23.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 165/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1005

av den 22 juni 2016

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller asbestfibrer (krysotil)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 68.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt post 6 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 är det förbjudet att tillverka, släppa ut på marknaden och använda asbestfibrer och sådana varor och blandningar som medvetet tillsatts sådana fibrer.

(2)

Medlemsstaterna kunde undanta utsläppande på marknaden och användning av diafragmer med innehåll av krysotilfibrer för befintliga elektrolysanläggningar. Detta inbegrep möjligheten att undanta utsläppande på marknaden av krysotilfibrer för användning vid tillverkning eller underhåll av sådana diafragmer och användning av krysotilfibrer för dessa ändamål.

(3)

Av de fem elektrolysanläggningar som enligt medlemsstaternas rapportering (2) 2011 hade beviljats undantag är endast två, i Sverige och Tyskland, fortfarande i drift.

(4)

Med anledningen av skyldigheten i stycke 1 i post 6 anmodade Europeiska kommissionen den 18 januari 2013 Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) att sammanställa bilaga XV-dokumentation i enlighet med artikel 69.1 i Reach i avsikt att förbjuda utsläppande på marknaden och användning av diafragmer som innehåller krysotil. Den 17 januari 2014 hade kemikaliemyndigheten färdigställt dokumentationen, i vilken den föreslog att den nuvarande begränsningen skulle ändras så att giltighetstiden för de undantag som medlemsstaterna beviljar för utsläppande på marknaden och användning av diafragmer som innehåller krysotil och av krysotilfibrer som endast får användas för underhåll av diafragmer, sattes till längst den 31 december 2025 och så att medlemsstaterna kunde kräva rapportering och därmed uppnå bättre kontroll och efterlevnad.

(5)

Dokumentationen blev därefter föremål för offentligt samråd och lämnades till granskning av riskbedömningskommittén (nedan kallad RAC) och kommittén för socioekonomisk analys (nedan kallad SEAC).

(6)

I RAC:s yttrande av den 26 november 2014 drogs slutsatsen att det inte föreligger någon arbetstagarexponering för krysotil i den ena anläggningen och att exponeringen i den andra begränsas av riskhanteringsåtgärder som verksamt bemästrar potentiella risker av krysotilanvändning och håller dem på en risknivå med liten anledning till oro. I yttrandet konstaterades vidare att krysotil inte släpps ut i miljön, varför hälso- och miljövinsterna av en omedelbar nedläggning av de två anläggningarna skulle bli försumbara. På grund av process- och teknikspecifika förhållanden i en av anläggningarna fanns det vidare inte några lämpliga alternativ.

(7)

För att främja målet att fasa ut användningen av krysotil i EU och för att göra tillämpningen av det nuvarande undantaget tydligare och genomsynligare tillstyrkte RAC den ändring som föreslogs i bilaga XV-dokumentationen. I yttrandet konstaterades också att åtgärder på unionsnivå är nödvändiga.

(8)

I SEAC:s yttrande av den 9 mars 2015 framhölls att i den ena anläggningen torde de asbestinnehållande cellerna avvecklas senast 2025 och i den andra hävdar företagsledningen att nu pågående provning i anläggningen på produktionsnivå av krysotilfria diafragmer kommer att leda till att krysotil ersätts helt senast 2025. SEAC konstaterade också att en omedelbar stängning av anläggningen skulle leda till kostnader i form av förlorat mervärde och förlorade arbetstillfällen samt noterade åtagandet från det företag som driver sistnämnda anläggning att upphöra med all import av krysotil senast i slutet av 2017. Med avseende på det övergripande målet att fasa ut användningen av krysotil i EU och att göra tillämpningen av det nuvarande undantaget tydligare och genomsynligare rekommenderade SEAC att giltighetstiden för de undantag som medlemsstaterna beviljar för utsläppande på marknaden och användning av diafragmer och fibrer sätts till längst slutet av 2017 och drog slutsatsen att den föreslagna ändringen av den nuvarande begränsningen, såsom ändrad av SEAC, är den lämpligaste unionsövergripande åtgärden.

(9)

I kommissionens genomförandebeslut 2013/732/EU (3) om fastställande av BAT-slutsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (4) om industriutsläpp anges att användning av asbestdiafragmer inte betraktas som den bästa tillgängliga tekniken, och därför måste tillstånd för anläggningar i EU med klor-alkaliproduktion ses över senast den 12 december 2017 så att dessa anläggningar inte längre använder asbetsdiafragmer från det datumet. I motsats till kvicksilverceller som inte anses vara bästa tillgängliga teknik under några omständigheter får medlemsstaterna dock besluta att under särskilda omständigheter och i undantagsfall tillåta användning av asbestdiafragmer i en viss installation under en väl avgränsad, längre period och på villkor som är förenliga med miljömålen i direktivet om industriutsläpp, förutsatt att villkoren och varaktigheten av sådan användning är specificerade på ett rättsligt bindande sätt.

(10)

Sedan SEAC antog sitt yttrande har det företag som driver den anläggning där fullständig ersättning är planerad till 2025 ingått ett bindande avtal med myndigheterna i den berörda medlemsstaten vilket ska garantera att diafragmer som innehåller krysotil successivt ersätts med asbestfria alternativ från 2014 och framåt med fullständig ersättning senast den 30 juni 2025. Det är därför lämpligt att giltighetstiden för det undantag som medlemsstaterna beviljar för användning av diafragmer med innehåll av krysotil och av krysotilfibrer som endast får användas för underhåll av diafragmer, sätts till längst den 30 juni 2025.

(11)

I det bindande avtalet åtog sig företaget vidare att stoppa import av krysotilfibrer och diafragmer som innehåller krysotil senast i slutet av 2017, men det bekräftade senare att importen redan har upphört eftersom det har införskaffat en tillräcklig mängd krysotilfibrer för att klara övergången till ett alternativ. Det är därför lämpligt att avsluta den möjlighet medlemsstaterna hade att tillåta utsläppande på marknaden av diafragmer som innehåller krysotil och av krysotilfibrer som endast får användas för underhåll av diafragmer.

(12)

En rapport bör lämnas till kommissionen med uppgift om mängden krysotil i de diafragmer som finns i de undantagsbeviljade anläggningarna. Unionsrätten om skydd av hälsa och säkerhet för arbetstagare stadgar redan att arbetsgivaren ska minska arbetstagarnas exponering för krysotilfibrer till ett minimum och i varje fall till en nivå under en fastställd gräns. Medlemsstaterna får ange strängare gränsvärden för sådana fibrer i luften och får kräva att de regelbundet mäts/kontrolleras. Resultaten av en sådan eventuell mätning/kontroll bör ingå i rapporten.

(13)

Forumet för informationsutbyte om verkställighet har konsulterats och man har tagit hänsyn till dess rekommendationer.

(14)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  ”Exemptions granted by EU countries and EEA-Efta States on asbestos contained in articles pursuant to Entry 6 of Annex XVII of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH).”

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2013/732/EU av den 9 december 2013 om fastställande av BAT-slutsatser för klor-alkaliproduktion, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (EUT L 332, 11.12.2013, s. 34).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).


BILAGA

Post 6 kolumn 2 punkt 1 i bilaga XVII ska ersättas med följande:

 

”1.

Det är förbjudet att tillverka, släppa ut på marknaden och använda dessa fibrer och sådana varor och blandningar som medvetet tillsatts sådana fibrer.

Om diafragmer med krysotil i elektrolysanläggningar som användes den 13 juli 2016 omfattas av ett undantag beviljat av en medlemsstat i enlighet med den version av denna punkt som var i kraft fram till den dagen ska det första stycket inte tillämpas förrän den 1 juli 2025 på användningen i de anläggningarna av sådana diafragmer eller krysotil som endast används för underhåll av sådana diafragmer, förutsatt att användningen överensstämmer med villkoren i ett tillstånd upprättat enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (*).

Senast den 31 januari varje kalenderår ska nedströmsanvändare som drar nytta av ett sådant undantag lämna en rapport med uppgift om mängden krysotil i de diafragmer som omfattas av undantaget till den medlemsstat där den relevanta elektrolysanläggningen finns. Medlemsstaten ska lämna en kopia till Europeiska kommissionen.

När en medlemsstat, i syfte att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, kräver att krysotil i luften övervakas av nedströmsanvändare ska resultaten ingå i rapporten.