23.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/2


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

( Europeiska unionens officiella tidning L 119 av den 4 maj 2016 )

1.

Sidan 4, skäl 22

I stället för:

”(22)

All behandling av personuppgifter som sker inom ramen för arbetet på personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdens verksamhetsställen […]”

ska det stå:

”(22)

All behandling av personuppgifter inom ramen för den verksamhet som bedrivs på personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdens verksamhetsställen […]”.

2.

Sidan 6, skäl 31 första meningen

I stället för:

”(31)

Offentliga myndigheter som för sin myndighetsutövning mottar personuppgifter i enlighet med en rättslig förpliktelse, […] i enlighet med unionsrätten eller medlemstaternas nationella rätt.”

ska det stå:

”(31)

Offentliga myndigheter som i sitt offentliga uppdrag mottar personuppgifter i enlighet med en rättslig förpliktelse, […] i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt.”

3.

Sidorna 6–7, skäl 36 första meningen

I stället för:

”(36)

[…], såvida inte beslut om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter […]”

ska det stå:

”(36)

[…], såvida inte beslut om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter […]”.

4.

Sidorna 9–10, skäl 50 sista meningen

I stället för:

”(50)

[…] särskilt de registrerades rimliga förväntningar till följd av förhållandet till den personuppgiftsansvarige i fråga om den art, den planerade ytterligare behandlingens konsekvenser för de registrerade samt förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder för både den ursprungliga och den planerade ytterligare behandlingen.”

ska det stå:

”(50)

[…] särskilt de registrerades rimliga förväntningar till följd av förhållandet till den personuppgiftsansvarige när det gäller den fortsatta behandlingen, personuppgifternas art, konsekvenserna för de registrerade av den planerade fortsatta behandlingen samt förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder för både den ursprungliga och den planerade ytterligare behandlingen.”

5.

Sidan 10, skäl 51

I stället för:

”(51)

Personuppgifter som till sin natur är särskilt känsliga med hänsyn till grundläggande rättigheterna och friheter […]”

ska det stå:

”(51)

Personuppgifter som till sin natur är särskilt känsliga med hänsyn till grundläggande rättigheter och friheter […]”.

6.

Sidan 12, skäl 63 tredje meningen

I stället för:

”(63)

[…] Alla registrerade bör därför ha rätt att få kännedom och underrättelse om framför allt orsaken till att personuppgifterna behandlas, […]”

ska det stå:

”(63)

[…] Alla registrerade bör därför ha rätt att få kännedom och underrättelse om framför allt för vilka ändamål personuppgifterna behandlas, […]”.

7.

Sidan 14, skäl 71, sista meningen på första stycket och första meningen på andra stycket

I stället för:

”(71)

[…] Sådana åtgärder bör inte gälla barn.

I syfte att sörja för rättvis och transparent behandling med avseende på den registrerade, med beaktande av omständigheterna och det sammanhang i vilket personuppgifterna behandlas, bör den personuppgiftsansvarige använda adekvata matematiska eller statistiska förfaranden för profilering, genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder som framför allt säkerställer att faktorer som kan medföra felaktigheter i personuppgifter korrigeras och att risken för fel minimeras samt säkra personuppgifterna på sådant sätt att man beaktar potentiella risker för den registrerades intressen och rättigheter och förhindrar bland annat diskriminerande effekter för fysiska personer, på grund av ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller övertygelse, medlemskap i fackföreningar, genetisk status eller hälsostatus eller sexuell läggning, eller som leder till åtgärder som får sådana effekter.”

ska det stå:

”(71)

[…] Sådana åtgärder bör inte gälla barn.

I syfte att sörja för rättvis och öppen behandling med avseende på den registrerade, med beaktande av omständigheterna och det sammanhang i vilket personuppgifterna behandlas, bör den personuppgiftsansvarige använda adekvata matematiska eller statistiska förfaranden för profilering, genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder som framför allt säkerställer att faktorer som kan medföra felaktigheter i personuppgifter korrigeras och att risken för fel minimeras samt säkra personuppgifterna på sådant sätt att man beaktar potentiella risker för den registrerades intressen och rättigheter samt förhindra bland annat diskriminerande effekter för fysiska personer, på grund av ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller övertygelse, medlemskap i fackföreningar, genetisk status eller hälsostatus eller sexuell läggning, eller behandling som leder till åtgärder som får sådana effekter.”

8.

Sidan 15, skäl 75

I stället för:

”(75)

[…] om genetiska uppgifter, uppgifter om hälsa eller sexualliv eller fällande domar i brottmål samt överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder behandlas, […]”

ska det stå:

”(75)

[…] om genetiska uppgifter, uppgifter om hälsa eller sexualliv eller fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder behandlas, […]”.

9.

Sidorna 15–16, skäl 80 första meningen

I stället för:

”(80)

[…] eller behandling av personuppgifter om fällande domar i brottmål samt överträdelser och det är osannolikt att […]”

ska det stå:

”(80)

[…] eller behandling av personuppgifter om fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott och det är osannolikt att […]”.

10.

Sidan 16, skäl 84 första meningen

I stället för:

”(84)

[…] en konsekvensbedömning utförs avseende datasskydd för att bedöma framför allt riskens ursprung, art, särdrag och allvar.”

ska det stå:

”(84)

[…] en konsekvensbedömning utförs avseende dataskydd för att bedöma framför allt riskens ursprung, art, särdrag och allvar.”

11.

Sidan 17, skäl 90

I stället för:

”(90)

[…] bedöma den höga riskens specifika sannolikhetsgrad och allvar samt dess ursprung. Konsekvensbedömningen bör främst […]”

ska det stå:

”(90)

[…] bedöma den höga riskens specifika sannolikhetsgrad och allvar. Konsekvensbedömningen bör främst […]”.

12.

Sidan 18, skäl 91 andra meningen

I stället för:

”(91)

[…] särskilda kategorier av personuppgifter, biometriska uppgifter eller uppgifter om fällande domar i brottmål samt överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder. Likaså krävs […]”

ska det stå:

”(91)

[…] särskilda kategorier av personuppgifter, biometriska uppgifter eller uppgifter om fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder. Likaså krävs […]”.

13.

Sidan 18, skäl 97 första meningen

I stället för:

”(97)

[…] och uppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser, bör en person med sakkunskap i fråga om dataskyddslagstiftning och -förfaranden […]”

ska det stå:

”(97)

[…] och uppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott, bör en person med sakkunskap i fråga om dataskyddslagstiftning och -förfaranden […]”.

14.

Sidan 26, skäl 143 andra stycket första meningen

I stället för:

”Om talan avslås eller avvisas av en tillsynsmyndighet, […]”

ska det stå:

”Om ett klagomål avslås eller avvisas av en tillsynsmyndighet, […]”.

15.

Sidan 27, skäl 145

I stället för:

”(145)

[…] eller personuppgiftsbiträdet är etablerad eller där den registrerade är bosatt, såvida inte den personuppgiftsansvarige är en myndighet i en medlemsstat som agerar inom ramen för sin myndighetsutövning.”

ska det stå:

”(145)

[…] eller personuppgiftsbiträdet har ett verksamhetsställe eller där den registrerade är bosatt, såvida inte den personuppgiftsansvarige är en myndighet i en medlemsstat som agerar inom ramen för sina offentliga befogenheter.”

16.

Sidan 29, skäl 155

I stället för:

”(155)

En medlemsstatsnationella rätt eller kollektivavtal, […], planering och organisering av arbetet samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, […]”

ska det stå:

”(155)

En medlemsstats nationella rätt eller kollektivavtal, […], planering och organisering av arbetet, jämställdhet och mångfald i arbetslivet samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, […]”.

17.

Sidan 30, skäl 162 sista meningen

I stället för:

”(162)

[…] till stöd för åtgärder eller beslut som avser en särskild fysiskperson.”

ska det stå:

”(162)

[…] till stöd för åtgärder eller beslut som avser en särskild fysisk person.”

18.

Sidan 32, artikel 3.1

I stället för:

”1.   Denna förordning ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter inom ramen för den verksamhet som bedrivs av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som är etablerad i unionen, oavsett om behandlingen utförs i unionen eller inte.”

ska det stå:

”1.   Denna förordning ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter inom ramen för den verksamhet som bedrivs på personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdens verksamhetsställen inom unionen, oavsett om behandlingen utförs i unionen eller inte.”

19.

Sidan 33, artikel 4.1

I stället för:

”1.   personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbarfysisk person […]”

ska det stå:

”1.   personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person […]”.

20.

Sidan 35, artikel 5.1 led d

I stället för:

”d)

De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).”

ska det stå:

”d)

De ska vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (riktighet).”

21.

Sidan 37, artikel 6.4 led c

I stället för:

”c)

[…] om fällande domar i brottmål och överträdelser behandlas i enlighet med artikel 10.”

ska det stå:

”c)

[…] om fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott behandlas i enlighet med artikel 10.”

22.

Sidan 39, artikel 9.2 led j

I stället för:

”j)

[…], vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet […]”

ska det stå:

”j)

[…], vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenlig med det väsentliga innehållet […]”.

23.

Sidan 39, artikel 10

I stället för:

”Artikel 10

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av myndighet eller då behandling är […]”

ska det stå:

”Artikel 10

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av en myndighet eller då behandling är […]”.

24.

Sidan 41, artikel 13.2, inledningen

I stället för:

”2.   […] för att säkerställa rättvis och transparent behandling:”

ska det stå:

”2.   […] för att säkerställa rättvis och öppen behandling:”.

25.

Sidan 42, artikel 14.2, inledningen

I stället för:

”2.   […] för att säkerställa rättvis och transparent behandling när det gäller den registrerade:”

ska det stå:

”2.   […] för att säkerställa rättvis och öppen behandling när det gäller den registrerade:”.

26.

Sidan 44, artikel 18.1 led a

I stället för:

”a)

Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.”

ska det stå:

”a)

Den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är riktiga.”

27.

Sidan 45, artikel 20.2

I stället för:

”2   Vid utövandet av sin rätt […]”

ska det stå:

”2.   Vid utövandet av sin rätt […]”.

28.

Sidan 45, artikel 21.1 andra meningen

I stället för:

”1.   […] Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen […]”

ska det stå:

”1.   […] Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen […]”.

29.

Sidan 48, artikel 27.2 led a

I stället för:

”a)

[…], eller behandling av personuppgifter avseende fällande domar i brottmål samt överträdelser, som avses i artikel 10, […]”

ska det stå:

”a)

[…], eller behandling av personuppgifter avseende fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott, som avses i artikel 10, […]”.

30.

Sidan 51, artikel 30.5

I stället för:

”5.   […] om fällande domar i brottmål samt överträdelser som avses i artikel 10.”

ska det stå:

”5.   […] om fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott, som avses i artikel 10.”

31.

Sidan 53, artikel 34.3 led a

I stället för:

”a)

Den personuppgiftsansvarige har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder och dessa åtgärder tillämpats på de personuppgifter som […]”

ska det stå:

”a)

Den personuppgiftsansvarige har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder och dessa åtgärder har tillämpats på de personuppgifter som […]”.

32.

Sidan 53, artikel 34.4

I stället för:

”4.   […] en hög risk, kräva att personuppgiftsbiträdet gör det eller får besluta att något av de villkor som avses i punkt 3 uppfylls.”

ska det stå:

”4.   […] en hög risk, kräva att den personuppgiftsansvarige gör det eller får besluta att något av de villkor som avses i punkt 3 uppfylls.”

33.

Sidan 53, artikel 35.3 led b

I stället för:

”b)

[…] som rör fällande domar i brottmål och överträdelser som avses i artikel 10.”

ska det stå:

”b)

[…] som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott, som avses i artikel 10.”

34.

Sidan 55, artikel 37.1 led c

I stället för:

”c)

den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 9 och personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser, som avses i artikel 10.”

ska det stå:

”c)

den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 9 eller personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott, som avses i artikel 10.”

35.

Sidan 55, artikel 37.2

I stället för:

”2.   En koncern får utnämna ett enda dataskyddsombud om det på varje etableringsort är lätt att nå ett dataskyddsombud.”

ska det stå:

”2.   En koncern får utnämna ett enda dataskyddsombud om det på varje verksamhetsställe är lätt att nå ett dataskyddsombud.”

36.

Sidan 56, artikel 38.3

I stället för:

”3.   Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att uppgiftskyddsombudet inte tar emot […]”

ska det stå:

”3.   Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att dataskyddsombudet inte tar emot […]”.

37.

Sidan 57, artikel 40.5, andra meningen

I stället för:

”5.   […] överensstämmer med denna förordning och ska godkänna ett det utkastet till kod, ändring eller utökning om den finner att tillräckliga garantier tillhandahålls.”

ska det stå:

”5.   […] överensstämmer med denna förordning och ska godkänna utkastet till kod, ändring eller utökning om den finner att tillräckliga garantier tillhandahålls.”

38.

Sidan 58, artikel 41.3

I stället för:

”3.   Den behöriga tillsynsmyndigheten ska inlämna utkastet till kriterier för ackreditering av ett organ som avses i punkt 1 i den här artikeln till styrelsen i enlighet med den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.”

ska det stå:

”3.   Den behöriga tillsynsmyndigheten ska inlämna utkastet till krav för ackreditering av ett organ som avses i punkt 1 i den här artikeln till styrelsen i enlighet med den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.”

39.

Sidan 58, artikel 41.5

I stället för:

”5.   Den behöriga tillsynsmyndigheten ska återkalla ackrediteringen av ett organ som avses i punkt 1 om villkoren för ackrediteringen inte, eller inte längre, uppfylls eller om åtgärder som vidtagits av organet strider mot denna förordning.”

ska det stå:

”5.   Den behöriga tillsynsmyndigheten ska återkalla ackrediteringen av ett organ som avses i punkt 1 om kraven för ackrediteringen inte, eller inte längre, uppfylls eller om åtgärder som vidtagits av organet strider mot denna förordning.”

40.

Sidan 59, artikel 42.7

I stället för:

”7.   Certifiering ska utfärdas till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde för en period på högst tre år och får förnyas på samma villkor under förutsättning att kraven fortsätter att vara uppfyllda. Certifiering ska, i tillämpliga fall, återkallas av de certifieringsorgan som avses i artikel 43 eller av den behöriga tillsynsmyndigheten om kraven för certifieringen inte eller inte längre uppfylls.”

ska det stå:

”7.   Certifiering ska utfärdas till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde för en period på högst tre år och får förnyas på samma villkor under förutsättning att de relevanta kriterierna fortsätter att vara uppfyllda. Certifiering ska, i tillämpliga fall, återkallas av de certifieringsorgan som avses i artikel 43 eller av den behöriga tillsynsmyndigheten om kriterierna för certifieringen inte eller inte längre uppfylls.”

41.

Sidan 59, artikel 43.1, sista meningen

I stället för:

”1.   […] Medlemsstat ska säkerställa att dessa certifieringsorgan är ackrediterade av en av eller båda följande:”

ska det stå:

”1.   […] Medlemsstaterna ska säkerställa att dessa certifieringsorgan är ackrediterade av en av eller båda följande:”.

42.

Sidan 60, artikel 43.3, första meningen

I stället för:

”3.   Ackrediteringen av certifieringsorgan som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska ske på grundval av kriterier som godkänts av den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55 eller 56, eller av styrelsen enligt artikel 63.”

ska det stå:

”3.   Ackrediteringen av certifieringsorgan som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska ske på grundval av krav som godkänts av den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55 eller 56, eller av styrelsen enligt artikel 63.”

43.

Sidan 60, artikel 43.6

I stället för:

”6.   De krav som avses i punkt 3 i den här artikeln och de kriterier som avses i artikel 42.5 ska offentliggöras av tillsynsmyndigheten i ett lättillgängligt format. Tillsynsmyndigheterna ska också översända dessa krav och kriterier till styrelsen. Styrelsen ska samla alla certifieringsmekanismer och sigill för dataskydd i ett register och offentliggöra dem på lämpligt sätt.”

ska det stå:

”6.   De krav som avses i punkt 3 i den här artikeln och de kriterier som avses i artikel 42.5 ska offentliggöras av tillsynsmyndigheten i ett lättillgängligt format. Tillsynsmyndigheterna ska också översända dessa krav och kriterier till styrelsen.”

44.

Sidan 62, artikel 46.2, inledningen

I stället för:

”2.   Lämpliga skyddsåtgärder enligt punkt 1 får, utan att det krävs särskilt tillstånd från en övervakningsmyndighet, ta formen av”

ska det stå:

”2.   Lämpliga skyddsåtgärder enligt punkt 1 får, utan att det krävs särskilt tillstånd från en tillsynsmyndighet, ta formen av”.

45.

Sidan 64, artikel 49.1 andra stycket första meningen

I stället för:

”[…] äga rum endast omöverföringen inte är repetitiv, […]”

ska det stå:

”[…] äga rum endast om överföringen inte är repetitiv, […]”.

46.

Sidan 65, artikel 49.3

I stället för:

”3.   […] som vidtas av offentliga myndigheter som ett led i myndighetsutövning.”

ska det stå:

”3.   […] som vidtas av offentliga myndigheter som ett led i utövandet av deras offentliga befogenheter.”

47.

Sidan 67, artikel 54.2

I stället för:

”2.   […] som de fått kunskap om under utförandet av deras uppgifter eller utövandet av deras befogenheter. Under mandatperioden […]”

ska det stå:

”2.   […] som de fått kunskap om under utförandet av sina uppgifter eller utövandet av sina befogenheter. Under mandatperioden […]”.

48.

Sidan 68, artikel 56.6

I stället för:

”6.   […] när det gäller den registreringsansvariges eller den personuppgiftsbiträdets gränsöverskridande behandling.”

ska det stå:

”6.   […] när det gäller den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets gränsöverskridande behandling.”

49.

Sidan 69, artikel 57.1, led p

I stället för:

”p)

Utarbeta och offentliggöra kriterier för ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder enligt artikel 41 och ett certifieringsorgan enligt artikel 43.”

ska det stå:

”p)

Utarbeta och offentliggöra kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder enligt artikel 41 och av ett certifieringsorgan enligt artikel 43.”

50.

Sidan 70, artikel 58.2 led d

I stället för:

”d)

Förelägga en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde att se till att behandlingen sker […],”

ska det stå:

”d)

Förelägga den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet att se till att behandlingen sker […],”.

51.

Sidan 73, artikel 62.3

I stället för:

”3.   En tillsynsmyndighet får, i enlighet med medlemsstatens nationella rätt och efter godkännande från ursprungslandets tillsynsmyndighet, tilldela befogenheter, inklusive utredningsbefogenheter, till ledamöter eller personal från ursprungslandets tillsynsmyndighet som deltar i gemensamma insatser eller, i den mån lagstiftningen i den medlemsstat som är värdland för tillsynsmyndigheten tillåter detta, medge att ursprungslandets tillsynsmyndighets ledamöter eller personal utövar utredningsbefogenheter enligt lagstiftningen i ursprungslandets tillsynsmyndighets medlemsstat. Sådana utredningsbefogenheter får endast utövas under vägledning och i närvaro av ledamöter eller personal från värdlandets tillsynsmyndighet. Ledamöter och personal från ursprungslandets tillsynsmyndighet ska omfattas av den medlemsstats nationella rätt som gäller för värdlandets tillsynsmyndighet.”

ska det stå:

”3.   En tillsynsmyndighet får, i enlighet med medlemsstatens nationella rätt och efter godkännande från den utsändande tillsynsmyndigheten, tilldela befogenheter, inklusive utredningsbefogenheter, till ledamöter eller personal från den utsändande tillsynsmyndigheten som deltar i gemensamma insatser eller, i den mån lagstiftningen i värdtillsynsmyndighetens medlemsstat tillåter detta, medge att den utsändande tillsynsmyndighetens ledamöter eller personal utövar utredningsbefogenheter enligt lagstiftningen i den utsändande tillsynsmyndighetens medlemsstat. Sådana utredningsbefogenheter får endast utövas under vägledning och i närvaro av ledamöter eller personal från värdtillsynsmyndigheten. Ledamöter och personal från den utsändande tillsynsmyndigheten ska omfattas av lagstiftningen i värdtillsynsmyndighetens medlemsstat.”

52.

Sidan 73, artikel 62.4

I stället för:

”4.   Om personal från ursprungslandets tillsynsmyndighet verkar i en annan medlemsstat […]”

ska det stå:

”4.   Om personal från en utsändande tillsynsmyndighet verkar i en annan medlemsstat […]”.

53.

Sidan 74, artikel 64.1 c

I stället för:

”c)

syftar till att godkänna kriterierna för ackreditering av ett organ enligt artikel 41.3 eller ett certifieringsorgan enligt artikel 43.3,”

ska det stå:

”c)

syftar till att godkänna kraven för ackreditering av ett organ enligt artikel 41.3 eller av ett certifieringsorgan enligt artikel 43.3 eller de kriterier för certifiering som avses i artikel 42.5,”.

54.

Sidan 74, artikel 64 punkterna 6, 7 och 8

I stället för:

”6.   Den behöriga tillsynsmyndigheten får inte anta sitt utkast till beslut enligt punkt 1 inom den period som avses i punkt 3.

7.   Den tillsynsmyndighet som avses i punkt 1 ska ta största möjliga hänsyn till styrelsens yttrande och ska, inom två veckor efter att yttrandet inkommit, i ett standardiserat elektroniskt format meddela styrelsens ordförande om huruvida den kommer att hålla fast vid eller ändra sitt utkast till beslut, och i förekommande fall översända det ändrade utkastet till beslut.

8.   Om den berörda tillsynsmyndigheten underrättar styrelsens ordförande inom den period som avses i punkt 7 i den här artikeln om att den inte avser att följa styrelsens yttrande, helt eller delvis, och tillhandahåller en relevant motivering, ska artikel 65.1 tillämpas.”

ska det stå:

”6.   Den behöriga tillsynsmyndighet som avses i punkt 1 får inte anta sitt utkast till beslut enligt punkt 1 inom den period som avses i punkt 3.

7.   Den behöriga tillsynsmyndighet som avses i punkt 1 ska ta största möjliga hänsyn till styrelsens yttrande och ska, inom två veckor efter att yttrandet inkommit, i ett standardiserat elektroniskt format meddela styrelsens ordförande om huruvida den kommer att hålla fast vid eller ändra sitt utkast till beslut, och i förekommande fall översända det ändrade utkastet till beslut.

8.   Om den behöriga tillsynsmyndighet som avses i punkt 1 underrättar styrelsens ordförande inom den period som avses i punkt 7 i denna artikel om att den inte avser att följa styrelsens yttrande, helt eller delvis, och tillhandahåller en relevant motivering, ska artikel 65.1 tillämpas.”

55.

Sidan 74, artikel 65.1 a

I stället för:

”a)

Om en berörd tillsynsmyndighet i ett fall som avses i artikel 60.4 har gjort en relevant och motiverad invändning mot ett utkast till beslut av den ansvariga myndigheten, eller om den ansvariga myndigheten har avslagit denna invändning med motiveringen att den inte var relevant eller motiverad. […]”

ska det stå:

”a)

Om en berörd tillsynsmyndighet i ett fall som avses i artikel 60.4 har gjort en relevant och motiverad invändning mot ett utkast till beslut av den ansvariga tillsynsmyndigheten och den ansvariga tillsynsmyndigheten inte har instämt i invändningen eller har avslagit denna invändning med motiveringen att den inte var relevant eller motiverad. […]”.

56.

Sidan 76, artikel 69.2

I stället för:

”2.   Utan att detta påverkar kommissionens rätt att lämna en begäran enligt artikel 70.1 b och 70.2 ska styrelsen när den fullgör sina uppgifter eller utövar sina befogenheter varken begära eller ta emot instruktioner av någon.”

ska det stå:

”2.   Utan att detta påverkar kommissionens rätt att lämna en begäran enligt artikel 70.1 och 70.2 ska styrelsen när den fullgör sina uppgifter eller utövar sina befogenheter varken begära eller ta emot instruktioner av någon.”

57.

Sidan 77, artikel 70.1 led l

I stället för:

”l)

se över den praktiska tillämpningen av de riktlinjer och rekommendationer samt den bästa praxis som avses i leden e och f,”

ska det stå:

”l)

se över den praktiska tillämpningen av riktlinjerna, rekommendationerna och bästa praxisen,”.

58.

Sidan 77, artikel 70.1 led o

I stället för:

”o)

ackreditera certifieringsorgan och utföra sin periodiska översyn i enlighet med artikel 43 och föra ett offentligt register över ackrediterade organ i enlighet med artikel 43.6 och över de ackrediterade personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdena som är etablerade i tredjeländer i enlighet med artikel 42.7,”

ska det stå:

”o)

godkänna kriterierna för certifiering i enlighet med artikel 42.5 och föra ett offentligt register över certifieringsmekanismer och sigill och märkningar för dataskydd i enlighet med artikel 42.8 och över de certifierade personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som är etablerade i tredjeländer i enlighet med artikel 42.7,”.

59.

Sidan 77, artikel 70.1 led p

I stället för:

”p)

närmare ange de krav som avses i artikel 43.3 i syfte att ackreditera certifieringsorgan enligt artikel 42,”

ska det stå:

”p)

godkänna de krav som avses i artikel 43.3 i syfte att ackreditera certifieringsorgan som avses i artikel 43,”.

60.

Sidan 80, artikel 78.2

I stället för:

”2.   […] om hur det fortskrider med det klagomål som ingetts med stöd av artikel 77 eller vilket beslut som har fattats med anledning av det.”

ska det stå:

”2.   […] om hur arbetet med det klagomål som ingetts med stöd av artikel 77 fortskrider eller om dess resultat.”

61.

Sidan 80, artikel 79.2

I stället för:

”2.   […] där den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerad. Alternativt får sådan talan väckas […] som agerar inom ramen för sin myndighetsutövning.”

ska det stå:

”2.   […] där den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har ett verksamhetsställe. Alternativt får sådan talan väckas […] som agerar inom ramen för sina offentliga befogenheter.”

62.

Sidan 81, artikel 81.2

I stället för:

”2.   […] än den där förfarandena först inleddes vilandeförklara förfarandena.”

ska det stå:

”2.   […] än den där förfarandena först inleddes vilandeförklara sina förfaranden.”