16.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1375

av den 29 juli 2016

om ändring av rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 267/2012 (1), särskilt artikel 45, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 267/2012 ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (2).

(2)

Den 18 oktober 2015 antogs rådets förordning (EU) 2015/1861 (3) om ändring av förordning (EU) nr 267/2012.

(3)

Genom förordning (EU) 2015/1861 infördes bilagorna I och III och ändrades bland andra bilaga VIIB. Bilaga I omfattar de artiklar, inbegripet varor, teknik och mjukvaror, som ingår i den förteckning som förs av gruppen av länder som levererar kärnmaterial (NSG). Bilaga III omfattar de artiklar, inbegripet varor och teknik, som ingår i den förteckning som förs av kontrollsystemet för missilteknik (MTCR). Bilaga VIIB innehåller en förteckning över grafit, råmetaller och icke slutligt förädlade metaller.

(4)

Genom artikel 45 i förordning (EU) nr 267/2012 bemyndigas kommissionen att ändra bilagorna I, III och VIIB. I enlighet med den artikeln och för att underlätta genomförandet bör bilagorna I och III till kompletteras med information som gör det lättare att identifiera varorna i bilagorna genom hänvisningar till befintliga koder enligt bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 (4). Vissa tekniska ändringar bör också göras i bilaga VIIB.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 267/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ersättas med bilaga I till denna förordning.

2.

Bilaga III ska ersättas med bilaga II till denna förordning.

3.

Bilaga VIIB ska ersättas med bilaga III till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juli 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  Rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, 24.3.2012, s. 1).

(2)  EUT L 195, 27.7.2010. s. 39.

(3)  Rådets förordning (EU) 2015/1861 av den 18 oktober 2015 om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 274, 18.10.2015, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden, (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).


BILAGA I

”BILAGA I

KATEGORI 0 – KÄRNMATERIAL, ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING

0A   System, utrustning och komponenter

Motsvarande system, utrustning och komponenter enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

NSG:s kontrollförteckning enligt INFCIRC/254/ver.12/del 1 (1)

0A001

Kärnreaktorer och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för detta ändamål, enligt följande:

TLB1.1

Kompletta kärnreaktorer

0A001.a

”Kärnreaktorer”.

TLB1.1

Kärnreaktorer som kan upprätthålla en kontrollerad självunderhållande kedjereaktion av kärnklyvningar.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING: En ’kärnreaktor’ inkluderar i huvudsak de produkter inuti reaktorkärlet eller direkt monterade på detta, utrustning som kontrollerar effektnivån i härden och de komponenter som normalt innehåller, kommer i direkt kontakt med eller styr det primära kylmedlet i reaktorhärden. EXPORT Export av hela uppsättningen av de viktigaste inom dessa gränser får endast ske i enlighet med förfarandena i riktlinjerna. De enskilda produkterna inom dessa funktionellt definierade gränser, som endast får exporteras i enlighet med förfarandena i riktlinjerna, anges i punkt 1.2–1.11. Regeringen förbehåller sig rätten att tillämpa förfarandena i riktlinjerna på andra produkter inom de funktionellt definierade gränserna.

0A001.b

Metallkärl eller större fabrikstillverkade delar till sådana, inklusive reaktortankens lock för ett reaktortryckkärl, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta härden hos en ”kärnreaktor”.

TLB1.2

Kärnreaktorkärl

Metallkärl, eller större fabrikstillverkade delar till dem, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta härden hos en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1.1 ovan, samt reaktorns relevanta interna delar enligt definitionen i punkt 1.8 nedan.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Punkt 1.2 omfattar kärnreaktorkärl, oavsett tryckklassificering, och innefattar reaktortryckkärl och rörtankar. Reaktorkärlets lock omfattas av punkt 1.2 som en större verkstadstillverkad del av ett reaktorkärl.

0A001.c

Hanteringsutrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för att föra in eller avlägsna bränsle i en ”kärnreaktor”.

TLB1.3

Maskiner för laddning och borttagande av reaktorbränsle

Hanteringsutrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för att föra in eller avlägsna bränsle i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1.1 ovan.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Produkterna i ovannämnda punkter kan användas till laddning eller tekniskt avancerade system för positionsbestämning eller inrättning för att möjliggöra komplexa urlastningar av bränsle, exempelvis då direkt sikt eller tillgång till bränslet inte finns.

0A001.d

Styrstavar som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att reglera klyvningsprocessen i en ”kärnreaktor”, tillhörande stöd- och upphängningsanordningar samt drivdon och styrrör för stavarna.

TLB1.4

Styrstavar och tillhörande utrustning för kärnreaktorer

Styrstavar, med tillhörande stöd- och upphängningsanordningar samt drivdon och styrrör för stavarna, särskilt konstruerade eller iordningställda för att reglera klyvningsprocessen i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1.1 ovan.

0A001.e

Tryckrör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta både bränsleelement och primärkylmedel i en ”kärnreaktor”.

TLB1.5

Tryckrör för kärnreaktorer

Rör särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta såväl bränsleelement som primärkylmedel i en reaktor enligt definitionen i punkt 1.1 ovan.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Tryckrör ingår i bränslekanaler som är konstruerade för ett förhöjt drifttyck som ibland överstiger 5 MPa.

0A001.f

Zirkoniummetall och -legeringar, i form av rör eller hopsättningar av rör, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas som bränsleinkapsling i en ”kärnreaktor” och i kvantiteter på över 10 kg.

ANM.:

För tryckrör av zirkonium se 0A001.e och för rörtanksrör se avsnitt 0A001.h.

TLB1.6

Kärnbränslekapsling

Zirkoniummetall och zirkoniumlegeringar, i form av rör eller hopsättningar av rör, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas som bränsleinkapsling i en reaktor enligt definitionen i punkt 1.1. ovan och i kvantiteter på över 10 kg.

ANM.:

För tryckrör av zirkonium, se punkt 1.5. För rörtanksrör, se 1.8.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Zirkoniummetall eller zirkoniumlegeringar i form av rör för användning i en kärnreaktor består av zirkonium där viktförhållandet mellan hafnium och zirkonium i typfallet är mindre än 1:500.

0A001.g

Kylmedelpumpar eller cirkulatorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att pumpa runt primärkylmedel i en ”kärnreaktor”.

TLB1.7

Primära kylmedelpumpar eller cirkulatorer

Primära pumpar eller cirkulatorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att pumpa runt primärkylmedel i kärnreaktorer enligt punkt 1.1. ovan.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING: Särskilt konstruerade eller iordningsställda pumpar eller cirkulatorer omfattar pumpar för vattenkylda reaktorer, cirkulatorer för gaskylda reaktorer samt elektronmagnetiska och mekaniska pumpar för smältmetallkylda reaktorer. Denna utrustning kan omfatta pumpar med avancerade förseglade eller flerfaldigt förseglade system för att förhindra läckage av primärkylmedel, inkapslade pumpar och pumpar med tröghetssystem. Denna definition omfattar pumpar som har certifierats av American Society of Mechanical Engineers (ASME), avdelning III, avsnitt I, underavsnitt NB (klass 1-komponenter) eller motsvarande standarder.

0A001.h

’Kärnreaktors interna delar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en ”kärnreaktor”, inklusive bottenplatta för härden, bränslekanaler (bränsleboxar), rörtanksrör, termiska skärmar, bafflar, härdgaller samt diffusorplåtar.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0A001.h betyder ’kärnreaktors interna delar’ varje större konstruktion inuti ett reaktorkärl som fyller en eller flera funktioner, som att bära upp härden, upprätthålla härdens geometri, rikta primärkylmedlets flöde, utgöra strålskärmar för reaktorkärlet och leda härdinstrumentering på plats.

TLB1.8

Kärnreaktorns interna delar

’Kärnreaktorns interna delar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1.1 ovan. Detta omfattar exempelvis bottenplatta för härden, bränslekanaler (bränsleboxar), rörtanksrör, termiska skärmar, bafflar, härdgaller samt diffusorplåtar.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING ’Kärnreaktorns interna delar’ är större strukturer inuti ett reaktorkärl som fyller en eller flera funktioner, som att bära upp härden, upprätthålla härdens geometri, rikta primärkylmedlets flöde, utgöra strålskärmar för reaktorkärlet och leda härdinstrumentering på plats.

0A001.i

Värmeväxlare enligt följande:

1.

Ånggeneratorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i primärkylkretsen eller den intermediära kylkretsen i en ”kärnreaktor”.

2.

Andra värmeväxlare som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i primärkylkretsen i en ”kärnreaktor”.

Anm.:

Avsnitt 0A001.i omfattar inte värmeväxlare för reaktorns stödsystem, t.ex. nödkylningssystemet eller kylsystemet för sönderfallvärme.

TLB1.9

Värmeväxlare

(a) Ånggeneratorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i primärkylkretsen eller den intermediära kylkretsen i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1.1 ovan. b) Andra värmeväxlare som är särskilt konstruerade eller iordningställda för användning i primärkylkretsen i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1.1 ovan.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Ånggeneratorer är särskilt konstruerade eller iordningställda för överföring av den värme som genererats i reaktorn till matarvattnet för generering av ånga. Om det rör sig om en snabbreaktor som också har en intermediär kylkrets finns ånggeneratorn i den mellanliggande kretsen. I en gaskyld reaktor kan en värmeväxlare användas för att överföra värme till en sekundär gasloop som driver en gasturbin. Denna post omfattar inte värmeväxlare för reaktorns stödsystem, t.ex. nödkylningssystemet eller kylsystemet för sönderfallsvärme.

0A001.j

Neutrondetektorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att bestämma neutronflödesnivåerna inuti härden i en ”kärnreaktor”.

TLB1.10

Neutrondetektorer

Särskilt konstruerade eller iordningställda neutrondetektorer för bestämning av neutronflödesnivåerna inuti härden i en reaktor enligt definitionen i punkt 1.1 ovan.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Denna post omfattar detektorer innanför och utanför härden vilka mäter flödesnivåer på en bred skala, vanligen från 104 neutroner per cm2 och sekund till 1010 neutroner per cm2 och sekund eller mer. Med ’utanför härden’ avses instrument som är utanför härden hos en reaktor enligt definitionen i punkt 1.1 ovan, fast innanför den biologiska skärmningen.

0A001.k

’Externa termiska skärmar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en ”kärnreaktor” för att minska värmeförluster och för att skydda inneslutningskärlen.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0A001.k avses med ’externa termiska skärmar’ större strukturer som placeras över reaktorkärlen och som minskar värmeförlusten från reaktorn och minskar temperaturen i inneslutningskärlet.

TLB1.11

Externa termiska skärmar

’Externa termiska skärmar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1.1 för att minska värmeförluster och också för att skydda inneslutningskärlen.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING ’Externa termiska skärmar’ är större strukturer som placeras över reaktorkärlen och som minskar värmeförlusten från reaktorn och minskar temperaturen i inneslutningskärlet.

0B001

Anläggning för separation av isotoper ur ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material” och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda härför enligt följande:

TLB5

Anläggningar för separation av isotoper av naturligt uran, utarmat uran eller klyvbart material samt utrustning, analysinstrument undantagna, som särskilt konstruerats eller iordningställts för detta ändamål

0B001.a

Anläggning som är särskilt konstruerad för separation av isotoper ur ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material” enligt följande:

1.

Anläggning för separation med gascentrifug.

2.

Anläggning för separation med gasdiffusion.

3.

Anläggning för separation med aerodynamisk process.

4.

Anläggning för separation med kemisk utbytesprocess.

5.

Anläggning för separation med jonbytesprocess.

6.

Anläggning för isotopseparation med ”laser” tillämpat på atomär ånga.

7.

Anläggning för isotopseparation med ”laser” tillämpat på gasmolekyler.

8.

Anläggning för separation med plasmaprocess.

9.

Anläggning för separation med elektromagnetisk process.

TLB5

 

0B001.b

Gascentrifuger, hopsatta delar och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med gascentrifuger enligt följande:

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0B001.b betyder ’material med hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’ något av följande:

1.

Maråldrat stål som kan ges en brottgräns på 1,95 GPa eller mer.

2.

Aluminiumlegeringar med förmåga till en dragbrottgräns på 0,46 GPa eller mer.

3.

”Fibrer eller fiberliknande material” med en ”specifik modul” större än 3,18 × 106 m och en ”specifik brottgräns” större än 7,62 × 104 m.

1.

Gascentrifuger.

TLB5.1

5.1.   Gascentrifuger samt enheter och komponenter som särskilt konstruerats eller iordningställts för användning i gascentrifuger

INLEDANDE ANMÄRKNING

En gascentrifug består normalt av en eller flera tunnväggiga cylindrar mellan 75 mm och 650 mm i diameter, monterade inuti en vakuumkammare, som roteras med hög periferihastighet (ca 300 m/s eller mer) kring en vertikal axel. För att uppnå hög hastighet måste materialen i de roterande komponenterna ha hög specifik hållfasthet, och rotoranordningen och dess individuella komponenter måste tillverkas med mycket snäva toleranser så att obalansen minimeras. Till skillnad från andra centrifuger utmärks gascentrifugen för anrikning av uran av att den inuti rotorkammaren har en eller flera roterande skivformiga bafflar och en stationär röranordning för till- och frånflöde av UF6-gasen med åtminstone tre separata kanaler, varav två är anslutna till uttagsrör som sträcker sig från rotoraxeln mot rotorkammarens periferi. I vakuumkammaren sitter också ett antal nödvändiga komponenter som inte roterar vilka varken är svårtillverkade eller tillverkade i unika material, även om de är särskilt konstruerade. En centrifuganläggning kräver dock ett stort antal av dessa komponenter, varför kvantiteter kan ge en viktig vägledning om slutanvändning.

0B001.b

 

TLB5.1.1

Roterande komponenter

0B001.b

2.

Fullständiga rotoranordningar:

TLB5.1.1a

a)

Fullständiga rotoranordningar:

Tunnväggiga cylindrar, eller ett antal med varandra förbundna tunnväggiga cylindrar, tillverkade i ett eller flera av de material med hög specifik hållfasthet som beskrivs i den FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGEN till detta avsnitt. Om de är förbundna, är cylindrarna förbundna med hjälp av flexibla bälgar eller ringar enligt beskrivningen i avsnitt 5.1.1 c nedan. Om den är i slutmonterat skick är rotorn utrustad med en eller flera inre bafflar och topp- eller bottenplattor, enligt beskrivningen i avsnitt 5.1.1 d och e nedan. Den fullständiga anordningen kan dock levereras endast i delvis monterat skick.

0B001.b

3.

Rotorrör med en väggtjocklek av 12 mm eller mindre med en diameter mellan 75 mm och 650 mm tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

TLB5.1.1b

b)

Rotorrör:

Särskilt konstruerade eller iordningställda tunnväggiga cylindrar med en tjocklek om 12 mm eller mindre, en diameter om 75 mm till 650 mm, tillverkade i ett eller flera av de material med hög specifik hållfasthet som beskrivs i den FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGEN till detta avsnitt.

0B001.b

4.

Ringar eller bälgar med en väggtjocklek som är 3 mm eller mindre och en diameter mellan 75 mm och 650 mm konstruerade för att lokalt förstärka rotorröret eller för att förena ett antal sådana rör och är tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

TLB5.1.1c

c)

Ringar eller bälgar:

Komponenter som särskilt konstruerats eller iordningställts för att lokalt förstärka rotorröret eller förbinda ett antal rotorrör. Bälgen är en kort spiralformad cylinder med en väggtjocklek som är 3 mm eller mindre och en diameter mellan 75 mm och 650 mm, och är tillverkad i ett av de material med hög specifik hållfasthet som beskrivs i den FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGEN till detta avsnitt.

0B001.b

5.

Mellanväggar (bafflar) med en diameter mellan 75 mm och 650 mm avsedda att monteras inne i centrifugens rotorrör, tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

TLB5.1.1d

d)

Bafflar:

Skivformade komponenter mellan 75 mm och 650 mm i diameter, särskilt konstruerade eller iordningställda för att monteras inuti centrifugens rotorrör, för att isolera frånflödeskammaren från huvudseparationskammaren och, i vissa fall, underlätta cirkulationen av UF6-gas inuti rotorrörets huvudseparationskammare, tillverkade i ett av de material med hög specifik hållfasthet som beskrivs i den FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGEN till detta avsnitt.

0B001.b

6.

Topp- eller bottenplattor med en diameter mellan 75 mm och 650 mm avsedda att passa till ändarna av rotorröret och tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

TLB5.1.1e

e)

Topp- och bottenplattor:

Skivformade komponenter mellan 75 mm och 650 mm i diameter, särskilt konstruerade eller iordningställda för att passa in i rotorrörets ändar, och därigenom innesluta UF6 inuti rotorröret, och i vissa fall som en integrerad beståndsdel förstärka, hålla fast eller innesluta en komponent i det övre lagret (topplatta) eller bära de roterande delarna av motorn och det lägre lagret (bottenplatta), tillverkade i ett av de material med hög specifik hållfasthet som beskrivs i den FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGEN till detta avsnitt.

 

 

TLB5.1.1

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

De material som används för roterande centrifugkomponenter inbegriper följande:

a)

Maråldrat stål med förmåga till en dragbrottgräns på 1,95 GPa eller mer.

b)

Aluminiumlegeringar med förmåga till en dragbrottgräns på 0,46 GPa eller mer.

c)

Fiberliknande material lämpade för användning i kompositstrukturer och med en specifik modul om 3,18 × 106 m eller mer och en specifik dragbrottgräns om 7,62 × 104 m eller mer (’specifika modulen’ är Youngs modul i N/m2 dividerat med specifika vikten i N/m3; ’specifika dragbrottgränsen’ är dragbrottgränsen i N/m2 dividerat med specifika vikten i N/m3).

0B001.b

 

TLB5.1.2

Statiska komponenter

0B001.b

7.

Magnetiskt upphängda lager enligt följande:

a)

Lagersystem bestående av en ringformig magnet som är upphängd i ett lagerhus tillverkat eller skyddat av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” och som innehåller ett dämpande medium där magneten är kopplad till en polkärna eller en annan magnet som är monterad på rotorns topplatta.

b)

Aktiva magnetiska lagersystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas tillsammans med gascentrifuger.

TLB5.1.2A.1

a)

Magnetiskt upphängda lager:

1.

Särskilt konstruerade eller iordningställda lageranordningar bestående av en ringformig magnet som är upphängd i ett lagerhus innehållande ett dämpande medium. Lagerhuset tillverkas i ett mot UF6-beständigt material (se FÖRKLARANDE ANMÄRKNING till avsnitt 5.2). Magneten är kopplad till en polkärna eller en annan magnet som är monterad på den topplatta som beskrivs i avsnitt 5.1.1 e.

Magneten kan vara ringformad med ett förhållande mellan ytter- och innerdiameter om 1,6:1 eller mindre. Magneten kan vara i en form med ursprunglig permeabilitet om 0,15 H/m eller mer, eller en remanens om 98,5 % eller mer, eller en energiprodukt om mer än 80 kJ/m3. Förutom de vanliga materialegenskaperna är det ett krav att de magnetiska axlarnas avvikelse från de geometriska axlarna ligger inom mycket snäva toleranser (lägre än 0,1 mm) eller att särskilda krav gäller för magnetens homogenitet.

0B001.b

 

TLB5.1.2a2

2.

Aktiva magnetiska lager som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas tillsammans med gascentrifuger.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Dessa lager har vanligen följande egenskaper:

Konstruerade för att hålla en rotor med en rotationshastighet på minst 600 Hz centrerad.

Kopplade till en tillförlitlig strömkälla och/eller en enhet för avbrottsfri kraftförsörjning för att kunna fungera i mer än en timme.

0B001.b

8.

Särskilt iordningställda lager som består av en lagertapp/lagerskålenhet monterad på en dämpare.

TLB5.1.2b

b)

Lager/dämpare:

Särskilt konstruerade eller iordningställda lager som består av en lagertapp/lagerskålanordning monterad på en dämpare. Lagertappen är normalt en härdad stålstång med ett halvklot i den ena änden och ett fäste för den bottenplatta som beskrivs i avsnitt 5.1.1 e i den andra änden. Stången kan dock vara utrustad med ett hydrodynamiskt lager. Lagerskålen är kulformad med en halvsfärisk urskålning i en av ytorna.

Dessa komponenter levereras ofta separat från dämparen.

0B001.b

9.

Molekylpumpar bestående av cylindrar med invändigt maskinbearbetade eller utpressade spiralformade spår och maskinbearbetade innerytor.

TLB5.1.2c

c)

Molekylarpumpar:

Särskilt konstruerade eller iordningställda cylindrar som har invändigt maskinbearbetade eller utpressade spiralformade spår och invändigt maskinbearbetade borrningar. Typiska dimensioner är följande:

75 mm till 650 mm innerdiameter, 10 mm eller mer i väggtjocklek, och längden lika med eller större än diametern. Spåren har normalt rektangulärt tvärsnitt och är 2 mm djupa eller mer.

0B001.b

10.

Ringformade statorer för elektriska motorer till flerfasiga växelströmshysteres-(eller reluktans-)motorer för synkron drift i vakuum i frekvensområdet 600 Hz och uppåt och i effektområdet 40 VA (Voltampere) och uppåt.

TLB5.1.2d

d)

Motorstatorer:

Särskilt konstruerade eller iordningställda ringformade statorer för flerfasiga växelströmshysteres- (eller växelströmsreluktans-) höghastighetsmotorer för synkron drift i vakuum i frekvensområdet 600 Hz eller mer och med en effekt om 40 VA eller mer. Statorerna kan bestå av flerfaslindning på en laminerad järnkärna med låg effektförlust bestående av tunna lager, normalt 2,0 mm tjocka eller mindre.

0B001.b

11.

Centrifugbehållare som ska innesluta gascentrifugens rotor och som består av en styv cylinder med väggtjockleken upp till 30 mm och med precisionsbearbetade ändar som är parallella med varandra och vinkelräta mot cylinderns längdaxel med en tolerans om 0,05 grader eller mindre.

TLB5.1.2e

e)

Centrifugbehållare:

Särskilt konstruerade eller iordningställda komponenter som innehåller gascentrifugens rotorröranordning. Behållaren består av en stel cylinder med väggtjocklek upp till 30 mm och med precisionsbearbetade ändar med plats för lagren och en eller flera flänsar för montering. De maskinbearbetade ändarna är parallella med varandra och vinkelräta mot cylinderns längdaxel med en tolerans om 0,05 grader eller mindre. Behållaren kan också ha bikakestruktur för att hysa flera rotoranordningar.

0B001.b

12.

Uttagsrör bestående av rör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för avtappning av UF6-gas från rotorröret enligt pitotrörsprincipen och som kan anslutas till det centrala systemet för gasuttag.

TLB5.1.2f

f)

Uttagsrör:

Särskilt konstruerade eller iordningställda rör för att tappa av UF6-gas från rotorröret enligt pitotrörsprincipen (dvs. med en öppning som vetter mot det perifera gasflödet inuti rotorröret, exempelvis genom böjning av änden på ett radiellt monterat rör) och som kan anslutas till det centrala systemet för gasuttag.

0B001.b

13.

Frekvensomvandlare som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att mata motorstatorn vid anrikning med gascentrifuger och som har alla följande egenskaper samt därför särskilt konstruerade komponenter:

a)

Flerfasig utgång inom frekvensområdet 600 Hz och uppåt.

b)

Hög stabilitet (frekvenskontroll bättre än 0,2 %).

TLB5.2.5

5.2.5.   Frekvensskiftare

Frekvensskiftare (även kallade omriktare eller inverterare), särskilt konstruerade eller iordningställda för att mata motorstatorer enligt definitionen i avsnitt 5.1.2 d, eller delar, komponenter och delsystem till sådana frekvensskiftare, som har alla följande egenskaper:

1.

Flerfasig utgång inom frekvensområdet 600 Hz och uppåt.

2.

Hög stabilitet (frekvenskontroll bättre än 0,2 %).

0B001.b

14.

Avstängnings- och kontrollventiler enligt följande:

a)

Avstängningsventiler som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att styra matarflöde, slutprodukt eller restfraktion från UF6-gasflöden vid en enskild gascentrifug.

b)

Bälgtätade ventiler, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, med en inre diameter på 10–160 mm, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i huvud- eller hjälpsystem i anläggning för anrikning med gascentrifug.

TLB5.2.3

5.2.3   Särskilda avstängnings- och kontrollventiler

a)

Avstängningsventiler som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att styra matarflöde, slutprodukt eller restfraktion av UF6-gasflöden vid en enskild gascentrifug.

b)

Bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6, med en inre diameter på 10–160 mm, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i huvud- eller hjälpsystem i anläggning för anrikning med gascentrifug.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Till typiska särskilt konstruerade eller iordningsställda ventiler räknas bälgtätade ventiler, ventiler av typen fast acting closure, snabbstängande ventiler med flera.

0B001.c

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med gasdiffusion enligt följande:

1.

Membran för gasdiffusion, tillverkade av porösa metalliska, polymera eller keramiska ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” med en porstorlek mellan 10 och 100 nm, en tjocklek på 5 mm eller mindre och, om i form av rör, med en diameter som är 25 mm eller mindre.

TLB5.3.1a

Gasdiffusionsmembran och membranmaterial

a)

Särskilt konstruerade eller iordningställda tunna, porösa filter med en porstorlek på 10–100 nm, en tjocklek om 5 mm eller mindre, en diameter om 25 mm eller mindre för rörformade komponenter, som tillverkats av metalliska, polymera eller keramiska material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 (se FÖRKLARANDE ANMÄRKNING till avsnitt 5.4), och

0B001.c

2.

Behållare för gasdiffusorer tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

TLB5.3.2

Membranbehållare

Särskilt konstruerade eller iordningställda hermetiskt tillslutna kärl för gasdiffusionsmembranet, tillverkade i eller skyddade av UF6-beständiga material (se FÖRKLARANDE ANMÄRKNING till avsnitt 5.4).

0B001.c

3.

Kompressorer eller blåsmaskiner med en sugkapacitet på minst 1 m3/min för UF6, ett utloppstryck upp till 500 kPa och ett tryckförhållande på 10:1 eller mindre, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

TLB5.3.3

Kompressorer och blåsmaskiner

Särskilt konstruerade eller iordningställda kompressorer eller blåsmaskiner med en sugkapacitet på minst 1 m3/min för UF6, och med ett utloppstryck på upp till 500 kPa, konstruerade för långvarig drift i UF6-miljö, samt separata enheter av sådana kompressorer och blåsmaskiner. Dessa kompressorer och blåsmaskiner har ett tryckförhållande på 10:1 eller mindre och är tillverkade i eller skyddade av material som är beständiga mot UF6 (se FÖRKLARANDE ANMÄRKNING till avsnitt 5.4).

0B001.c

4.

Axeltätningar för kompressorer eller blåsmaskiner som specificeras i avsnitt 0B001.c.3 och som är konstruerade så att inläckningen av buffertgas är mindre än 1 000 cm3/min.

TLB5.3.4

Axeltätningar

Särskilt konstruerade eller iordningställda vakuumtätningar, med anslutningar till insugstätningen och utblåstätningen, avsedda att täta axeln mellan kompressorns eller blåsmaskinens rotor och drivmotorn så att man får en tillförlitlig tätning mot läckage av luft in i kompressorns eller blåsmaskinens innerkammare, vilken är fylld med UF6. Sådana tätningar är normalt konstruerade så att inläckningen av buffertgas är mindre än 1 000 cm3/min.

0B001.c

5.

Värmeväxlare tillverkade av eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, som är konstruerade för ett läckagetryckförhållande på mindre än 10 Pa per timme när tryckskillnaden uppgår till 100 kPa.

TLB5.3.5

Värmeväxlare för kylning av UF6

Särskilt konstruerade eller iordningställda värmeväxlare tillverkade i eller skyddade av material som är beständiga mot UF6 (se FÖRKLARANDE ANMÄRKNING till avsnitt 5.4) och avsedda för en förändring av läckagetryck på mindre än 10 Pa per timme vid en tryckskillnad på 100 kPa.

0B001.c

6.

Bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

TLB5.4.4

Särskilda avstängnings- och kontrollventiler

Särskilt konstruerade eller iordningställda bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6, för installation i huvud- eller hjälpsystem vid en anläggning för anrikning genom gasdiffusion.

0B001.d

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med aerodynamisk process enligt följande:

1.

Separationsmunstycken, dysor, som består av slitsformade böjda kanaler vars krökningsradie är mindre än 1 mm, och som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6, och som i munstycket har en knivsegg som delar gasflödet genom munstycket i två strömmar.

TLB5.5.1

Separationsmunstycken

Särskilt konstruerade eller iordningställda separationsmunstycken (dysor) och enheter därav. Separationsmunstyckena består av slitsformade böjda kanaler vars krökningsradie är mindre än 1 mm, och som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6, och som i munstycket har en knivsegg som delar gasflödet genom munstycket i två strömmar.

0B001.d

2.

Cylindriska eller koniska rör (vortexrör) vilka är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” och har ett eller flera tangentiella inlopp.

TLB5.5.2

Vortexrör

Särskilt konstruerade eller iordningställda vortexrör och enheter därav. Vortexrören är cylindriska eller koniska och tillverkade eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 och har ett eller flera tangentiella inlopp. Rören kan förses med dysliknande påbyggnad i ena änden eller bägge ändar.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Matningsgasen kommer in i vortexröret tangentiellt vid ena änden eller genom virvelkanaler eller vid flera tangentiella punkter längs rörets periferi.

0B001.d

3.

Kompressorer eller blåsmaskiner som är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, och axeltätningar som hör till dessa.

TLB5.5.3

TLB5.5.4

Kompressorer och blåsmaskiner

Särskilt konstruerade eller iordningställda kompressorer eller blåsmaskiner tillverkade eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av blandningen av UF6 och bärgas (väte eller helium).

Axeltätningar

Särskilt konstruerade eller iordningställda axeltätningar, med anslutningar till matartätningen och utblåstätningen, avsedda att täta axeln mellan kompressorns eller blåsmaskinens rotor och drivmotorn så att man får en tillförlitlig tätning mot läckage av processgas ut i omgivningen eller av luft eller tätningsgas in i kompressorns eller blåsmaskinens innerkammare, vilken är fylld med en blandning av UF6 och bärgas.

0B001.d

4.

Värmeväxlare tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

TLB5.5.5

Värmeväxlare för kylning av gas

Särskilt konstruerade eller iordningställda värmeväxlare tillverkade eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6.

0B001.d

5.

Behållare, avsedda att innesluta vortexrör eller separationsmunstycken, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

TLB5.5.6

Behållare för separationselement

Särskilt konstruerade eller iordningställda behållare, avsedda att innesluta vortexrör eller separationsmunstycken, tillverkade eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6.

0B001.d

6.

Bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, med en diameter på minst 40 mm.

TLB5.5.10

UF6-masspektrometrar/jonkällor

Särskilt konstruerade eller iordningställda masspektrometrar som kan ta online-prover på UF6-gasflöden och som har alla följande egenskaper:

1.

Kan mäta joner med en massa av 320 amu eller mer och som har en upplösning bättre än 1/320.

2.

Jonkällor tillverkade eller skyddade av nickel, nickel-kopparlegeringar med en nickelhalt på minst 60 viktprocent eller nickel-kromlegeringar.

3.

Jonkällor med indirekt upphettning (electron bombardment).

4.

Har ett uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys.

0B001.d

7.

Processystem för att separera UF6 från bärgasen (väte eller helium) så att innehållet av UF6 blir högst 1 ppm, innefattande följande:

a)

Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen 153 K (– 120 °C) eller lägre.

b)

Kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller lägre.

c)

Separationsmunstycken eller vortexrör för separation av UF6 från bärgasen.

d)

Kylfällor för UF6 som kan frysa ut UF6.

TLB5.5.12

System för separation av UF6 och bärgas

Särskilt konstruerade eller iordningställda processystem för att separera UF6 från bärgasen (väte eller helium).

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Dessa system är avsedda att minska UF6-halten i bärgasen till 1 ppm eller mindre och kan innehålla följande utrustning:

a)

Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen 153 K (– 120 °C) eller lägre.

b)

Kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller lägre.

c)

Separationsmunstycken eller vortexrör för separation av UF6 från bärgasen.

d)

Kylfällor för UF6 som kan frysa ut UF6.

0B001.e

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med kemisk utbytesprocess enligt följande:

1.

Vätske-vätskepulskolonner med snabbt utbyte där uppehållstiden i varje steg är 30 sekunder eller mindre och som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. tillverkade av eller skyddade med lämpliga plastmaterial såsom fluorerade kolvätepolymerer eller glas).

TLB5.6.1

Vätske-vätske-utbyteskolonner (kemiskt utbyte)

Motströms vätske-vätske-utbyteskolonner med mekanisk drivning, särskilt konstruerade eller iordningställda för urananrikning genom den kemiska utbytesprocessen. För beständighet mot koncentrerad saltsyrelösning är dessa kolonner och deras inre delar vanligtvis tillverkade av eller skyddade med lämpliga plastmaterial (t.ex. fluorerade kolvätepolymerer) eller glas. Uppehållstiden i kolonnen är vanligtvis utformad att vara 30 sekunder eller kortare.

0B001.e

2.

Vätske-vätskecentrifugalkontaktorer med snabbt utbyte där uppehållstiden i varje steg är 30 sekunder eller mindre och som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. tillverkade av eller skyddade med lämpliga plastmaterial såsom fluorerade kolvätepolymerer eller glas).

TLB5.6.2

Vätske-vätske-centrifugalkontaktorer (kemiskt utbyte)

Särskilt konstruerade eller iordningställda vätske-vätske-centrifugalkontaktorer för urananrikning med den kemiska utbytesprocessen. I dessa kontaktorer används rotation för att dispergera de organiska och vattenlösliga flödena och sedan centrifugalkraft för att separera faserna. För beständighet mot koncentrerad saltsyralösning är kontaktorerna vanligtvis tillverkade av eller skyddade med lämpliga plastmaterial (t.ex. fluorerade kolvätepolymerer) eller glas. Uppehållstiden i centrifugalkontaktorerna är vanligtvis utformad att vara 30 sekunder eller kortare.

0B001.e

3.

Elektrokemiska reduktionsceller som är resistenta mot koncentrerade saltsyrelösningar, för reduktion av uran från ett valenstal till ett annat valenstal.

TLB5.6.3a

System och utrustning för reduktion av uran (kemiskt utbyte)

(a)

Särskilt konstruerade eller iordningställda elektrokemiska reduktionsceller för reduktion av uran från ett valenstal till ett annat för urananrikning genom den kemiska utbytesprocessen. De delar av cellen som kommer i kontakt med processlösningarna måste vara beständiga mot koncentrerad saltsyrelösning.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Cellens katoddel måste vara konstruerad så, att den förhindrar återoxidation av uran till ett högre oxidationstal. För att bevara uran i katoddelen kan cellen vara försedd med ett ogenomträngligt diafragmamembran som är tillverkat i ett särskilt material som lämpar sig för utbyte av katjoner. Katoden består av en lämplig ledare i fast form, exempelvis grafit.

0B001.e

4.

Matningsutrustning för elektrokemiska reduktionsceller, avsedd att överföra U+4 från det organiska flödet och för vilken de delar som kommer i kontakt med flödet är tillverkade av eller skyddade med lämpligt material (t.ex. glas, fluorkarbonpolymerer, polyfenylsulfat, polyetersulfon och hartsimpregnerad grafit).

TLB5.6.3b

(b)

Särskilt konstruerade eller iordningställda system vid kaskadens produktände för att tappa av U+4 ur det organiska flödet samt justera syrakoncentrationen och matningen till de elektrokemiska reduktionscellerna.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Dessa system består av lösningsmedelsextraktionsutrustning för att strippa U+4 från den organiska fasen till vattenfasen, förångningsutrustning och/eller annan utrustning för justering och reglering av lösningens pH-värde, samt pumpar och andra anordningar för tillflödet till de elektrokemiska reduktionscellerna. Ett stort konstruktionsproblem är att undvika att vattenflödet förorenas med vissa metalljoner. Därför använder man lämpliga material (såsom glas, fluorkolpolymerer, polyfenylsulfat, polyetersulfon och hartsimpregnerad grafit) för att tillverka eller fodra de delar av systemet eller utrustningen som kommer i kontakt med processflödet.

0B001.e

5.

System för att producera lösningar av uranklorid med hög renhet, bestående av utrustning för upplösning, vätskeextraktion och/eller jonbyte för rening och elektrolytiska celler för att reducera uranium U+6 eller U+4 till U+3.

TLB5.6.4

Förberedande matarsystem (kemiskt utbyte)

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för att producera matarlösningar av uranklorid med hög renhet för uranisotopseparationsanläggningar som använder den kemiska utbytesprocessen.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Systemen består av utrustning för upplösning, vätskeextraktion och/eller jonbyte för rening och elektrolytiska celler för att reducera U+6 eller U+4 till U+3. Systemen producerar urankloridlösningar som innehåller endast några få ppm metalliska föroreningar såsom krom, järn, vanadin, molybden och andra katjoner med valenstal två eller högre. Material som används i de delar av systemet som hanterar U+3 med hög renhet omfattar glas, fluorerade kolvätepolymerer, polyfenylsulfat, polyetersulfon och plastskyddad och hartsimpregnerad grafit. NSG del 1, juni 2013 – 39 – 5.6.5. Uran

0B001.e

6.

Uranoxidationssystem för oxidation av U+3 till U+4.

TLB5.6.5

Uranoxidationssystem (kemiskt utbyte)

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för oxidation av U+3 till U+4 för återgång till kaskaden för uranisotopseparation i anrikningsprocessen genom kemiskt utbyte.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Dessa system kan omfatta följande utrustning: a) Utrustning för att låta klor och syre komma i kontakt med vattenfasen från isotopseparationsutrustningen och för att därur extrahera det U+4 som till den organiska fasen leds tillbaka från kaskadens produktände. b) Utrustning för separation av vatten från saltsyra så att vattnet och den koncentrerade saltsyran kan återföras till processen på rätt ställe.

0B001.f

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med jonbytesprocess enligt följande:

1.

Snabbreagerande jonbytarmassor, som film eller porösa makronätverk, i vilka de aktiva kemiska utbytesgrupperna är begränsade till ytbeläggningen på en inaktiv porös bärarkropp, samt andra kompositstrukturer i lämplig form, inklusive partiklar och fibrer, med en diameter som är 0,2 mm eller mindre, resistenta mot koncentrerad saltsyra och gjorda för att ha en utbyteshalveringstid som är mindre än 10 sekunder och som kan arbeta i temperaturområdet 373 K (100 °C) till 473 K (200 °C).

TLB5.6.6

Snabbreagerande jonbytarmassor/adsorbenter (jonbyte)

Snabbreagerande jonbytarmassor eller adsorbenter som särskilt konstruerats eller iordningställts för urananrikning genom jonbytesprocessen, inbegripet porösa makroretikulära massor och/eller tunnskiktsstrukturer där de aktiva kemiska utbytesgrupperna är begränsade till ytbeläggningen på en inaktiv porös bärarkropp, och andra lämpliga kompositstrukturer, inbegripet partiklar eller fibrer. Dessa massor/adsorbenter har en diameter om 0,2 mm eller mindre och måste vara kemiskt beständiga mot koncentrerad saltsyralösning och fysiskt beständiga mot att nedbrytning i jonbytarkolonnerna. Massorna/adsorbenterna är särskilt konstruerade för att ha en mycket snabb kinetik för byte av uranisotoper (halveringstid för utbyte mindre än 10 sekunder) och kan arbeta i temperaturområdet 373 K (100 °C) till 473 K (200 °C).

0B001.f

2.

Jonbyteskolonner (cylindriska) med en diameter som är större än 1 000  mm, tillverkade av eller skyddade med material som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. titan eller fluorkarbonplaster) och som kan arbeta i temperaturområdet 373 K (100 °C) till 473 K (200 °C) och vid tryck över 0,7 MPa.

TLB5.6.7

Jonbytarkolonner (jonbyte)

Cylindriska kolonner mer än 1 000 mm i diameter för att innesluta och hålla packade lager av jonbytarmassa/adsorbent, särskilt konstruerade eller iordningställda för urananrikning med jonbytarprocessen. Kolonnerna är tillverkade eller skyddade av material (till exempel titan eller fluorkolplast) som är resistenta mot koncentrerad saltsyralösning och kan arbeta i temperaturområdet 373 K (100 °C) till 473 K (200 °C) och vid tryck över 0,7 MPa.

0B001.f

3.

Återströmningssystem för jonbyte (kemiska eller elektrokemiska oxidations- eller reduktionssystem) för regenerering av kemiska reducerande eller oxiderande ämnen som använts i anrikningskaskader som utnyttjar jonbyte.

TLB5.6.8

Återströmningssystem för jonbyte (jonbyte)

a) Särskilt konstruerade eller iordningställda kemiska eller elektrokemiska reduktionssystem för regenerering av den/de kemiska reducerande agens(er) som används i urananrikningskaskader med jonbyte. b) Särskilt konstruerade eller iordningställda kemiska eller elektrokemiska oxidationssystem för regenerering av kemiska oxidationsmedel som används i urananrikningskaskader med jonbyte.

0B001.g

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för laserbaserade separationsprocesser som använder isotopseparation med laser tillämpat på atomär ånga enligt följande:

1.

Uranmetallförångarsystem konstruerade för att leverera en effekt på 1 kW eller mer mot målet, avsedda att användas för laseranrikning.

TLB5.7.1

Uranförångarsystem (metoder som baseras på atomär ånga)

Särskilt konstruerade eller iordningställda uranmetallförångarsystem avsedda att användas för laseranrikning.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Dessa system kan innehålla elektronstrålekanoner och är konstruerade för att leverera en effekt (1 kW eller mer) mot målet som är tillräcklig för att generera uranmetallånga med den hastighet som krävs för laseranrikningsfunktionen.

0B001.g

2.

System för hantering av uranmetall i flytande form eller gasform som är särskilt konstruerade eller iordningställda för hantering av smält uran, smälta uranlegeringar eller uranmetallånga för användning vid laseranrikning, samt speciellt konstruerade komponenter till dessa.

ANM.:

SE ÄVEN 2A225.

TLB5.7.2

System och komponenter för hantering av uranmetall i flytande form eller gasform (metoder som baseras på atomär ånga)

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för hantering av smält uran, smälta uranlegeringar eller uranmetallånga för användning vid laseranrikning eller särskilt konstruerade eller iordningställda komponenter till dessa.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Systemen för hantering av uranmetall i flytande form kan bestå av smältdeglar och kylutrustning till dessa. Smältdeglarna och andra delar av detta system som kommer i kontakt med smält uran, smälta uranlegeringar eller uranmetallånga är tillverkade av eller skyddade med material som är beständiga mot korrosion och värme. Lämpliga material kan vara bland annat tantal, yttriumoxidbelagd grafit, grafit belagd med oxider till andra sällsynta jordmetaller, se INFCIRC/254/Del 2 – (i dess ändrade lydelse), eller blandningar av sådana.

0B001.g

3.

Uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion för uranmetall i flytande eller solid form, tillverkade av eller skyddade med material som är resistent mot värmen och korrosionen från uranmetallånga eller flytande uranium. Skyddande material kan vara yttriumoxidbelagd grafit eller tantal.

TLB5.7.3

Uppsamlarsystem för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ för uranmetall (metoder som baseras på atomär ånga)

Särskilt konstruerade eller iordningställda uppsamlarsystem för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ för uranmetall i flytande eller fast form.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Komponenter för dessa system är tillverkade av eller skyddade med material som är beständiga mot hetta och korrosion från flytande eller fast metalliskt uran (såsom yttriumoxidbelagd grafit eller tantal) och kan omfatta rör, ventiler, fogstycken, ’avlopp’, matarledningar, värmeväxlare och kollektorer för magnetiska, elektrostatiska eller andra separationsmetoder.

0B001.g

4.

Behållare för separatormodul (cylindriska eller rektangulära behållare) som ska användas för att innesluta källan som producerar uranmetallånga, elektronstrålekanonen och uppsamlare av slutprodukt och restfraktion.

TLB5.7.4

Behållare för separatormodul (metoder som baseras på atomär ånga)

Särskilt konstruerade eller iordningställda cylindriska eller rektangulära behållare som ska användas för att innesluta källan som producerar uranmetallånga, elektronstrålekanonen och uppsamlare av ’slutprodukt’ och ’restfraktion’.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Dessa behållare har ett antal öppningar för matning av el och vatten, fönster för laserstrålar, vakuumpumpsanslutningar och kontrollpaneler för instrument. De kan öppnas och stängas så att de inre komponenterna kan bytas ut.

0B001.g

5.

”Lasrar” eller ”laser”-system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper med en spektrumfrekvensstabilisering för drift över långa tidsperioder.

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITTEN 6A005 OCH 6A205.

TLB5.7.13

Lasersystem

Lasrar eller lasersystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING De lasrar och laserkomponenter som är av betydelse i laserbaserade anrikningsprocesser inkluderar dem som har identifierats i INFCIRC/254/Del 2 – (i dess ändrade lydelse). Lasersystemet innehåller vanligtvis både optiska och elektroniska komponenter för hantering av laserstrålen (eller laserstrålarna) och överföring till isotopseparationskammaren. Lasersystemet för metoder som baseras på atomär ånga består vanligtvis av avstämbara färgämneslasrar pumpade av en annan typ av laser (t.ex. kopparångelasrar eller vissa halvledarlasrar). Lasersystemet för molekylbaserade metoder kan bestå av koldioxidlasrar eller excimerlasrar och en optisk flerpasscell. Lasrar eller lasersystem för bägge metoderna kräver spektrumfrekvensstabilisering för drift över långa tidsperioder.

0B001.h

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för laserbaserade separationsprocesser som använder isotopseparation med laser tillämpat på gasmolekyler enligt följande:

1.

Expansionsmunstycken för överljudshastighet som är avsedda att kyla blandningen av UF6 och bärgas till 150 K (– 123°C) eller lägre och är tillverkade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

TLB5.7.5

Expansionsmunstycken för överljudshastighet (molekylbaserade metoder)

Särskilt konstruerade eller iordningställda expansionsmunstycken för överljudshastighet som är avsedda att kyla blandningar av UF6 och bärgas till 150 K (– 123 °C) eller lägre och som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6.

0B001.h

2.

Komponenter och enheter till uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att samla upp uranmetall eller restfraktioner av uran efter belysning med laser, tillverkade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

TLB5.7.6

Uppsamlare för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ (molekylbaserade metoder)

Särskilt konstruerade eller iordningställda komponenter eller anordningar för uppsamling av slutprodukter av uran eller restfraktioner av uran efter belysning med laser.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING I ett exempel av isotopseparation med laser används uppsamlarna av slutprodukt för att samla upp anrikad fast uranpentafluorid (UF5). Uppsamlarna kan bestå av filter, uppsamlare av impakt- (anslags-) eller cyklontyp, eller kombinationer av dessa typer, och måste vara beständiga mot UF5/UF6-miljön.

0B001.h

3.

Kompressorer som är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, och axeltätningar som hör till dessa.

TLB5.7.7

UF6/bärgaskompressorer (molekylbaserade metoder)

Särskilt konstruerade eller iordningställda kompressorer för blandningar av UF6/bärgas, avsedda för lång drift i en UF6-haltig miljö. De komponenter som kommer i kontakt med processgasen är tillverkade eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6.

TLB5.7.8

Axeltätningar (molekylbaserade metoder)

Särskilt konstruerade eller iordningställda axeltätningar, med anslutningar till matartätningen och utblåstätningen, avsedda att täta axeln mellan kompressorns rotor och drivmotorn så att man får en tillförlitlig tätning mot läckage av processgas ut i omgivningen eller av luft eller tätningsgas in i kompressorns innerkammare, vilken är fylld med en blandning av UF6 och bärgas.

0B001.h

4.

Utrustning för att fluorera UF5 (fast) till UF6 (gas).

TLB5.7.9

Fluoreringssystem (molekylbaserade metoder)

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för att fluorera UF5 (fast) till UF6 (gas).

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Dessa system är avsedda att fluorera det uppsamlade UF5-pulvret till UF6, vilket sedan kan samlas upp i produktbehållare eller matas vidare för ytterligare anrikning. I en metod genomförs fluoreringsreaktionen inuti isotopseparationssystemet så att reaktion och utvinning sker direkt i ’slutprodukt’-uppsamlarna. I en annan metod kan UF5-pulvret avlägsnas/överföras från ’slutprodukt’-uppsamlarna till ett lämpligt reaktionskärl (t. ex. en reaktor med fluidiserad bädd, en skruvreaktor eller ett förbränningstorn) för fluorering. I bägge metoderna används utrustning för att lagra och överföra fluor (eller något annat lämpligt fluoreringsmedel) och för att samla upp och överföra UF6.

0B001.h

5.

Processystem för att separera UF6 från bärgasen (t.ex. kväve, argon eller annan gas), innefattande följande:

a)

Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen 153 K (– 120 °C) eller lägre.

b)

Kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller lägre.

c)

Kylfällor för UF6 som kan frysa ut UF6.

TLB5.7.12

System för separation av UF6 och bärgas (molekylbaserade metoder)

Särskilt konstruerade eller iordningställda processystem för att separera UF6 från bärgasen. FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Dessa system kan omfatta följande utrustning: a) Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen 153 K (– 120 °C) eller lägre. b) Kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller lägre. c) Kylfällor för UF6 som kan frysa ut UF6. Bärgasen kan vara kväve, argon eller annan gas.

0B001.h

6.

”Lasrar” eller ”laser”-system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper med en spektrumfrekvensstabilisering för drift över långa tidsperioder.

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITTEN 6A005 OCH 6A205.

TLB5.7.13

Lasersystem

Lasrar eller lasersystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING De lasrar och laserkomponenter som är av betydelse i laserbaserade anrikningsprocesser inkluderar dem som har identifierats i INFCIRC/254/Del 2 – (i dess ändrade lydelse). Lasersystemet innehåller vanligtvis både optiska och elektroniska komponenter för hantering av laserstrålen (eller laserstrålarna) och överföring till isotopseparationskammaren. Lasersystemet för metoder som baseras på atomär ånga består vanligtvis av avstämbara färgämneslasrar pumpade av en annan typ av laser (t.ex. kopparångelasrar eller vissa halvledarlasrar). Lasersystemet för molekylbaserade metoder kan bestå av koldioxidlasrar eller excimerlasrar och en optisk flerpasscell. Lasrar eller lasersystem för bägge metoderna kräver spektrumfrekvensstabilisering för drift över långa tidsperioder.

0B001.i

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med plasmaprocess enligt följande:

1.

Mikrovågskällor och antenner som kan producera eller accelerera joner och som har en utgångsfrekvens som är högre än 30 GHz, och en uteffekt (medeleffekt) som är större än 50 kW.

TLB5.8.1

Mikrovågskällor och antenner

Särskilt konstruerade eller iordningställda mikrovågskällor och antenner som kan producera eller accelerera joner och som har en utfrekvens högre än 30 GHz och en uteffekt (medeleffekt) som är större än 50 kW.

0B001.i

2.

Jonexcitationsspolar för radiofrekvenser över 100 kHz och som kan arbeta med mer än 40 kW medeleffekt.

TLB5.8.2

Jonexcitationsspolar

Särskilt konstruerade eller iordningställda jonexcitationsspolar för radiofrekvenser över 100 kHz och som kan arbeta med mer än 40 kW medeleffekt.

0B001.i

3.

System för att generera uranplasma.

TLB5.8.3

System för att generera uranplasma

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för att generera uranplasma för användning i anläggningar för separation med plasmaprocess.

0B001.i

4.

Används inte.

TLB5.8.4

Inte längre i bruk – sedan den 14 juni 2013

0B001.i

5.

Uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion för uranmetall i solid form, tillverkade av eller skyddade med material som är resistent mot värmen och korrosionen från uranånga. Skyddande material kan vara yttriumoxidbelagd grafit eller tantal.

TLB5.8.5

Uppsamlarenheter för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ för uranmetall

Särskilt konstruerade eller iordningställda uppsamlarenheter för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ för uranmetall i fast form. Dessa uppsamlarenheter är tillverkade eller skyddade av material som är beständigt mot värmen och korrosionen från uranmetallånga. Skyddande material kan vara yttriumoxidbelagd grafit eller tantal.

0B001.i

6.

Cylindriska behållare för separatormodul avsedda att innesluta uranplasmakällan, radiofrekvensdrivspolen samt uppsamlare för slutprodukt och restfraktion tillverkade av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. rostfritt stål).

TLB.5.8.6

Behållare för separatormodul (cylindriska eller rektangulära behållare) som ska användas för att innesluta källan som producerar uranmetallånga, elektronstrålekanonen och uppsamlare av slutprodukt och restfraktion. FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Dessa behållare har ett antal öppningar för matning av el, diffusionspumpanslutningar och kontrollpaneler för instrument. De kan öppnas och slutas så att de inre komponenterna kan bytas ut och de är tillverkade av något lämpligt icke-magnetiskt material, t. ex. rostfritt stål.

0B001.j

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med elektromagnetisk process enligt följande:

1.

Jonkällor, enkla eller multipla, som består av en förångningskälla, joniserare och strålaccelerator vilka är tillverkade av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. grafit, rostfritt stål eller koppar) och som kan leverera en jonstråleström som är 50 mA eller mer.

TLB5.9.1a

Elektromagnetiska isotopseparatorer

Elektromagnetiska isotopseparatorer som särskilt konstruerats eller iordningställts för separation av uranisotoper samt tillhörande utrustning och komponenter, däribland följande:

a)

Jonkällor Särskilt konstruerade eller iordningställda enkla eller multipla uranjonkällor som består av en förångningskälla, joniserare och strålaccelerator vilka är tillverkade av lämpligt material såsom grafit, rostfritt stål eller koppar och som kan leverera en jonstråleström på 50 mA eller mer.

0B001.j

2.

Jonkollektorer för uppsamling av anrikade eller utarmade uranjonstrålar och som består av två eller flera slitsar och fickor och är gjorda av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. grafit eller rostfritt stål).

TLB5.9.1b

Jonuppsamlare

Kollektorer bestående av två eller flera slitsar och fickor, vilka särskilt konstruerats eller iordningställts för uppsamling av anrikade eller utarmade uranjonstrålar, tillverkade i lämpliga material såsom grafit eller rostfritt stål.

0B001.j

3.

Vakuumbehållare för elektromagnetiska uranseparatorer tillverkade av icke-magnetiskt material (t.ex. rostfritt stål) och konstruerade för drift vid ett tryck som är 0,1 Pa eller lägre.

TLB5.9.1c

Vakuumbehållare

Särskilt konstruerade eller iordningställda vakuumbehållare för elektromagnetiska uranseparatorer, tillverkade av lämpliga icke-magnetiska material såsom rostfritt stål och konstruerade för drift vid ett tryck på 0,1 Pa eller lägre.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Behållarna är särskilt konstruerade för att innehålla jonkällor, kollektorer och foder för vattenkylning. Man kan till dem ansluta diffusionspumpar och öppna och stänga dem för att avlägsna och byta ut dessa komponenter.

0B001.j

4.

Magnetpolskor med en diameter större än 2 m.

TLB5.9.1d

Magnetpolskor

Särskilt konstruerade eller iordningställda magnetpolskor med en diameter större än 2 m, avsedda att alstra ett konstant magnetfält i en elektromagnetisk isotopseparator och överföra magnetfältet mellan bredvid varandra placerade separatorer.

0B001.j

5.

Högspänningsaggregat för jonkällor som har alla följande egenskaper:

a)

Gjorda för kontinuerlig drift.

b)

Utspänning 20 kV eller högre.

c)

Utström 1 A eller mer.

d)

Spänningsreglering bättre än 0,01 % över en tidsperiod på 8 timmar.

ANM.:

SE ÄVEN 3A227.

TLB5.9.2

Högspänningsaggregat

Särskilt konstruerade eller iordningställda högspänningsaggregat för jonkällor som har alla följande egenskaper: gjorda för kontinuerlig drift, utspänning 20 kV eller högre, utström 1 A eller mer, och spänningsreglering bättre än 0,01 % över en tidsperiod på 8 timmar.

0B001.j

6.

Kraftaggregat för magneter (högeffekt, likström) som har alla följande egenskaper:

a)

Möjlighet att kontinuerligt lämna en utström som är 500 A eller mer samtidigt som utspänningen är 100 V eller högre.

b)

Ström- eller spänningsreglering bättre än 0,01 % över en tidsperiod på 8 timmar.

ANM.:

SE ÄVEN 3A226.

TLB5.9.3

Kraftaggregat för magneter

Särskilt konstruerade eller iordningställda likströmsaggregat med hög effekt för magneter som har alla följande egenskaper: förmåga att kontinuerligt lämna en utström på 500 A eller mer samtidigt som utspänningen är 100 V eller högre och ström- eller spänningsreglering bättre än 0,01 % över en tidsperiod på 8 timmar.

0B002

Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustning och komponenter enligt följande, för isotopseparationsanläggningar som specificeras i avsnitt 0B001 och som är tillverkade av eller skyddade med ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”:

 

 

0B002.a

Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen.

TLB5.2.1

Matningssystem samt system för extraktion av slutprodukt och restfraktion

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning, kylfällor eller pumpar som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

TLB5.4.1

Matningssystem samt system för extraktion av slutprodukt och restfraktion

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning, kylfällor eller pumpar som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

TLB5.5.7

Matningssystem samt system för extraktion av slutprodukt och restfraktion

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning eller kylfällor som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

TLB5.7.11

Matningssystem/system för extraktion av slutprodukt och restfraktion (molekylbaserade metoder)

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning eller kylfällor som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

0B002.b

Desublimeringsutrustning eller kylfällor som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för vidaretransport efter upphettning.

TLB5.2.1

Matningssystem samt system för extraktion av slutprodukt och restfraktion

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning, kylfällor eller pumpar som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

TLB5.4.1

Matningssystem samt system för extraktion av slutprodukt och restfraktion

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning, kylfällor eller pumpar som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

TLB5.5.7

Matningssystem samt system för extraktion av slutprodukt och restfraktion

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning eller kylfällor som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

TLB5.7.11

Matningssystem/system för extraktion av slutprodukt och restfraktion (molekylbaserade metoder)

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning eller kylfällor som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

0B002.c

Stationer för slutprodukt och restfraktion vilka används för att överföra UF6 till behållare.

TLB5.2.1

Matningssystem samt system för extraktion av slutprodukt och restfraktion

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning, kylfällor eller pumpar som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

TLB5.4.1

Matningssystem samt system för extraktion av slutprodukt och restfraktion

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning, kylfällor eller pumpar som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

TLB5.5.7

Matningssystem samt system för extraktion av slutprodukt och restfraktion

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning eller kylfällor som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

TLB5.7.11

Matningssystem/system för extraktion av slutprodukt och restfraktion (molekylbaserade metoder)

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning eller kylfällor som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

0B002.d

Kondenserings- eller solidifieringsstationer som används för att avlägsna UF6 från anrikningsprocessen genom att komprimera, kyla och överföra UF6 till flytande eller fast form.

TLB5.2.1

Matningssystem samt system för extraktion av slutprodukt och restfraktion

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning, kylfällor eller pumpar som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

TLB5.4.1

Matningssystem samt system för extraktion av slutprodukt och restfraktion

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning, kylfällor eller pumpar som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

TLB5.5.7

Matningssystem samt system för extraktion av slutprodukt och restfraktion

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning eller kylfällor som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

TLB5.7.11

Matningssystem/system för extraktion av slutprodukt och restfraktion (molekylbaserade metoder)

Processystem eller utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för anrikningsanläggningar tillverkade eller skyddade av material som är beständiga mot korrosion orsakad av UF6, innefattande följande: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen. b) Desublimeringsutrustning eller kylfällor som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för vidaretransport efter upphettning. c) Solidifierings- eller kondenseringsstationer där UF6 avlägsnas från anrikningsprocessen genom att komprimeras och omvandlas till flytande eller fast form. d) Stationer för ’slutprodukt’ och ’restfraktion’ vilka används för att överföra UF6 till behållare.

0B002.e

Rörsystem och grenrör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för transport av UF6 inom kaskader som utnyttjar gasdiffusion, centrifuger eller aerodynamiska processer.

TLB5.2.2

Grenrörssystem för maskineriet

Rörsystem och grenrörssystem särskilt konstruerade eller iordningställda för att hantera UF6 inom centrifugkaskaderna. Rörnätet är normalt ett s.k. ’trippel’-grenrörssystem med varje centrifug ansluten till varje grenrör. Därför upprepas utformningen i avsevärd omfattning. Den är helt tillverkad i eller skyddad av UF6-beständiga material (se FÖRKLARANDE ANMÄRKNING till detta avsnitt) och tillverkas med mycket höga krav i fråga om vakuum och renlighet.

TLB5.4.2

Grenrörssystem

Rörsystem och grenrörssystem särskilt konstruerade eller iordningställda för att leda UF6 i gasdiffusionskaskaderna.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Detta rörnät är vanligtvis ett ’dubbelt’ grenrörssystem där varje cell är kopplad till varje grenrör.

TLB5.5.8

Grenrörssystem

Särskilt konstruerade eller iordningställda grenrörssystem, tillverkade eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6, för transport av UF6 inom de aerodynamiska kaskaderna. Detta rörnät är vanligtvis ett ’dubbelt’ grenrörssystem där varje steg är kopplat eller grupp av steg är kopplad till varje grenrör.

0B002.f

Vakuumsystem och pumpar enligt följande:

1.

Samlings- och förgreningsrör för vakuum eller vakuumpumpar som tillåter en sugkapacitet på minst 5 m3/minut.

2.

Vakuumpumpar som är speciellt konstruerade för användning i UF6-haltig atmosfär, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

3.

Vakuumsystem bestående av samlings- och förgreningsrör för vakuum och vakuumpumpar, som är konstruerade för användning i UF6-haltig atmosfär.

TLB5.4.3a

Vakuumsystem

(a)

Särskilt konstruerade eller iordningställda samlings- och förgreningsrör för vakuum och vakuumpumpar som tillåter en sugkapacitet på minst 5 m3/minut.

TLB5.4.3b

(b)

Vakuumpumpar som är särskilt konstruerade för drift i UF6-haltig atmosfär, tillverkade eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 (se FÖRKLARANDE ANMÄRKNING till detta avsnitt). Dessa pumpar kan vara rotationspumpar eller förträngningspumpar, kan vara deplacementpumpar och ha fluorkoltätningar och kan ha särskilda arbetsfluider.

TLB5.5.9b

Vakuumsystem och vakuumpumpar

Vakuumpumpar som är särskilt konstruerade eller iordningställda för användning i UF6-haltig atmosfär, tillverkade eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6. Dessa pumpar kan använda fluorkoltätningar och särskilda arbetsfluider.

TLB5.5.9a

Särskilt konstruerade eller iordningställda vakuumsystem bestående av samlings- och förgreningsrör för vakuum och vakuumpumpar, som är konstruerade för användning i UF6-haltig atmosfär

0B002.g

UF6 masspektrometrar/jonkällor som kan ta online-prover på UF6-gasflöden och som har allt av följande:

1.

Kan mäta joner med en massa av 320 amu (amu = atommassenhet) eller mer och som har en upplösning bättre än 1/320.

2.

Jonkälla tillverkad av eller fodrad med nickel, nickel-kopparlegeringar med en nickelhalt på minst 60 viktprocent eller nickel-kromlegeringar.

3.

Jonkälla med indirekt upphettning (electron bombardment).

4.

Uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys.

TLB5.2.4

UF6-masspektrometrar/jonkällor

Särskilt konstruerade eller iordningställda masspektrometrar som kan ta online-prover på UF6-gasflöden och som har alla följande egenskaper:

1.

Kan mäta joner med en massa av 320 amu (amu = atommassenhet) eller mer och som har en upplösning bättre än 1/320.

2.

Jonkällor tillverkade eller skyddade av nickel, nickel-kopparlegeringar med en nickelhalt på minst 60 viktprocent eller nickel-kromlegeringar.

3.

Jonkällor med indirekt upphettning (electron bombardment).

4.

Uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys.

TLB5.4.5

UF6-masspektrometrar/jonkällor

Särskilt konstruerade eller iordningställda masspektrometrar som kan ta online-prover på UF6-gasflöden och som har alla följande egenskaper:

1.

Kan mäta joner med en massa av 320 amu (amu = atommassenhet) eller mer och som har en upplösning bättre än 1/320.

2.

Jonkällor tillverkade eller skyddade av nickel, nickel-kopparlegeringar med en nickelhalt på minst 60 viktprocent eller nickel-kromlegeringar.

3.

Jonkällor med indirekt upphettning (electron bombardment).

4.

Uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys.

TLB5.5.11

UF6-masspektrometrar/jonkällor

Särskilt konstruerade eller iordningställda masspektrometrar som kan ta online-prover på UF6-gasflöden och som har alla följande egenskaper:

1.

Kan mäta joner med en massa av 320 amu (amu = atommassenhet) eller mer och som har en upplösning bättre än 1/320.

2.

Jonkällor tillverkade eller skyddade av nickel, nickel-kopparlegeringar med en nickelhalt på minst 60 viktprocent eller nickel-kromlegeringar.

3.

Jonkällor med indirekt upphettning (electron bombardment).

4.

Uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys.

TLB5.7.10

Särskilda avstängnings- och kontrollventiler

Särskilt konstruerade eller iordningställda bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6, med en diameter på minst 40 mm, för installation i huvud- eller hjälpsystem vid en anläggning för aerodynamisk anrikning.

0B003

Anläggning för konvertering av uran och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt följande:

TLB7.1

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av uranmalmskoncentrat till UO3

0B003.a

System för konvertering av uranmalmkoncentrat till UO3.

TLB7.1.1

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Uranmalmskoncentrat kan omvandlas till UO3 genom att malmen först löses upp i salpetersyra och renat uranylnitrat extraheras med ett lösningsmedel, t. ex. tributylfosfat. Därefter omvandlas uranylnitratet till UO3 antingen genom koncentration och denitrering eller genom neutralisering med ammoniak i gasform till ammoniumdiuranat, med därpå följande filtrering, torkning och kalcinering

0B003.b

System för konvertering av UO3 till UF6.

TLB7.1.2

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UO3 till UF6 FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING UO3 kan omvandlas till UO2 genom reduktion av UO3 med krackad ammoniakgas eller väte.

0B003.c

System för konvertering av UO3 till UO2.

TLB7.1.3

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UO3 till UO2

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING UO3 kan omvandlas till UO2 genom reduktion av UO3 med krackad ammoniakgas eller väte.

0B003.d

System för konvertering av UO2 till UF4.

TLB7.1.4

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UO2 till UF4

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING UO2 kan omvandlas till UF4 genom att UO2 får reagera med fluorvätegas (HF) vid 300-500 °C.

0B003.e

System för konvertering av UF4 till UF6.

TLB7.1.5

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UF4 till UF6

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING UF4 omvandlas till UF6 genom en exoterm reaktion med fluor i en kolonnreaktor. UF6 kondenseras från de heta utloppsgaserna genom att denna leds genom en köldfälla som håller – 10 °C. Processen kräver en källa till fluorgas.

0B003.f

System för konvertering av UF4 till uranmetall.

TLB7.1.6

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UF4 till uranmetall

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING UF4 omvandlas till metalliskt uran genom reduktion med magnesium (stora satser) eller kalcium (små satser). Reaktionen genomförs vid en temperatur högre än uranets smältpunkt (1 130 °C).

0B003.g

System för konvertering av UF6 till UO2.

TLB7.1.7

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UF6 till UO2

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING UF6 kan omvandlas till UO2 genom tre processer. I den första reduceras UF6 och hydrolyseras till UO2 med hjälp av väte och vattenånga. I den andra hydrolyseras UF6 genom upplösning i vatten, varpå ammoniak tillsätts så att ammoniumdiuranat fälls ut och diuranatet reduceras till UO2 med väte vid 820 °C. I den tredje processen blandas gasformigt UF6, CO2 och NH3 i vatten, varpå ammoniumuranylkarbonat fälls ut. Ammoniumuranylkarbonatet får reagera med vattenånga och väte vid 500-600 °C till UO2. UF6 omvandlas ofta till UO2 som det första steget vid en anläggning för bränsletillverkning.

0B003.h

System för konvertering av UF6 till UF4.

TLB7.1.8

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UF6 till UF4

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING UF6 omvandlas till UF4 genom reduktion med väte.

0B003.i

System för konvertering av UO2 till UCl4.

TLB7.1.9

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UO2 till UCl4

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING UO2 kan omvandlas till UCl4 genom två processer. I den första reageras UO2 med koltetraklorid (CCl4) vid cirka 400 °C. I den andra reageras UO2 vid cirka 700 °C med kimrök (CAS 1333-86-4), kolmonoxid och klor närvarande för att få fram UCl4.

0B004

Anläggning för produktion eller koncentrering av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda härför enligt följande:

TLB6

Anläggningar för produktion eller koncentrering av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd härför

0B004.a

Anläggning för produktion av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar enligt följande:

1.

Anläggning för vatten-vätesulfidutbyte.

2.

Anläggning för ammoniak-väteutbyte.

 

 

0B004.b

Utrustning och komponenter enligt följande:

 

 

1.

Kolonner för vatten-vätesulfidutbyte med en diameter på minst 1,5 m och som kan arbeta vid tryck som är lika med eller högre än 2 MPa.

TLB6.1

Kolonner för vatten-vätesulfidutbyte Utbyteskolonner med en diameter på minst 1,5 m och som kan arbeta vid tryck som är lika med eller högre än 2 MPa och som är särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten med vatten-vätesulfidutbytesprocessen.

2.

Enstegs centrifugalfläktar eller -kompressorer med låg tryckhöjd (dvs. 0,2 MPa) för cirkulation av vätesulfidgas (dvs. gas som innehåller mer än 70 % H2S) med en drivningskapacitet lika med eller större än 56 m3/sekund vid tryck lika med eller högre än 1,8 MPa insugningstryck och utrustade med tätningar som är konstruerade för att användas i våt H2S-miljö.

TLB6.2

Blåsmaskiner och kompressorer

Enstegs centrifugalfläktar eller centrifugalblåsmaskiner med låg tryckhöjd (dvs. 0,2 MPa) för cirkulation av vätesulfidgas (dvs. gas som innehåller mer än 70 % H2S) som är särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten med vatten-vätesulfidutbytesprocessen. Blåsmaskinerna eller kompressorerna har en drivningskapacitet lika med eller större än 56 m3/sekund (120 000 SCFM) vid tryck lika med eller högre än 1,8 MPa insugningstryck och är utrustade med tätningar som är konstruerade för att användas i våt H2S-miljö.

3.

Kolonner för ammoniak-väteutbyte vars höjd är lika med eller mer än 35 m och med en diameter mellan 1,5 och 2,5 m och som kan arbeta vid tryck högre än 15 MPa.

TLB6.3

Kolonner för ammoniak-väteutbyte

Kolonner för ammoniak-väteutbyte vilkas höjd är lika med eller mer än 35 m och med en diameter mellan 1,5 och 2,5 m och som kan arbeta vid tryck högre än 15 MPa och som är särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen. Kolonnerna har också minst en flänsförsedd axiell öppning av samma diameter som den cylindriska delen, genom vilken kolonnens inre delar kan föras in eller avlägsnas.

4.

Inre delar till utbyteskolonnerna, inklusive stegkontaktorer, och stegpumpar, inklusive sådana som är dränkbara, som används för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

TLB6.4

Inre delar till utbyteskolonnerna och stegpumpar

Inre delar till utbyteskolonnerna och stegpumpar som är särskilt konstruerade eller iordningställda för kolonner för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen. De inre delarna till utbyteskolonnerna omfattar särskilt konstruerade stegkontaktorer som sörjer för nära kontakt mellan gas och vätska. Stegpumpar omfattar särskilt konstruerade dränkbara pumpar för cirkulationspumpning av flytande ammoniak i ett kontaktsteg inuti kolonnerna.

5.

Ammoniakkrackers med ett drifttryck lika med eller högre än 3 MPa för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

TLB6.5

Ammoniakkrackers

Ammoniakkrackers med ett drifttryck lika med eller högre än 3 MPa som är särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

6.

Analysatorer för absorption i det infraröda området som under drift kan analysera förhållandet mellan väte och deuterium när deuteriumkoncentrationen är lika med eller högre än 90 %.

TLB6.6

Analysatorer för absorption i det infraröda området

Analysatorer för absorption i det infraröda området som under drift kan analysera förhållandet mellan väte och deuterium när deuteriumkoncentrationen är lika med eller högre än 90 %.

7.

Katalytiska brännare för omvandling av anrikad deuteriumgas till tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

TLB6.7

Katalytiska brännare

Katalytiska brännare för omvandling av anrikad deuteriumgas till tungt vatten som är särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

8.

Kompletta uppgraderingssystem för tungt vatten eller kolonner för detta, avsedda för uppgradering av tungt vatten till en deuteriumkoncentration motsvarande reaktorkvalitet.

TLB6.8

Kompletta uppgraderingssystem för tungt vatten eller kolonner för detta

Kompletta uppgraderingssystem för tungt vatten eller kolonner för detta, särskilt konstruerade eller iordningställda för uppgradering av tungt vatten till en deuteriumkoncentration motsvarande reaktorkvalitet.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Dessa system, som vanligtvis använder destillation för att separera tungt vatten från lätt vatten, är särskilt konstruerade eller iordningställda för att producera tungt vatten av reaktorkvalitet (dvs. vanligtvis 99,75 % deuteriumoxid) med användning av tungt vatten med lägre koncentration som råmaterial.

9.

Konverteringsutrustning för ammoniaksyntes som är särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen

TLB6.9

Konverteringsutrustning för ammoniaksyntes

Konverteringsutrustning för ammoniaksyntes som är särskilt konstruerad eller iordningställd för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Denna konverteringsutrustning avlägsnar syntesgaserna (kväve och väte) från en eller flera högtryckskolonner för utbyte av ammoniak/väte och återför den syntetiserade ammoniaken till utbyteskolonnen eller utbyteskolonnerna.

0B005

Anläggning som är särskilt konstruerad för tillverkning av bränsleelement för ”kärnreaktorer” och utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd härför.

Teknisk anmärkning:

Särskilt konstruerad eller iordningställd utrustning för tillverkning av bränsleelement för ”kärnreaktorer” omfattar utrustning som

1.

i produktionsprocessen normalt kommer i direkt kontakt med eller direkt behandlar eller styr flödet av kärnämne,

2.

förseglar kapslingen av kärnämne,

3.

kontrollerar att kapsling eller försegling är oskadd,

4.

kontrollerar ytbehandlingen av det förseglade bränslet, eller

5.

används för sammansättning av reaktorelement.

 

Anläggningar för tillverkning av bränsleelement för kärnreaktorer, och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta ändamål

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Kärnbränsleelement tillverkas av ett eller flera av de atområbränslen eller klyvbara material som nämns under MATERIAL OCH UTRUSTNING i denna bilaga. För oxidbränslen, den vanligaste typen av bränsle, använder man utrustning för pressning av pellets, sintring, slipning och polering. Blandoxidbränslen hanteras i handskboxar (eller motsvarande inneslutning) tills de är förseglade i kapslingen. I samtliga fall förseglas bränslet hermetiskt i en lämplig kapsling som konstruerats som det primära höljet för att innesluta bränslet för att säkerställa korrekt prestanda och säkerhet under reaktorns drift. I samtliga fall är det också nödvändigt med exakt kontroll, som uppfyller mycket höga krav, av processer, förfaranden och utrustning, för att säkerställa förutsägbart och säkert bränslebeteende.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Utrustning som anses omfattas av frasen ’och utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts’ för tillverkning av bränsleelement inbegriper utrustning som a) normalt kommer i direkt kontakt med eller som direkt behandlar eller styr produktionsflöden av kärnämnen, b) förseglar kapslingen av kärnämne, c) kontrollerar att kapsling eller försegling är oskadd, d) kontrollerar ytbehandlingen av det förseglade bränslet, eller e) används för sammansättning av reaktorkärnelement. Sådan utrustning eller sådana utrustningssystem kan innefatta till exempel 1) fullt automatiska pelletinspektionsstationer särskilt konstruerade eller iordningställda för kontroll av slutliga dimensioner och ytfel på bränslepellets, 2) automatiska svetsmaskiner särskilt konstruerade eller iordningställda för att svetsa ändstycken på bränslestavar, 3) automatiska test- och inspektionsstationer särskilt konstruerade eller iordningställda för att kontrollera att färdiga bränslestavar är i oförstört skick, 4) system särskilt konstruerade eller iordningställda för tillverkning av kärnbränslekapslingar. Produkt 3 brukar inbegripa utrustning för: a) röntgenprovning av svetsfogar på stavars ändstycken, b) heliumläckagedetektering från trycksatta stavar, och c) gammastrålningsavsökning av stavarna för att kontrollera att bränslepellets laddats korrekt inuti.

0B006

Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement från ”kärnreaktor” och utrustning och komponenter särskilt konstruerade eller iordningställda härför.

Anm.:

Avsnitt 0B006. omfattar

a)

Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement från ”kärnreaktor” samt utrustning och komponenter som normalt kommer i direkt kontakt med och direkt kontrollerar det bestrålade bränslet och huvudflödena av kärnämne och klyvningsprodukter.

TLB3

Anläggningar för upparbetning av bestrålade bränsleelement, och utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för detta ändamål

INLEDANDE ANMÄRKNING

Vid upparbetning av bestrålat kärnbränsle separeras plutonium och uran från starkt radioaktiva klyvningsprodukter och övriga transuraner. Separationen kan ske genom olika tekniska processer. Med åren har dock Purex blivit den mest använda och accepterade processen. I Purex upplöser man bestrålat kärnbränsle i salpetersyra, varpå uran, plutonium och klyvningsprodukter separeras genom extraktion med lösningsmedel med hjälp av en blandning av tributylfosfat i ett organiskt lösningsmedel. Purexanläggningar liknar varandra till processfunktionerna, bland annat i fråga om följande: upphuggning av bestrålade bränsleelement, upplösning av bränsle, extraktion med lösningsmedel, och lagring av processvätskor. Där kan också finnas utrustning för termisk denitrering av urannitrat, omvandling av plutoniumnitrat till oxid eller metall, och omvandling av restvätska innehållande klyvningsprodukter till en form som lämpar sig för långtidsförvaring eller slutförvaring. Exakt typ och konfiguration för utrustning som klarar av dessa funktioner kan dock skilja sig åt mellan olika Purexanläggningar av olika anledningar, bland annat typ och mängd bestrålat kärnbränsle som ska upparbetas, hur det återvunna materialet är tänkt att användas samt vilken säkerhets- och underhållsfilosofi som styrt anläggningens konstruktion. En ’anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement’ omfattar utrustning och komponenter som normalt kommer i direkt kontakt med och direkt styr det bestrålade bränslet och de huvudsakliga procesströmmarna med kärnämne och klyvningsprodukter. Dessa processer, inbegripet fullständiga system för omvandling av plutonium och framställning av plutoniummetall, kan identifieras genom åtgärder för att undvika kriticitet (t. ex. den geometriska utformningen), bestrålning (t. ex. genom skärmning) och toxicitetsrisker (t. ex. genom inneslutning).

b)

Maskiner för att hugga, klippa eller skära bränsleelement, dvs. fjärrmanövrerad utrustning för att skära, hugga eller klippa bestrålade bränsleelement, knippen eller stavar från ”kärnreaktor”.

TLB3.1

Maskiner för att hugga upp bestrålade bränsleelement

Fjärrstyrd utrustning som särskilt konstruerats eller iordningställts för användning i en upparbetningsanläggning enligt definitionen ovan, och vars syfte är att skära, hugga eller klippa bestrålade element, knippen eller stavar med kärnbränsle.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Denna utrustning slår hål på bränslets inkapsling så att det bestrålade kärnämnet blottläggs för upplösning. Särskilt konstruerade plåtsaxar är vanligast förekommande, även om avancerad utrustning, såsom lasrar, kan användas.

c)

Upplösningskar, kriticitetssäkra behållare (t.ex. med liten diameter, ringformade eller skivformade) som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas för upplösning av bestrålat ”kärnreaktor” bränsle, och kan tåla varm, starkt korrosiv vätska och fyllas och hanteras genom fjärrmanövrering.

TLB3.2

Upplösningskärl

Kriticitetssäkra behållare (t.ex. med liten diameter, ringformade eller skivformade) som särskilt konstruerats eller iordningställts för användning i en upparbetningsanläggning enligt definitionen ovan, avsedda för upplösning av bestrålat kärnbränsle, som är beständiga mot het, starkt korrosiv vätska och som kan laddas och underhållas med fjärrstyrning.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Det upphuggna använda bränslet går normalt vidare till upplösningskärl. I dessa kriticitetssäkra behållare upplöses det bestrålade kärnämnet i salpetersyra och de kvarvarande skalen avlägsnas från processflödet.

d)

Utrustning för vätskeextraktion, t.ex. packade eller pulsade kolonner, mixer-settlers eller centrifugalkontaktorer, som är resistenta mot salpetersyras korrosiva verkan och särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en anläggning för upparbetning av bestrålat ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material”.

TLB3.3

Lösningsmedelsextraktorer och utrustning för extraktion med lösningsmedel

Särskilt konstruerade eller iordningställda lösningsmedelsextraktorer, såsom fyllkroppskolonner eller pulskolonner, mixer-settlers eller centrifugalkontaktorer för användning i en anläggning för upparbetning av bestrålat bränsle. Lösningsmedelsextraktorer måste vara resistenta mot salpetersyras korrosiva verkan. Lösningsmedelsextraktorer tillverkas vanligen med mycket höga krav (inbegripet särskild teknik för svetsning, inspektion, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll) i rostfritt stål med låg kolhalt, titan, zirkonium eller andra material av hög kvalitet.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING I lösningsmedelsextraktorer blandas lösningen med bestrålat bränsle från upplösningskärlen med den organiska lösning som används för att separera uran, plutonium och klyvningsprodukter. Utrustning för lösningsmedelsextraktion är vanligtvis konstruerad för att uppfylla strikta driftsparametrar, såsom lång driftstid utan underhåll eller med möjlighet till enkel ersättning, enkel drift och reglering och flexibilitet för variationer i processförutsättningarna.

e)

Lagringstankar som är särskilt konstruerade för att vara kriticitetssäkra och resistenta mot salpetersyras korrosiva verkan.

Teknisk anmärkning:

En lagringstank kan ha följande egenskaper:

1.

Väggar eller en inre uppbyggnad med en borekvivalent (beräknad för alla beståndsdelar enligt definition i anmärkningen till avsnitt 0C004) på minst 2 %.

2.

En maximal diameter på 175 mm för ett cylindriskt kärl, eller

3.

en maximal bredd på 75 mm för antingen en skiv- eller ringformad behållare.

TLB3.4

Kemiska förvarings- eller lagringstankar

Särskilt konstruerade eller iordningställda förvarings- eller lagringstankar för användning i en anläggning för upparbetning av bestrålat bränsle. Förvarings- eller lagringstankarna måste vara resistenta mot salpetersyras korrosiva verkan. Förvarings- eller lagringstankarna tillverkas vanligen i material som rostfritt stål med låg kolhalt, titan, zirkonium eller andra material av hög kvalitet. Förvarings- eller lagringstankar kan konstrueras för fjärrstyrd drift och fjärrstyrt underhåll och kan ha följande egenskaper för att kontrollera kriticitet:

1.

väggar eller en inre uppbyggnad med en borekvivalent på minst två procent, eller

2.

en maximal diameter på 175 mm för en cylindrisk tank, eller

3.

n maximal bredd på 75 mm för antingen en skiv- eller ringformad tank.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Tre huvudsakliga processvätskeflöden härrör från extraktionen med lösningsmedel. Förvarings- eller lagringstankar används i vidarebearbetningen av alla tre flödena på följande sätt:

a)

Den rena urannitratlösningen koncentreras genom indunstning och vidarebefordras till en denitreringsprocess där den omvandlas till uranoxid. Denna oxid återanvänds i kärnbränslecykeln.

b)

Den starkt radioaktiva lösningen med klyvningsprodukter koncentreras normalt genom indunstning och lagras som vätskekoncentrat. Detta koncentrat kan senare indunstas och omvandlas till en form som lämpar sig för lagring eller slutförvaring.

c)

Den rena plutoniumnitratlösningen koncentreras och lagras i väntan på ytterligare processteg. Förvarings- och lagringstankar för plutoniumlösningar är konstruerade så att kriticitetsproblem på grund av förändringar i detta flödes koncentration och form kan undvikas.

f)

Neutronmätningssystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för integrering och användning i en anläggning för upparbetning av bestrålat ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material”.

TLB3.5

Neutronmätningssystem för processkontroll

Neutronmätningssystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för integrering och användning med automatiska processkontrollsystem i en anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Dessa system innebär kapacitet till aktiv och passiv mätning och diskriminering av neutroner för att fastställa det klyvbara materialets kvantitet och sammansättning. Det fullständiga systemet består av en neutrongenerator, en neutrondetektor, förstärkare, och signalbehandlingselektronik. Denna post omfattar inte sådana instrument för detektering och mätning av neutroner som är konstruerade för redovisning och kontroll av kärnämne eller andra tillämpningar utan koppling till integrering och användning med automatiska processkontrollsystem i en anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement.

0B007

Anläggning för konvertering av plutonium och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt följande:

TLB7.2.1

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för konvertering av plutoniumnitrat till oxid

0B007.a

a)

System för konvertering av plutoniumnitrat till plutoniumoxid.

 

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING De huvudsakliga funktionerna i denna process är följande: lagring och reglering av tillflöde till processen, utfällning och separation av vätska och fast fas, kalcinering, hantering av produkten, ventilation, hantering av avfall samt processtyrning. Processystemen har särskilt utformats för att undvika kriticitet och strålningseffekter och minimera risker med toxicitet. I de flesta upparbetningsanläggningar innebär denna process konvertering av plutoniumnitrat till plutoniumdioxid. Andra processer kan inbegripa utfällning av plutoniumoxalat eller plutoniumperoxid.

0B007.b

b)

System för produktion av plutoniummetall.

TLB7.2.2

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för framställning av metalliskt plutonium

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING Denna process innebär vanligen fluorering av plutoniumdioxid, normalt med starkt korrosiv vätefluorid, för att producera plutoniumfluorid, vilken sedan reduceras med metalliskt kalcium av hög renhet, varvid man får metalliskt plutonium och slagg av kalciumfluorid. De huvudsakliga funktionerna i denna process är fluorering (t. ex. med hjälp av utrustning tillverkad av eller skyddad med ädelmetall), metallreduktion (t. ex. med hjälp av keramiska deglar), avlägsnande av slagg, hantering av produkten, ventilation, hantering av avfall samt processtyrning. Processystemen har särskilt utformats för att undvika kriticitet och strålningseffekter och minimera risker med toxicitet. Andra processer inbegriper fluorering av plutoniumoxalat eller plutoniumperoxid med därpå följande reduktion till metall.

0C001

”Naturligt uran” eller ”utarmat uran” eller torium i form av metall, legeringar, kemiska föreningar eller koncentrat och varje annat material som innehåller ett eller flera av de ovan nämnda materialen.

Anm.:

Avsnitt 0C001 omfattar inte följande:

a)

Fyra gram eller mindre av ”naturligt uran” eller ”utarmat uran”, när det ingår i sensorkomponenter i instrument.

b)

”Utarmat uran” speciellt framställt för följande civila icke-nukleära tillämpningar:

1.

Skärmning.

2.

Emballering.

3.

Ballast med en massa som inte är större än 100 kg.

4.

Motvikter med en massa som inte är större än 100 kg.

c)

Legeringar innehållande mindre än 5 % torium.

d)

Keramiska produkter innehållande torium vilka har framställts för icke-nukleär användning.

TLA.1.1

1.1.   ’Atområbränsle’

uran innehållande den i naturen förekommande blandningen av isotoper; uran utarmad på isotopen 235; torium; någon av de nyssnämnda bränslena i form av metall, legering, kemisk förening eller koncentrat; varje annat råbränsle innehållande en eller flera av de nyssnämnda råbränslena i sådan koncentration som styrelsen tid efter annan bestämmer; samt sådana andra råbränslen som styrelsen tid efter annan bestämmer.

0C002

”Särskilt klyvbart material”.

Anm.:

Avsnitt 0C002 omfattar inte mängder om fyra ”effektiva gram” eller mindre när materialet ingår i sensorkomponenter i instrument.

TLA.1.2

1.2.   ’Klyvbart material’

i)

’klyvbart material’ plutonium 293; uran 233; uran anriktat på isotoperna 235 eller 233; material innehållande ett eller flera av de nyssnämnda materialen; samt sådana andra klyvbara ämnen som styrelsen tid efter annan bestämmer, dock att uttrycket ’klyvbart material’ inte omfattar atområbränsle.

ii)

’uran anrikat på isotoperna 235 eller 233’: uran innehållande isotoperna 235 eller 233 eller bägge i en sådan omfattning att halten av dessa isotoper tillsammans i förhållande till isotopen 238 är större än den i naturen förekommande halten av isotopen 235 i förhållande till isotopen 238.

Dessa riktlinjer omfattar dock inte produkter enligt led a nedan och export av atområbränsle och klyvbart material till ett visst mottagarland inom en 12-månadersperiod och under de gränser som anges i led b nedan:

a)

Plutonium med en isotophalt av plutonium-238 på mer än 80 %.

Klyvbart material, när detta används i en mängd av ett gram eller mindre som en sensorkomponent i instrument.

Atområbränsle som regeringen har försäkrat sig om endast kommer att användas för icke kärnteknisk verksamhet, till exempel för att tillverka legeringar eller keramiska produkter.

b)

Klyvbart material

50 effektiva gram

Naturligt uran

500 kg

Utarmat uran

1 000 kg

Torium

1 000 kg

0C003

Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och andra deuteriumföreningar samt blandningar och lösningar som innehåller deuterium i vilka isotopförhållandet deuterium-väte överstiger 1:5 000 .

TLB2.1

2.1.   Deuterium och tungt vatten

Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och alla andra deuteriumföreningar i vilka förhållandet mellan deuterium- och väteatomer överstiger 1:5 000 , för användning i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1.1 ovan, i kvantiteter om mer än 200 kg deuteriumatomer för ett enskilt mottagarland under en tolvmånadersperiod.

0C004

Grafit som har en renhetsgrad som är bättre än 5 delar per miljon ’borekvivalenter’ och en densitet som är större än 1,50 g/cm3 för användning i en ”kärnreaktor” i kvantiteter som överstiger 1 kg.

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITT 1C107.

Anm. 1:

I samband med exportkontroll ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad fastställa om exporten av grafit som uppfyller ovannämnda specifikationer är avsedd för användning i en ”kärnreaktor”.

Anm. 2:

I avsnitt 0C004 definieras ’borekvivalent’ (BE) som summan av BEz för föroreningar (utom BEkol eftersom kol inte betraktas som en förorening) inklusive bor, där

BEZ (ppm) = CF × koncentrationen av element Z i ppm,

Formula

och σB och σZ är de termiska neutroninfångningstvärsnitten (i barn) för naturligt förekommande bor respektive element Z, och AB och AZ är atommassan hos naturligt förekommande bor respektive element Z.

TLB2.2

2.2.   Grafit av kärnteknisk kvalitet

Grafit som har en renhetsgrad som är bättre än 5 delar per miljon ’borekvivalenter’ och en densitet som är större än 1,50 g/cm3 för användning i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1.1 ovan, i kvantiteter som överstiger 1 kilogram.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

I samband med exportkontroll ska regeringen avgöra huruvida export av grafit som uppfyller ovanstående specifikationer är avsedd för användning i en kärnreaktor.

Borekvivalent (BE) kan fastställas experimentellt eller beräknas som summan av BEz för föroreningar (utom BEkol eftersom kol inte betraktas som en förorening) inklusive bor, där

 

BEZ (ppm) = CF × koncentrationen av element Z (i ppm),

 

där CF är omvandlingsfaktorn (σz × AB) dividerat med (σB × Az);

 

σB och σz är de termiska neutroninfångningstvärsnitten (i barn) för naturligt förekommande bor respektive element Z, och AB och Az är atommassan hos naturligt förekommande bor respektive element Z.

0C005

Speciellt förberedda föreningar eller pulver avsedda för tillverkning av gasdiffusionsmembran som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 (t.ex. nickel eller legering innehållande 60 viktprocent eller mer nickel, aluminiumoxid och fullständigt fluorerade polymerer) och som har en renhet på 99,9 viktprocent eller bättre och en partikelstorlek på mindre än 10 μm mätt enligt American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard och en hög grad av likformighet i partikelstorleken.

TLB5.3.1b

Gasdiffusionsmembran och membranmaterial

b)

Särskilt iordningställda föreningar eller pulver för tillverkning av sådana filter.

Sådana föreningar och pulver omfattar bland annat nickel eller legeringar med 60 % nickel eller mer, aluminiumoxid, eller UF6-beständiga helt fluorerade kolvätepolymerer med en renhet på 99,9 viktprocent eller mer, en partikelstorlek på mindre än 10 μm, och en hög grad av uniformitet på partikelstorleken, vilka är särskilt iordningställda för tillverkning av gasdiffusionsmembran.

OD001

T* ”Programvara” särskilt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som specificeras i denna kategori.

II*

IV*

TLB*

’programvara’: en samling av ett eller flera ’program’ eller ’mikroprogram’ som är lagrade på något fysiskt medium. ’teknisk assistans’: kan avse instruktioner, färdigheter, utbildning, arbetsmetoder och konsulttjänster.

0E001

T* ”Teknik” enligt anmärkning rörande kärnteknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som specificeras i denna kategori.

II*

IV

TLB*

Med ’teknik’ avses specifik information som är nödvändig för ’utveckling’, ’produktion’ och ’användning’ av produkter som anges på listan. Denna information kan ha formen ’tekniska uppgifter’ eller ’teknisk assistans’.

KATEGORI 1 – SÄRSKILDA MATERIAL OCH DÄRTILL HÖRANDE UTRUSTNING

1A   System, utrustning och komponenter

Motsvarande system, utrustning och komponenter enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

NSG:s kontrollförteckning enligt INFCIRC/254/ver.9/del 2

1A007

b)

Elektriskt initierade sprängkapslar enligt följande:

1.

Tändaggregat avsedda att initiera flerpunktständning av sprängkapslar som specificeras i avsnitt 1A007.b nedan. b) Elektriskt initierade sprängkapslar enligt följande:

2.

Exploderande brygga (EB).

3.

Exploderande tråd (EBW).

4.

Exploderande folie (EFI).

1.

Ordet tändare eller tändanordning används ibland i stället för sprängkapsel.

2.

De sprängkapslar som avses i avsnitt 1A007.b utnyttjar alla en liten elektriskt ledare (brygga, tråd eller folie) som förångas explosivt när en kortvarig elektrisk puls med hög strömstyrka passerar genom denna. I sprängkapslar som inte är av typ slapper startar den exploderande ledaren en kemisk detonation i ett anslutande högexplosivt sprängämne, exempelvis pentyl (pentaerytritoltetranitrat).

3.

I en slapper-tändare driver den explosiva förångningen av den elektriska ledaren en tunn skiva eller en slapper över ett luftgap mot ett sprängämne som vid anslaget initierar en kemisk detonation. I vissa konstruktioner drivs slapper-tändaren av en magnetisk kraft. Termen exploderande foliedetonator refererar antingen till en exploderande brygga eller till en sprängkapsel av typ slapper.

6.A.1

Sprängkapslar (tändare) och tändsystem för flerpunktständning, enligt följande:

a.

Elektriskt initierade sprängkapslar, enligt följande:

1.

Exploderande brygga (EB).

2.

Exploderande tråd (EBW).

3.

Slapper.

4.

Exploderande folie (EFI).

1A007

Utrustning och anordningar, speciellt konstruerade för att på elektrisk väg initiera tändning av sprängladdningar och anordningar som innehåller ”energetiska material” enligt följande:

ANM.:

SE ÄVEN MILITÄRA FÖRTECKNINGEN SAMT AVSNITTEN 3A229 OCH 3A232.

a)

Tändaggregat avsedda att initiera tändning av sprängkapslar som specificeras i avsnitt 1A007.b.

6.A.2

Tändaggregat och motsvarande pulsgeneratorer för starka strömmar, enligt följande:

a.

Tändaggregat (tändsystem, detonatorer), inbegripet med elektronisk laddning, explosiv laddning och optisk laddning, avsedda att initiera flerpunktständning av sprängkapslar som specificeras i avsnitt 6.A.1. ovan.

1A202

Kompositmaterial, andra än de som specificeras i avsnitt 1A002, i form av rör och som har båda följande egenskaper:

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITTEN 9A010 OCH 9A110.

a)

En inre diameter mellan 75 mm och 400 mm.

b)

Tillverkade av ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C210.a eller av förimpregnerat material av kol som specificeras i avsnitt 1C210.c.

2.A.3

Kompositmaterial i form av rör och som har båda följande egenskaper

a)

En inre diameter mellan 75 och 400 mm, och

b)

tillverkade av ’fibrer eller fiberliknande material’ som anges i avsnitt 2.C.7.a eller förimpregnerat material av kol som anges i avsnitt 2.C.7.c.

1A225

Platinerade katalysatorer som är särskilt utformade eller iordningställda för att befrämja väteisotoputbyte mellan väte och vatten för att utvinna tritium ur tungt vatten eller för produktion av tungt vatten.

2.A.2

Platinerade katalysatorer som är särskilt utformade eller iordningställda för att befrämja väteisotoputbyte mellan väte och vatten för att utvinna tritium ur tungt vatten eller för produktion av tungt vatten.

1A226

Fyllkroppar, som kan användas för separation av tungt vatten från vanligt vatten, och som har båda följande egenskaper:

a)

Tillverkade av fosforbronsnät som är kemiskt behandlade för att förbättra vätbarheten.

b)

Utformade för att användas i kolonner för vakuumdestillation.

4.A.1

Fyllkroppar, som kan användas för separation av tungt vatten från vanligt vatten, och som har båda följande egenskaper:

a)

Tillverkade av fosforbronsnät som är kemiskt behandlade för att förbättra vätbarheten.

b)

Utformade för att användas i kolonner för vakuumdestillation.

1A227

Strålningsskyddande fönster med hög densitet (blyglas eller annat glas) som har alla följande egenskaper och särskilt utformade ramar för sådana fönster:

a)

En ’inaktiv area’ större än 0,09 m2.

b)

En densitet större än 3 g/cm3.

c)

En tjocklek av 100 mm eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1A227 avses med ’inaktiv area’ den genomsiktliga area av fönstret som utsätts för den lägsta strålningsnivån vid tillämpningen.

1.A.1

Strålningsskyddande fönster med hög densitet (blyglas eller annat glas) som har alla följande egenskaper och särskilt utformade ramar för sådana fönster:

a)

En ’inaktiv area’ större än 0,09 m2.

b)

En densitet större än 3 g/cm3.

c)

En tjocklek av 100 mm eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1.A.1.a avses med ’inaktiv area’ den genomsiktliga area av fönstret som utsätts för den lägsta strålningsnivån vid tillämpningen.

1B   Test-, inspektions- och produktionsutrustning

Motsvarande system, utrustning och komponenter enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

NSG:s kontrollförteckning enligt INFCIRC/254/ver.9/del 2

1B201

Lindningsmaskiner för fibrer, andra än de som specificeras i avsnitt 1B001 eller 1B101, och tillhörande utrustning, enligt följande:

a)

Lindningsmaskiner för fibrer som har alla följande egenskaper:

1.

Samordnade och programmerade för positionering, omslagning och lindning av fibrer i två eller flera axlar.

2.

Speciellt utformade för tillverkning av kompositmaterial och laminat utgående från ”fibrer och fiberliknande material”.

3.

I stånd att linda cylindriska rör med en inre diameter mellan 75 mm och 650 mm och med en längd av 300 mm eller mer.

b)

Styrutrustning för samordning och programmering för de lindningsmaskiner för fibrer som specificeras i avsnitt 1B201.a.

c)

Precisionsdorn för de lindningsmaskiner för fibrer som specificeras i avsnitt 1B201.a.

3.B.4

Lindningsmaskiner för fibrer och tillhörande utrustning enligt följande:

a)

Lindningsmaskiner för fibrer som har alla följande egenskaper:

1.

Samordnade och programmerade för positionering, omslagning och lindning av fibrer i två eller flera axlar.

2.

Speciellt utformade för tillverkning av kompositmaterial och laminat utgående från ”fibrer och fiberliknande material”.

3.

I stånd att linda cylindriska rör med en inre diameter mellan 75 mm och 650 mm och med en längd av 300 mm eller mer.

b)

Styrutrustning för samordning och programmering för de lindningsmaskiner för fibrer som omfattas av avsnitt 3.B.4.a.

c)

Precisionsdorn för de lindningsmaskiner för fibrer som omfattas av avsnitt 3.B.4.a.

1B225

Elektrolytiska celler för produktion av fluor med en produktionskapacitet större än 250 g fluor per timme.

3.B.1

Elektrolytiska celler för produktion av fluor med en produktionskapacitet större än 250 g fluor per timme.

1B226

Elektromagnetiska isotopseparatorer, utformade för, eller utrustade med enkel eller multipel jonkälla, som kan producera en total jonström av 50 mA eller mer.

Anm.:

Avsnitt 1B226. omfattar separatorer som

a)

kan anrika stabila isotoper,

b)

har både jonkälla och kollektor inom samma magnetfält och sådana konfigurationer i vilka de ligger utanför magnetfältet

3.B.5

Elektromagnetiska isotopseparatorer utformade för, eller utrustade med, en eller flera jonkällor, som kan producera en total jonström av 50 mA eller mer.

1.

Avsnitt 3.B.5 omfattar separatorer som kan anrika stabila isotoper samt uraniumseparatorer.

ANM.:

En separator som kan separera isotoper av bly som skiljer sig åt med en massenhet har inneboende kapacitet att anrika isotoper av uran till en skillnad på tre massenheter.

2.

Avsnitt 3.B.5 omfattar separatorer som har både jonkälla och kollektor inom samma magnetfält och sådana konfigurationer i vilka de ligger utanför magnetfältet.

Teknisk anmärkning:

En enda jonkälla på 50mA kan inte producera mer än 3 g höganrikat uran per år från naturlig flödeshalt.

1B228

Kolonner för kryogen destillering av väte, som har alla följande egenskaper:

a)

Konstruerade för drift vid en inre temperatur av 35 K (– 238 °C) eller lägre.

b)

Konstruerade för drift vid ett inre tryck mellan 0,5 och 5 MPa.

c)

Tillverkade av antingen

1.

rostfritt stål ur 300-serien med låg svavelhalt och med en austenitisk ASTM-kornstorlek nummer 5 eller mer (eller motsvarande standard), eller

2.

likvärdiga material som är både kryo- och H2-kompatibla.

d)

Har en inre diameter av 30 cm eller mer och en ’effektiv längd’ av 4 m eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1B228 innebär ’effektiv längd’ packningsmaterialets aktiva höjd i en packad kolonn, eller den aktiva höjden av de interna kontaktplattorna i en kolonn med plattor.

4.B.2

Kolonner för kryogen destillering av väte, som har samtliga följande egenskaper:

a)

Utformade för drift vid en inre temperatur av 35 K (– 238 °C) eller lägre.

b)

Utformade för drift vid ett inre tryck mellan 0,5 och 5 MPa.

c)

Tillverkade av antingen

1.

rostfritt stål ur 300-serien med låg svavelhalt och med en austenitisk ASTM-kornstorlek nummer 5 eller mer (eller motsvarande standard), eller

2.

likvärdiga material som är både kryo- och H2-kompatibla. och

d)

har en inre diameter av 30 cm eller mer och en ’effektiv längd’ av 4 m eller mer.

Teknisk anmärkning:

Termen ’effektiv längd’ innebär packningsmaterialets aktiva höjd i en packad kolonn, eller den aktiva höjden av de interna kontaktplattorna i en kolonn med plattor.

1B229

Utbyteskolonner för vatten-vätesulfid och ’inre kontaktanordningar’ enligt följande:

ANM.:

För kolonner som är speciellt utformade eller förberedda för produktion av tungt vatten, se avsnitt 0B004.

a)

Utbyteskolonner för vatten-vätesulfid som har alla följande egenskaper:

1.

Ett arbetstryck på 2 MPa eller högre.

2.

Tillverkade av kolstål med en austenitisk ASTM- kornstorlek nummer 5 eller mer (eller motsvarande standard).

3.

En diameter av 1,8 m eller mer.

b)

Sådana ’inre kontaktanordningar’ för utbyteskolonnerna för vatten-vätesulfid som anges i avsnitt 1B229 a.

Teknisk anmärkning:

De ’inre kontaktanordningarna’ i kolonnerna består av segmenterade bottnar med en effektiv diameter av 1,8 m eller mer efter montering, är utformade för att underlätta motströmskontakt och är tillverkade av rostfritt stål med en kolhalt av mindre än eller lika med 0,03 %. De kan utgöras av silbottnar, ventilbottnar, klockbottnar eller turbogrid-bottnar.

4.B.1

Utbyteskolonner för vatten-vätesulfid och inre kontaktanordningar enligt följande:

ANM.:

För kolonner som är speciellt utformade eller förberedda för produktion av tungt vatten, se INFCIRC/254/Del1 (i dess ändrade lydelse).

a)

Utbyteskolonner för vatten-vätesulfid som har samtliga följande egenskaper:

1.

Ett arbetstryck på 2 MPa eller högre.

2.

Tillverkade av kolstål med en austenitisk ASTM- kornstorlek nummer 5 eller mer (eller motsvarande standard).

3.

En diameter av 1,8 m eller mer.

b)

Sådana ’inre kontaktanordningar’ för utbyteskolonnerna för vatten-vätesulfid som anges i avsnitt 4.B.1.a.

Teknisk anmärkning:

De ’inre kontaktanordningarna’ i kolonnerna består av segmenterade bottnar med en effektiv diameter av 1,8 m eller mer efter montering, är utformade för att underlätta motströmskontakt och är tillverkade av rostfritt stål med en kolhalt av mindre än eller lika med 0,03 %. De kan utgöras av silbottnar, ventilbottnar, klockbottnar eller turbogrid-bottnar.

1B230

Pumpar som kan cirkulera koncentrerad eller utspädd kaliumamidkatalysator i flytande ammoniak (KNH2/NH3), och som har alla följande egenskaper:

a)

Lufttäta (dvs. hermetiskt tillslutna).

b)

En pumpkapacitet större än 8,5 m3/tim.

c)

Någon av följande egenskaper:

1.

Avsedda för koncentrerade kaliumamidlösningar (1 % eller mer) med ett arbetstryck mellan 1,5 och 60 MPa.

2.

Avsedda för utspädda lösningar av kaliumamid (mindre än 1 %) med ett arbetstryck mellan 20 och 60 MPa.

4.A.2

Pumpar som kan cirkulera koncentrerad eller utspädd kaliumamidkatalysator i flytande ammoniak (KNH2/NH3), och som har alla följande egenskaper:

a)

Lufttäta (dvs. hermetiskt tillslutna).

b)

En pumpkapacitet större än 8,5 m3/tim.

c)

Någon av följande egenskaper:

1.

Avsedda för koncentrerade kaliumamidlösningar (1 % eller mer) med ett arbetstryck mellan 1,5 och 60 MPa.

2.

avsedda för utspädda lösningar av kaliumamid (mindre än 1 %) med ett arbetstryck mellan 20 och 60 MPa.

1B231

Anordningar eller anläggningar för tritium och utrustning för dessa enligt följande:

a)

Anordningar eller anläggningar för produktion, återvinning, utvinning, koncentrering eller hantering av tritium.

b)

Utrustning för tritiumanordningar eller -anläggningar enligt följande:

1.

Frysaggregat för väte eller helium med kapacitet att kyla ned till 23 K (– 250 °C) eller lägre, och med en kapacitet att leda bort värme 150 W eller mer.

2.

Lagrings- eller reningssystem för väteisotoper som använder metallhybrider som medium för lagring eller rening.

2.B.1

Anordningar eller anläggningar för tritium och utrustning för dessa enligt följande:

a)

Anordningar eller anläggningar för produktion, återvinning, utvinning, koncentrering eller hantering av tritium.

b)

Utrustning för tritiumanordningar eller -anläggningar enligt följande:

1.

Frysaggregat för väte eller helium med kapacitet att kyla ned till 23 K (– 250 °C) eller lägre, och med en kapacitet att leda bort värme 150 W eller mer.

2.

Lagrings- eller reningssystem för väteisotoper som använder metallhybrider som medium för lagring eller rening.

1B232

Expansionsturbiner eller expansionsturbindrivna kompressorer med båda följande egenskaper:

a)

Konstruerade för drift med en utgående temperatur lika med eller lägre än 35 K (– 238 °C).

b)

Konstruerade för en vätgasgenomströmning lika med 1 000 kg/tim eller mer.

4.A.3

Expansionsturbiner eller expansionsturbindrivna kompressorer med båda följande egenskaper:

a)

Konstruerade för drift med en utgående temperatur lika med eller lägre än 35 K (– 238 °C).

b)

Konstruerade för en vätgasgenomströmning lika med 1 000 kg/tim eller mer.

1B233

Anordningar eller anläggningar för separation av litiumisotoper, samt system och utrustning för dessa enligt följande:

a)

Anordningar eller anläggningar för separation av litiumisotoper.

b)

Utrustning för separation av litiumisotoper som baseras på litium-kvicksilveramalgam processen, enligt följande:

1.

Packade vätske-vätske utbyteskolumner speciellt konstruerade för litiumamalgam.

2.

Kvicksilver- eller litiumamalgampumpar.

3.

Elektrolysceller för litiumamalgam.

4.

Förångare för koncentrerad litiumhydroxidlösning.

c)

Jonbytessystem som är särskilt utformade för separation av litiumisotoper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa.

d)

Kemiska utbytessystem (som använder kronetrar, kryptander eller lariatetrar), som är särskilt utformade för separation av litiumisotoper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa.

2.B.2

Anordningar eller anläggningar för separation av litiumisotoper, samt system och utrustning för dessa enligt följande:

ANM.:

Vissa utrustningar för separation av litiumisotoper och komponenter för plasmaseparationsprocessen är också direkt tillämpliga på uranisotopseparation och underställda kontroll i enlighet med INFCIRC/254/Del 1 (i ändrad lydelse).

a)

Anordningar eller anläggningar för separation av litiumisotoper.

b)

Utrustning för separation av litiumisotoper som baseras på litium-kvicksilveramalgam processen, enligt följande:

1.

Packade vätske-vätske utbyteskolumner speciellt konstruerade för litiumamalgam.

2.

Kvicksilver- eller litiumamalgampumpar.

3.

Elektrolysceller för litiumamalgam.

4.

Förångare för koncentrerad litiumhydroxidlösning.

c)

Jonbytessystem som är särskilt konstruerade för separation av litiumisotoper, och särskilt konstruerade komponentdelar till dessa.

d)

Kemiska utbytessystem (som använder kronetrar, kryptander eller lariatetrar), som är särskilt konstruerade för separation av litiumisotoper, och särskilt konstruerade komponentdelar till dessa.

1B234

Behållare, kammare, containrar eller liknande enheter för inneslutande av högexplosiva ämnen som är utformade för provning av högexplosiva ämnen eller explosiva enheter och som har båda följande egenskaper:

ANM.:

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)

Utformade för att fullständigt innesluta en explosion som motsvarar 2 kg TNT eller mer.

b)

Försedda med konstruktionselement eller system som medger överföring av diagnostik eller mätinformation i realtid eller med fördröjning.

5.B.7

Behållare, kammare, containrar eller liknande enheter för inneslutande av högexplosiva ämnen som är utformade för provning av högexplosiva ämnen eller explosiva enheter och som har båda följande egenskaper:

a)

Utformade för att fullständigt innesluta en explosion som motsvarar 2 kg TNT eller mer.

b)

Försedda med konstruktionselement eller system som medger överföring av diagnostik eller mätinformation i realtid eller med fördröjning.

1C   Material

Motsvarande system, utrustning och komponenter enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

NSG:s kontrollförteckning enligt INFCIRC/254/ver.9/del 2

1C202

Legeringar, andra än de som specificeras i avsnitt 1C002.b.3 eller 1C002.b.4, enligt följande:

a)

Aluminiumlegeringar med båda följande egenskaper:

1.

’I stånd till’ en brottgräns på 460 MPa eller mer vid 293 K (20 °C), och

2.

föreligger som rör eller som cylindrar i massiv form (även smidesämnen) med en yttre diameter av mer än 75 mm.

2.C.1

Aluminiumlegeringar med båda följande egenskaper:

a.

’I stånd till’ en brottgräns på 460 MPa eller mer vid 293 K (20 °C), och

b.

föreligger som rör eller som cylindrar i massiv form (även smidesämnen) med en yttre diameter av mer än 75 mm.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2.C.1 omfattar uttrycket ’i stånd till’ legeringar före och efter värmebehandling.

1C202

b)

Titanlegeringar med båda följande egenskaper:

1.

’I stånd till’ en brottgräns på 900 MPa eller mer vid 293 K (20 °C), och

2.

föreligger som rör eller som cylindrar i massiv form (även smidesämnen) med en yttre diameter av mer än 75 mm.

Teknisk anm.:

Uttrycket legeringar ’i stånd till’ omfattar legeringar före eller efter värmebehandling.

2.C.13

Titanlegeringar med båda följande egenskaper:

a.

’I stånd till’ en brottgräns på 900 MPa eller mer vid 293 K (20 °C), och föreligger som rör eller som cylindrar i massiv form (även smidesämnen) med en yttre diameter av mer än 75 mm.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2.C.13. omfattar uttrycket ’i stånd till’ legeringar före eller efter värmebehandling.

1C210

’Fibrer eller fiberliknande material’ eller förimpregnerade mattor, andra än sådana som specificeras i avsnitt 1C010.a, b eller e, enligt följande:

a)

’Fibrer eller fiberliknande material’ av kol eller aramid med någon av följande egenskaper:

1.

En ”specifik modul” på 12,7 × 106 m eller mer, eller

2.

en ”specifik brottgräns” på 23,5 × 104 m eller mer.

Anm.:

Avsnitt 1C210.a omfattar inte ’fibrer eller fiberliknande material’ av aramid som har 0,25 viktprocent eller mer av en esterbaserad ytmodifierare för fibrer.

2.C.7.a

’Fibrer eller fiberliknande material’ eller förimpregnerade sådana material, enligt följande:

a)

’Fibrer eller fiberliknande material’ av kol eller aramid med någon av följande egenskaper:

1.

En ’specifik modul’ på 12,7 × 106 m eller mer, eller

2.

en ’specifik draghållfasthet’ på 23,5 × 104 m eller mer.

Anm.:

Avsnitt 2.C.7.a omfattar inte ’fibrer eller fiberliknande material’ av aramid som har 0,25 viktprocent eller mer av en esterbaserad ytmodifierare för fibrer.

b)

’Fibrer eller fiberliknande material’ av glas som har båda följande egenskaper:

1.

En ”specifik modul” på 3,18 × 106 m eller mer, och

2.

en ”specifik brottgräns” på 7,62 × 104 m eller mer.

2.C.7.b

’Fibrer eller fiberliknande material’ av glas med båda följande egenskaper:

1.

En ’specifik modul’ på 3,18 × 106 m eller mer, och

2.

en ’specifik draghållfasthet’ på 7,62 × 104 m eller mer.

c)

Härdade hartsimpregnerade kontinuerliga ”garner”, ”väv”, ”drev” eller ”tejp” med en bredd som inte överstiger 15 mm (förimpregnerade) tillverkade av ’fibrer eller fiberliknande material’ av kol eller glas och som specificeras i avsnitt 1C210.a eller b.

Teknisk anmärkning:

Hartsen bildar kompositens matris.

Anm.:

’Fibrer eller fiberliknande material’ i avsnitt 1C210 är begränsade till kontinuerliga ”enfibertrådar”, ”garn”, ”väv”, ”drev” och ”tejp”.

2.C.7.c

c)

Härdade hartsimpregnerade kontinuerliga ’garner’, ’vävar’, ’drev’ eller ’tejp’ med en bredd som inte överstiger 15 mm (förimpregnerade) tillverkade av ’fibrer eller fiberliknande material’ av kol eller glas som beskrivs i avsnitt 2.C.7.a eller b.

Teknisk anmärkning:

Hartsen bildar kompositens matris.

1.

I avsnitt 2.C.7. är ’specifika modulen’ Youngs modul i N/m2 dividerat med specifika vikten i N/m3, mätt vid 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) och en relativ fuktighet av 50 ± 5 %.

2.

I avsnitt 2.C.7. är ’specifik draghållfasthet’ dragbrottgränsen i N/m2 dividerat med specifika vikten i N/m3, mätt vid 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) och en relativ fuktighet av 50 ± 5 %.

1C216

Maråldrat stål som inte specificeras i avsnitt 1C116 och ’i stånd till’ en brottgräns på 1 950 MPa eller mer vid 293 K (20 °C).

Anm.:

Avsnitt 1C216 omfattar inte former i vilka inga linjära dimensioner överstiger 75 mm.

Teknisk anmärkning:

Uttrycket maråldrat stål ’i stånd till’ omfattar maråldrat stål både före och efter värmebehandling.

2.C.11

Maråldrat stål ’i stånd till’ en dragbrottgräns på 1 950 MPa eller mer vid 293 K (20 °C).

Anm.:

Avsnitt 2.C.11. omfattar inte former i vilka inga linjära dimensioner överstiger 75 mm.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2.C.11. omfattar uttrycket ’i stånd till’ maråldrat stål före och efter värmebehandling.

1C225

Bor som anrikats med avseende på bor-10-isotopen (10B) till större halt än den naturliga halten av denna isotop enligt följande: Elementärt bor, föreningar, blandningar som innehåller bor, produkter som innehåller dessa samt avfall och skrot av något av föregående.

Anm.:

I avsnitt 1C225 inbegrips i blandningar som innehåller bor även boranrikade material.

Teknisk anmärkning:

Den naturliga isotophalten för bor-10 är ungefär 18,5 viktprocent (20 atomprocent).

2.C.4

Bor som anrikats med avseende på bor-10-isotopen (10B) till större halt än den naturliga halten av denna isotop enligt följande: Elementärt bor, föreningar, blandningar som innehåller bor, produkter som innehåller dessa samt avfall och skrot av något av föregående.

Anm.:

I avsnitt 2.C.4 inbegrips i blandningar som innehåller bor även boranrikade material.

Teknisk anmärkning:

Den naturliga isotophalten av bor-10 är ungefär 18,5 viktprocent (20 atomprocent).

1C226

Volfram, volframkarbid och legeringar som innehåller mer än 90 viktprocent volfram, som inte specificeras i 1C117 och som har båda följande egenskaper:

a)

Former med ihålig cylindrisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 100 mm och 300 mm, och

b)

en massa större än 20 kg.

Anm.:

Avsnitt 1C226 omfattar inte delar som särskilt utformats som vikter eller som kollimatorer för gammastrålning.

2.C.14

Volfram, volframkarbid och legeringar som innehåller mer än 90 viktprocent volfram och som har båda följande egenskaper:

a)

Former med ihålig cylindrisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 100 mm och 300 mm, och

b)

en massa större än 20 kg.

Anm.:

Avsnitt 2.C.14. omfattar inte delar som särskilt utformats som vikter eller som kollimatorer för gammastrålning.

1C227

Kalcium med båda följande egenskaper:

a)

Innehåller mindre än 1 000 delar per miljon (ppm) i vikt räknat av metalliska orenheter andra än magnesium, och

b)

innehåller mindre än 10 delar per miljon (ppm) i vikt räknat av bor.

2.C.5

Kalcium med båda följande egenskaper:

a)

Innehåller mindre än 1 000 delar per miljon (ppm) i vikt räknat av metalliska orenheter andra än magnesium, och

b)

innehåller mindre än 10 delar per miljon (ppm) i vikt räknat av bor.

1C228

Magnesium med båda följande egenskaper:

a)

Innehåller mindre än 200 delar per miljon (ppm) i vikt räknat av metalliska orenheter andra än kalcium, och

b)

innehåller mindre än 10 delar per miljon (ppm) i vikt räknat av bor.

2.C.10

Magnesium med båda följande egenskaper:

a)

Innehåller mindre än 200 delar per miljon (ppm) i vikt räknat av metalliska orenheter andra än kalcium, och

b)

innehåller mindre än 10 delar per miljon (ppm) i vikt räknat av bor.

1C229

Vismut med båda följande egenskaper:

a)

En renhetsgrad av 99,99 viktprocent eller högre, och

b)

innehåller mindre än 10 ppm (delar per miljon) i vikt räknat av silver.

2.C.3

Vismut med båda följande egenskaper:

a)

En renhetsgrad av 99,99 viktprocent eller högre, och

b)

innehåller mindre än 10 ppm (delar per miljon) i vikt räknat av silver.

1C230

Berylliummetall, legeringar som innehåller mer än 50 viktprocent beryllium, berylliumföreningar, produkter därav, samt avfall och skrot av något av föregående, förutsatt att detta inte specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

ANM.:

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

Anm.:

Avsnitt 1C230 omfattar inte följande:

a)

Metallfönster för röntgenapparater eller för apparater för borrhålsloggning.

b)

Oxidprodukter, färdigtillverkade eller halvfabrikat särskilt konstruerade för elektroniska komponentdelar eller som bärarmaterial för elektroniska kretsar.

c)

Beryl (berylliumsilikat och aluminiumsilikat) i form av smaragder eller akvamariner.

2.C.2

Berylliummetall, legeringar som innehåller mer än 50 viktprocent beryllium, berylliumföreningar, produkter därav, samt avfall och skrot av något av föregående.

Anm.:

Avsnitt 2.C.2 omfattar inte följande:

a)

Metallfönster för röntgenapparater eller för apparater för borrhålsloggning.

b)

Oxidprodukter, färdigtillverkade eller halvfabrikat särskilt konstruerade för elektroniska komponentdelar eller som bärarmaterial för elektroniska kretsar.

c)

Beryl (berylliumsilikat och aluminiumsilikat) i form av smaragder eller akvamariner.

1C231

Hafniummetall, legeringar som innehåller mer än 60 viktprocent hafnium, hafniumföreningar som innehåller mer än 60 viktprocent hafnium, produkter därav, samt avfall och skrot av något av föregående.

2.C.8

Hafniummetall, legeringar som innehåller mer än 60 viktprocent hafnium, hafniumföreningar som innehåller mer än 60 viktprocent hafnium, produkter därav, samt avfall och skrot av något av föregående.

1C232

Helium-3 (3He), blandningar som innehåller helium-3 och produkter eller apparatur som innehåller något av föregående.

Anm.:

Avsnitt 1C232 omfattar inte en produkt eller apparatur som innehåller mindre än 1 g helium-3.

2.C.18

Helium-3 (3He), blandningar som innehåller helium-3 och produkter eller apparatur som innehåller något av föregående.

Anm.:

Avsnitt 2.C.18 omfattar inte en produkt eller apparatur som innehåller mindre än 1 g helium-3.

1C233

Litium anrikad i isotopen litium-6 (6Li) till en halt som överskrider den naturliga isotophalten och produkter eller apparater som innehåller anrikat litium enligt följande: rent litium, legeringar, föreningar, blandningar som innehåller litium, produkter därav, avfall eller skrot av något av föregående.

Anm.:

Avsnitt 1C233 omfattar inte dosimetrar baserade på termoluminiscens.

Teknisk anmärkning:

Den naturliga isotophalten av litium-6 är ungefär 6,5 viktprocent (7,5 atomprocent).

2.C.9

Litium anrikad i isotopen litium-6 (6Li) till en halt som överskrider den naturliga isotophalten och produkter eller apparater som innehåller anrikat litium enligt följande: rent litium, legeringar, föreningar, blandningar som innehåller litium, produkter därav, avfall eller skrot av något av föregående.

Anm.:

Avsnitt 2.C.9. omfattar inte dosimetrar baserade på termoluminiscens.

Teknisk anmärkning:

Den naturliga isotophalten av litium-6 är ungefär 6,5 viktprocent (7,5 atomprocent).

1C234

Zirkonium med ett hafniuminnehåll på mindre än 1 viktdel hafnium på 500 viktdelar zirkonium enligt följande: metall, legeringar innehållande mer än 50 viktprocent zirkonium, föreningar, produkter därav, avfall eller skrot av något av föregående, utöver vad som specificeras i avsnitt 0A001.f.

Anm.:

Avsnitt 1C234 omfattar inte zirkonium i form av folier med en tjocklek som inte överstiger 0,10 mm.

2.C.15

Zirkonium med ett hafniuminnehåll på mindre än 1 viktdel hafnium på 500 viktdelar zirkonium enligt följande: metall, legeringar innehållande mer än 50 viktprocent zirkonium, föreningar, produkter därav, avfall eller skrot av något av föregående.

Anm.:

Avsnitt 2.C.15. omfattar inte zirkonium i form av folier med en tjocklek som inte överstiger 0,10 mm.

1C235

Tritium, tritiumföreningar och blandningar som innehåller tritium i vilka förhållandet tritiumatomer/väteatomer överstiger 1/1 000 , samt produkter eller enheter som innehåller något av föregående.

Anm.:

Avsnitt 1C235 omfattar inte produkter eller apparatur som innehåller mindre än 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritium.

2.C.17

Tritium, tritiumföreningar och blandningar som innehåller tritium i vilka förhållandet tritiumatomer/väteatomer överstiger 1/1 000 , samt produkter eller enheter som innehåller något av föregående.

Anm.:

Avsnitt 2.C.17 omfattar inte produkter eller apparatur som innehåller mindre än 1,48 × 103 GBq tritium.

1C236

’Alfa-strålande radionuklider’ som lämpar sig för att skapa neutronkällor baserat på alfa-n-reaktion, andra än de som specificeras i avsnitten 0C001 och 1C012.a, i följande former:

a)

Grundform.

b)

Föreningar med en total aktivitet av 37 GBq/kg (1 Ci/kg) eller mer.

c)

Blandningar med en total aktivitet av 37 GBq/kg (1 Ci/kg) eller mer.

d)

Produkter eller apparatur som innehåller något av det föregående.

Anm.:

Avsnitt 1C236 omfattar inte produkter eller apparatur som innehåller mindre än 3,7 GBq (100 mCi) aktivitet.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C236 avses med ’alfa-strålande radionuklider’ följande:

Aktinium-225 (Ac-225)

Aktinium-227 (Ac-227)

Californium-253 (Cf-253)

Curium-240 (Cm-240)

Curium-241 (Cm-241)

Curium-242 (Cm-242)

Curium-243 (Cm-243)

Curium-244 (Cm-244)

Einsteinium-253 (Es-253)

Einsteinium-254 (Es-254)

Gadolinium-148 (Gd-148)

Plutonium-236 (Pu-236)

Plutonium-238 (Pu-238)

Polonium-208 (Po-208)

Polonium-209 (Po-209)

Polonium-210 (Po-210)

Radium-223 (Ra-223)

Torium-227 (Th-227)

Torium-228 (Th-228)

Uran-230 (U-230)

Uran-232 (U-232)

2.C.19

Alfa-strålande radionuklider som lämpar sig för att skapa neutronkällor baserat på alfa-n-reaktion:

 

Aktinium 225

 

Curium 244

 

Polonium 209

 

Aktinium 227

 

Einsteinium 253

 

Polonium 210

 

Californium 253

 

Einsteinium 254

 

Radium 223

 

Curium 240

 

Gadolinium 148

 

Thorium 227

 

Curium 241

 

Plutonium 236

 

Thorium 228

 

Curium 242

 

Plutonium 238

 

Uran 230

 

Curium 243

 

Polonium 208

 

Uran 232

I följande former:

a.

Grundform.

b.

Föreningar med en total aktivitet av 37 GBq/kg eller mer.

c.

Blandningar med en total aktivitet av 37 GBq/kg eller mer.

d.

Produkter eller apparatur som innehåller något av det föregående.

Anm.:

Avsnitt 2.C.19 omfattar inte produkter eller apparatur som innehåller mindre än 3,7 GBq aktivitet.

1C237

Radium 226 (226Ra), radium-226-legeringar, radium-226-föreningar, blandningar som innehåller radium226, produkter av dessa och produkter eller apparatur som innehåller något av föregående.

Anm.:

Avsnitt 1C237 omfattar inte följande:

a)

Medicinska applikatorer.

b)

Produkter eller apparatur som innehåller mindre än 0,37 GBq (10 mCi) av radium226.

2.C.12

Radium-226 (226Ra), radium-226-legeringar, radium-226-föreningar, blandningar som innehåller radium-226, produkter av dessa och produkter eller apparatur som innehåller något av föregående. Anmärkning:

Anm.:

Avsnitt 2.C.12. omfattar inte följande:

a.

Medicinska applikatorer.

b.

Produkter eller apparatur som innehåller mindre än 0,37 GBq (10 mCi) av radium-226.

1C238

Klortrifluorid (ClF3).

2.C.6

Klortrifluorid (ClF3).

1C239

Sprängämnen eller ämnen eller blandningar av ämnen som innehåller mer än 2 viktprocent av sådana sprängämnen, med en kristalltäthet större än 1,8 g/cm3 och som har en detonationshastighet högre än 8 000  m/s.

6.C.1.o

Sprängämnen med en kristalldensitet större än 1,8 g/cm3 och som har en detonationshastighet högre än 8 000  m/s.

1C240

Nickelpulver och porös nickelmetall som inte specificeras i avsnitt 0C005, enligt följande:

a)

Nickelpulver med båda följande egenskaper:

1.

En nickelrenhet på 99,0 viktprocent eller mer, och

2.

en partikelstorlek som i medeltal är mindre än 10 μm mätt enligt ASTM B330 standard.

b)

Porös nickelmetall som framställts av material som specificeras i avsnitt 1C240.a.

Anm.:

Avsnitt 1C240 omfattar inte följande:

a)

Fiberliknande nickelpulver.

b)

Enkla porösa nickelskivor med en yta på 1 000 cm2 per skiva eller mindre.

Teknisk anmärkning:

Avsnitt 1C240.b avser porösa metaller som formats genom komprimering och sintring av materialen i avsnitt 1C240.a för att skapa ett metallmaterial med fina porer som är internt förbundna genom hela strukturen.

2.C.16

Nickelpulver och porös nickelmetall, enligt följande:

ANM.:

För speciellt förberedda nickelpulver som är avsedda för tillverkning av gasdiffusionsmembran, se INFCIRC/254/Part 1 (i dess ändrade lydelse).

a)

Nickelpulver med båda följande egenskaper:

1.

En nickelrenhet på 99,0 viktprocent eller mer, och

2.

en partikelstorlek som i medeltal är mindre än 10 μm mätt enligt ASTM B330 standard.

b)

Porös nickelmetall som framställts av material som specificeras i avsnitt 2.C.16.a.

Anm.:

Avsnitt 2.C.16 omfattar inte följande:

a)

Fiberliknande nickelpulver.

b)

Enkla porösa nickelskivor med en yta på 1 000  cm2 per skiva eller mindre.

Teknisk anmärkning:

Avsnitt 2.C.16.b avser porösa metaller som formats genom komprimering och sintring av materialen i avsnitt 2.C.16.a för att skapa ett metallmaterial med fina porer som är internt förbundna genom hela strukturen.

1C241

Rhenium och legeringar som innehåller 90 viktprocent eller mer rhenium, samt legeringar av rhenium och volfram som innehåller 90 viktprocent eller mer av någon kombination av rhenium och volfram, andra än de som specificeras i avsnitt 1C226, med båda följande egenskaper:

a)

Former med ihålig cylindrisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 100 mm och 300 mm, och

b)

en massa större än 20 kg.

2.C.20

Rhenium och legeringar som innehåller 90 viktprocent eller mer rhenium samt legeringar av rhenium och volfram som innehåller 90 viktprocent eller mer av någon kombination av rhenium och volfram, med båda följande egenskaper:

a)

Former med ihålig cylindrisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 100 mm och 300 mm, och

b)

en massa större än 20 kg.

1D   ’Programvara’

Motsvarande system, utrustning och komponenter enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

NSG:s kontrollförteckning enligt INFCIRC/254/ver.9/del 2

1D001

”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitten 1B001–1B003.

1.D.2

’programvara’: en samling av ett eller flera ’program’ eller ’mikroprogram’ som är lagrade på något fysiskt medium.

1D201

”Programvara” som är särskilt utformad för ”användning” av produkter som specificeras i avsnitt 1B201.

1.D.3

’programvara’: en samling av ett eller flera ’program’ eller ’mikroprogram’ som är lagrade på något fysiskt medium.

1E   Teknik

Motsvarande system, utrustning och komponenter enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

NSG:s kontrollförteckning enligt INFCIRC/254/ver.9/del 2

1E201

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av varor som specificeras i avsnitt 1A002, 1A007, 1A202, 1A225–1A227, 1B201, 1B225–1B234, 1C002.b.3 eller b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225–1C241 eller 1D201.

1.E.1

Med ’teknik’ avses specifik information som är nödvändig för ’utveckling’, ’produktion’ och ’användning’ av produkter som anges på listan. Denna information kan ha formen ’tekniska uppgifter’ eller ’teknisk assistans’.

1E202

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av varor som specificeras i avsnitt 1A007, 1A202 eller 1A225–1A227.

1.E.1

Med ’teknik’ avses specifik information som är nödvändig för ’utveckling’, ’produktion’ och ’användning’ av produkter som anges på listan. Denna information kan ha formen ’tekniska uppgifter’ eller ’teknisk assistans’.

1E203

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av varor som specificeras i avsnitt 1A007, 1A202 eller 1A225–1A227.

1.E.1

Med ’teknik’ avses specifik information som är nödvändig för ’utveckling’, ’produktion’ och ’användning’ av produkter som anges på listan. Denna information kan ha formen ’tekniska uppgifter’ eller ’teknisk assistans’.

KATEGORI 2 – MATERIALBEARBETNING

2A   System, utrustning och komponenter

Motsvarande system, utrustning och komponenter enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

NSG:s kontrollförteckning enligt INFCIRC/254/ver.9/del 2

2A225

Smältdeglar tillverkade av material som är resistenta mot flytande aktinidmetaller enligt följande:

a.

Smältdeglar som har följande två egenskaper:

1.

En volym mellan 150 cm3 och 8 000 cm3, och

2.

tillverkade av eller belagda med något av följande material, eller en kombination av följande material, med en total orenhetsgrad på högst 2 viktprocent:

a.

Kalciumfluoride (CaF2).

b.

Kalciumzirkonat (metazirkonat) (CaZrO3).

c.

Ceriumsulfid (Ce2S3).

d.

Erbiumoxid (erbia) (Er2O3).

e.

Hafniumoxid (hafnia) (HfO2).

f.

Magnesiumoxid (MgO).

g.

Nitrerade niob-titan-volframlegeringar (ca 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W).

h.

Yttriumoxid (yttria) (Y2O3).

i.

Zirkoniumoxid (zirconia) (ZrO2).

b)

Smältdeglar som har följande två egenskaper:

1.

En volym mellan 50 cm3 och 2 000 cm3, och

2.

tillverkade av eller fodrade med tantal som har en renhet av 99,9 viktprocent eller högre.

c)

Smältdeglar som har alla följande egenskaper:

1.

En volym mellan 50 cm3 och 2 000  cm3,

2.

tillverkade av eller fodrade med tantal som har en renhet av 98 viktprocent eller högre. och

3.

belagda med tantalkarbid, -nitrid eller -borid (eller någon kombination därav).

2.A.1

Smältdeglar tillverkade av material som är resistenta mot flytande aktinidmetaller enligt följande:

a)

Smältdeglar som har följande två egenskaper:

1.

En volym mellan 150 cm3 (150 ml) och 8 000 cm3 (8 l (liter)).

2.

tillverkade av eller belagda med något av följande material, eller en kombination av följande material, med en total orenhetsgrad på högst 2 viktprocent:

a.

Kalciumfluorid (CaF2).

b.

Kalciumzirkonat (metazirkonat) (CaZrO3).

c.

Ceriumsulfid (Ce2S3).

d.

Erbiumoxid (erbia) (Er2O3).

e.

Hafniumoxid (hafnia) (HfO2).

f.

Magnesiumoxid (MgO).

g.

Nitrerade niob-titan-volframlegeringar (ca 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W).

h.

Yttriumoxid (yttria) (Y2O3).

i.

Zirkoniumoxid (zirconia) (ZrO2).

b)

Smältdeglar som har följande två egenskaper:

1.

En volym mellan 50 cm3 (50 ml) och 2 000 cm3 (2 liter).

2.

tillverkade av eller fodrade med tantal som har en renhet av 99,9 viktprocent eller högre.

c)

Smältdeglar som har alla följande egenskaper:

1.

En volym mellan 50 cm3 (50 ml) och 2 000 cm3 (2 liter).

2.

tillverkade av eller fodrade med tantal som har en renhet av 99,9 viktprocent eller högre.

3.

belagda med tantalkarbid, -nitrid eller -borid (eller någon kombination därav).

2A226

Ventiler som har alla följande egenskaper:

a)

En ’nominell storlek’ av 5 mm eller mer,

b)

med bälgtätning, och

c)

helt tillverkade av eller fodrade med aluminium, aluminiumlegering, nickel eller nickellegering som innehåller mer än 60 viktprocent nickel.

Teknisk anmärkning:

För ventiler med olika in- och utloppsdiametrar avser den ’nominella storleken’ i avsnitt 2A226 den minsta diametern.

3.A.3

Ventiler som har alla följande egenskaper:

a)

En nominell storlek av 5 mm eller mer,

b)

med bälgtätning, och

c)

helt tillverkade av eller fodrade med aluminium, aluminiumlegering, nickel eller nickellegering som innehåller mer än 60 viktprocent nickel.

Teknisk anmärkning:

För ventiler med olika in- och utloppsdiameter avser den nominella storleken i avsnitt 3.A.3.a. den minsta diametern.

2B   Test-, inspektions- och produktionsutrustning

Motsvarande system, utrustning och komponenter enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

NSG:s kontrollförteckning enligt INFCIRC/254/ver.9/del 2

2B001

Verktygsmaskiner och alla kombinationer av dessa, för bearbetning av metaller, keramer eller ”kompositer”, som, i enlighet med tillverkarens tekniska specifikation, kan utrustas med elektronisk utrustning för ”numerisk styrning” enligt följande:

ANM.:

SE ÄVEN 2B201.

Anm. 1:

Avsnitt 2B001 omfattar inte verktygsmaskiner för särskilda ändamål som endast är avsedda för tillverkning av kuggar. Se avsnitt 2B003 för sådana maskiner.

Anm. 2:

Avsnitt 2B001 omfattar inte verktygsmaskiner för särskilda ändamål som enbart är avsedda för tillverkning av något av följande:

a.

Kam- eller vevaxlar.

b.

Verktyg eller fräsar.

c.

Matarskruvar.

d.

Graverade eller slipade delar av smycken.

e.

Tandproteser.

Anm. 3:

En verktygsmaskin som klarar minst två av de tre funktionerna svarvning, fräsning och slipning (t.ex. en svarv med fräsningsfunktion), ska bedömas efter vart och ett av de relevanta avsnitten 2B001.a, 2B001.b eller 2B001.c.

ANM.:

För maskiner för optisk slutbearbetning, se avsnitt 2B002.

1.B.2

Verktygsmaskiner, enligt följande, och alla kombinationer av dessa, för avlägsnande eller fräsning av metaller, keramer eller ’kompositer’ som enligt tillverkarens tekniska specifikationer kan utrustas med elektronisk styrning för simultan styrning av minst två axlar för att uppnå ’konturstyrning’:

ANM.:

För ’numerisk styrning’ som kontrolleras genom tillhörande ’programvara’, se avsnitt 1.D.3.

a)

Verktygsmaskiner för svarvning som har allt av följande:

1.

”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar, och

2.

två eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

Anm.:

Avsnitt 2B001.a omfattar inte svarvar speciellt konstruerade för att producera kontaktlinser, som har allt av följande:

a.

Maskinstyrningen är begränsad till användning av oftalmologiskt baserad programvara för delprogrammering av indata, och

b.

vacuumchuck saknas.

b)

Verktygsmaskiner för fräsning som uppfyller något av följande:

1.

Uppfyller allt av följande:

a.

”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar, och

b.

tre linjära axlar plus en roterande axel kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

2.

Fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” med något av följande:

ANM.:

’Verktygsmaskiner med parallellmekanism’ specificeras i avsnitt 2B001.b.2.d.

a.

”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar med en förflyttning på mindre än 1 m,

b.

”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,4 μm längs med en eller flera linjära axlar med en förflyttning på minst 1 meter och mindre än 4 m.

c.

”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 6,0 μm längs med en eller flera linjära axlar med en förflyttning på 4 meter eller mer, eller

d.

det är en ’verktygsmaskin med parallellmekanism’.

Teknisk anmärkning:

En ’verktygsmaskin med parallellmekanism’ är en verktygsmaskin med flera armar som är kopplade till en plattform och ett styrdon; varje styrdon driver respektive arm simultant och oberoende av varandra.

3.

”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” för jiggborrmaskiner är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar.

4.

Kuggbearbetningsmaskiner som har allt av följande:

a.

Spindelns ”axialkast” och ”radialkast” är mindre (bättre) än 0,0004 mm (TIR), och

b.

slidens vinkelfel (gir, lutning, roll) är mindre (bättre) än 2 bågsekunder (TIR) över 300 mm rörelse.

c)

Verktygsmaskiner för slipning som uppfyller något av följande:

1.

Uppfyller allt av följande:

a.

”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar, och

b.

Fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

2.

Fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” med något av följande:

a.

”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar med en förflyttning på mindre än 1 m,

b.

”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,4 μm längs med en eller flera linjära axlar med en förflyttning på minst 1 meter och mindre än 4 m.

c.

”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 6,0 μm längs med en eller flera linjära axlar med en förflyttning på 4 meter eller mer.

Anm.:

Avsnitt 2B001.c omfattar inte slipmaskiner enligt följande:

a.

Rundslipmaskiner för invändig, utvändig eller kombinerad invändig och utvändig slipning som har allt av följande:

1.

Begränsade till cylindrisk slipning och

2.

begränsade till ett arbetsstycke som är högst 150 mm i ytterdiameter eller längd.

b.

Maskiner speciellt konstruerade som jiggslipmaskiner som inte har någon z-axel eller w-axel och vars ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är mindre (bättre) än 1,1 μm.

c.

Planslipmaskiner.

d)

Trådlös elektrisk gnistbearbetningsmaskin (EDM) som har två eller flera roterande axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

e)

Verktygsmaskiner för borttagning av metaller, keramer eller ”kompositer” som har allt av följande:

1.

Borttagning av material med hjälp av

a.

vatten eller andra sprutade vätskor, inklusive sådana som innehåller slipmedelstillsatser,

b.

elektronstrålar, eller

c.

”laser”stråle och

2.

som har minst två roterande axlar som både

a.

kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”, och

b.

har en positionerings”noggrannhet” som är mindre (bättre) än 0,003°.

f)

Långhålsborrmaskiner och svarvar som är modifierade för långhålsborrning, som har en borrkapacitet som är större än 5 m.

 

a)

Verktygsmaskiner för svarvning som har en ’positioneringsnoggrannhet’ med alla tillgängliga kompensationer som är bättre (mindre) än 6 μm enligt ISO 230/2 (1988) längs med någon linjär axel (total positionering) för maskiner som kan bearbeta diametrar på mer än 35 mm.

Anm.:

Avsnitt 1.B.2.a omfattar inte maskiner för stångarbete (Swissturn) som endast är avsedda för bearbetning av stänger som matas genom maskinen, om stångdiametern är mindre än eller lika med 42 mm och möjligheter till chuckmontering saknas. Maskinerna får även vara utrustade för borrning och/eller fräsning, för bearbetning av detaljer vars diameter understiger 42 mm.

2B006

Mät- eller inspektionssystem, utrustning och ”elektroniska sammansättningar” enligt följande:

1.B.3

 

2B006.b

Mätinstrument för mätning av linjär- och vinkelförskjutning enligt följande:

1.B.3

1.B.3

Dimensionsmätmaskiner, instrument eller system, enligt följande:

2B006.b

1.

Instrument för mätning av ’linjärförskjutning’, som har någon av följande egenskaper:

Anm.:

”Laser”-interferometrar för förskjutningsmätning omfattas bara av avsnitt 2B006.b.1.c.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B006.b.1 avser ’linjärförskjutning’ ändring av avståndet mellan mätprob och mätobjekt.

a)

System som mäter kontaktlöst med en ”upplösning” som är lika med eller mindre (bättre) än 0,2 μm inom ett mätområde upp till 0,2 mm.

b)

System med linjära differentialtransformatorer (LVDT) som har allt av följande:

1.

Som har något av följande:

a)

”Linjäriteten” är lika med eller mindre (bättre) än 0,1 % mätt från 0 till ’full funktionsradie’ för LVDT-system med en ’full funktionsradie’ på upp till och med ± 5 mm, eller

b)

”linjäriteten” är lika med eller mindre (bättre) än 0,1 % mätt från 0 till 5 mm för LVDT-system med en ’full funktionsradie’ på över ± 5 mm, och

2.

avdrift lika med eller mindre (bättre) än 0,1 % per dag i normal testrumstemperatur ± 1 K.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B006.b.1.b avses med ’full funktionsradie’ halva LVDT-systemets totala möjliga ’linjärförskjutning’. Exempelvis kan ett LVDT-system med en ’full funktionsradie’ på upp till och med ± 5 mm mäta en total möjlig linjärförskjutning på 10 mm.

c)

Mätsystem som har allt av följande:

1.

Innehåller ”laser”och

2.

upprätthåller allt av följande under minst 12 timmar, vid en temperatur av 20 ± 1 °C:

a)

En ”upplösning” över hela skalområdet som är lika med eller mindre (bättre) än 0,1μm och

b)

förmåga att uppnå en ”mätosäkerhet” som är lika med eller mindre (bättre) än (0,2 + L/2 000 ) μm (L är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom ett mätområde, när det kompenseras för refraktionsindexet för luft, eller

1.B.3.b

b)

Mätinstrument för mätning av linjärförskjutning enligt följande:

1.

System som mäter kontaktlöst med en ’upplösning’ som är lika med eller bättre (mindre) än 0,2 μm inom ett mätområde upp till 0,2 mm.

2.

System med linjära differentialtransformatorer (LVDT) med båda följande egenskaper:

a.

1.

’Linjäriteten’ är lika med eller mindre (bättre) än 0,1 % mätt från 0 till full funktionsradie för LVDT-system med en funktionsradie på upp till ± 5 mm, eller

2.

’Linjäriteten’ är lika med eller mindre (bättre) än 0,1 % mätt från 0 till 5 mm för LVDT-system med en funktionsradie på mer än 5 mm och

b.

avdrift lika med eller bättre (mindre) än 0,1 % per dag i normal testrumstemperatur ± 1 K.

3.

Mätsystem med båda de följande egenskaperna:

a.

Innehåller ”laser” och

b.

upprätthåller följande under minst tolv timmar, i ett temperaturområde ± 1 K kring en standardtemperatur och ett standardtryck:

1.

En ’upplösning’ över hela skalområdet som är lika med eller bättre än 0,1 μm och

2.

en ’mätosäkerhet’ som är lika med eller bättre (mindre) än (0,2 + L/2 000 ) μm (L är den uppmätta längden i millimeter).

Anm.:

Avsnitt 1.B.3.b.3 omfattar inte interferometersystem för mätning, utan slutna eller öppna återkopplingssystem, som innehåller en laser för att mäta slidens rörelsefel på verktygsmaskiner, mätmaskiner eller liknande utrustning.

Teknisk anmärkning:

I punkt 1.B.3.b avser ’linjärförskjutning’ ändring av avståndet mellan mätprob och mätobjekt.

2B006.b

2.

Instrument för mätning av vinkelpositionerings ”noggrannhet” som är lika med eller mindre (bättre) än 0,00025°.

Anm.:

Avsnitt 2B006.b.2 omfattar inte optiska instrument såsom autokollimatorer som använder parallellt ljus (t.ex. laserljus) för att upptäcka vinkelförskjutning hos en spegel.

1.B.3.c

c)

Instrument för mätning av vinkelförskjutning som har en ’vinkelavvikelse från en position’ som är lika med eller bättre (mindre) än 0,00025°.

Anm.:

Avsnitt 1.B.3.c omfattar inte optiska instrument såsom autokollimatorer som använder parallellt ljus (t.ex. laserljus) för att upptäcka vinkelförskjutning hos en spegel.

2B116

Vibrationsprovsystem med därtill hörande utrustning och komponenter enligt följande:

a)

Vibrationsprovsystem med återkoppling och digital styrteknik, som kan vibrera ett system med en acceleration som är lika med eller större än 10 g rms mellan 20 Hz och 2 kHz samtidigt som det överför krafter som är lika med eller större än 50 kN, mätta vid ’obelastat bord’.

b)

Digital styrutrustning, tillsammans med särskilt utformad programvara för vibrationsprovning, med en ’realtidskontrollbandbredd’ större än 5 kHz och utformad för vibrationsprovsystem som specificeras i avsnitt 2B116.a.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B116.b avses med ’realtidskontrollbandbredd’ den maximala hastighet med vilken en styrutrustning kan utföra fullständiga cykler av insamling, databehandling och utsändning av kontrollsignaler.

c)

Vibratorer (skakutrustningar), med eller utan tillhörande förstärkare, som kan åstadkomma en kraft som är lika med eller större än 50 kN, mätt vid ’obelastat bord’, och användbara i provningssystem som specificeras i avsnitt 2B116.a.

d)

Stödkonstruktioner och elektroniska enheter utformade för att kombinera flera skakenheter till ett komplett skakbordsystem som kan åstadkomma en sammansatt effektiv kraft som är lika med eller större än 50 kN, mätt vid ’obelastat bord’ och användbart i vibrationssystem som specificeras i avsnitt 2B116.a.

Teknisk anmärkning:

Med ’obelastat bord’ avses i avsnitt 2B116 ett arbetsbord eller en yta utan fixtur eller fastspänningsanordningar.

1.B.6

Vibrationsprovsystem med därtill hörande utrustning och komponenter, enligt följande:

a.

Elektrodynamiska vibrationsprovsystem med alla följande egenskaper:

1.

Har återkoppling och digital styrteknik.

2.

unit;

3.

Kan vibrera vid 10 g rms (effektivvärde) eller mer mellan 20 och 2 000 Hz och

4.

kan åstadkomma krafter som är lika med eller större än 50 kN, mätt vid ’obelastat bord’.

b.

Digital styrteknik, tillsammans med särskilt utformad ’programvara’ för vibrationsprovning med en ’realtidsbandbredd’ större än 5kHz och konstruerad för ett system som anges i avsnitt 1.B.6.a.

c.

Vibrationstrustorer (skakutrustningar), med eller utan tillhörande förstärkningsutrustningar, som kan

d.

åstadkomma en kraft som är lika med eller större än 50 kN, mätt vid ’obelastat bord’, och användbara i system som anges i avsnitt 1.B.6.a.

e.

Stödkonstruktioner och elektroniska enheter konstruerade för att kombinera flera skakenheter till ett komplett skakbordsystem som kan ge en sammanlagd effektiv kraft som är lika med eller överstiger 50 kN, mätt vid ’obelastat bord’, och användbara i de system som anges i 1.B.6.a.

Teknisk anmärkning:

I artikel 1.B.6 avses med ’obelastat bord’ ett plant bord eller en plan yta utan fixturer eller fastspänningsanordningar.

2B201

Verktygsmaskiner och alla kombinationer av dessa, andra än de som specificeras i avsnitt 2B001 enligt följande, för avlägsnande eller fräsning av metaller, keramer eller ”kompositer” som enligt tillverkarens tekniska specifikationer kan utrustas med elektronisk styrning för simultan styrning av minst två axlar för att uppnå ”konturstyrning”:

Tekniska anmärkningar:

Angivna ’positioneringsnoggrannhets’nivåer som under följande förfaranden härrör från mätningar enligt ISO 230-2:1988  (2) eller nationella motsvarigheter får användas för varje verktygsmaskinmodell som tillhandahållits och godkänts av nationella myndigheter i stället för individuella maskintester. Bestämning av ’angiven positioneringsnoggrannhet’:

1.

Välj ut fem maskiner av en modell som ska få ett värde.

2.

Mät linjära axelns noggrannhet enligt ISO 230/2 (1988)  (2) .

3.

Bestäm noggrannhetsvärdena för varje axel på varje maskin. Hur noggrannhetsvärdet räknas ut beskrivs i ISO-standarden 230/2 (1988)  (2) .

4.

Bestäm de genomsnittliga noggrannhetsvärdena för varje axel. Detta genomsnittliga värde blir den angivna ’positioneringsnoggrannheten’ för varje axel på denna modell (Âx, Ây…).

5.

Eftersom punkt 2B201 hänför sig till varje linjär axel kommer det att finnas lika många angivna värden för ’positioneringsnoggrannhet’ som linjära axlar.

6.

Om en axel på en verktygsmaskin som inte kontrollerats av 2B201.a, 2B201.b eller 2B201.c har en angiven ’positioneringsnoggrannhet’ på 6 μm eller bättre (mindre) vad gäller slipmaskiner och 8 μm eller bättre (mindre) för fräsmaskiner eller svarvar, enligt ISO 230-2:1988  (2) bör man kräva att byggaren bekräftar noggrannhetsnivån en gång var 18:e månad.

Anm. 1:

Avsnitt 2B201 omfattar inte verktygsmaskiner för särskilda ändamål som endast är avsedda för tillverkning av någon av följande delar:

a.

Kuggar.

b.

Kam- eller vevaxlar.

c.

Verktyg eller fräsar.

d.

Matarskruvar.

Anm. 2:

En verktygsmaskin som klarar minst två av de tre funktionerna svarvning, fräsning och slipning (t.ex. en svarv med fräsningsfunktion), ska bedömas efter vart och ett av de relevanta avsnitten 2B201.a, b eller c.

1.B.2

1.B.2

Verktygsmaskiner, enligt följande, och alla kombinationer av dessa, för avlägsnande eller fräsning av metaller, keramer eller ’kompositer’ som enligt tillverkarens tekniska specifikationer kan utrustas med elektronisk styrning för simultan styrning av minst två axlar för att uppnå ’konturstyrning’:

ANM.:

För ’numerisk styrning’ som kontrolleras genom tillhörande ’programvara’, se avsnitt 1.D.3.

2B201.

a)

Verktygsmaskiner för fräsning som har någon av följande egenskaper:

1.

’Positioneringsnoggrannheten’ med ”alla tillgängliga kompensationer” är lika med eller mindre (bättre) än 6 μm enligt ISO 230-2:1988 (2) eller nationella motsvarigheter längs med någon linjär axel.

2.

Minst två roterande axlar som kan utföra konturslipning.

3.

Fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

Anm.:

Avsnitt 2B201.a omfattar inte fräsmaskiner som har följande egenskaper:

a)

X-axelns förflyttning större än 2 m, och

b)

totala positioneringsnoggrannheten hos x-axeln är mer (sämre) än 30 μm.

1.B.2.b

b)

Verktygsmaskiner för fräsning som har någon av följande egenskaper:

1.

’Positioneringsnoggrannhet’ med alla tillgängliga kompensationer som är lika med eller bättre (mindre) än 6 μm enligt ISO 230/2 (1988) längs med någon linjär axel (total positionering).

2.

Minst två roterande axlar som kan utföra konturfräsning, eller

3.

fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ’konturstyrning’.

Anm.:

Avsnitt 1.B.2.b omfattar inte fräsmaskiner som har båda följande egenskaper:

1.

X-axelns förflyttning större än 2 m, och

2.

Totala ’positioneringsnoggrannheten’ på x-axeln sämre (mer) än 30 μm enligt ISO 230/2 (1988).

2B201

b)

Verktygsmaskiner för slipning som har någon av följande egenskaper:

1.

’Positioneringsnoggrannheten’ med ”alla tillgängliga kompensationer” är lika med eller mindre (bättre) än 4 μm enligt ISO 230-2:1988 (2) eller nationella motsvarigheter längs med någon linjär axel.

2.

Minst två roterande axlar som kan utföra konturslipning.

3.

Fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

Anm.:

Avsnitt 2B201.b omfattar inte slipmaskiner enligt följande:

a)

Rundslipmaskiner för invändig, utvändig eller kombinerad invändig och utvändig slipning som har alla följande egenskaper:

1.

Kapaciteten är begränsad till ett arbetsstycke som är högst 150 mm i ytterdiameter eller längd.

2.

Begränsade till x-, z- och c-axlar.

b)

Jiggslipmaskiner som inte har en z- eller w-axel med en total positioneringsnoggrannhet som är mindre (bättre) än 4μm enligt ISO 230-2:1988  (2) eller nationella motsvarigheter.

c)

Verktygsmaskiner för svarvning som har ’positioneringsnoggrannhet’ med ”alla tillgängliga kompensationer” bättre (mindre) än 6 μm enligt ISO 230-2:1988  (2) längs med någon linjär axel (total positionering) för maskiner avsedda för bearbetning av diametrar större än 35 mm.

Anm.:

Avsnitt 2B201.c. omfattar inte maskiner för stångarbete (Swissturn) som endast är avsedda för bearbetning av stänger som matas genom maskinen, om den maximala stångdiametern är mindre än eller lika med 42 mm och möjligheter till chuckmontering saknas. Maskinerna får även vara utrustade för borrning och/eller fräsning, för bearbetning av detaljer vars diameter understiger 42 mm.

1.B.2.c

c)

Verktygsmaskiner för slipning som har någon av följande egenskaper:

1.

’Positioneringsnoggrannheten’ med alla tillgängliga kompensationer bättre (mindre) än 4 μm enligt ISO 230/2 (1988) längs med någon linjär axel (total positionering).

2.

Minst två roterande axlar som kan utföra konturfräsning, eller fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ’konturstyrning’.

Anm.:

Avsnitt 1.B.2.c omfattar inte följande slipmaskiner:

1.

Rundslipmaskiner för invändig, utvändig eller kombinerad invändig och utvändig slipning som har samtliga följande egenskaper:

a)

Kapaciteten är begränsad till ett arbetsstycke som är högst 150 mm i ytterdiameter eller längd och

b)

Begränsade till x-, z- och c-axlar.

2.

Jiggslipmaskiner som inte har en z- eller w-axel med en total positioneringsnoggrannhet som är mindre (bättre) än 4 mikrometer. Positioneringsnoggrannheten överensstämmer med ISO 230/2 (1988).

2B204

”Isostatiska pressar”, andra än de som specificeras i avsnitt 2B004 eller 2B104, och tillhörande utrustning enligt följande:

a)

”Isostatiska pressar” som har följande två egenskaper:

1.

Kan uppnå ett maximalt arbetstryck av 69 MPa eller högre, och

2.

har ett kammarutrymme med en innerdiameter över 152 mm.

b)

Matriser, formar och styrutrustning, speciellt konstruerade för ”isostatiska pressar” som specificeras i avsnitt 2B204.a.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B204 avses med innerdiameter den del av arbetskammaren där arbetstemperatur och -tryck kan hållas. I diametern ska inte inräknas utrymme för lasthållare. Innerdiametern är den mindre av tryckkammarens eller den isolerade ugnskammarens, beroende på vilken av de två som är placerad i den andra.

1.B.5

1.B.5

’Isostatiska pressar’ och tillhörande utrustning enligt följande:

a)

’Isostatiska pressar’ som har båda följande egenskaper:

1.

Kan uppnå ett maximalt arbetstryck av 69 MPa eller högre och

2.

har ett kammarutrymme med en innerdiameter över 152 mm.

b)

Matriser, formar och styrutrustning, särskilt konstruerade för ’isostatiska pressar’ som anges i avsnitt 1.B.5.a.

1.

I avsnitt 1.B.5 avses med ’isostatiska pressar’ utrustning, som har förmågan att genom olika medier (gasformigt, flytande, fasta partiklar osv.) trycksätta ett slutet hålrum för att skapa likformigt tryck i alla riktningar mot ett arbetsstycke eller material i hålrummet.

2.

I avsnitt 1.B.5 avses med innerdiameter den del av arbetskammaren där arbetstemperatur och -tryck kan hållas. Innerdiametern är den mindre av tryckkammarens eller den isolerade ugnskammarens, beroende på vilken av de två som är placerad i den andra.

2B206

Mät- och inspektionsutrustning, andra än de som specificeras i avsnitt 2B006 enligt följande:

1.B.3

1.B.3

Dimensionsmätmaskiner, instrument eller system, enligt följande:

2B206

a)

Datorstyrda eller numeriskt styrda koordinatmätningsmaskiner (CMM) med någon av följande egenskaper:

1.

Bara två axlar, och en maximalt tillåten längdmåttsavvikelse längs någon (endimensionell) axel, identifierad som någon kombination av E0x,MPE, E0y,MPE, eller E0z,MPE, som är lika med eller mindre (bättre) än (1,25 + L/1 000 ) μm (där L är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom maskinens arbetsområde (dvs. inom axellängden), enligt ISO 10360–2(2009), eller

2.

tre eller fler axlar och en tredimensionell (volymetrisk) maximal tillåten längdmåttsavvikelse (E0,MPE) som är lika med eller mindre (bättre) än (1,7 + L/800) μm (där L är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom maskinens arbetsområde (dvs. inom axellängden), enligt ISO 10360–2(2009).

Teknisk anmärkning:

E0,MPE för den mest noggranna konfigurationen av CMM enligt tillverkarens specifikation i enlighet med ISO 10360–2(2009) (t.ex. bäst av följande: prob, mätstiftslängd, rörelseparametrar, omgivningar) och med alla tillgängliga kompensationer ska jämföras med tröskeln på 1,7 + L/800 μm.

1.B.3.a

a)

Datorstyrda eller numeriskt styrda koordinatmätningsmaskiner (CMM) med någon av följande egenskaper:

1.

Bara två axlar, och en maximalt tillåten längdmåttsavvikelse längs någon (endimensionell) axel, identifierad som någon kombination av E0x MPE, E0y MPE, eller E0zMPE, som är lika med eller mindre (bättre) än (1,25 + L/1 000 ) μm (där L är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom maskinens arbetsområde (dvs. inom axellängden), enligt ISO 10360–2(2009) eller

2.

tre eller fler axlar och en tredimensionell (volymetrisk) maximal tillåten längdmåttsavvikelse (E0, MPE) om är lika med eller mindre (bättre) än (1,7 + L/800) μm (där L är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom maskinens arbetsområde (dvs. inom axellängden), enligt ISO 10360–2(2009).

Teknisk anmärkning:

E0, MPE för den mest noggranna konfigurationen av CMM enligt tillverkarens specifikation i enlighet med ISO 10360–2(2009) (t.ex. bäst av följande: prob, mätstiftslängd, rörelseparametrar, omgivningar) och med alla tillgängliga kompensationer ska jämföras med tröskeln på 1,7 + L/ 800 μm.

2B206.

b)

System för samtidig linjär mätning och vinkelmätning av ett halvskal som har båda följande egenskaper:

1.

”Mätosäkerheten” längs med någon linjär axel är lika med eller mindre (bättre) än 3,5 μm per 5 mm, och

2.

”vinkelavvikelsen från en position” är lika med eller mindre (bättre) än 0,02°.

Anm. 1:

Verktygsmaskiner som kan användas som mät- eller avsyningsmaskiner ska kontrolleras om de motsvarar eller överskrider kriterierna för verktygsmaskiner eller mät- och avsyningsmaskiner.

Anm. 2:

En maskin som specificeras i avsnitt 2B206 omfattas om den överstiger angivna parametrar någonstans inom sitt arbetsområde.

Tekniska anmärkningar:

Alla parametrar för mätvärden enligt avsnitt 2B206 motsvarar plus/minus, dvs. inte hela bandet.

1.B.3.d

d)

System för samtidig linjär mätning och vinkelmätning av ett halvskal som har båda följande egenskaper:

1.

’Mätosäkerheten’ längs med någon linjär axel är lika med eller bättre (mindre) än 3,5 μm per 5 mm och

2.

’vinkelavvikelsen från en position’ är lika med eller mindre än 0,02°.

2B207

”Robotar”, ”manipulatorer” och styrsystem som inte specificeras i avsnitt 2B007 enligt följande:

a)

”Robotar” eller ”manipulatorer” som är speciellt konstruerade för att uppfylla nationella säkerhetsbestämmelser för hantering av högexplosiva ämnen (t.ex. uppfyller elektriska märkdata för högexplosiva ämnen).

1.A.3.a1

’Robotar’, ’manipulatorer’ och styrsystem enligt följande: a) ’Robotar’ eller ’manipulatorer’ med någon av följande egenskaper: 1. Särskilt konstruerade för att uppfylla nationella säkerhetsbestämmelser för hantering av högexplosiva ämnen (t.ex. uppfyller elektriska märkdata för högexplosiva ämnen).

b)

Styrsystem speciellt konstruerade för de ”robotar” och ”manipulatorer” som specificeras i avsnitt 2B207.a.

1.A.3.b

Styrsystem särskilt konstruerade för de ’robotar’ och ’manipulatorer’ som anges i avsnitt 1.A.3.a

Anm.:

Avsnitt 1.A.3 omfattar inte ’robotar’ som är särskilt konstruerade för icke-kärntekniska industriella tillämpningar såsom sprutlackeringsbås för bilindustrin.

Tekniska anmärkningar:

1.

I avsnitt 1.A.3 avses med ’robot’ en manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings- eller punktstyrningstypen, som eventuellt brukar ’sensorer’ och som har alla följande egenskaper: a) Den är multifunktionell. b) Den kan placera eller orientera material, delar, verktyg eller särskilda komponenter med variabla rörelser i ett tredimensionellt rum. c) Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller sluten slinga som kan omfatta stegmotorer. d) Den har ’användartillgänglig programmerbarhet’ med hjälp av lär/utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som kan vara en programmerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk förmedling.

Anm. 1:

’Sensorer’ i definitionen ovan avser sådana detektorer för upptäckt av ett fysiskt fenomen vilkas utsignal (efter att ha omvandlats till en signal som kan tolkas av en kontrollenhet) kan generera ’program’ eller ändra programmerade instruktioner eller numeriska ’program’-data. Detta inbegriper ’sensorer’ med kapacitet för datorseende, infrarödavbildning, akustisk avbildning, taktil känsel, tröghetspositionsmätning, optisk eller akustisk avståndsbestämning eller mätning av kraft eller vridmoment

Anm. 2:

’Användartillgänglig programmerbarhet’ i definitionen ovan avser möjligheten för en användare att sätta in, modifiera eller ersätta ’program’ på annat sätt än genom

a)

en fysisk förändring i kopplingar eller tråddragningar, eller

b)

inställning av funktionskontrollerna inklusive införandet av nya parametrar.

Anm. 3:

Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar:

a)

Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller med fjärrstyrning.

b)

Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta stoppanordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är inte variabla eller utbytbara på mekaniskt, elektroniskt eller elektriskt sätt.

c)

Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta men justerbara stoppanordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är variabla inom det fasta programmönstret. Variationer eller modifikationer av programmönstret (t.ex. ändringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera rörelseaxlar kan endast göras genom mekaniska operationer.

d)

Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är variabelt, men sekvensen genomförs endast vid binära signaler från mekanisk fixerade elektriska binära anordningar eller justerbara stoppanordningar.

e)

Staplingskranar som är definierade som kartesiska koordinatmanipuleringssystem som är tillverkade som en integrerad del av ett lodrätt system av lagringsbehållare och konstruerade för att komma åt 2. ’Manipulatorer’ I avsnitt 1.A.3 avses med ’manipulatorer’ griparmar, ’aktiva verktygsenheter’ och andra verktyg som fästs i änden av en manipulatorarm på en ’robot’.

ANM.:

’Aktiva verktygsenheter’ i definitionen ovan avser en enhet som tillför rörelsekraft, processenergi eller avkänning till ett arbetsstycke.

2B209

Maskiner för tryckvalsning, maskiner för trycksvarvning med tryckvalsande funktioner, andra än de som specificeras i avsnitt 2B009 eller 2B109, och dorn enligt följande:

a)

Maskiner som har följande två egenskaper:

1.

Tre eller fler rullar (aktiva eller styrnings-), och

2.

som enligt tillverkarens tekniska specifikation kan utrustas med ”numerisk styrning” eller datorkontroll.

b)

Rotorskapande dorn konstruerade för att bilda rotorer med en inre diameter på mellan 75 mm och 400 mm.

Anm.:

Avsnitt 2B209.a omfattar maskiner som endast har en rulle för att deformera metallen plus två extra rullar som understöder dornen men som inte direkt deltar i processen.

1.B.1

Maskiner för tryckvalsning, maskiner för trycksvarvning med tryckvalsande funktioner, och dorn enligt följande:

1.

Maskiner som har båda följande egenskaper:

a.

Tre eller fler rullar (aktiva eller styrnings-), och

b.

som enligt tillverkarens tekniska specifikation kan utrustas med ’numerisk styrning’ eller datorkontroll.

2.

Rotorskapande dorn konstruerade för att bilda rotorer med en inre diameter på mellan 75 och 400 mm.

Anm.:

Avsnitt 1.B.1.a omfattar maskiner som endast har en rulle för att deformera metallen plus två extra rullar som understöder dornen men som inte direkt deltar i processen.

2B219

Maskiner för centrifugalbalansering i flera plan, stationära eller portabla, horisontella eller vertikala enligt följande:

a)

Maskiner för centrifugalbalansering konstruerade för balansering av böjliga rotorer med en längd av 600 mm eller mer och som har alla följande egenskaper:

1.

Axeltappdiameter större än 75 mm.

2.

Balanserar vikter från 0,9 kg till 23 kg.

3.

Kan balansera med en rotationshastighet större än 5 000 varv/min.

b)

Maskiner för centrifugalbalansering konstruerade för balansering av ihåliga cylindriska rotorkomponenter, som har alla följande egenskaper:

1.

Axeltappdiameter större än 75 mm.

2.

Balanserar vikter från 0,9 kg till 23 kg.

3.

Balanserar till en återstående obalans lika med eller mindre än 0,01 kg × mm/kg per plan.

4.

Använder remdrift.

3.B.3

Maskiner för centrifugalbalansering i flera plan, stationära eller portabla, horisontella eller vertikala enligt följande:

a)

Maskiner för centrifugalbalansering av böjliga rotorer med en längd av 600 mm eller mer och som har samtliga följande egenskaper:

1.

Axeltappdiameter större än 75 mm.

2.

Balanserar vikter från 0,9 kg till 23 kg, och

3.

kan balansera med en rotationshastighet större än 5 000 varv/min.

b)

Maskiner för centrifugalbalansering av ihåliga cylindriska rotorkomponenter, som uppfyller samtliga följande villkor:

1.

Axeltappdiameter större än 75 mm.

2.

Balanserar vikter från 0,9 kg till 23 kg.

3.

Balanserar till en återstående obalans lika med eller mindre än 0,010 kg × mm/kg per plan, och

4.

använder remdrift.

2B225

Fjärrstyrda manipulatorer som överför fjärrstyrd mekanisk rörelse vid radiokemisk separation eller i s.k. hot cells, som har någon av följande egenskaper:

a)

Kan arbeta genom en vägg med en tjocklek av 0,6 m eller mer eller

b)

kan överbrygga en skiljevägg med en tjocklek av 0,6 m eller mer.

Teknisk anmärkning:

Fjärrstyrda manipulatorer överför en mänsklig operatörs handlande till en fjärrstyrd arbetande arm med ett avslutande verktyg. Överföringen kan vara av ’master-slave’-typ eller styrd av styrpinne (joystick) eller knappsats.

1.A.4

Fjärrstyrda manipulatorer som överför fjärrstyrd mekanisk rörelse vid radiokemisk separation eller i s.k. hot cells, som har någon av följande egenskaper:

a)

Kan arbeta genom en vägg med en tjocklek av 0,6 m eller mer eller kan överbrygga en skiljevägg med en tjocklek av 0,6 m eller mer.

Teknisk anmärkning:

Fjärrstyrda manipulatorer överför en mänsklig operatörs handlande till en fjärrstyrd arbetande arm med ett avslutande verktyg. Överföringen kan vara av ’master-slave’-typ eller ske genom en styrpinne (joystick) eller knappsats.

2B226

Induktionsugnar med kontrollerad atmosfär (genom vakuum eller inert gas) och kraftförsörjning till dessa enligt följande:

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITT 3B.

a)

Ugnar med alla följande egenskaper:

1.

Kan arbeta vid temperaturer över 1 123 K (850 °C).

2.

Har induktionsspolar med 600 mm i diameter eller mindre.

3.

Är konstruerade för en ineffekt på minst 5 kW.

b)

Kraftförsörjning med en specificerad uteffekt på minst 5 kW, särskilt konstruerade för ugnar som specificeras i 2B.226.a.

Anm.:

Avsnitt 2B226.a omfattar inte ugnar konstruerade för behandling av halvledarwafers.

1.B.4

Induktionsugnar med kontrollerad atmosfär (genom vakuum eller inert gas) och kraftförsörjning till dessa enligt följande:

a)

Ugnar med alla följande egenskaper:

1.

Kan arbeta vid temperaturer över 1 123 K (850 °C),

2.

Har induktionsspolar med 600 mm i diameter eller mindre och

3.

är konstruerade för en ineffekt på minst 5 kW.

Anm.:

Avsnitt 1.B.4.a omfattar inte ugnar konstruerade för behandling av halvledarwafers.

b)

Kraftförsörjning med en angiven uteffekt på minst 5 kW, särskilt konstruerade för ugnar som anges i avsnitt 1.B.4.a.

2B227

Vakuumkontrollerade eller andra ugnar med kontrollerad atmosfär för smältning och gjutning av metall och därtill hörande utrustning enligt följande:

a.

Omsmältningsugnar (ljusbåge) och gjutugnar med följande två egenskaper:

1.

Elektrodåtgång mellan 1 000 cm3 och 20 000 cm3 och

2.

kan arbeta med smälttemperaturer över 1 973  K (1 700 °C).

b.

Ugnar med elektronstrålesmältning samt plasmaatomisering och smältning med följande två egenskaper:

1.

En effekt på minst 50 kW och

2.

kan arbeta med smälttemperaturer över 1 973 K (1 700 °C).

c)

Datorstyrning och datorövervakning speciellt utformade för någon av ugnarna som specificeras i avsnitt 2B227.a eller 2B227.b.

1.B.7

Vakuumkontrollerade eller andra ugnar med kontrollerad atmosfär för smältning och gjutning av metall och därtill hörande utrustning enligt följande:

a.

Omsmältningsugnar (ljusbåge) och gjutugnar som har båda följande egenskaper:

1.

Elektrodåtgång mellan 1 000 och 20 000 cm3 och

2.

som kan arbeta med smälttemperaturer över 1 973 K (1 700 °C).

b.

Ugnar med elektronstrålesmältning samt plasmaatomisering och smältning som har båda följande egenskaper:

1.

En effekt på minst 50 kW och

2.

som kan arbeta med smälttemperaturer över 1 473  K (1 200  °C).

c)

Datorstyrning och datorövervakning särskilt konstruerad för någon av ugnarna som anges i avsnitt 1.B.7.a eller 1.B.7.b.

2B228

Utrustning för tillverkning, sammansättning och upplinjering av rotorer för gascentrifuger, bälgformande dorn och formar enligt följande:

a.

Utrustning för hopsättning av rotorrörsektioner för gascentrifuger, mellanväggar och ändstycken.

Anm.:

Avsnitt 2B228.a omfattar precisionsdorn, inspänningsanordningar och maskiner för krymppassning.

b.

Utrustning för upplinjering av rotorrörsektioner längs en gemensam axel.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B228.b består sådan utrustning vanligen av precisionsmätprobar kopplade till en dator som kontrollerar exempelvis pneumatiska kolvar som används för att rikta rörsektionerna.

c.

Bälgformande dorn och formar för produktion av bälgar med en enkel utbuktning.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B228.c ska bälgarna ha alla följande egenskaper:

1.

Innerdiameter mellan 75 mm och 400 mm.

2.

Längd 12,7 mm eller mer.

3.

Utbuktningsdjup större än 2 mm.

4.

Tillverkade av höghållfasta aluminium-legeringar, maråldrat stål eller höghållfasta ”fibrer eller fiberliknande material”.

3.B.2

Utrustning för tillverkning, sammansättning och upplinjering av rotorer för gascentrifuger, bälgformande dorn och formar enligt följande:

a.

Utrustning för hopsättning av rotorrörsektioner för gascentrifuger, mellanväggar och ändstycken.

Anm.:

Avsnitt 3.B.2.a. omfattar precisionsdorn, inspänningsanordningar och maskiner för krymppassning.

b.

Utrustning för upplinjering av rotorrörsektioner längs en gemensam axel.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 3.B.2.b. består sådan utrustning vanligen av precisionsmätprobar kopplade till en dator som kontrollerar exempelvis pneumatiska kolvar som används för att rikta rörsektionerna.

c.

Bälgformande dorn och formar för produktion av bälgar med en enkel utbuktning.

Teknisk anmärkning:

De bälgar som avses i avsnitt 3.B.2.c. har alla följande egenskaper:

1.

Innerdiameter mellan 75 mm och 400 mm.

2.

Längd 12,7 mm eller mer.

3.

Utbuktningsdjup större än 2 mm, och

4.

tillverkade av höghållfasta aluminium-legeringar, maråldrat stål eller höghållfasta ’fibrer eller fiberliknande material’.

2B230

Alla typer av tryckgivare som kan mäta absolut tryck och som har alla följande egenskaper:

a.

Tryckkännande element tillverkat av eller skyddat av aluminium eller aluminiumlegering, aluminiumoxid (alumina eller safir), nickel eller nickellegering med mer än 60 viktprocent nickel eller fullständigt fluorerade polymerer.

b.

De eventuella tätningar som krävs för att täta det tryckkännande elementet och som är i direkt kontakt med processmediet är tillverkade av eller skyddade av aluminium eller aluminiumlegering, aluminiumoxid (alumina eller safir), nickel eller nickellegering med mer än 60 viktprocent nickel eller fullständigt fluorerade polymerer.

c.

De har någon av följande egenskaper:

1.

Fullt skalutslag är mindre än 13 kPa och ’noggrannheten’ bättre än ± 1 % av fullt skalutslag, eller

2.

fullt skalutslag är 13 kPa eller mer och ’noggrannheten’ är bättre än ± 130 Pa mätt vid 13 kPa.

1.

Med ’tryckgivare’ avses i avsnitt 2B230 en enhet som omvandlar tryckmätningar till en signal.

2.

Med ’noggrannhet’ avses i avsnitt 2B230 ett värde som innefattar icke-linjäritet, hysteres och repeterbarhet vid omgivningstemperaturen.

3.A.7

Alla typer av tryckgivare som kan mäta absolut tryck och som har alla följande egenskaper:

a.

Tryckkännande element tillverkade av eller skyddade av aluminium eller aluminiumlegering, aluminiumoxid (alumina eller safir), nickel eller nickellegering med mer än 60 viktprocent nickel eller fullständigt fluorerade polymerer.

b.

De eventuella tätningar som krävs för att täta det tryckkännande elementet och som är i direkt kontakt med processmediet är tillverkade av eller skyddade av aluminium eller aluminiumlegering, aluminiumoxid (alumina eller safir), nickel eller nickellegering med mer än 60 viktprocent nickel eller fullständigt fluorerade polymerer.

c.

Någon av följande egenskaper:

1.

Fullt skalutslag är mindre än 13 kPa och ’noggrannheten’ bättre än ± 1 % av fullt skalutslag.

2.

Fullt skalutslag är 13 kPa eller mer och ’noggrannheten’ är bättre än ± 130 Pa mätt vid 13 kPa.

1.

I avsnitt 3.A.7. avses med tryckgivare en enhet som omvandlar tryckmätningar till en signal.

2.

I avsnitt 3.A.7. avses med ’noggrannhet’ ett värde som innefattar icke-linjäritet, hysteres och repeterbarhet vid omgivningstemperaturen.

2B231

Vakuumpumpar som har alla följande egenskaper:

a)

Insugningsrör med en diameter 380 mm eller mer.

b)

Pumphastighet av 15 m3/s eller högre.

c)

Kan åstadkomma ett slutvakuum bättre än 13 mPa.

1.

Pumphastigheten bestäms vid mätpunkten med kväve eller luft.

2.

Slutvakuumet bestäms i pumpens ingång med pumpens inlopp blockerat.

3.A.8

Vakuumpumpar som har alla följande egenskaper:

a)

Insugningsrör med en diameter 380 mm eller mer.

b)

pumphastighet av 15 m3/s eller högre, och

c)

kan åstadkomma ett slutvakuum bättre än 13,3 mPa.

1.

Pumphastigheten bestäms vid mätpunkten med kväve eller luft.

2.

Slutvakuumet bestäms i pumpens ingång med pumpens inlopp blockerat.

2B232

Höghastighetskanonsystem (drivmedel, gas, coil-gun, elektromagnetiska och elektrotermiska typer och andra avancerade system) som kan accelerera projektiler till 1,5 km/s eller mer.

ANM.:

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

5.B.2

Höghastighetskanonsystem (drivmedel, gas, coil-gun, elektromagnetiska och elektrotermiska typer och andra avancerade system) som kan accelerera projektiler till 1,5 km/s eller mer.

Anm.:

Detta avsnitt reglerar inte kanoner som är särskilt konstruerade för höghastighetskanonsystem.

2B233

Bälgtätade kompressorer av scrolltyp och bälgtätade vakuumpumpar av scrolltyp med alla följande egenskaper:

ANM.:

SE ÄVEN 2B350.i.

a.

Kapabel till en inloppsflödeshastighet på 50 m3/timme eller mer.

b.

Kan uppnå ett tryckförhållande på 2:1 eller mer.

c.

Alla ytor som kommer i kontakt med processgasen är tillverkade av något av följande material:

1.

Aluminium eller aluminiumlegering.

2.

Aluminiumoxid.

3.

Rostfritt stål.

4.

Nickel eller nickellegering.

5.

Fosforbrons.

6.

Fluorpolymerer.

3.A.9

Bälgtätade spiralkompressorer och bälgtätade spiralvakuumpumpar med alla följande egenskaper: och

a.

Kan uppnå en inloppsflödeshastighet på 50 m3/timme eller mer.

b.

Kan uppnå ett tryckförhållande på 2:1 eller mer och

c.

alla ytor som kommer i kontakt med processgasen är tillverkade av något av följande material:

1.

Aluminium eller aluminiumlegering.

2.

Aluminiumoxid.

3.

Rostfritt stål.

4.

Nickel eller nickellegering.

5.

Fosforbrons eller

6.

fluorpolymerer.

1.

I spiralkompressor eller spiralvakuumpump fastnar halvmåneformade gasblåsor mellan ett eller flera par av ihopkopplade spiralformade ledskenor eller spiraler, där den ena är rörlig och den andra stationär. Den rörliga spiralen kretsar kring den stationära spiralen; den roterar ej. I och med att den rörliga spiralen kretsar kring den stationära spiralen minskar gasblåsorna i storlek (d v s komprimeras) i takt med att de rör sig mot maskinens utsugningsöppning.

2.

I en bälgtätad spiralkompressor eller spiralvakuumpump är processgasen helt avskild från pumpens inoljade delar och från yttre luftpåverkan med en metallbälg. Den ena ändan av bälgen är fixerad vid den rörliga spiralen och den andra ändan vid pumpens stationära kåpa.

3.

Fluorpolymerer omfattar, men är inte begränsade till följande material: a. Polytetrafluoreten (PTFE). b. Fluorinerad etylenpropylen, c. Perfluoralkoxyalkan. d. Polyklortrifluoretylen (PCTFE). e. Vinylidenfluorid- och hexafluoropropylensampolymer.

2D   Programvara

Motsvarande system, utrustning och komponenter enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

NSG:s kontrollförteckning enligt INFCIRC/254/ver.9/del 2

2D001

Annan ”programvara” än den som specificeras i avsnitt 2D002 enligt följande:

a)

”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som specificeras i avsnitt 2A001 eller 2B001.

b)

”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 2A001.c, 2B001 eller 2B003-2B009.

Anm.:

Avsnitt 2D001 omfattar inte ”programvara” för delprogrammering som genererar koder för ”numerisk styrning” för bearbetning av olika delar.

1.D.2

’Programvara’ som är särskilt konstruerad eller modifierad för ’användning’ av utrustning som anges i avsnitt 1.A.3., 1.B.1, 1.B.3, 1.B.5, 1.B.6.a, 1.B.6.b, 1.B.6.d eller 1.B.7.

Anm.:

’Programvara’ som är särskilt konstruerad eller modifierad för sådana system som anges i avsnitt 1.A.3 inbegriper ’programvara’ för samtidig mätning av väggtjocklek och kontur.

2D002

”Programvara” för elektroniska enheter, även om den finns i en elektronisk utrustning eller i ett elektroniskt system, som möjliggör för denna utrustning eller detta system att fungera som en utrustning för ”numerisk styrning” som simultant kan koordinera mer än fyra axlar för ”konturstyrning”.

Anm. 1:

Avsnitt 2D002 omfattar inte ”programvara” speciellt utformad eller modifierad för drift av produkter som inte specificeras i kategori 2.

Anm. 2:

Avsnitt 2D002 omfattar inte ”programvara” för produkter som specificeras i avsnitt 2B002. Se avsnitt 2D001 och 2D003 för ”programvara” för produkter som specificeras i avsnitt 2B002.

Anm. 3:

Avsnitt 2D002 omfattar inte ”programvara” som exporteras tillsammans med, och som är det minsta som krävs för att driva, produkter som inte specificeras i kategori 2.

1.D.3

’Programvara’ för varje kombination av elektroniska enheter eller elektroniska system som möjliggör för denna utrustning att fungera som en utrustning för ’numerisk styrning’ för verktygsmaskiner, som kan styra fem eller fler än fem interpolerande axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ’konturstyrning’.

1.

’Programvara’ omfattas oavsett om den exporteras separat eller om den är installerad i en utrustning för ’numerisk styrning’ eller en elektronisk enhet eller ett elektroniskt system av annat slag.

2.

Avsnitt 1.D.3 omfattar inte ’programvara’ som är särskilt konstruerad eller ändrad av styrningsutrustningens eller verktygsmaskinens tillverkare för användning av en verktygsmaskin som inte anges i avsnitt 1.B.2.

2D101

”Programvara” speciellt utformad eller modifierad för ”användning” av utrustningar som specificeras i avsnitt 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 eller 2B119–2B122.

ANM.:

SE ÄVEN 9D004.

1.D.1

’Programvara’ som är särskilt konstruerad eller modifierad för ’användning’ av utrustning som anges i avsnitt 1.A.3., 1.B.1, 1.B.3, 1.B.5, 1.B.6.a, 1.B.6.b, 1.B.6.d eller 1.B.7.

Anm.:

’Programvara’ som är särskilt konstruerad eller modifierad för sådana system som anges i avsnitt 1.A.3 inbegriper ’programvara’ för samtidig mätning av väggtjocklek och kontur.

2D201

”Programvara” speciellt utformad för ”användning” av produkter som specificeras i avsnitt 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 eller 2B227.

1.D.1

’Programvara’ som är särskilt konstruerad eller modifierad för ’användning’ av utrustning som anges i avsnitt 1.A.3., 1.B.1, 1.B.3, 1.B.5, 1.B.6.a, 1.B.6.b, 1.B.6.d eller 1.B.7.

Anm.:

’Programvara’ som är särskilt konstruerad eller modifierad för sådana system som anges i avsnitt 1.A.3 inbegriper ’programvara’ för samtidig mätning av väggtjocklek och kontur.

2D202

”Programvara” speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 2B201.

Anm.:

Avsnitt 2D202 omfattar inte ”programvara” för programmering av delar som genererar kommandokoder för ”numerisk styrning”, men som inte medger direkt användning av utrustningen för bearbetning av olika delar.

1.D.2

’Programvara’ särskilt konstruerad eller modifierad för ’utveckling’, ’vproduktion’ eller ’användning’ av utrustning som anges i avsnitt 1.B.2.

Anm.:

Avsnitt 1.D.2 omfattar inte ’programvara’ för programmering av delar som genererar kommandokoder för ’numerisk styrning’, men som inte medger direkt användning av utrustningen för bearbetning av olika delar.

2E   Teknik

Motsvarande system, utrustning och komponenter enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

NSG:s kontrollförteckning enligt INFCIRC/254/ver.9/del 2

2E001

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 2A, 2B eller 2D.

Anm.:

Avsnitt 2E001 omfattar ”teknik” för integrering av mätprobsystem i de koordinatmätmaskiner som specificeras i avsnitt 2B006.a.

1.E.1

’Teknik’ enligt teknikkontrollerna för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av utrustning, material eller ’programvara’ som anges i 1.A–1.D.

2E002

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”produktion” av utrustning som specificeras i avsnitt 2A eller 2B.

1.E.1

’Teknik’ enligt teknikkontrollerna för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av utrustning, material eller ’programvara’ som anges i 1.A–1.D.

2E101

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119–2B122 eller 2D101.

1.E.1

’Teknik’ enligt teknikkontrollerna för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av utrustning, material eller ’programvara’ som anges i 1.A–1.D.

2E201

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225–2B233, 2D201 eller 2D202.

1.E.1

’Teknik’ enligt teknikkontrollerna för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av utrustning, material eller ’programvara’ som anges i 1.A–1.D.

KATEGORI 3 – ELEKTRONIK

3A   System, utrustning och komponenter

Motsvarande system, utrustning och komponenter enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

NSG:s kontrollförteckning enligt INFCIRC/254/ver.9/del 2

3A201

Elektroniska komponenter som inte omfattas av avsnitt 3A001 enligt följande:

a)

Kondensatorer som har en av följande uppsättningar egenskaper:

1.

a)

Märkspänning större än 1,4 kV,

b)

energiinnehåll större än 10 J,

c)

kapacitans större än 0,5 μF, och

d)

serieinduktans mindre än 50 nH.

2.

a)

Märkspänning större än 750 V,

b)

kapacitans större än 0,25 μF, och

c)

serieinduktans mindre än 10 nH.

6.A.4

Pulsurladdningkondensatorer som har någon av följande uppsättningar egenskaper:

a.

1.

Märkspänning större än 1,4 kV,

2.

energiinnehåll större än 10 J,

3.