28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/5


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1226

av den 4 maj 2016

om ändring av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller frivilliga förbehållna begrepp för olivolja

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 86, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 (2) definieras fysikaliska, kemiska och organoleptiska egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester samt fastställs metoder för bedömning av sådana egenskaper. Metoderna och gränsvärdena för oljornas egenskaper uppdateras regelbundet mot bakgrund av vetenskaplig och teknisk kunskap och i samstämmighet med Internationella olivrådets utredningar.

(2)

Internationella olivrådet antog den 26 november 2015 en ny metod för organoleptisk bedömning av jungfruolja, genom vilken de frivilliga begreppen för märkning ändras.

(3)

De frivilliga förbehållna begreppen anges i bilaga IX till förordning (EU) nr 1308/2013.

(4)

Bilaga IX till förordning (EU) nr 1308/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till förordning (EU) nr 1308/2013 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 4 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 av den 11 juli 1991 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder (EGT L 248, 5.9.1991, s. 1).


BILAGA

”BILAGA IX

FRIVILLIGA FÖRBEHÅLLNA BEGREPP

Produktkategori

(hänvisning till klassificeringen i Kombinerade nomenklaturen)

Frivilliga förbehållna begrepp

Fjäderfäkött

(KN-nummer 0207 och 0210 )

Utfordrad med …% …

Gås utfordrad med havre

Extensivt uppfödd inomhus

Tillgång till utomhusvistelse

Traditionell utomhusvistelse

Uppfödd i full frihet

Ålder vid slakt

Gödningsperiodens varaktighet

Ägg

(KN-nummer 0407 )

Färska

Extra eller extra färska

Uppgifter om värphönsfoder

Olivolja

(KN-nummer 1509 )

Första kallpressningen

Kallextrahering

Syrahalt

Stark

Fruktighet: mogen eller omogen

Bitter

Robust

Medel

Delikat

Välbalanserad

Mild olja”