24.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/115


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/795

av den 11 april 2016

om ändring av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 43.3 i fördraget ska rådet på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande av stöd.

(2)

I artiklarna 5 och 6 i rådets förordning (EU) nr 1370/2013 (1) fastställs beloppet för unionsstöd för det program för frukt och grönsaker i skolan och det skolmjölksprogram som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (2), vissa regler för stödets omfattning och tilldelning till medlemsstaterna vad gäller programmet för frukt och grönsaker i skolan och fastställs den maximala kvantitet produkter som berättigar till stöd vad gäller skolmjölksprogrammet.

(3)

I del II avdelning I kapitel II avsnitt 1 i förordning (EU) nr 1308/2013, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/791 (3), fastställs en ny gemensam ram för unionsstöd för utdelningen av frukt och grönsaker, bearbetad frukt och bearbetade grönsaker, färska bananprodukter (nedan kallad frukt och grönsaker i skolan) samt mjölk och mjölkprodukter (nedan kallad skolmjölk) till barn vid utbildningsanstalter (nedan kallat skolprogrammet).

(4)

I förordning (EU) nr 1308/2013 föreskrivs unionsstöd för kompletterande utbildningsåtgärder till stöd för utdelningen av frukt och grönsaker i skolan och skolmjölk samt unionsstöd för vissa kostnader som hänger samman med den utdelningen. För att säkerställa en sund budgetförvaltning bör det fastställas en högsta nivå av unionsstöd för finansieringen av dessa kompletterande utbildningsåtgärder och av dessa med utdelningen sammanhängande kostnader.

(5)

I förordning (EU) nr 1308/2013 föreskrivs unionsstöd för utdelning av konsumtionsmjölk, inbegripet laktosfria varianter till barn vid utbildningsanstalter, och tillåts medlemsstaterna att vidta åtgärder för utdelning av vissa andra mjölkprodukter än sådan konsumtionsmjölk samt av sådana produkter som förtecknas i bilaga V i den förordningen. Även om förordning (EU) nr 1308/2013 inte föreskriver maximibelopp för unionsstöd för jordbruksprodukter begränsar den unionsstödet till andelen mjölk i icke-jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga V till den förordningen. För att det stödet ska fungera korrekt och för att säkerställa flexibilitet vid förvaltningen av skolprogrammet bör det fastställas ett högsta belopp för unionsstödet för denna andel mjölk.

(6)

I förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs det totala årliga belopp unionsstöd som tilldelas hela unionen per år samt objektiva kriterier för fördelningen av detta totala belopp mellan medlemsstaterna. Det bör därför fastställas en årlig preliminär tilldelning för varje medlemsstat. För att medlemsstater med begränsad demografisk storlek ska kunna genomföra ett kostnadseffektivt program, bör det fastställas ett lägsta belopp unionsstöd som medlemsstaterna har rätt till. Eftersom Kroatien anslöt sig till unionen den 1 juli 2013, bör kriteriet tidigare användning av unionsstöd till utdelning av mjölk och mjölkprodukter till barn inte gälla för landet förrän den 1 augusti 2023.

(7)

För att säkerställa en effektiv och riktad användning av unionens medel bör det föreskrivas en omfördelning, inom de gränser som fastställs i förordning (EU) nr 1308/2013, till andra medlemstater av antingen hela eller delar av den preliminära tilldelning som medlemsstaterna inte har ansökt om, utan att man överskrider det årliga totala maximibelopp för unionsstöd som fastställs i förordning (EU) nr 1308/2013.

(8)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på fastställandet av den högsta nivån av unionsstöd per kategori av därmed sammanhängande kostnader, fastställandet efter en sexårig övergångsperiod av preliminär tilldelning av unionsstöd till varje medlemsstat, fastställandet när så är nödvändigt och efter en utvärdering av en ny preliminär tilldelning, de åtgärder som krävs för omfördelningen av preliminär tilldelning mellan medlemsstaterna samt fastställandet av den definitiva tilldelningen för varje medlemsstat. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (4).

(9)

Förordning (EU) nr 1370/2013 bör därför ändras i enlighet med detta. För att ta hänsyn till läsårets periodicitet bör de nya reglerna tillämpas från och med den 1 augusti 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 1370/2013

Förordning (EU) nr 1370/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artiklarna 5 och 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Stöd till utdelning av frukt och grönsaker i skolan samt av skolmjölk, kompletterande utbildningsåtgärder samt därmed sammanhängande kostnader

1.   Unionsstödet för finansiering av de kompletterande utbildningsåtgärder som avses i artikel 23.1 b i förordning (EU) nr 1308/2013 ska inte överstiga 15 % av medlemsstaternas årliga definitiva tilldelning som avses i punkt 6 i den här artikeln.

2.   Unionsstödet för de därmed sammanhängande kostnader som avses i artikel 23.1 c i förordning (EU) nr 1308/2013 ska totalt inte överstiga 10 % av medlemsstaternas årliga definitiva tilldelning som avses i punkt 6 i den här artikeln.

Kommissionen ska anta genomförandeakter genom vilka den högsta nivån av unionsstöd per kategori av sådana kostnader fastställs i procent av medlemsstaternas årliga definitiva tilldelning eller i procent av kostnaderna för de berörda produkterna.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i denna förordning.

3.   Unionsstödet för andelen mjölk i de produkter som avses i artikel 23.5 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska inte överstiga 27 EUR per 100 kilo.

4.   Det stöd som avses i artikel 23.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska tilldelas varje medlemsstat i enlighet med denna punkt och med beaktande av de kriterier som fastställs i artikel 23a.2 första stycket i förordning (EU) nr 1308/2013.

Från och med den 1 augusti 2017 till och med den 31 juli 2023 ska den preliminära tilldelningen av det stöd som avses i artikel 23a.1 a respektive b andra stycket i förordning (EU) nr 1308/2013 för varje medlemsstat vara den som anges i bilaga I. Artikel 23a.2 första stycket c i förordning (EU) nr 1308/2013 ska inte gälla för Kroatien under denna period.

Från och med den 1 augusti 2023 ska kommissionen anta genomförandeakter genom vilka den preliminära tilldelningen till varje medlemsstat av det stöd som avses i artikel 23a.1 andra stycket a och b i förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs på grundval av de kriterier som avses i första stycket i artikel 23a.2 i den förordningen. Varje medlemsstat ska emellertid erhålla minst 290 000 EUR i unionsstöd för utdelning av frukt och grönsaker i skolan samt minst 193 000 EUR i unionsstöd för utdelning av skolmjölk i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Kommissionen ska därefter minst vart tredje år utvärdera huruvida den preliminära tilldelningen fortfarande överensstämmer med de kriterier som fastställs i artikel 23a.2 i förordning (EU) nr 1308/2013. Vid behov ska kommissionen anta genomförandeakter genom vilka en ny preliminär tilldelning fastställs.

De genomförandeakter som avses i denna punkt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i den här förordningen.

5.   Om en medlemsstat inte har lämnat in en ansökan om unionsstöd för ett visst år, i enlighet med artikel 23a.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 eller endast har begärt en del av sin preliminära tilldelning som avses i punkt 4 i den här artikeln, ska kommissionen omfördela den preliminära tilldelningen eller den ej begärda delen av denna till de medlemsstater som har meddelat kommissionen att de vill använda mer än sin preliminära tilldelning.

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta de åtgärder som krävs för en sådan omfördelning, vilken ska bygga på det kriterium som avses i artikel 23a.2 första stycket a i förordning (EU) nr 1308/2013 och begränsas alltefter hur mycket den berörda medlemsstaten har använt av den definitiva tilldelning av unionsstöd som avses i punkt 6 i den här artikeln för det läsår som avslutades före den årliga ansökan om unionsstöd.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i denna förordning.

6.   Efter medlemsstaternas ansökningar som inlämnats i enlighet med artikel 23a.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska kommissionen varje år anta genomförandeakter genom vilka den definitiva tilldelningen av stöd till frukt och grönsaker i skolan samt till skolmjölk till de deltagande medlemsstaterna fastställs inom de gränser som anges i artikel 23a.1 i förordning (EU) nr 1308/2013, med beaktande av de överföringar som avses i artikel 23a.4 i den förordningen.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i denna förordning.”

2.

Följande bilaga ska införas:

”BILAGA I

Preliminär tilldelning

för perioden 1 augusti 2017–31 juli 2023

(som avses i artikel 5.4 andra stycket)

Medlemsstat

Preliminär tilldelning för frukt och grönsaker i skolan

Preliminär tilldelning för skolmjölk

Belgien

3 367 930

1 650 729

Bulgarien

2 093 779

1 020 451

Tjeckien

3 123 230

1 600 707

Danmark

1 807 661

1 460 645

Tyskland

19 696 932

9 404 154

Estland

439 163

700 309

Irland

1 757 779

900 398

Grekland

3 218 885

1 550 685

Spanien

12 932 647

6 302 784

Frankrike

22 488 086

12 625 577

Kroatien

1 360 232

800 354

Italien

16 711 302

8 003 535

Cypern

290 000

500 221

Lettland

633 672

700 309

Litauen

900 888

1 032 456

Luxemburg

290 000

193 000

Ungern

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Nederländerna

5 431 641

2 401 061

Österrike

2 238 064

1 100 486

Polen

11 639 985

10 204 507

Portugal

3 283 397

2 220 981

Rumänien

6 866 848

10 399 594

Slovenien

554 020

320 141

Slovakien

1 708 720

900 398

Finland

1 599 047

3 824 689

Sverige

2 854 972

8 427 723

Förenade kungariket

19 391 534

9 804 331

Summa

150 000 000

100 000 000 ”

3.

Bilagan ska betecknas ”Bilaga II”.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 11 april 2016.

På rådets vägnar

M.H.P. VAN DAM

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (EUT L 346, 20.12.2013, s. 12).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/791 av den 11 maj 2016 om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).