15.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/1139

av den 6 juli 2016

om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 (3), där unionen är avtalsslutande part, föreskrivs bevarandeskyldigheter, bland annat i fråga om att återställa populationer av skördade arter till nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning (MSY).

(2)

Vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 förband sig unionen och dess medlemsstater att vidta åtgärder mot den fortsatta nedgången av många fiskbestånd. Det är därför nödvändigt att anpassa nyttjandegraden för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön för att säkerställa att nyttjandet av dessa bestånd leder till att de återställs och upprätthålls över nivåer som kan ge MSY.

(3)

Den gemensamma fiskeripolitiken ska bidra till skyddet av den marina miljön, hållbar förvaltning av alla kommersiellt nyttjade arter och i synnerhet till att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG (4).

(4)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (5) fastställs bestämmelserna för den gemensamma fiskeripolitiken i linje med unionens internationella åtaganden. Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bl.a. att säkerställa att fisket och vattenbruket är miljömässigt hållbara på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.

(5)

Enligt vetenskaplig rådgivning från Internationella havsforskningsrådet (Ices) och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) är nyttjandet av vissa av bestånden av torsk, skarpsill och sill/strömming högre än vad som krävs för att uppnå MSY.

(6)

En förvaltningsplan för torskbestånden har funnits på plats sedan ikraftträdandet 2007 av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (6), men bestånden av sill/strömming och skarpsill omfattas ännu inte av sådana planer. Eftersom det finns ett starkt biologiskt samspel mellan torsken och pelagiska bestånd kan torskbeståndets storlek påverka storleken på bestånden av sill/strömming och skarpsill, och vice versa. Dessutom har medlemsstater och intressenter uttryckt sitt stöd för utarbetande och genomförande av förvaltningsplaner för de viktigaste bestånden i Östersjön.

(7)

Den fleråriga plan som upprättas genom denna förordning (nedan kallad planen) bör, i enlighet med artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013, grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning och innehålla övergripande mål och kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande och skyddsåtgärder.

(8)

Det är lämpligt att fastställa en fiskeriplan för flera arter som tar hänsyn till dynamiken mellan bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill, och även till bifångstarter i fisket efter dessa bestånd, dvs. Östersjöbestånden av rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar.

(9)

Planens syfte bör vara att bidra till att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens mål och att framför allt nå och upprätthålla MSY för de berörda bestånden.

(10)

Dessutom, eftersom det genom artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 infördes en landningsskyldighet för alla fångster av arter som omfattas av fångstbegränsningar, bör planen också bidra till genomförandet av landningsskyldigheten för torsk, sill/strömming, skarpsill och rödspätta.

(11)

I enlighet med ekosystemansatsen och som tillägg till den fiskerirelaterade deskriptorn i direktiv 2008/56/EG är även deskriptorerna 1, 4 och 6 relevanta för fiskeriförvaltningen.

(12)

Enligt artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheter fastställas i enlighet med de mål som fastställs i de fleråriga planerna.

(13)

Det är lämpligt att fastställa ett mål för fiskeridödlighet (F) som motsvarar målet att uppnå och upprätthålla MSY som intervall av värden som gör det möjligt att uppnå maximal hållbar avkastning (FMSY). Dessa intervall, som bygger på vetenskaplig rådgivning, behövs för att skapa flexibilitet så att utveckling i vetenskaplig rådgivning kan beaktas, bidra till genomförandet av landningsskyldigheten och ta hänsyn till särdragen inom blandfisket. FMSY-intervallen har beräknats av Ices på grundval av ett antal överväganden. Intervallen syftar till att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY. Det finns ett tak för den övre gränsen, vilket innebär att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa (Blim) är högst 5 %. Denna övre gräns är även förenlig med Ices så kallade advice rule, som anger att när lekbeståndets biomassa är under referenspunkten för miniminivån för lekbeståndets biomassa (MSY Btrigger), ska F minskas till ett värde som inte överstiger en övre gräns som motsvarar FMSY-värdet multiplicerat med lekbeståndets biomassa det år för vilket den totala tillåtna fångstmängden sätts, delat med MSY Btrigger. Ices använder dessa överväganden och advice rule när den tillhandahåller vetenskaplig rådgivning om fiskeridödlighet och fångstmöjligheter.

(14)

För syftet att fastställa fiskemöjligheter bör det finnas en övre tröskel för FMSY-intervall vid normal användning och, under förutsättning att det berörda beståndet anses vara i gott skick (över MSY Btrigger), en övre gräns för vissa fall. Det bör endast vara möjligt att fastställa fiskemöjligheterna till denna övre gräns om det, på grundval av vetenskaplig rådgivning eller bevis, är nödvändigt för att vid blandfiske nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 eller för att undvika att beståndet tar skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller för att begränsa de årliga variationerna i fiskemöjligheterna. Vid tillämpning av den övre gränsen måste man komma ihåg de mål som fastställs i förordning (EU) nr 1380/2013, om att MSY under alla omständigheter ska uppnås senast 2020.

(15)

För de bestånd där de finns tillgängliga, och i syfte att tillämpa skyddsåtgärder, måste det införas referenspunkter för bevarande, vilka uttrycks som MSY Btrigger och Blim. Lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas om beståndets storlek sjunker under dessa kritiska nivåer för lekbeståndets biomassa.

(16)

Skyddsåtgärder bör inkludera minskning av fiskemöjligheterna och specifika bevarandeåtgärder när vetenskaplig rådgivning visar att ett bestånd är hotat. Dessa åtgärder bör kompletteras med alla andra lämpliga åtgärder.

(17)

För bestånd där referenspunkter inte finns tillgängliga bör försiktighetsansatsen tillämpas.

(18)

När kommissionen lägger fram ett förslag till ändring av bilagorna till den här förordningen, är det viktigt att Europaparlamentet och rådet strävar efter att säkerställa att dessa åtgärder antas skyndsamt.

(19)

För bestånd som fångas som bifångst bör, om vetenskaplig rådgivning om miniminivån för lekbeståndets biomassa saknas, särskilda bevarandeåtgärder antas när vetenskaplig rådgivning visar att korrigerande åtgärder är nödvändiga.

(20)

För att genomföra den landningsskyldighet som införs genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör planen föreskriva om ytterligare förvaltningsåtgärder. Sådana åtgärder bör fastställas genom delegerade akter.

(21)

Planen bör också föreskriva vissa kompletterande tekniska åtgärder som ska antas genom delegerade akter för att bidra till uppnåendet av planens mål, särskilt när det gäller skydd av lekfisk och ungfisk eller för att förbättra selektiviteten.

(22)

För att möjliggöra en lämplig och proportionell anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och för att säkerställa flexibilitet och möjliggöra utveckling av vissa åtgärder, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för att komplettera denna förordning i fråga om korrigerande åtgärder för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar, genomförandet av landningsskyldigheten samt tekniska åtgärder. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (7). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(23)

Tidsfristen för inlämning av gemensamma rekommendationer från de berörda medlemsstaterna bör fastställas, i enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013.

(24)

För att säkerställa överensstämmelse med de åtgärder som fastställs i den här förordningen bör särskilda kontrollåtgärder antas för att komplettera dem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (8).

(25)

Eftersom Östersjön är ett relativt litet fiskeområde där främst mindre fartyg gör kortare fiskeresor bör den förhandsanmälan som krävs enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009 utvidgas till att omfatta alla fiskefartyg med en total längd på åtta meter eller mer. Förhandsanmälan bör göras minst en timme före beräknad ankomsttid till hamn. Med tanke på den begränsade påverkan fiskeresor som berör mycket små mängder fisk har på bestånden i fråga, och den administrativa bördan i samband med sådana förhandsanmälningar, är det lämpligt att som tröskelvärde för sådana förhandsanmälningar fastställa att fartygen ska ha minst 300 kg torsk eller två ton av pelagiska arter ombord.

(26)

På motsvarande sätt bör användningen av fiskeloggbok såsom föreskrivs i artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009 utvidgas till att gälla fiskefartyg med en total längd på åtta meter eller mer.

(27)

Det är även lämpligt, när det gäller fiskefartyg som landar sina fångster osorterade, att anpassa toleransmarginalen för uppskattade mängder som registrerats i fiskeloggboken av de kvantiteter som finns ombord.

(28)

Det bör fastställas tröskelvärden för fångster av torsk, sill/strömming och skarpsill, över vilka ett fiskefartyg är skyldigt att landa i en utsedd hamn eller på en plats nära land, i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1224/2009. Dessutom bör medlemsstaterna, när de utser dessa hamnar eller platser nära land, tillämpa kriterierna i artikel 43.5 i den förordningen på ett sådant sätt att en effektiv kontroll av landningar av de bestånd som omfattas av den här förordningen säkerställs.

(29)

I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör bestämmelser antas för en återkommande bedömning från kommissionens sida av denna plans ändamålsenlighet och effektivitet. En sådan bedömning bör följa efter och baseras på en utvärdering av referensvärdena för de berörda bestånden utförd av Ices.

(30)

För att skapa rättslig säkerhet är det lämpligt att klargöra att åtgärder för tillfälligt upphörande som antas för att uppnå målen med denna plan, kan vara berättigade till stöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (9).

(31)

Mot bakgrund av de åtgärder som antas genom den här förordningen bör rådets förordning (EG) nr 2187/2005 (10) ändras. Det är nödvändigt att upprätthålla de områdesbegränsningar för fisket som infördes genom förordning (EG) nr 1098/2007 för att kunna skydda lekfisk och ungfisk. Det är även nödvändigt att förtydliga förhållandet mellan denna plan och förordning (EG) nr 2187/2005 när det gäller tekniska åtgärder, samt att etablera lämpliga förfaranden för att anta tekniska åtgärder inom ramen för de fleråriga planerna. Dessutom bör de särskilda reglerna om redskap ombord på fartyg för vilka torsk är målart tas bort.

(32)

Förordning (EG) nr 1098/2007 bör upphävas.

(33)

Tillämpningen av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1396/2014 (11) påverkas inte till följd av att planen antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Genom denna förordning upprättas en flerårig plan (nedan kallad planen) för följande bestånd (nedan kallade de berörda bestånden) i unionens vatten i Östersjön och för det fiske som nyttjar de berörda bestånden:

a)

Torsk (Gadus morhua) i Ices-delområdena 22–24 (torsk i västra Östersjön).

b)

Torsk (Gadus morhua) i Ices-delområdena 25–32 (torsk i östra Östersjön).

c)

Sill/strömming (Clupea harengus) i Ices-delområdena 25, 26, 27, 28.2, 29 och 32 (sill/strömming i centrala Östersjön).

d)

Sill/strömming (Clupea harengus) i Ices-delområde 28.1 (sill/strömming i Rigabukten).

e)

Sill/strömming (Clupea harengus) i Ices-delområde 30 (sill/strömming i Bottenhavet).

f)

Sill/strömming (Clupea harengus) i Ices-delområde 31 (sill/strömming i Bottenviken).

g)

Sill/strömming (Clupea harengus) i Ices-delområdena 22–24 (sill/strömming i västra Östersjön).

h)

Skarpsill (Sprattus sprattus) i Ices-delområdena 22–32 (skarpsill i Östersjön).

2.   Denna förordning gäller också bifångster av rödspätta (Pleuronectes platessa), skrubbskädda (Platichtys flesus), piggvar (Scophthalmus maximus) och slätvar (Scophthalmus rhombus) i Ices-delområdena 22–32 som fångas vid fiske efter de berörda bestånden.

Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpningen av denna förordning gäller de definitioner som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr 1380/2013, artikel 4 i förordning (EG) nr 1224/2009 och artikel 2 i förordning (EG) nr 2187/2005. Dessutom gäller följande definitioner:

1.    pelagiska bestånd : de bestånd som anges i artikel 1 c–h i denna förordning eller en kombination av dessa.

2.    FMSY-intervall : ett värdeintervall där alla nivåer av fiskeridödlighet inom de vetenskapligt fastställda gränserna för det intervallet, i situationer med blandfiske och enligt vetenskaplig rådgivning, leder till maximal hållbar avkastning (MSY) på lång sikt vid befintliga genomsnittliga miljöförhållanden, utan att på ett betydande sätt påverka reproduktionsprocessen för de berörda bestånden.

3.    MSY Flower och MSY Fupper : det lägsta respektive det högsta gränsvärdet inom FMSY-intervallet.

4.    MSY Btrigger : den referenspunkt för lekbeståndets biomassa under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen tillåter att beståndet byggs upp över nivåer som kan ge MSY på lång sikt.

5.    berörda medlemsstater : medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse, det vill säga Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland och Sverige.

KAPITEL II

MÅL OCH UPPDRAG

Artikel 3

Övergripande mål

1.   Planen ska bidra till att uppnå de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer MSY.

2.   Planen ska bidra till att eliminera utkast, genom att i möjligaste mån undvika och minska oönskade fångster, och till genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de arter som omfattas av fångstbegräsningar och på vilka denna förordning tillämpas.

3.   Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen minimeras. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG.

Planen ska framför allt syfta till att

a)

säkerställa att de villkor som anges i deskriptor 3 i bilaga I till direktiv 2008/56/EG uppfylls, och

b)

bidra till uppfyllandet av andra relevanta deskriptorer i bilaga I till det direktivet, i proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem.

4.   Åtgärder som vidtas enligt planen ska tas i enlighet med bästa tillgängliga vetenskaplig rådgivning.

Artikel 4

Mål

1.   Målet för fiskeridödligheten ska nås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för de berörda bestånden, och det ska därefter bibehållas inom de intervall som anges i bilaga I och i enlighet med de övergripande mål som fastställs i artikel 3.1.

2.   I enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheterna fastställas i enlighet med planens syften och mål, och ska vara förenliga med de målintervall för fiskeridödlighet som anges i bilaga I, kolumn A, till den här förordningen.

3.   Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får fiskemöjligheterna fastställas på nivåer som motsvarar en lägre fiskeridödlighet än de nivåer som anges i bilaga I, kolumn A.

4.   Trots vad som sägs i punkterna 2 och 3 får fiskemöjligheterna för ett bestånd fastställas i enlighet med de intervall för fiskeridödlighet som anges i bilaga I, kolumn B, förutsatt att det berörda beståndet ligger över den referenspunkt för miniminivån för lekbeståndets biomassa som anges i bilaga II, kolumn A

a)

om det, på grundval av vetenskaplig rådgivning eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,

b)

om det, på grundval av vetenskaplig rådgivning eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att undvika att ett bestånd tar allvarlig skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller

c)

för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra.

Tillämpning av denna punkt ska förklaras med en hänvisning till ett eller flera av de villkor som anges i leden a till c i första stycket.

5.   Om vetenskaplig rådgivning visar att den nyttjandegrad som ger MSY har uppnåtts för det berörda beståndet senast 2020, får fiskemöjligheterna för detta bestånd därefter fastställas i enlighet med punkt 4.

6.   Om kommissionen, på grundval av vetenskaplig rådgivning, anser att de fiskeridödlighetsintervall som anges i bilaga I inte längre på ett korrekt sätt uttrycker planens syften, får kommissionen som en brådskande angelägenhet lämna in ett förslag om att revidera dessa intervall.

7.   Fiskemöjligheterna ska dock alltid fastställas till en nivå som säkerställer att risken för att lekbeståndets biomassa sjunker under den gränsreferenspunkt för lekbeståndets biomassa (Blim) som särskilt anges i bilaga II, kolumn B är högst 5 %.

KAPITEL III

REFERENSPUNKTER FÖR BEVARANDE

Artikel 5

Skyddsåtgärder

1.   Referenspunkterna för bevarande, uttryckta som den miniminivå och den gränsnivå för lekbeståndets biomassa som ska tillämpas för att kunna garantera fullständig reproduktionskapacitet för de berörda bestånden anges i bilaga II.

2.   När vetenskaplig rådgivning visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda bestånden ligger under den referenspunkt för miniminivån för lekbeståndets biomassa som anges i bilaga II, kolumn A, till den här förordningen ska alla lämpliga korrigerande åtgärder antas för att se till att det berörda beståndet snabbt återgår till en nivå över den nivå som kan ge MSY. I synnerhet, genom undantag från artikel 4.2 och 4.4 i den här förordningen och i enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska fiskemöjligheterna för det berörda beståndet, i syfte att nå dessa nivåer, fastställas till en nivå som ger en fiskeridödlighet under det intervall som anges i bilaga I, kolumn B, till den här förordningen, med beaktande av minskningen av det beståndets biomassa.

3.   När vetenskaplig rådgivning visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda bestånden understiger den gränsreferenspunkt för lekbeståndets biomassa som anges i bilaga II, kolumn B, till den här förordningen, ska ytterligare korrigerande åtgärder vidtas för att säkerställa en snabb återgång av det berörda beståndet till nivåer som överstiger den nivå som kan ge MSY, vilket kan, genom undantag från artikel 4.2 och 4.4 i denna förordning och i enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013, inbegripa att avbryta fisket efter det berörda beståndet och att i lämplig utsträckning minska fiskemöjligheterna.

4.   De korrigerande åtgärder som avses i denna artikel får inbegripa

a)

åtgärder som ska vidtas av kommissionen vid ett allvarligt hot mot de marina biologiska resurserna i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013,

b)

medlemsstaternas nödåtgärder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 1380/2013,

c)

åtgärder enligt artiklarna 7 och 8 i den här förordningen.

5.   Vilken av de åtgärder som avses i denna artikel som vidtas ska bestämmas utifrån art, allvarlighetsgrad, varaktighet och upprepning av den situation där lekbeståndets biomassa understiger de nivåer som avses i punkt 1.

6.   Om kommissionen, på grundval av vetenskaplig rådgivning, anser att de referenspunkter för bevarande som anges i bilaga II inte längre på ett korrekt sätt uttrycker planens syften, får kommissionen som en brådskande angelägenhet lämna in ett förslag om att revidera dessa referenspunkter för bevarande.

KAPITEL IV

SÄRSKILDA BEVARANDEÅTGÄRDER FÖR RÖDSPÄTTA, SKRUBBSKÄDDA, PIGGVAR OCH SLÄTVAR

Artikel 6

Åtgärder för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar fångad som bifångst

1.   Om vetenskaplig rådgivning visar att korrigerande åtgärder är nödvändiga för att säkerställa att Östersjöbestånden av rödspätta, skrubbskädda, piggvar eller slätvar, som fångas som bifångst vid fiske efter de berörda bestånden, förvaltas i enlighet med de övergripande målen i artikel 3 i den här förordningen, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 med avseende på

a)

fiskeredskapens egenskaper, särskilt maskstorlek, krokstorlek, redskapens utformning, garntjocklek, redskapens storlek eller användning av selektivitetsanordningar för att säkerställa eller förbättra selektiviteten,

b)

användning av fiskeredskap, särskilt nedsänkningstid och på vilket djup redskapet används, för att säkerställa eller förbättra selektiviteten,

c)

förbud mot eller begränsning av fiske i särskilda områden, i syfte att skydda lekfisk och ungfisk eller fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller att skydda icke-målarter,

d)

förbud mot eller begränsning av fiske eller användning av vissa typer av fiskeredskap under särskilda perioder, i syfte att skydda lekfisk eller fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller att skydda icke-målarter,

e)

minsta referensstorlekar för bevarande, i syfte att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer,

f)

andra egenskaper med koppling till selektivitet.

2.   De åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln ska bidra till att nå de övergripande mål som anges i artikel 3.

KAPITEL V

BESTÄMMELSER MED KOPPLING TILL LANDNINGSSKYLDIGHETEN

Artikel 7

Bestämmelser med koppling till landningsskyldigheten

1.   Kommissionen ges behörighet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 med avseende på följande åtgärder:

a)

Undantag från tillämpningen av landningsskyldigheten för arter för vilka det finns vetenskapliga belägg för en hög överlevnadsgrad, med beaktande av egenskaperna hos redskapen, fiskemetoderna och ekosystemet, i syfte att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten,

b)

undantag av mindre betydelse i syfte att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten; sådana undantag av mindre betydelse ska införas för sådana fall som avses i artikel 15.5 c i förordning (EU) nr 1380/2013 och vara förenliga med villkoren i den bestämmelsen,

c)

särskilda bestämmelser om dokumentation av fångster, särskilt i syfte att övervaka genomförandet av landningsskyldigheten, och

d)

fastställande av minsta referensstorlekar för bevarande, i syfte att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer.

2.   De åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln ska bidra till att nå de övergripande mål som anges i artikel 3.

KAPITEL VI

TEKNISKA ÅTGÄRDER

Artikel 8

Tekniska åtgärder

1.   Kommissionen ges behörighet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 med avseende på följande tekniska åtgärder:

a)

Specifikationer av fiskeredskapens egenskaper och regler för användningen av redskapen för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, minska oönskade fångster eller minimera negativa effekter på ekosystemet.

b)

Specifikationer av ändringar av fiskeredskap eller tilläggsutrustning till fiskeredskap för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, minska oönskade fångster eller minimera negativa effekter på ekosystemet.

c)

Begränsningar eller förbud av användningen av vissa fiskeredskap och av fiskeverksamhet i vissa områden eller under vissa perioder, i syfte att skydda lekfisk, fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller icke-målarter, eller för att minimera de negativa effekterna på ekosystemet.

d)

Fastställande av minsta referensstorlekar för bevarande för något av de bestånd som omfattas av denna förordning, för att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer.

2.   De åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln ska bidra till att nå de övergripande mål som anges i artikel 3.

KAPITEL VII

REGIONALISERING

Artikel 9

Regionalt samarbete

1.   Artikel 18.1–18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på de åtgärder som avses i artiklarna 6, 7 och 8 i den här förordningen.

2.   Med avseende på tillämpningen av punkt 1 i den här artikeln får de berörda medlemsstaterna lämna gemensamma rekommendationer, första gången senast den 21 juli 2017 och därefter tolv månader efter varje framläggande av utvärderingen av planen i enlighet med artikel 15. De får också lämna sådana rekommendationer när de berörda medlemsstaterna anser att så är nödvändigt, i synnerhet om det sker en plötslig förändring i situationen för något av de bestånd som omfattas av den här förordningen. Gemensamma rekommendationer avseende åtgärder som avser ett visst kalenderår ska lämnas in senast den 1 juli året innan.

3.   De befogenheter som ges i artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning ska inte påverka de befogenheter som kommissionen ges genom andra bestämmelser i unionsrätten, däribland förordning (EU) nr 1380/2013.

KAPITEL VIII

KONTROLL OCH VERKSTÄLLIGHET

Artikel 10

Förhållande till förordning (EG) nr 1224/2009

De kontrollåtgärder som föreskrivs i detta kapitel ska gälla utöver de som föreskrivs i förordning (EG) nr 1224/2009, om inte annat föreskrivs i detta kapitel.

Artikel 11

Förhandsanmälan

1.   Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska kravet på förhandsanmälan enligt den artikeln gälla för befälhavare på unionsfiskefartyg med en total längd på åtta meter eller mer som har minst 300 kg torsk eller två ton av pelagiska bestånd ombord.

2.   Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska den tid för förhandsanmälan som anges i den artikeln vara minst en timme innan fartyget beräknas anlöpa hamn. De behöriga myndigheterna i kustmedlemsstaterna får, från fall till fall, lämna tillstånd för tidigare ankomst till hamn.

Artikel 12

Loggböcker

Genom undantag från artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska befälhavarna på alla unionsfiskefartyg med en total längd på åtta meter eller mer som fiskar efter torsk föra fiskeloggbok över sina fiskeinsatser i enlighet med artikel 14 i den förordningen.

Artikel 13

Toleransmarginal i loggboken

Genom undantag från artikel 14.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska, för fångster som landas osorterade, den tillåtna toleransmarginalen för den i fiskeloggboken registrerade uppskattningen av de mängder i kilogram av fisk som finns ombord vara 10 % av den totala mängd som finns ombord.

Artikel 14

Utsedda hamnar

Det tröskelvärde som ska tillämpas på den levande vikten av arter som omfattas av planen, ovanför vilket ett fiskefartyg måste landa sina fångster i en utsedd hamn eller en plats nära land i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska vara

a)

750 kg torsk,

b)

5 ton av pelagiska bestånd.

KAPITEL IX

UPPFÖLJNING

Artikel 15

Utvärdering av planen

Senast den 21 juli 2019, och därefter vart femte år ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om planens resultat och effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på det fiske som nyttjar dessa bestånd, särskilt vad gäller uppnåendet av de övergripande mål som anges i artikel 3. Kommissionen kan rapportera tidigare, om alla berörda medlemsstater eller kommissionen själv anser att detta är nödvändigt.

KAPITEL X

FÖRFARANDEBESTÄMMELSER

Artikel 16

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6, 7 och 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 20 juli 2016. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6, 7 och 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6, 7 och 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

KAPITEL XI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden

Åtgärder för tillfälligt upphörande som antas för att uppnå planens mål ska betraktas som sådant tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som avses i artikel 33.1 a och c i förordning (EU) nr 508/2014.

Artikel 18

Ändringar av förordning (EG) nr 2187/2005

Förordning (EG) nr 2187/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 13.3 ska utgå.

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 16a

Områdesbegränsningar för fisket

1.   Det är förbjudet att bedriva någon som helst fiskeverksamhet under perioden 1 maj–31 oktober inom de områden som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande positioner enligt koordinatsystemet WGS84:

a)

Område 1:

55° 45′ N, 15° 30′ Ö

55° 45′ N, 16° 30′ Ö

55° 00′ N, 16° 30′ Ö

55° 00′ N, 16° 00′ Ö

55° 15′ N, 16° 00′ Ö

55° 15′ N, 15° 30′ Ö

55° 45′ N, 15° 30′ Ö

b)

Område 2:

55° 00′ N, 19° 14′ Ö

54° 48′ N, 19° 20′ Ö

54° 45′ N, 19° 19′ Ö

54° 45′ N, 18° 55′ Ö

55° 00′ N, 19° 14′ Ö

c)

Område 3:

56° 13′ N, 18° 27′ Ö

56° 13′ N, 19° 31′ Ö

55° 59′ N, 19° 13′ Ö

56° 03′ N, 19° 06′ Ö

56° 00′ N, 18° 51′ Ö

55° 47′ N, 18° 57′ Ö

55° 30′ N, 18° 34′ Ö

56° 13′ N, 18° 27′ Ö

2.   Genom undantag från punkt 1 ska fiske med stågarn, snärjnät och grimgarn med en maskstorlek som är minst 157 mm eller med drivlinor tillåtas. Inga andra redskap får finnas ombord.”

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 28aa

Förfarande för att anta tekniska åtgärder inom ramen för fleråriga planer

Kommissionen ges befogenhet att, i syfte att anta de akter som avses i artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 (*) och för dess giltighetstid, anta tekniska åtgärder. Sådana tekniska åtgärder ska fastställas genom delegerade akter som antas i enlighet med artikel 28b i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013, och får i tillämpliga fall avvika från följande:

a)

Specifikationer för målarter, maskstorlekar och minsta referensstorlekar för bevarande som fastställs i bilagorna II, III och IV till, och som avses i artiklarna 3, 4 och 14.1 i, denna förordning.

b)

Strukturer, egenskaper och regler för användningen av aktiva redskap som anges i artiklarna 5.2, 5.3, 5.4 och 6 i, och i bilaga II till, denna förordning.

c)

Strukturer, egenskaper och regler för användningen av passiva redskap som anges i artikel 8 i denna förordning.

d)

Förteckningen eller förteckningarna över koordinaterna för områden med förbud eller begräsningar och tillämpningsperioder för dessa, såsom anges i artiklarna 16 och 16a i denna förordning.

e)

De arter som artikel 18a.1 i denna förordning är tillämplig på, samt geografiska områden och tillämpningsperioder för begränsningar av fisket efter vissa bestånd som fastställs i den punkten, och de tekniska detaljerna för det undantag som anges i artikel 18a.2 i denna förordning.

(*)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).”"

4.

I artikel 28b.2, 28b.3 och 28b.5 ska orden ”artiklarna 14a och 28a” ersättas med orden ”artiklarna 14a, 28a och 28aa”.

Artikel 19

Upphävande av förordning (EG) nr 1098/2007

Förordning (EG) nr 1098/2007 ska upphöra att gälla. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den femte dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 6 juli 2016.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

I. KORČOK

Ordförande


(1)  EUT C 230, 14.7.2015, s. 120.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 juni 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 1 juli 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 179, 23.6.1998, s. 3.

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 (EUT L 248, 22.9.2007, s. 1).

(7)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(8)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

(10)  Rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98 (EUT L 349, 31.12.2005, s. 1).

(11)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1396/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan i Östersjön (EUT L 370, 30.12.2014, s. 40).


BILAGA I

MÅL FÖR FISKERIDÖDLIGHET

(som avses i artikel 4)

Bestånd

Intervall för mål för fiskeridödlighet som ger maximalt hållbart uttag (FMSY)

 

Kolumn A

(FMSY-intervall, för tillämpning av artikel 4.2 och 4.3)

Kolumn B

(FMSY-intervall, för tillämpning av artikel 4.4)

Torsk i västra Östersjön

0,15–0,26

0,26–0,45

Torsk i östra Östersjön

Ej fastställt

Ej fastställt

Sill/strömming i centrala Östersjön

0,16–0,22

0,22–0,28

Sill/strömming i Rigabukten

0,24–0,32

0,32–0,38

Sill/strömming i Bottenhavet

0,11–0,15

0,15–0,18

Sill/strömming i Bottenviken

Ej fastställt

Ej fastställt

Sill/strömming i västra Östersjön

0,23–0,32

0,32–0,41

Skarpsill i Östersjön

0,19–0,26

0,26–0,27


BILAGA II

REFERENSPUNKTER FÖR BEVARANDE FÖR ETT LEKBESTÅNDS BIOMASSA

(som avses i artikel 5)

Bestånd

Referenspunkter för bevarande

 

Kolumn A

Referenspunkt för miniminivån för lekbeståndets biomassa (i ton) för tillämpning av artikel 5.2 (MSY Btrigger)

Kolumn B

Gränsreferenspunkt för lekbeståndets biomassa (i ton) för tillämpning av artikel 5.3 (Blim)

Torsk i västra Östersjön

38 400

27 400

Torsk i östra Östersjön

Ej fastställd

Ej fastställd

Sill/strömming i centrala Östersjön

600 000

430 000

Sill/strömming i Rigabukten

60 000

Ej fastställd

Sill/strömming i Bottenhavet

316 000

Ej fastställd

Sill/strömming i Bottenviken

Ej fastställd

Ej fastställd

Sill/strömming i västra Östersjön

110 000

90 000

Skarpsill i Östersjön

570 000

410 000