7.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1093

av den 6 juli 2016

om godkännande av didecylmetylpoly(oxietyl)ammoniumpropionat som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 8

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över existerande verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter. I förteckningen ingår didecylmetylpoly(oxietyl)ammoniumpropionat.

(2)

Didecylmetylpoly(oxietyl)ammoniumpropionat har utvärderats i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3) för användning i produkter i produkttyp 8, träskyddsmedel, såsom den definieras i bilaga V till det direktivet och som motsvarar produkttyp 8 såsom den definieras i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Italien utsågs till utvärderande behörig myndighet och överlämnade bedömningsrapporterna tillsammans med sina rekommendationer den 20 november 2007.

(4)

Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttrande den 8 december 2015, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(5)

Enligt yttrandet kan biocidprodukter i produkttyp 8 som innehåller didecylmetylpoly(oxietyl)ammoniumpropionat förväntas uppfylla villkoren i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, förutsatt att vissa användningsvillkor uppfylls.

(6)

Didecylmetylpoly(oxietyl)ammoniumpropionat bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyp 8, förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(7)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Didecylmetylpoly(oxietyl)ammoniumpropionat godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 8, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Didecylmetylpoly(oxietyl)ammoniumpropionat

IUPAC-namn:

Alfa-[2-(didecylmetylammonio)etyl]-.omega.-hydroxipoly(oxi-1,2-etandiyl)propionat

EG-nr: Ej tillämpligt

CAS-nr: 94667-33-1

86,1 % (w/w) (torrvikt)

1 januari 2018

31 december 2027

8

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till

a)

industriella och yrkesmässiga användare,

b)

grundvatten när det gäller behandlat trä som frekvent kommer att utsättas för väderpåverkan.

3.

Med hänsyn till de risker som påvisats för ytvatten och grundvatten ska det på etiketter och, i förekommande fall, säkerhetsdatablad för godkända produkter anges att industriell eller yrkesmässig applicering ska ske inom ett inneslutet område eller på ett ogenomträngligt hårt underlag med invallning, och att nybehandlat virke efter behandlingen ska lagras under tak och/eller på ett ogenomträngligt hårt underlag, så att läckage till mark eller vatten kan förhindras, och att spillvätska från appliceringen av produkten ska samlas upp för återanvändande eller bortskaffande.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som använts för utvärderingen enligt artikel 89.1 förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.