1.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/35


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/865

av den 31 maj 2016

om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2015/2384 på import av viss aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av något modifierad aluminiumfolie från Folkrepubliken Kina och om registrering av sådan import

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artiklarna 13.3 och 14.5,

efter att ha underrättat medlemsstaterna, och

av följande skäl:

A.   BEGÄRAN

(1)

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har tagit emot en begäran enligt artiklarna 13.3 och 14.5 i grundförordningen om undersökning av ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts på import av viss aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina) genom import av viss något modifierad aluminiumfolie från Kina, och om registrering av sådan import.

(2)

Begäran ingavs den 18 april 2015. Sökanden har begärt att få vara anonym och vederbörligen motiverat det i sin begäran. Kommissionen anser att det finns tillräckliga skäl att bevilja konfidentiell behandling av sökandens identitet.

B.   PRODUKT

(3)

Den produkt som berörs av det eventuella kringgåendet är aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,008 mm och högst 0,018 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, i rullar med en bredd av högst 650 mm och en vikt över 10 kg med ursprung i Kina och som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19 (Taric-nummer 7607111910) (nedan kallad den berörda produkten). Detta är den produkt som gällande bestämmelser är tillämpliga på.

(4)

De produkter som är föremål för undersökningen om eventuellt kringgående har samma egenskaper som den berörda produkten som definieras i föregående skäl. De kan dock glödgas eller inte och presenteras även vid import som

aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,007 mm och mindre än 0,008 mm, oberoende av bredden på rullarna, eller

aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,008 mm och högst 0,018 mm, och på rullar med en bredd som överstiger 650 mm, eller

aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,018 mm och mindre än 0,021 mm, oberoende av bredden på rullarna, eller

aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,021 mm och högst 0,045 mm, när den presenteras i minst två lager, oberoende av bredden på rullarna.

(5)

De första tre produkter som beskrivs ovan klassificeras för närvarande enligt samma KN-nummer som den berörda produkten, men enligt andra Taric-nummer (7607111930, 7607111940 och 7607111950).

(6)

Den sista klassificeras enligt ett annat KN-nummer än den berörda produkten (dvs. KN-nummer ex 7607 11 90) och Taric-nummer 7607119045 och 7607119080.

(7)

Samtliga ovan beskrivna produkter (nedan kallade de undersökta produkterna) har också sitt ursprung i Kina.

C.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(8)

De åtgärder som för närvarande är i kraft och som eventuellt kringgås är de antidumpningsåtgärder som infördes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2384 (2) (nedan kallad de befintliga åtgärderna).

D.   GRUNDER

(9)

Begäran innehåller tillräcklig prima facie-bevisning för att antidumpningsåtgärderna beträffande import av den berörda produkten kringgås genom bruk, processer eller bearbetning för vilka det inte finns annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering än införandet av antidumpningstullen.

(10)

Följande prima facie-bevisning har lämnats:

(11)

På grundval av kinesisk exportstatistik och Eurostats importstatistik har sökanden fastställt importutvecklingen för var och en av de något modifierade produkterna som är föremål för undersökning under en period som inleddes 2008 och som avslutades 2015. Genom att jämföra utvecklingen av importen av den berörda produkten med importen av de undersökta något modifierade produkterna, kunde den sökande visa att importen ökar kraftigt av de undersökta något modifierade produkterna, samtidigt som importen av den berörda produkten minskar. Den sökande kunde framför allt visa att importvolymerna för de undersökta något modifierade produkterna ligger på ungefär samma nivå som för den berörda produkten innan de ursprungliga antidumpningsåtgärderna antogs genom rådets förordning (EG) nr 925/2009 (3). Den sökande kunde alltså påvisa en förändring i handelsmönstret.

(12)

I fråga om varje kringgående, har sökanden dessutom lämnat detaljerade upplysningar om den utbredda förekomsten av kringgående och att det inte finns någon annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering för sådant kringgående än införandet av tullen.

(13)

På grundval av tillgänglig information har sökanden visat att exportpriserna för de något modifierade produkterna med ursprung i Kina som är föremål för undersökningen, inom ramen för varje kringgående, kraftigt underskred unionsindustrins priser. Importen av den undersöka något modifierade produkten med ursprung i Kina undergräver följaktligen de positiva verkningarna av antidumpningsåtgärderna när det gäller priser och kvantiteter.

(14)

På grundval av de uppgifter som sökanden rimligen kunde ha tillgång till, har denne slutligen fastställt beräkningar av dumpningsmarginalen som visar att de något modifierade produkterna som är föremål för undersökningen, inom ramen för varje kringgående, kommer in på unionsmarknaden till dumpade priser.

E.   FÖRFARANDE

(15)

Mot bakgrund av ovanstående har kommissionen dragit slutsatsen att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en undersökning inleds enligt artikel 13.3 i grundförordningen och att importen av den undersökta produkten registreras enligt artikel 14.5 i grundförordningen.

a)   Frågeformulär

(16)

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till kända exportörer/tillverkare och kända intresseorganisationer för exportörer/tillverkare i Kina, till kända importörer och kända intresseorganisationer för importörer i unionen samt till myndigheterna i Kina. Uppgifter kan vid behov även inhämtas från unionsindustrin.

(17)

Alla berörda parter bör under alla omständigheter kontakta kommissionen, dock senast inom den tidsfrist som anges i artikel 3 i denna förordning, för att begära ett frågeformulär inom den tidsfrist som anges i artikel 3.1, då tidsfristen i artikel 3.2 gäller alla berörda parter.

(18)

Myndigheterna i Kina kommer att underrättas om att undersökningen inleds.

b)   Insamling av uppgifter och utfrågningar

(19)

Alla berörda parter uppmanas att skriftligen lämna sina synpunkter och lägga fram bevisning till stöd för dessa. Kommissionen kan dessutom höra berörda parter om de lämnar in en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

c)   Befrielse från registrering av import eller från åtgärder

(20)

Enligt artikel 13.4 i grundförordningen får import av de undersökta produkterna befrias från registrering eller från åtgärder om importen inte utgör något kringgående.

(21)

Eftersom det eventuella kringgåendet kan äga rum utanför unionen, kan enligt artikel 13.4 i grundförordningen befrielse från registrering eller åtgärder beviljas tillverkare av de undersökta produkterna i Folkrepubliken Kina som dels kan visa att de inte är närstående (4) någon tillverkare som omfattas av åtgärderna (5), dels konstaterats inte kringgå åtgärderna enligt definitionen i artikel 13.1 och 13.2 i grundförordningen. Tillverkare som vill beviljas befrielse bör lämna in en väl underbyggd ansökan inom den tidsfrist som anges i artikel 3.3 i denna förordning.

F.   REGISTRERING

(22)

Om undersökningen visar att kringgående sker, ska importen av de undersökta produkterna bli föremål för registrering enligt artikel 14.5 i grundförordningen, så att antidumpningstullar kan tas ut till ett lämpligt belopp från och med den dag som registreringen av sådan import infördes.

G.   TIDSFRISTER

(23)

Enligt god förvaltningssed bör det fastställas tidsfrister inom vilka

berörda parter kan ge sig till känna för kommissionen, lämna skriftliga synpunkter och besvara frågeformulären eller lämna andra uppgifter som bör beaktas vid undersökningen,

tillverkare i Folkrepubliken Kina kan ansöka om befrielse från registrering av import eller från åtgärder, och

berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen.

(24)

Det bör noteras att de flesta av de förfaranderelaterade rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom de tidsfrister som anges i artikel 3 i denna förordning.

H.   BRISTANDE SAMARBETE

(25)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(26)

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, ska dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas.

(27)

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet bli mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

(28)

Underlåtenhet att lämna uppgifter i elektronisk form ska inte anses utgöra bristande samarbete, under förutsättning att den berörda parten kan visa att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna uppgifter på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

I.   TIDSPLAN FÖR UNDERSÖKNINGEN

(29)

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 13.3 i grundförordningen att slutföras inom nio månader från den dag då denna förordning träder i kraft.

J.   BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

(30)

Alla personuppgifter som samlas in inom ramen för denna undersökning kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (6).

K.   FÖRHÖRSOMBUD

(31)

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) för handelspolitiska förfaranden ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar frågor om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och begäranden från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna får möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

(32)

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. Förhörsombudet kommer också att se till att parterna får möjlighet att bli hörda vid en utfrågning så att olika synpunkter och motargument kan framföras.

(33)

Närmare information och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En undersökning ska inledas i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1225/2009 i syfte att fastställa huruvida import till unionen av

aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,007 mm och mindre än 0,008 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, på rullar, med en vikt över 10 kg, oberoende av bredden, glödgad eller inte, eller

aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,008 mm och högst 0,018 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, på rullar, med en vikt över 10 kg och med en bredd över 650 mm, glödgad eller inte, eller

aluminiumfolie med en tjocklek av över 0,018 mm och mindre än 0,021 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, på rullar, med en vikt över 10 kg, oberoende av bredden, glödgad eller inte, eller

aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,021 mm och högst 0,045 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, på rullar, med en vikt över 10 kg, oberoende av bredden, glödgad eller inte, när den presenteras i minst två lager,

med ursprung i Folkrepubliken Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19 (Taric-nummer 7607111930, 7607111940 och 7607111950) och ex 7607 11 90 (Taric-nummer 7607119045 och 7607119080), kringgår de åtgärder som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2015/2384.

Artikel 2

I enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i förordning (EG) nr 1225/2009 ska tullmyndigheterna vidta lämpliga åtgärder för att registrera den import till unionen som anges i artikel 1 i den här förordningen.

Registreringen ska upphöra nio månader efter det att den här förordningen träder i kraft.

Kommissionen får genom en förordning anmoda tullmyndigheterna att upphöra med registreringen av import till unionen av produkter som framställts av tillverkare som har ansökt om befrielse från registrering och befunnits uppfylla kraven för att beviljas sådan befrielse.

Artikel 3

1.   Frågeformulär ska begäras från kommissionen inom 15 dagar från den dag då denna förordning träder i kraft.

2.   För att de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter, besvarade frågeformulär eller övriga uppgifter inom 37 dagar räknat från den dag då denna förordning träder i kraft.

3.   Tillverkare i Folkrepubliken Kina som ansöker om befrielse från registrering av import eller från åtgärder ska lämna in en väl underbyggd ansökan inom samma tidsfrist på 37 dagar.

4.   Berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 37 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

5.   Uppgifter som lämnas in till kommissionen avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter kommissionen att a) använda dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och att b) lämna dessa uppgifter och/eller dessa data till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt till försvar.

6.   Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna som är konfidentiella ska vara märkta ”Limited” (7).

7.   Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Limited” ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningen ska vara tillräckligt detaljerad för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte också lämnar en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa i begärt format och av begärd kvalitet kan de konfidentiella uppgifterna komma att lämnas utan beaktande.

8.   Alla inlagor och framställningar från berörda parter, även skannade fullmakter och intyganden, ska skickas med e-post, men omfångsrika svar ska lämnas in på cd-rom eller dvd personligen eller skickas som rekommenderat brev. Genom att använda e-post godkänner de berörda parterna de bestämmelser som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” som finns på webbplatsen för Generaldirektoratet för handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. De berörda parterna måste ange namn, adress, telefonnummer och en giltig e-postadress och de bör se till att den tillhandahållna e-postadressen är en fungerande officiell e-postadress som används i tjänsten och som kontrolleras dagligen. När kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via e-post.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-post: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2384 av den 17 december 2015 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på viss aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina och om avslutande av förfarandet beträffande import av viss aluminiumfolie med ursprung i Brasilien till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 332, 18.12.2015, s. 63).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 925/2009 av den 24 september 2009 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av viss aluminiumfolie med ursprung i Armenien, Brasilien och Folkrepubliken Kina (EUT L 262, 6.10.2009, s. 1).

(4)  I enlighet med artikel 127 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558) ska två personer anses vara närstående om ett av följande villkor är uppfyllt: a) De är befattningshavare eller styrelseledamöter i den andra personens företag. b) De är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet. c) De är arbetsgivare och anställd. d) En tredje part äger, kontrollerar eller innehar direkt eller indirekt minst 5 % av utestående röstberättigande aktier eller andelar hos båda personerna. e) En av dem kontrollerar direkt eller indirekt den andra. f) Båda två kontrolleras direkt eller indirekt av en tredje person. g) Tillsammans kontrollerar de direkt eller indirekt en tredje person. h) De är medlemmar av samma familj. I enlighet med artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1) avses med ”person” en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person.

(5)  Även om tillverkare, i den betydelse som nämns ovan, är närstående till företag som omfattas av de gällande åtgärderna på import med ursprung i Folkrepubliken Kina, kan befrielse emellertid ändå komma att beviljas, om det inte finns några belägg för att förhållandet till de företag som omfattas av de ursprungliga åtgärderna ingicks eller används i syfte att kringgå de ursprungliga åtgärderna.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  Ett dokument märkt ”Limited” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).