24.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 167/46


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1003

av den 17 juni 2016

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för abamektin, acekvinocyl, acetamiprid, bensovindiflupyr, bromoxinil, fludioxonil, fluopikolid, fosetyl, mepikvat, prokinazid, propamokarb, prohexadion och tebukonazol i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a och 16.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för abamektin, acetamiprid, bromoxinil, fludioxonil, propamokarb, prohexadion och tebukonazol i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för acekvinocyl, fluopikolid, fosetyl, mepikvat och prokinazid i del A i bilaga III till den förordningen. När det gäller bensovindiflupyr har inga särskilda gränsvärden fastställts och ämnet har inte heller tagits upp i bilaga IV till den förordningen, så därför gäller standardvärdet 0,01 mg/kg som fastställs i artikel 18.1 b i samma förordning.

(2)

I samband med ett förfarande för godkännande av användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet abamektin på kärnfrukter, gurkväxter med ätligt skal, salladskål/kinakål, sallat och sallatväxter (kod 0251000), spenat, bönor och ärter med balja samt selleri lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena.

(3)

För acekvinocyl har en sådan ansökan lämnats in när det gäller körsbär och plommon. För acetamiprid har en sådan ansökan lämnats in när det gäller bladbildande kål. För bromoxinil har en sådan ansökan lämnats in när det gäller gräslök. För fluopikolid har en sådan ansökan lämnats in när det gäller björnbär, spenat och portlaker. För fosetyl har en sådan ansökan lämnats in när det gäller björnbär, rotselleri och fänkål. För mepikvat har en sådan ansökan lämnats in när det gäller odlade svampar. För propamokarb har en sådan ansökan lämnats in när det gäller rotselleri, portlaker, mangold/betblad, bladselleri/snittselleri och fänkål. För prokinazid har en sådan ansökan lämnats in när det gäller vinbär och krusbär. När det gäller tebukonazol har en sådan ansökan lämnats in för råg och vete.

(4)

En ansökan har lämnats in i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 för användningen av fludioxonil på ananas och prohexadion på körsbär. Sökanden hävdar att godkänd användning av ämnet på sådana grödor i Förenta staterna leder till resthalter som överskrider gränsvärdena i förordning (EG) nr 396/2005 och att högre gränsvärden krävs för att undvika handelshinder för import av dessa grödor.

(5)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades dessa ansökningar av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och i förekommande fall för djur, och lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena (2). Myndigheten sände dessa yttranden till kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.

(7)

Myndigheten fann i sitt motiverade yttrande att de inlämnade uppgifterna i fråga om användningen av abamektin på sallat och sallatväxter samt spenat inte var tillräckliga för att fastställa ett nytt gränsvärde. De befintliga gränsvärdena bör därför behållas.

(8)

När det gäller fosetyl på björnbär rekommenderar myndigheten att ett gränsvärde fastställs till 100 mg/kg. I enlighet med EU:s befintliga riktlinjer för extrapolering av gränsvärden bör detta gränsvärde fastställas även när det gäller hallon.

(9)

När det gäller mepikvat visar aktuella övervakningsuppgifter att resthalter förekommer på obehandlade odlade svampar på en nivå som är högre än bestämningsgränsen. Sådana resthalter är ett resultat av en korskontaminering med halm som lagligen behandlats med mepikvat. Myndigheten föreslog tre olika gränsvärden för dessa produkter, som ska beaktas av riskhanterarna, och som bygger på de metoder som rekommenderas av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) för fastställande av gränsvärden i kryddor respektive miljöbetingade gränsvärden (extraneous MRLs) (3). Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdet när det gäller dessa produkter fastställas i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 på den nivå som motsvarar ett 99-procentigt konfidensintervall för alla provresultat. Detta gränsvärde gäller tillfälligt till och med den 31 december 2018. Efter detta datum kommer gränsvärdet att vara 0,02* mg/kg om det inte ändras genom en förordning mot bakgrund av ny information som lämnas senast den 30 april 2018.

(10)

I fråga om alla andra användningar fann myndigheten att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärden som de sökande begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering när det gäller 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste uppgifterna om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för dessa ämnen genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla dessa ämnen eller korttidsexponeringen till följd av stor konsumtion av de berörda produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(11)

När det gäller bensovindiflupyr lämnade myndigheten in slutsatsen från en inbördes granskning av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet (4). I samband med detta rekommenderade myndigheten att det fastställs gränsvärden som tillmötesgår både representativa användningar enligt god jordbrukspraxis i unionen och begäranden om importtoleranser från Brasilien. Kommissionen har rådfrågat Europeiska unionens referenslaboratorier om lämpliga bestämningsgränser.

(12)

På grundval av Efsas motiverade yttranden och slutsats och med hänsyn till faktorerna av relevans för ärendet i fråga uppfyller de begärda ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(13)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu:

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for abamektin in various crops”, EFSA Journal, vol. 13(2015):7, artikelnr 4189 [27 s.].

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acequinocyl in cherries and plums”, EFSA Journal, vol. 13(2015):10, artikelnr 4259 [19 s.].

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in leafy brassicas”, EFSA Journal, vol. 13(2015):9, artikelnr 4229 [20 s.].

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for bromoxynil in chives”, EFSA Journal, vol. 13(2015):11, artikelnr 4311 [18 s.].

 

”Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fludioxonil in pineapples”, EFSA Journal, vol. 14(2016):1, artikelnr 4372 [19 s.].

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopicolide in blackberries, spinaches and purslanes”, EFSA Journal, vol. 13(2015):11, artikelnr 4260 [22 s.].

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl in blackberry, celeriac and Florence fennel”, EFSA Journal, vol. 13(2015):12, artikelnr 4327 [20 s.].

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi”, EFSA Journal, vol. 13(2015):11, artikelnr 4315 [25 s.].

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in currants and gooseberries”, EFSA Journal, vol. 13(2015):11, artikelnr 4280 [18 s.].

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in various crops”, EFSA Journal, vol. 13(2015):11, artikelnr 4266 [19 s.].

 

”Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for prohexadione in cherries”, EFSA Journal, vol. 13(2015):12, artikelnr 4326 [16 s.].

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in rye and wheat”, EFSA Journal, vol. 13(2015):10, artikelnr 4262 [22 s.].

(3)  FAO, 2009. ”Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues”, andra upplagan, FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 s.

(4)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzovindiflupyr”, EFSA Journal, vol. 13(2015):3, artikelnr 4043 [88 s.].


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Kolumnerna för abamektin, acetamiprid, bromoxinil, fludioxonil, prohexadion, propamokarb och tebukonazol ska ersättas med följande:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Abamektin (summan av avermektin B1a, avermektin B1b och delta-8,9-isomeren av avermektin B1a, uttryckt som avermektin B1a) (F) (R)

Acetamiprid (R)

Bromoxinil och dess salter, uttryckt som bromoxinil

Fludioxonil (F) (R)

Prohexadion (prohexadion (syra) och dess salter, uttryckt som prohexadionkalcium)

Propamokarb (summan av propamokarb och dess salter, uttryckt som propamokarb) (R)

Tebukonazol (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0110000

Citrusfrukter

0,0,5 (+)

0,9

 

10

0,01 (*)

 

 

0110010

Grapefrukter

 

 

 

 

 

 

5

0110020

Apelsiner

 

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Citroner

 

 

 

 

 

 

5

0110040

Limefrukter

 

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandariner

 

 

 

 

 

 

5

0110990

Övriga

 

 

 

 

 

 

5

0120000

Trädnötter

 

0,07

 

 

0,01 (*)

 

0,05

0120010

Mandlar

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120020

Paranötter

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120030

Cashewnötter

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120040

Kastanjer

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120050

Kokosnötter

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120060

Hasselnötter

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120070

Macadamianötter

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120080

Pekannötter

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120090

Pinjenötter

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120100

Pistaschmandlar

0,01 (*)

 

 

0,2

 

 

 

0120110

Valnötter

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120990

Övriga

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0130000

Kärnfrukter

0,03 (+)

0,8

 

5

0,1

 

 

0130010

Äpplen

 

 

 

 

 

 

0,3

0130020

Päron

 

 

 

 

 

 

0,3

0130030

Kvitten

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Mispel

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130050

Japansk mispel

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130990

Övriga

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

Stenfrukter

 

 

 

 

 

 

 

0140010

Aprikoser

0,02 (+)

0,8

 

5

0,01 (*)

 

0,6

0140020

Körsbär (söta)

0,01 (*)

1,5

 

5

0,4

 

1 (+)

0140030

Persikor

0,02 (+)

0,8

 

10

0,01 (*)

 

0,6

0140040

Plommon

0,01 (*) (+)

0,03

 

5

0,01 (*)

 

1

0140990

Övriga

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0150000

Bär och små frukter

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0151000

a)

Druvor

0,01 (*) (+)

0,5

 

 

 

 

 

0151010

Bordsdruvor

 

 

 

5

 

 

0,5

0151020

Druvor för vinframställning

 

 

 

4

 

 

1 (+)

0152000

b)

Jordgubbar

0,15 (+)

0,5

 

4 (+)

 

 

0,02 (*)

0153000

c)

Rubusfrukter

 

2

 

5

 

 

0,5

0153010

Björnbär

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

Blåhallon

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0153030

Hallon (gula och röda)

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

Övriga

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0154000

d)

Andra små frukter och bär

0,01 (*)

 

 

 

 

 

1,5

0154010

Amerikanska blåbär

 

2

 

2

 

 

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

2

 

2

 

 

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154050

Nypon

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154070

Azarolhagtorn

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154080

Fläderbär

 

2

 

0,8

 (**)

 

 

0154990

Övriga

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

0160000

Diverse frukter med

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0161000

a)

ätligt skal

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0161010

Dadlar

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161020

Fikon

 

0,03

 

 

 

 

0,02 (*)

0161030

Bordsoliver

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,05

0161040

Kumquat

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161070

Jambolanäpplen

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161990

Övriga

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0162000

b)

oätligt skal, små

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

 

15

 

 

0,02 (*)

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1

0162040

Kaktusfikon

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162050

Stjärnäpplen

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162060

Amerikansk persimon

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162990

Övriga

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,02 (*)

0163020

Bananer

0,01 (*)

0,4

 

0,01 (*)

 

 

0,05

0163030

Mango

0,01 (*)

0,01 (*)

 

2

 

 

0,1

0163040

Papaya

0,03 (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

2

0163050

Granatäpplen

0,01 (*)

0,01 (*)

 

3

 

 

0,02 (*)

0163060

Kirimoja/cherimoya

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163070

Guava

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163080

Ananas

0,01 (*)

0,01 (*)

 

7

 

 

0,02 (*)

0163090

Brödfrukter

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163100

Durian/durio

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163990

Övriga

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0211000

a)

Potatis

(+)

 

 

5

 

0,3

0,02 (*)

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0212010

Maniok/kassava

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

 

10

 

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

 

10

 

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0212990

Övriga

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rödbetor

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213020

Morötter

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213030

Rotselleri

 

 

 

0,2

 

0,09

0,5

0213040

Pepparrot

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213050

Jordärtskockor

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213060

Palsternackor

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213080

Rädisor

(+)

 

 

0,3

 

3

0,02 (*)

0213090

Haverrot

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4 (+)

0213100

Kålrötter

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213110

Rovor/majrovor

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213990

Övriga

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0220000

Lökgrönsaker

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0220010

Vitlök

(+)

0,02

0,01 (*)

0,02

 

2

0,1

0220020

Kepalök

(+)

0,02

0,01 (*)

0,5

 

2

0,1

0220030

Schalottenlök

(+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

 

2

0,05

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

(+)

0,01 (*)

0,05

5

 

30

0,6

0220990

Övriga

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0230000

Fruktgrönsaker

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0231010

Tomater

0,09 (+)

0,2

 

3

 

4

0,9

0231020

Paprikor

0,07 (+)

0,3

 

1

 

3

0,6

0231030

Auberginer/äggplantor

0,09 (+)

0,2

 

0,4

 

4

0,4 (+)

0231040

Okra/gombo

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0231990

Övriga

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,04

0,3

0,01 (*)

0,4

 

5

 

0232010

Slanggurkor

 

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Druvgurkor

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0232030

Zucchini/squash

 

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Övriga

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

 

5

 

0233010

Meloner

(+)

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Pumpor

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Vattenmeloner

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Övriga

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

Sockermajs

0,01 (*)

0,01 (*)

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0241000

a)

Blommande kål

0,01 (*)

0,4

 

 

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

0,7

 

3

0,15

0241020

Blomkål

 

 

 

0,01 (*)

 

10 (+)

0,05

0241990

Övriga

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0242000

b)

Huvudbildande kål

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Brysselkål

 

0,05

 

0,01 (*)

 

2

 

0242020

Huvudkål

 

0,7

 

2

 

0,7

 

0242990

Övriga

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

1,5

 

 

 

 

0,02 (*)

0243010

Salladskål/kinakål

0,05

 

 

10

 

20

 

0243020

Grönkål

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

20

 

0243990

Övriga

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0244000

d)

Kålrabbi

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,3

0,02 (*)

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,5

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251020

Sallat

0,09 (+)

3

 

40

 

40

 

0251030

Escarole/escarolesallat

0,1 (+)

1,5

 

15

 

20 (+)

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

0,01 (*)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

0,0,5 (+)

3

 

15

 

30

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251080

Späda bladgrödor/’baby leaf’ (inklusive Brassica-arter)

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251990

Övriga

0,01 (*)

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0252010

Spenat

 

5

 

30

 

40

 

0252020

Portlaker

 

3

 

15

 (**)

40

 

0252030

Mangold/betblad

 

3

 

15

 

30

 

0252990

Övriga

 

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0253000

c)

Vinrankeblad och liknande arter

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

10

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0255000

e)

Endivesallat

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

0,01 (*)

15

0,15

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

 

3

 

15

0,02 (*)

30 (+)

 

0256010

Körvel

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256020

Gräslök

2 (+)

 

0,08

 

 

 

2

0256030

Bladselleri/snittselleri

0,09 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256040

Persilja

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

2

0256050

Salvia

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256060

Rosmarin

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256070

Timjan

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256080

Basilika och ätliga blommor

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256090

Lagerblad

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256100

Dragon

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256990

Övriga

0,02 (*)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0260000

Baljväxter, färska

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0260010

Bönor (med balja)

0,03

0,15

 

1

 

0,1

2 (+)

0260020

Bönor (utan balja)

0,01 (*)

0,3

 

0,4

 

0,01 (*)

2 (+)

0260030

Ärter (med balja)

0,03

0,4

 

1

 

0,01 (*)

2 (+)

0260040

Ärter (utan balja)

0,01 (*)

0,3

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260050

Linser

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260990

Övriga

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270000

Stjälkgrönsaker

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0270010

Sparris

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270020

Kardoner

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

0,05

1,5

 

1,5

 

0,01 (*)

0,5 (+)

0270040

Fänkål

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270050

Kronärtskockor

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0270060

Purjolök

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

20

0,6

0270070

Rabarber

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270080

Bambuskott

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270090

Palmhjärtan

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270990

Övriga

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0280010

Odlade svampar

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Vilda svampar

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mossor och lavar

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0300010

Bönor

 

0,07

 

0,5

 

 

0,3

0300020

Linser

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300030

Ärter

 

0,07

 

0,4

 

 

0,2

0300040

Lupiner

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300990

Övriga

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0401000

Oljeväxtfröer

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Linfrö

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,6

0401020

Jordnötter

 

0,01 (*)

 

 

0,9

 

0,15

0401030

Vallmofrö

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,2

0401040

Sesamfrö

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401050

Solrosfrö

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401060

Rapsfrö

 

0,2

 

 

0,01 (*)

 

0,5

0401070

Sojabönor

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,15

0401080

Senapsfrö

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,3

0401090

Bomullsfrö

 

0,7

 

 

0,01 (*)

 

2

0401100

Pumpafrö

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401110

Safflorfrö

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401120

Gurkörtsfrö

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401130

Oljedådrafrö

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,3

0401140

Hampfrö

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401150

Ricinfrö

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401990

Övriga

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0402000

Oljeväxtfrukter

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Oljepalmkärnor

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402030

Oljepalmfrukter

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402040

Kapok

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402990

Övriga

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0500000

SPANNMÅL

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0500010

Korn

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500030

Majs

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500040

Hirs/vanlig hirs

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500050

Havre

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500060

Ris

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

1 (+)

0500070

Råg

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

0,3

0500080

Durra/sorgum

 

0,01 (*)

0,05

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500090

Vete

 

0,03

0,05

 

0,1

 

0,3

0500990

Övriga

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0610000

Te

 

 

 

0,05 (*)

 

 

0,05 (*)

0620000

Kaffebönor

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,1

0630000

Örtteer från

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0631000

a)

blommor

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0631010

Kamomill

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631020

Rosellhibiskus

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631030

Ros

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631990

Övriga

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632000

b)

blad och örter

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0632010

Jordgubbe

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632030

Mate/maté

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632990

Övriga

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633000

c)

rötter

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

 

 

1

 (**)

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

4

 (**)

 

 

0633990

Övriga

 

 

 

1

 (**)

 

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0640000

Kakaobönor

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0650000

Johannesbröd

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0700000

HUMLE

0,1

0,05 (*)

0,05 (*) (+)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

40 (+)

0800000

KRYDDOR

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810000

Frökryddor

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

1,5 (+)

0810010

Anis/anisfrö

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810020

Svartkummin

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810050

Spiskummin

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810060

Dill

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810070

Fänkål

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810080

Bockhornsklöver

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810090

Muskot

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810990

Övriga

 

 

 

 

 (**)

 

 

0820000

Fruktkryddor

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

 

0820010

Kryddpeppar

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820020

Sichuanpeppar

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820030

Kummin

 

 

 

 

 (**)

 

1,5 (+)

0820040

Kardemumma

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820050

Enbär

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820070

Vanilj

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820080

Tamarind

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820990

Övriga

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0830000

Barkkryddor

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 (**)

 

 

0830990

Övriga

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840010

Lakritsrot

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Ingefära

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Gurkmeja

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Pepparrot

(+)

(+)

(+)

(+)

 (**)

(+)

(+)

0840990

Övriga

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

Kryddnejlika

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850990

Övriga

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

Saffran

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860990

Övriga

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

Muskotblomma

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870990

Övriga

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0900010

Sockerbetsrötter

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900020

Sockerrör

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900030

Rotcikoria

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900990

Övriga

 

 

 

 

 (**)

 

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

(+)

 

 

 

 

 

1010000

Vävnad från

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1011000

a)

svin

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011020

Fettvävnad

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011030

Lever

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1 (+)

0,2

1011040

Njure

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,02 (+)

0,2

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,02 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1

0,2

1011990

Övriga

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1012000

b)

nötkreatur

 

 

 

(+)

 

 

 

1012010

Muskel

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012020

Fettvävnad

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012030

Lever

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1012040

Njure

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1012990

Övriga

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1013000

c)

får

 

 

 

(+)

 

 

 

1013010

Muskel

0,02

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013020

Fettvävnad

0,05

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013030

Lever

0,0,5

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1013040

Njure

0,02

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,05

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1013990

Övriga

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1014000

d)

get

 

 

 

(+)

 

 

 

1014010

Muskel

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014020

Fettvävnad

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014030

Lever

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1014040

Njure

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1014990

Övriga

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1015000

e)

hästdjur

 

 

 

 

 (**)

 

 

1015010

Muskel

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015020

Fettvävnad

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015030

Lever

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1015040

Njure

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1015990

Övriga

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1016000

f)

fjäderfä

0,01 (*)

 

0,05 (*)

 

 

 

0,1 (*)

1016010

Muskel

 

0,02 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (+)

 

1016020

Fettvävnad

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (+)

 

1016030

Lever

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05 (+)

 

1016040

Njure

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05

 

1016990

Övriga

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

 

 

 

 

 (**)

 

 

1017010

Muskel

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017020

Fettvävnad

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017030

Lever

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1017040

Njure

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1017990

Övriga

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1020000

Mjölk

0,01 (*)

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (+)

0,02 (*)

1020010

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Get

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Häst

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Fågelägg

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (+)

0,1 (*)

1030010

Höns

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Anka

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030030

Gås

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030040

Vaktel

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030990

Övriga

 

 

 

 

 (**)

 

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

1050000

Amfibier och reptiler

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

b)

Följande kolumn för bensovindiflupyr ska läggas till:

”Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (2)

Benzovindiflupyr

(1)

(2)

(3)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE; ORECHY

0,01  (***)

0110000

Citrusové plody

 

0110010

grapefruity

 

0110020

pomaranče

 

0110030

citróny

 

0110040

limety

 

0110050

mandarínky

 

0110990

iné

 

0120000

Orechy stromové

 

0120010

mandle

 

0120020

para orechy

 

0120030

kešu orechy

 

0120040

gaštany jedlé

 

0120050

kokosové orechy

 

0120060

lieskovce

 

0120070

makadamové orechy

 

0120080

pekanové orechy

 

0120090

píniové oriešky

 

0120100

pistáciové orechy

 

0120110

vlašské orechy

 

0120990

iné

 

0130000

Jadrové ovocie

 

0130010

jablká

 

0130020

hrušky

 

0130030

dule

 

0130040

mišpule

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

0130990

iné

 

0140000

Kôstkové ovocie

 

0140010

marhule

 

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

0140030

broskyne

 

0140040

slivky

 

0140990

iné

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

0151000

a)

hrozno

 

0151010

stolové hrozno

 

0151020

muštové hrozno

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0153010

ostružiny

 

0153020

ostružina ožinová

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

0153990

iné

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0154010

čučoriedky

 

0154020

brusnice

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

0154050

šípky

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

0154080

plody bazy čiernej

 

0154990

iné

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

0161010

datle

 

0161020

figy

 

0161030

stolové olivy

 

0161040

kumkváty

 

0161050

karambola

 

0161060

ebenovník rajčiakový

 

0161070

klinčekovec jambolanový

 

0161990

iné

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

0162020

dvojslivka – liči

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

0162050

zlatolist jablkový

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

0162990

iné

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

0163010

avokáda

 

0163020

banány

 

0163030

mangá

 

0163040

papáje

 

0163050

granátové jablká

 

0163060

cherimoya

 

0163070

guavy

 

0163080

ananásy

 

0163090

plody chlebovníka

 

0163100

duriany

 

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

0163990

iné