på plats under hela provningsperioden. Signaler som anges av den berörda systemansvarige ska tillhandahållas om den systemansvarige önskar använda sin egen utrustning för att registrera prestanda under vissa utvalda prov. Den berörda systemansvarige har ensamrätt att besluta om sitt deltagande.

Artikel 37

Överensstämmelseprovning av bortkoppling och återinkoppling av distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem

1.   Distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem ska uppfylla de krav beträffande bortkoppling och återinkoppling som avses i artikel 19 och ska genomgå nedanstående överensstämmelseprov.

2.   När det gäller provning av förmågan till återinkoppling efter en tillfällig bortkoppling till följd av en störning i nätet ska återinkoppling utföras genom ett återinkopplingsförfarande, helst ett automatiskt sådant, som godkänts av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

3.   När det gäller synkroniseringsprovet ska den tekniska synkroniseringskapaciteten hos distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet visas. Detta prov ska kontrollera inställningarna för synkroniseringsanordningarna. Provningen ska omfatta spänning, frekvens, fasvinkelintervall och avvikelser för spänning och frekvens.

4.   När det gäller provning av fjärrstyrd bortkoppling ska distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet visa sin tekniska kapacitet för fjärrstyrd bortkoppling från överföringssystemet vid anslutningspunkten eller anslutningspunkterna när detta krävs av den berörda systemansvarige för överföringssystemet och inom den tidsfrist som fastställs av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

5.   När det gäller provning av förbrukningsbortkoppling vid låg frekvens ska distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet visa sin tekniska kapacitet för bortkoppling vid låg frekvens av en viss procentandel av förbrukningen som ska fastställas av den berörda systemansvarige för överföringssystemet, i samordning med angränsande systemansvariga för överföringssystem, förutsatt att den utrustning som föreskrivs i artikel 19 finns tillgänglig.

6.   När det gäller provning av reläer för bortkoppling av förbrukning vid låg frekvens ska distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet visa, i enlighet med artikel 19.1 och 19.2, sin tekniska kapacitet att fungera med en insignal i form av nominell växelström. Insignalen i form av nominell växelström ska fastställas av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

7.   När det gäller provning av förbrukningsbortkoppling vid låg spänning ska distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet visa, i enlighet med artikel 19.2, sin tekniska kapacitet att fungera i ett enda steg med blockering av lindningskopplare enligt artikel 19.3.

8.   Ett utrustningscertifikat får användas i stället för en del av de prov som föreskrivs i punkt 1, förutsatt att detta tillsänds den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

Artikel 38

Överensstämmelseprovning för informationsutbyte med distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet

1.   När det gäller informationsutbytet mellan den berörda systemansvarige för överföringssystemet och den systemansvarige för distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet, i realtid eller periodiskt, ska distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet visa sin tekniska kapacitet att följa den standard för informationsutbyte som fastställts enligt artikel 18.3.

2.   Ett utrustningscertifikat får användas i stället för en del av de prov som föreskrivs i punkt 1, förutsatt att detta tillsänds den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

Artikel 39

Överensstämmelseprovning av bortkoppling och återinkoppling av förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem

1.   Förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem ska uppfylla de krav beträffande bortkoppling och återinkoppling som avses i artikel 19 och ska genomgå nedanstående överensstämmelseprov.

2.   När det gäller provning av förmågan till återinkoppling efter en tillfällig bortkoppling till följd av en störning i nätet ska återinkoppling utföras genom ett återinkopplingsförfarande, helst ett automatiskt sådant, som godkänts av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

3.   När det gäller synkroniseringsprovet ska den tekniska synkroniseringskapaciteten hos förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet visas. Detta prov ska kontrollera inställningarna för synkroniseringsanordningarna. Provningen ska omfatta spänning, frekvens, fasvinkelintervall och avvikelser för spänning och frekvens.

4.   När det gäller provning av fjärrstyrd bortkoppling ska förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet visa sin tekniska kapacitet för fjärrstyrd bortkoppling från överföringssystemet vid anslutningspunkten eller anslutningspunkterna när detta krävs av den berörda systemansvarige för överföringssystemet och inom den tidsfrist som fastställs av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

5.   När det gäller provning av reläer för bortkoppling av förbrukning vid låg frekvens ska förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet visa, i enlighet med artikel 19.1 och 19.2, sin tekniska kapacitet att fungera med en insignal i form av nominell växelström. Insignalen i form av nominell växelström ska fastställas av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

6.   När det gäller provning av förbrukningsbortkoppling vid låg spänning ska förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet visa, i enlighet med artikel 19.2, sin tekniska kapacitet att fungera i ett enda steg med blockering av lindningskopplare enligt artikel 19.3.

7.   Ett utrustningscertifikat får användas i stället för en del av de prov som föreskrivs i punkt 1, förutsatt att detta tillsänds den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

Artikel 40

Överensstämmelseprovning för informationsutbyte med förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet

1.   När det gäller informationsutbytet mellan den berörda systemansvarige för överföringssystemet och ägaren av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, i realtid eller periodiskt, ska förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet visa sin tekniska kapacitet att följa den standard för informationsutbyte som fastställts enligt artikel 18.3.

2.   Ett utrustningscertifikat får användas i stället för en del av de prov som föreskrivs i punkt 1, förutsatt att detta tillsänds den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

Artikel 41

Överensstämmelseprovning för förbrukningsenheter med efterfrågeflexibilitet för reglering av aktiv effekt, reglering av reaktiv effekt och hantering av överföringsbegränsningar

1.   När det gäller prov av ändrad förbrukning gäller följande:

a)

En förbrukningsenhet som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla efterfrågeflexibilitet för reglering av aktiv effekt, efterfrågeflexibilitet för reglering av reaktiv effekt eller efterfrågeflexibilitet för hantering av överföringsbegränsningar ska, antingen enskilt eller gemensamt inom ramen för förbrukningsaggregation genom en tredje part, visa att den har teknisk kapacitet att ändra sin effektförbrukning efter att den erhållit en instruktion från den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet, inom det intervall, med den varaktighet och inom den tidsfrist som tidigare överenskommits och fastställts i enlighet med artikel 28.

b)

Provet ska utföras antingen genom en instruktion eller genom en simulering av mottagandet av en instruktion från den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet, och anpassning av förbrukningsanläggningens eller det slutna distributionssystemets effektförbrukning.

c)

Provet ska anses vara godkänt om de villkor som fastställts av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet i enlighet med artikel 28.2 d, f, g, h, k och l är uppfyllda.

d)

Ett utrustningscertifikat får användas i stället för en del av de prov som föreskrivs i punkt 1 b, förutsatt att detta tillsänds den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

2.   När det gäller provning av bortkoppling eller återinkoppling av statiska kompenseringsanläggningar gäller följande:

a)

En förbrukningsenhet som används av ägaren av en förbrukningsanläggning eller den systemansvarige för ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla efterfrågeflexibilitet för reglering av aktiv effekt, efterfrågeflexibilitet för reglering av reaktiv effekt eller efterfrågeflexibilitet för hantering av överföringsbegränsningar ska, antingen enskilt eller gemensamt inom ramen för förbrukningsaggregation genom en tredje part, visa att den har teknisk kapacitet att koppla bort eller återinkoppla sin statiska kompenseringsanläggning, eller bådadera, när den erhåller en instruktion från den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet, inom den tidsfrist som förväntas i enlighet med artikel 28.

b)

Provet ska utföras genom att simulera mottagandet av en instruktion från den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet och därefter koppla bort den statiska kompenseringsanläggningen, och genom att simulera mottagandet av en instruktion från den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet och därefter återinkoppla anläggningen.

c)

Provet ska anses vara godkänt om de villkor som anges av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet enligt artikel 28.2 d, f, g, h, k och l är uppfyllda.

KAPITEL 3

Överensstämmelsesimulering

Artikel 42

Allmänna föreskrifter för överensstämmelsesimuleringar

1.   En simulering av prestanda hos en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, en distributionsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, eller en förbrukningsenhet med efterfrågeflexibilitet för mycket snabb reglering av aktiv effekt inom en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem ska visa huruvida kraven i denna förordning har uppfyllts eller inte.

2.   Simuleringar ska genomföras under följande omständigheter:

a)

När en ny anslutning till överföringssystemet krävs.

b)

När ett avtal enligt artikel 30 har slutits med en ny förbrukningsenhet som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla efterfrågeflexibilitet för mycket snabb reglering av aktiv effekt för en berörd systemansvarig för ett överföringssystem.

c)

När en ytterligare utveckling, ersättning eller modernisering av utrustning äger rum.

d)

När det hävdas att den berörda systemansvarige inte uppfyller kraven i denna förordning.

3.   Utan hinder av de minimikrav för överensstämmelsesimulering som föreskrivs i denna förordning ska den berörda systemansvarige ha rätt att

a)

tillåta att ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet genomför en alternativ uppsättning av simuleringar, under förutsättning att dessa simuleringar är effektiva och tillräckliga för att visa att en förbrukningsanläggning eller ett distributionssystem uppfyller kraven i denna förordning eller i nationell lagstiftning, och

b)

kräva att ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet genomför ytterligare eller alternativa uppsättningar av simuleringar i de fall där den information som lämnats till den berörda systemansvarige i samband med överensstämmelsesimulering enligt artiklarna 43, 44 och 45 inte är tillräcklig för att visa att kraven i denna förordning uppfyllts.

4.   Ägaren av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet ska tillhandahålla en rapport med resultaten av simuleringen för varje enskild förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller distributionsanläggning som är ansluten till överföringssystemet. Ägaren av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet eller den systemansvarige för distributionssystemet som är anslutet till överföringssystemet ska ta fram och tillhandahålla en validerad simuleringsmodell för en given förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller distributionsanläggning som är ansluten till överföringssystemet. Simuleringsmodellernas tillämpningsområde anges i artikel 21.1 och 21.2.

5.   Den berörda systemansvarige ska ha rätt att kontrollera att en förbrukningsanläggning eller ett distributionssystem uppfyller kraven i denna förordning genom att genomföra egna överensstämmelsesimuleringar på grundval av tillhandahållna simuleringsrapporter, simuleringsmodeller och mätningar vid överensstämmelseprovning.

6.   Den berörda systemansvarige ska förse ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet eller den systemansvarige för det slutna distributionssystemet med tekniska data och en simuleringsmodell för nätet, i den utsträckning som krävs för att genomföra de begärda simuleringarna i enlighet med artiklarna 43, 44 och 45.

Artikel 43

Överensstämmelsesimulering för distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem

1.   När det gäller simulering av kapacitet för reaktiv effekt hos distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem:

a)

En simuleringsmodell för nätets lastflöde i stationärt läge för det distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet ska användas för att beräkna utbytet av reaktiv effekt vid olika belastnings- och produktionsnivåer.

b)

Simuleringarna ska inkludera en kombination av den lägsta och högsta belastnings- och produktionsnivå i stationärt läge som leder till lägsta och högsta utbyte av reaktiv effekt.

c)

En beräkning av exporten av reaktiv effekt vid ett aktivt effektflöde på mindre än 25 % av den maximala importkapaciteten vid anslutningspunkten ska ingå i simuleringarna i enlighet med artikel 15.

2.   Den berörda systemansvarige för överföringssystemet får specificera den metod för överensstämmelsesimulering av aktiv reglering av reaktiv effekt som anges i artikel 15.3.

3.   Simuleringen ska betraktas som godkänd om resultaten visar att kraven i artikel 15 är uppfyllda.

Artikel 44

Överensstämmelsesimulering för förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem

1.   När det gäller simulering av kapacitet för reaktiv effekt hos sådana förbrukningsanläggningar utan produktion på plats som är anslutna till överföringssystem:

a)

En förbrukningsanläggning som saknar produktion på plats och som är ansluten till överföringssystemet ska visa sin kapacitet för reaktiv effekt vid anslutningspunkten.

b)

En simuleringsmodell för lastflöde beträffande förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet ska användas för att beräkna utbytet av reaktiv effekt vid olika belastningsnivåer. Simuleringarna ska inkludera de lägsta och högsta belastningsnivåer som leder till lägsta och högsta utbyte av reaktiv effekt vid anslutningspunkten.

c)

Simuleringen ska betraktas som godkänd om resultaten visar att kraven i artikel 15.1 och 15.2 är uppfyllda.

2.   När det gäller simulering av kapacitet för reaktiv effekt hos sådana förbrukningsanläggningar med produktion på plats som är anslutna till överföringssystem:

a)

En simuleringsmodell för lastflöde för förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet ska användas för att beräkna utbytet av reaktiv effekt vid olika belastnings- och produktionsnivåer.

b)

Simuleringarna ska inkludera en kombination av den lägsta och högsta belastnings- och produktionsnivå som leder till lägsta och högsta kapacitet för reaktiv effekt vid anslutningspunkten.

c)

Simuleringen ska betraktas som godkänd om resultaten visar att kraven i artikel 15.1 och 15.2 är uppfyllda.

Artikel 45

Överensstämmelsesimulering för förbrukningsenheter med efterfrågeflexibilitet för mycket snabb reglering av aktiv effekt

1.   Modellen av den förbrukningsenhet som används av ägaren av en förbrukningsanläggning eller den systemansvarige för ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla efterfrågeflexibilitet för mycket snabb reglering av aktiv effekt ska visa förbrukningsenhetens tekniska kapacitet att tillhandahålla mycket snabb reglering av aktiv effekt som svar på en händelse då frekvensen är låg, under de förhållanden som anges i artikel 30.

2.   Simuleringen ska betraktas som godkänd om modellen visar att villkoren i artikel 30 är uppfyllda.

KAPITEL 4

Övervakning av överensstämmelse

Artikel 46

Övervakning av överensstämmelse för distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem

När det gäller övervakning av överensstämmelse med de krav beträffande reaktiv effekt som är tillämpliga på distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem:

a)

Distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet ska ha den utrustning som krävs för att mäta aktiv och reaktiv effekt, i enlighet med artikel 15.

b)

Den berörda systemansvarige ska fastställa tidsperioden för övervakning av överensstämmelse.

Artikel 47

Övervakning av överensstämmelse för förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem

När det gäller övervakning av överensstämmelse beträffande de krav på reaktiv effekt som ska tillämpas på förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet:

a)

Förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet ska ha den utrustning som krävs för att mäta aktiv och reaktiv effekt, i enlighet med artikel 15.

b)

Den berörda systemansvarige ska fastställa tidsperioden för övervakning av överensstämmelse.

AVDELNING V

ANSÖKNINGAR OCH UNDANTAG

KAPITEL 1

Kostnads-nyttoanalys

Artikel 48

Identifiering av kostnader och nytta med tillämpning av krav på befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem och befintliga förbrukningsenheter

1.   Före tillämpningen av något krav enligt denna förordning på befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem och befintliga förbrukningsenheter i enlighet med artikel 4.3 ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet göra en kvalitativ jämförelse av kostnader och nytta avseende det krav som är under övervägande. Denna jämförelse ska beakta tillgängliga nätbaserade eller marknadsbaserade alternativ. Den berörda systemansvarige för överföringssystemet får endast fortsätta att göra en kvantitativ kostnads-nyttoanalys i enlighet med punkterna 2–5 om den kvalitativa jämförelsen visar att den sannolika nyttan är större än de sannolika kostnaderna. Om däremot kostnaden bedöms vara hög eller nyttan bedöms vara liten får den berörda systemansvarige för överföringssystemet inte gå vidare.

2.   Efter ett förberedande steg som genomförts i enlighet med punkt 1 ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet genomföra en kvantitativ kostnads–nyttoanalys av alla krav som är under övervägande för tillämpning på befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem och befintliga förbrukningsenheter, där potentiell nytta har påvisats som ett resultat av det förberedande steget enligt punkt 1.

3.   Inom tre månader efter det att kostnads-nyttoanalysen avslutats ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet sammanfatta resultaten i en rapport som ska

a)

innehålla kostnads-nyttoanalysen och en rekommendation om hur man ska gå vidare,

b)

innehålla ett förslag om en övergångsperiod för tillämpningen av kravet på befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem och befintliga förbrukningsenheter. Denna övergångsperiod får inte vara längre än två år från dagen för tillsynsmyndighetens, eller i förekommande fall medlemsstatens, beslut om kravets tillämplighet,

c)

vara föremål för ett offentligt samråd i enlighet med artikel 9.

4.   Senast sex månader efter utgången av det offentliga samrådet ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet utarbeta en rapport som förklarar resultatet av samrådet och innehåller ett förslag om tillämpningen av det krav som är under övervägande för befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem och befintliga förbrukningsenheter. Rapporten och förslaget ska meddelas till tillsynsmyndigheten, eller i tillämpliga fall till medlemsstaten, och ägaren av förbrukningsanläggningen, den systemansvarige för distributionssystemet, den systemansvarige för det slutna distributionssystemet eller, i förekommande fall tredje part, ska informeras om dess innehåll.

5.   Förslaget från den berörda systemansvarige för överföringssystemet till tillsynsmyndigheten, eller i tillämpliga fall till medlemsstaten, i enlighet med punkt 4 ska omfatta följande:

a)

Ett förfarande för driftsmeddelanden för att visa att kraven tillämpas av befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem och befintliga förbrukningsenheter som används av förbrukningsanläggningar eller slutna distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem.

b)

En övergångsperiod för att tillämpa kraven som ska beakta de olika klasserna av förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionssystem och förbrukningsenheter som används av förbrukningsanläggningar eller slutna distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem, och eventuella bakomliggande hinder för ett effektivt genomförande av förändringen/återmonteringen av utrustningen.

Artikel 49

Principer för kostnads-nyttoanalys

1.   Ägare av förbrukningsanläggningar, systemansvariga för distributionssystem och systemansvariga för slutna distributionssystem ska bistå och bidra till den kostnads–nyttoanalys som görs i enlighet med artiklarna 48 och 53 och tillhandahålla de nödvändiga uppgifter som begärs av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet inom tre månader från det att en begäran mottagits, om inte annat överenskommits med den berörda systemansvarige för överföringssystemet. När en nuvarande eller potentiell framtida ägare av en förbrukningsanläggning eller en nuvarande eller potentiell framtida systemansvarig för ett distributionssystem eller ett slutet distributionssystem utarbetar en kostnads–nyttoanalys för att bedöma ett möjligt undantag enligt artikel 52 ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet och den berörda systemansvarige för distributionssystemet bistå och bidra till kostnads-nyttoanalysen och tillhandahålla de nödvändiga uppgifter som begärs av den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen eller den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet inom tre månader från det att en begäran mottagits, om inte annat överenskommits med den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen eller den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet.

2.   En kostnads-nyttoanalys ska vara förenlig med följande principer:

a)

Den berörda systemansvarige för överföringssystemet, den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen och den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet ska grunda kostnads-nyttoanalysen på en eller flera av följande beräkningsprinciper:

i)

Nettonuvärdet.

ii)

Avkastningen på investerat kapital.

iii)

Avkastningsgraden.

iv)

Den tid som behövs för att nå nollresultat.

b)

Den berörda systemansvarige för överföringssystemet, den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen och den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet ska också kvantifiera den samhällsekonomiska nyttan i form av förbättrad försörjningstrygghet, och ska ta med åtminstone följande:

i)

Den minskade sannolikhet för förlorad försörjning som är förknippad med ändringen, räknad över hela dess livstid.

ii)

Den troliga omfattningen och varaktigheten av sådan förlorad försörjning.

iii)

Samhällskostnaden per timme för sådan förlorad försörjning.

c)

Den berörda systemansvarige för överföringssystemet, den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen och den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet ska kvantifiera nyttan för den inre marknaden för el, för gränsöverskridande handel och för integration av förnybara energikällor, inklusive åtminstone följande:

i)

Frekvenssvaret i form av aktiv effekt.

ii)

Balansresurser.

iii)

Tillhandahållande av reaktiv effekt.

iv)

Hantering av överbelastning.

v)

Systemvärn.

d)

Den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska beräkna kostnaderna för att tillämpa de regler som krävs på befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet, befintliga distributionssystem eller befintliga förbrukningsenheter, och då inkludera åtminstone följande:

i)

De direkta kostnader som uppstår med genomförandet av ett krav.

ii)

De kostnader som är förknippade med förlorade möjligheter.

iii)

De kostnader som är förknippade med åtföljande förändringar av underhåll och drift.

KAPITEL 2

Undantag

Artikel 50

Befogenhet att bevilja undantag

1.   En tillsynsmyndighet får, efter ansökan från en nuvarande eller potentiell framtida ägare av en förbrukningsanläggning, en nuvarande eller potentiell framtida systemansvarig för ett distributionssystem eller ett slutet distributionssystem, en berörd systemansvarig eller en berörd systemansvarig för ett överföringssystem, bevilja en nuvarande eller potentiell framtida ägare av en förbrukningsanläggning, en nuvarande eller potentiell framtida systemansvarig för ett distributionssystem eller ett slutet distributionssystem, en berörd systemansvarig eller en berörd systemansvarig för ett överföringssystem undantag från en eller flera bestämmelser i denna förordning för nya och befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionssystem och förbrukningsenheter, i enlighet med artiklarna 51–53.

2.   Undantag får beviljas och återkallas i enlighet med artiklarna 51–53 av andra myndigheter än tillsynsmyndigheten, om detta är tillämpligt i en medlemsstat.

Artikel 51

Allmänna bestämmelser

1.   Varje tillsynsmyndighet ska, efter samråd med berörda systemansvariga, ägare av förbrukningsanläggningar, systemansvariga för distributionssystem, systemansvariga för slutna distributionssystem och andra berörda parter som tillsynsmyndigheten anser vara berörda av denna förordning, ange kriterierna för att bevilja undantag enligt artiklarna 52 och 53. Den ska offentliggöra dessa kriterier på sin webbplats och meddela dem till kommissionen inom nio månader från denna förordnings ikraftträdande. Kommissionen får begära att en tillsynsmyndighet ändrar kriterierna om kommissionen anser att de inte överensstämmer med denna förordning. Denna möjlighet att se över och ändra kriterierna för att bevilja undantag ska inte påverka de undantag som redan beviljats, utan dessa ska fortsätta att tillämpas fram till det planerade slutdatum som anges i beslutet om beviljande av undantag.

2.   Om tillsynsmyndigheten anser att så är nödvändigt på grund av förändrade omständigheter avseende utvecklingen av systemkrav, får den som mest en gång per år se över och ändra kriterierna för att bevilja undantag i enlighet med punkt 1. Eventuella ändringar av kriterierna ska inte tillämpas på undantag för vilka en ansökan redan har gjorts.

3.   Tillsynsmyndigheten får besluta att förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet, distributionssystem och förbrukningsenheter för vilka en ansökan om undantag har lämnats in i enlighet med artiklarna 52 eller 53 inte behöver uppfylla de krav i denna förordning som berörs av det ansökta undantaget, från och med dagen för inlämnandet av ansökan till dess att tillsynsmyndighetens beslut utfärdas.

Artikel 52

Ansökan om undantag från ägaren av en förbrukningsanläggning, den systemansvarige för ett distributionssystem eller den systemansvarige för ett slutet distributionssystem

1.   Nuvarande eller potentiella framtida ägare av förbrukningsanläggningar och nuvarande eller potentiella framtida systemansvariga för distributionssystem eller slutna distributionssystem får ansöka om undantag från ett eller flera av kraven i denna förordning för förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionssystem eller förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till en berörd systemansvarig och en berörd systemansvarig för ett överföringssystem.

2.   En ansökan om undantag ska lämnas in till den berörda systemansvarige och innehålla följande:

a)

En identifiering av den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen, den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet och en kontaktperson för all kommunikation.

b)

En beskrivning av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionssystemet eller förbrukningsenheten som berörs av det ansökta undantaget.

c)

En hänvisning till de bestämmelser i denna förordning som berörs av det ansökta undantaget, och en detaljerad beskrivning av detta undantag.

d)

En detaljerad motivering med relevanta styrkande dokument och en kostnads-nyttoanalys enligt kraven i artikel 49.

e)

Bevis för att det ansökta undantaget inte skulle ha någon negativ inverkan på gränsöverskridande handel.

3.   Inom två veckor från mottagandet av en ansökan om undantag ska den berörda systemansvarige meddela den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen eller den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet huruvida ansökan är fullständig. Om den berörda systemansvarige anser att ansökan är ofullständig ska den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen eller den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet lämna in den ytterligare information som krävs inom en månad från mottagandet av begäran om ytterligare information. Om den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen eller den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet inte lämnar in den begärda informationen inom ovannämnda tidsfrist ska ansökan om undantag betraktas som återtagen.

4.   Den berörda systemansvarige ska, i samordning med den berörda systemansvarige för överföringssystemet och eventuella berörda angränsande systemansvariga för distributionssystem, bedöma ansökan om undantag och den tillhandahållna kostnads-nyttoanalysen, med beaktande av de kriterier som fastställts av tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 51.

5.   Inom sex månader från mottagandet av en ansökan om undantag ska den berörda systemansvarige vidarebefordra ansökan till tillsynsmyndigheten och lämna in den eller de bedömningar som utarbetats i enlighet med punkt 4. Denna tidsperiod får förlängas med en månad om den berörda systemansvarige efterfrågar ytterligare information från den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen eller från den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet, och med två månader om den berörda systemansvarige begär att den berörda systemansvarige för överföringssystemet lämnar in en bedömning av ansökan om undantag.

6.   Tillsynsmyndigheten ska anta ett beslut beträffande varje ansökan om undantag inom sex månader från och med dagen efter mottagandet av ansökan. Denna tidsfrist får förlängas med tre månader innan den löper ut om tillsynsmyndigheten begär ytterligare information från den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen eller från den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet eller från andra berörda parter. Denna ytterligare tidsperiod ska börja när den fullständiga informationen har mottagits.

7.   Den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen eller den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet ska lämna in all ytterligare information som begärs av tillsynsmyndigheten inom två månader från det att en sådan begäran görs. Om den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen eller den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet inte lämnar in den begärda informationen inom den tidsfristen ska ansökan om undantag betraktas som återtagen, såvida inte något av följande inträffar innan tidsfristen löper ut:

a)

Tillsynsmyndigheten beslutar att medge en förlängning.

b)

Den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen eller den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet informerar tillsynsmyndigheten genom en motiverad skrivelse om att ansökan om undantag är fullständig.

8.   Tillsynsmyndigheten ska utfärda ett motiverat beslut beträffande en ansökan om undantag. Om tillsynsmyndigheten beviljar ett undantag ska den ange dess varaktighet.

9.   Tillsynsmyndigheten ska meddela sitt beslut till den berörda nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen, den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet, den berörda systemansvarige och den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

10.   En tillsynsmyndighet får återkalla ett beslut om att bevilja ett undantag om omständigheterna och de bakomliggande orsakerna inte längre gäller, eller på motiverad rekommendation från kommissionen eller motiverad rekommendation från byrån enligt artikel 55.2.

11.   För förbrukningsenheter inom en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem som är anslutna vid en spänning på högst 1 000 V får en ansökan om undantag enligt denna artikel göras av en tredje part på uppdrag av den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen eller på uppdrag av den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för det slutna distributionssystemet. En sådan ansökan får avse en eller flera förbrukningsenheter inom samma förbrukningsanläggning eller slutna distributionssystem. I det senare fallet, och förutsatt att den sammanlagda maximala kontinuerliga effekten anges, får den tredje parten ersätta de uppgifter som krävs enligt led a i punkt 2 med sina egna uppgifter.

Artikel 53

Ansökan om undantag från berörda systemansvariga eller berörda systemansvariga för överföringssystem

1.   Berörda systemansvariga eller berörda systemansvariga för överföringssystem får begära undantag för förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionssystem eller förbrukningsenheter inom förbrukningsanläggningar eller slutna distributionssystem som är anslutna eller som kommer att anslutas till deras nät.

2.   Berörda systemansvariga eller berörda systemansvariga för överföringssystem ska lämna in sina ansökningar om undantag till tillsynsmyndigheten. Varje ansökan om undantag ska omfatta följande:

a)

Identifiering av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet och en kontaktperson för all kommunikation.

b)

En beskrivning av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionssystemet eller förbrukningsenheten som berörs av det ansökta undantaget, samt den totala installerade kapaciteten och antalet förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionssystem eller förbrukningsenheter.

c)

Det eller de krav i denna förordning som berörs av det ansökta undantaget, och en detaljerad beskrivning av detta undantag.

d)

Detaljerad motivering med alla relevanta styrkande dokument.

e)

Bevis för att det ansökta undantaget inte skulle ha någon negativ inverkan på gränsöverskridande handel.

f)

En kostnads-nyttoanalys enligt kraven i artikel 49. Om så är tillämpligt ska kostnads-nyttoanalysen genomföras i samordning med den berörda systemansvarige för överföringssystemet och eventuella angränsande systemansvariga för distributionssystem.

3.   Om ansökan om undantag lämnas in av en berörd systemansvarig för ett distributionssystem ska tillsynsmyndigheten inom två veckor från dagen efter mottagandet av ansökan begära att den berörda systemansvarige för överföringssystemet bedömer ansökan om undantag mot bakgrund av de kriterier som fastställts av tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 51.

4.   Inom två veckor från dagen efter mottagandet av en sådan begäran om bedömning ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet bekräfta till den berörda systemansvarige för distributionssystemet huruvida ansökan om undantag är fullständig. Om den berörda systemansvarige för överföringssystemet anser att ansökan är ofullständig ska den berörda systemansvarige för distributionssystemet lämna in den ytterligare information som krävs inom en månad från mottagandet av begäran om ytterligare information.

5.   Inom sex månader från mottagandet av en ansökan om undantag ska den berörda systemansvarige för överföringssystemet lämna in sin bedömning, inklusive all relevant dokumentation, till tillsynsmyndigheten. Tidsfristen på sex månader får förlängas med en månad om den berörda systemansvarige för överföringssystemet efterfrågar ytterligare information från den berörda systemansvarige för distributionssystemet.

6.   Tillsynsmyndigheten ska anta ett beslut beträffande en ansökan om undantag inom sex månader från och med dagen efter mottagandet av ansökan. Om ansökan om undantag lämnas in av den berörda systemansvarige för distributionssystemet löper tidsfristen på sex månader från dagen efter mottagandet av bedömningen från den berörda systemansvarige för överföringssystemet enligt punkt 5.

7.   Den tidsfrist på sex månader som avses i punkt 6 får, innan den löper ut, förlängas med ytterligare tre månader om tillsynsmyndigheten begär ytterligare information från den berörda systemansvarige som ansöker om undantaget eller från några andra berörda parter. Denna ytterligare tidsperiod ska löpa från dagen efter det att den fullständiga informationen har mottagits.

Den berörda systemansvarige ska tillhandahålla all ytterligare information som begärs av tillsynsmyndigheten inom två månader från dagen för denna begäran. Om den berörda systemansvarige inte tillhandahåller den begärda ytterligare informationen inom den tidsfristen ska ansökan om undantag betraktas som återtagen, såvida inte något av följande inträffar innan tidsfristen löper ut:

a)

Tillsynsmyndigheten beslutar att medge en förlängning.

b)

Den berörda systemansvarige informerar, genom en motiverad skrivelse, tillsynsmyndigheten att ansökan om undantag är fullständig.

8.   Tillsynsmyndigheten ska utfärda ett motiverat beslut beträffande en ansökan om undantag. Om tillsynsmyndigheten beviljar ett undantag ska den ange dess varaktighet.

9.   Tillsynsmyndigheten ska meddela sitt beslut till den berörda systemansvarige som efterfrågar undantaget, den berörda systemansvarige för överföringssystemet och byrån.

10.   Tillsynsmyndigheten får fastställa ytterligare krav för utarbetande av en ansökan om undantag från berörda systemansvariga. När detta görs ska tillsynsmyndigheten beakta avgränsningen mellan överföringssystemet och distributionssystemet på nationell nivå och samråda med systemansvariga, ägare av förbrukningsanläggningar och andra berörda parter, inklusive tillverkare.

11.   En tillsynsmyndighet får återkalla ett beslut om att bevilja ett undantag om omständigheterna och de bakomliggande orsakerna inte längre gäller, eller på motiverad rekommendation från kommissionen eller motiverad rekommendation från byrån enligt artikel 55.2.

Artikel 54

Register över undantag från kraven i denna förordning

1.   Tillsynsmyndigheter ska föra ett register över alla undantag som de har beviljat eller avslagit och tillhandahålla byrån ett uppdaterat och konsoliderat register minst en gång var sjätte månad, samt lämna en kopia till Entso för el.

2.   Registret ska särskilt innehålla

a)

det eller de krav för vilka undantaget har beviljats eller avslagits,

b)

innehållet i undantaget,

c)

skälen till att bevilja eller avslå undantaget,

d)

följderna av att bevilja undantaget.

Artikel 55

Övervakning av undantag

1.   Byrån ska övervaka förfarandet för att bevilja undantag i samarbete med tillsynsmyndigheterna eller de berörda myndigheterna i medlemsstaten. Dessa myndigheter eller berörda myndigheter i medlemsstaten ska tillhandahålla byrån all information som är nödvändig för detta ändamål.

2.   Byrån får utfärda en motiverad rekommendation till en tillsynsmyndighet om att återkalla ett undantag på grund av bristande motivering. Kommissionen får utfärda en motiverad rekommendation till en tillsynsmyndighet eller en berörd myndighet i medlemsstaten om att återkalla ett undantag på grund av bristande motivering.

3.   Kommissionen får begära att byrån rapporterar om tillämpningen av punkterna 1 och 2 och anger skälen för att begära eller inte begära att undantag ska återkallas.

AVDELNING VI

ICKE-BINDANDE VÄGLEDNING OCH ÖVERVAKNING AV GENOMFÖRANDE

Artikel 56

Icke-bindande vägledning om genomförande

1.   Senast sex månader efter denna förordnings ikraftträdande ska Entso för el utarbeta och därefter vartannat år tillhandahålla icke-bindande skriftlig vägledning till sina medlemmar och andra systemansvariga om de delar i denna förordning som kräver nationella beslut. Entso för el ska offentliggöra denna vägledning på sin webbplats.

2.   Entso för el ska samråda med berörda parter när icke-bindande vägledning ges.

3.   Den icke-bindande vägledningen ska förklara de tekniska frågor, villkor och inbördes beroenden som behöver beaktas för att uppfylla kraven i denna förordning på nationell nivå.

Artikel 57

Övervakning

1.   Entso för el ska övervaka genomförandet av denna förordning i enlighet med artikel 8.8 i förordning (EG) nr 714/2009. Övervakningen ska särskilt omfatta följande frågor:

a)

Identifiering av eventuella skillnader i det nationella genomförandet av denna förordning.

b)

Bedömning av huruvida valet av värden och intervall i de krav som är tillämpliga på förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionssystem och förbrukningsenheter enligt denna förordning är fortsatt giltigt.

2.   Byrån ska i samarbete med Entso för el senast tolv månader efter denna förordnings ikraftträdande ta fram en förteckning över den relevanta information som Entso för el ska lämna till byrån i enlighet med artiklarna 8.9 och 9.1 i förordning (EG) nr 714/2009. Förteckningen över relevant information kan bli föremål för uppdateringar. Entso för el ska upprätthålla ett omfattande digitalt dataarkiv i standardiserat format för den information som krävs av byrån.

3.   Berörda systemansvariga för överföringssystem ska till Entso för el lämna in den information som krävs för att utföra de arbetsuppgifter som avses i punkterna 1 och 2.

På grundval av en begäran från tillsynsmyndigheten ska systemansvariga för distributionssystem förse systemansvariga för överföringssystem med information enligt punkt 2, såvida inte informationen redan har erhållits av tillsynsmyndigheten, byrån eller Entso för el i samband med deras respektive övervakningsuppgifter när det gäller genomförandet, i syfte att undvika duplicering av information.

4.   Om Entso för el eller byrån fastställer områden som omfattas av denna förordning och där, på grundval av marknadsutvecklingen eller erfarenheter som samlats vid tillämpningen av denna förordning, ytterligare harmonisering av kraven enligt denna förordning är lämplig för att främja marknadsintegrationen ska de föreslå utkast till ändringar av denna förordning i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 714/2009.

AVDELNING VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 58

Ändring av avtal och allmänna villkor

1.   Tillsynsmyndigheterna ska se till att alla relevanta avtalspunkter och allmänna villkor för nätanslutning av nya förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, nya distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, nya distributionssystem och nya förbrukningsenheter anpassas så att de överensstämmer med kraven i denna förordning.

2.   Alla relevanta avtalspunkter och relevanta punkter i allmänna villkor för nätanslutning av befintliga förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, befintliga distributionssystem och befintliga förbrukningsenheter som omfattas av alla eller vissa krav i denna förordning i enlighet med artikel 4.1 ska ändras för att uppfylla kraven i denna förordning. De relevanta punkterna ska ändras inom tre år efter det beslut från tillsynsmyndigheten eller medlemsstaten som avses i artikel 4.1.

3.   Tillsynsmyndigheterna ska se till att avtal mellan systemansvariga och ägare av nya eller befintliga förbrukningsanläggningar eller systemansvariga för nya eller befintliga distributionssystem som omfattas av denna förordning, beträffande nätanslutningskrav för förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionssystem och förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem, särskilt i nationella nätföreskrifter, avspeglar kraven i denna förordning.

Artikel 59

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 4.2 b, 6, 51, 56 och 57 ska kraven i denna förordning börja tillämpas tre år efter offentliggörandet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 augusti 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 211, 14.8.2009, s. 15.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (EUT L 197, 25.7.2015, s. 24).

(6)  Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (EUT L 112, 27.4.2016, s. 1)

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 (EUT L 163, 15.6.2013, s. 1).


BILAGA I

Frekvensområden och tidsperioder som avses i artikel 12.1

Synkronområde

Frekvensområde

Tidsperiod för drift

Kontinentala Europa

47,5–48,5 Hz

Anges av varje systemansvarig för överföringssystem, dock inte mindre än 30 minuter

48,5–49,0 Hz

Anges av varje systemansvarig för överföringssystem, dock inte mindre än tidsperioden för 47,5–48,5 Hz

49,0–51,0 Hz

Obegränsad

51,0–51,5 Hz

30 minuter

Norden

47,5–48,5 Hz

30 minuter

48,5–49,0 Hz

Anges av varje systemansvarig för överföringssystem, dock inte mindre än 30 minuter

49,0–51,0 Hz

Obegränsad

51,0–51,5 Hz

30 minuter

Storbritannien

47,0–47,5 Hz

20 sekunder.

47,5–48,5 Hz

90 minuter

48,5–49,0 Hz

Anges av varje systemansvarig för överföringssystem, dock inte mindre än 90 minuter

49,0–51,0 Hz

Obegränsad

51,0–51,5 Hz

90 minuter

51,5–52,0 Hz

15 minuter

Irland-Nordirland

47,5–48,5 Hz

90 minuter

48,5–49,0 Hz

Anges av varje systemansvarig för överföringssystem, dock inte mindre än 90 minuter

49,0–51,0 Hz

Obegränsad

51,0–51,5 Hz

90 minuter

Baltiska staterna

47,5–48,5 Hz

Anges av varje systemansvarig för överföringssystem, dock inte mindre än 30 minuter

48,5–49,0 Hz

Anges av varje systemansvarig för överföringssystem, dock inte mindre än tidsperioden för 47,5–48,5 Hz

49,0–51,0 Hz

Obegränsad

51,0–51,5 Hz

Anges av varje systemansvarig för överföringssystem, dock inte mindre än 30 minuter

Tabellen visar de kortaste tidsperioder under vilka en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, en distributionsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, eller ett distributionssystem måste kunna fungera med olika frekvenser som avviker från ett nominellt värde, utan att kopplas bort från nätet.


BILAGA II

Spänningsintervall och tidsperioder som avses i artikel 13.1

Synkronområde

Spänningsintervall

Tidsperiod för drift

Kontinentala Europa

0,90–1,118 (relativtal)

Obegränsad

1,118–1,15 (relativtal)

Anges av varje systemansvarig för överföringssystem, dock minst 20 minuter och högst 60 minuter

Norden

0,90–1,05 (relativtal)

Obegränsad

1,05–1,10 (relativtal)

60 minuter

Storbritannien

0,90–1,10 (relativtal)

Obegränsad

Irland-Nordirland

0,90–1,118 (relativtal)

Obegränsad

Baltiska staterna

0,90–1,118 (relativtal)

Obegränsad

1,118–1,15 (relativtal)

20 minuter

Tabellen visar de kortaste tidsperioder under vilka en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, en distributionsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet måste kunna fungera för spänningar som avviker från referensvärdet 1 (relativtal) vid anslutningspunkten utan att kopplas bort från nätet, där den spänning som ligger till grund för relativtalen är 110 kV eller högre men lägre än 300 kV.

Synkronområde

Spänningsintervall

Tidsperiod för drift

Kontinentala Europa

0,90–1,05 (relativtal)

Obegränsad

1,05–1,10 (relativtal)

Anges av varje systemansvarig för överföringssystem, dock minst 20 minuter och högst 60 minuter

Norden

0,90–1,05 (relativtal)

Obegränsad

1,05–1,10 (relativtal)

Anges av varje systemansvarig för överföringssystem, dock högst 60 minuter

Storbritannien

0,90–1,05 (relativtal)

Obegränsad

1,05–1,10 (relativtal)

15 minuter

Irland-Nordirland

0,90–1,05 (relativtal)

Obegränsad

Baltiska staterna

0,90–1,097 (relativtal)

Obegränsad

1,097–1,15 (relativtal)

20 minuter

Tabellen visar de kortaste tidsperioder under vilka en förbrukningsanläggning som är ansluten till överföringssystemet, en distributionsanläggning som är ansluten till överföringssystemet eller ett distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet måste kunna fungera för spänningar som avviker från referensvärdet 1 (relativtal) vid anslutningspunkten utan att kopplas bort från nätet, där den spänning som ligger till grund för relativtalen är 300 kV eller högre men högst 400 kV.