30.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/673

av den 29 april 2016

om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artiklarna 13.3, 16.1 och 16.3 a, 19.3, 20.3, 21.2, 22.1 och 38 a, och

av följande skäl:

(1)

Sjögräs och andra alger omfattas av kapitel 12 i Brysselnomenklaturen i bilaga I till EUF-fördraget. Alger är därför jordbruksprodukter i enlighet med artikel 1.2 första stycket a i förordning (EG) nr 834/2007. Eftersom andra alger inkluderar mikroalger omfattas mikroalger av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 834/2007.

(2)

Eftersom det i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (2) inte förrän nu har fastställts några närmare produktionsregler för mikroalger som används som livsmedel och det har ifrågasatts vilka produktionsregler aktörerna ska följa vid odling av mikroalger för livsmedelsändamål, finns det ett behov av att klargöra situationen och fastställa närmare produktionsregler för sådana produkter.

(3)

Produktionen av mikroalger liknar i många avseenden den för andra alger, även om den inte sker i havet. När de vidare används som foder för vattenbruksdjur omfattas mikroalger, liksom flercelliga havsalger och fytoplankton, redan av de närmare produktionsreglerna för insamling och odling av alger på grundval av artikel 6a i förordning (EG) nr 889/2008. Det är därför lämpligt att klargöra att de närmare produktionsreglerna för andra alger även bör tillämpas på produktionen av mikroalger för vidare användning som livsmedel.

(4)

De övergångsbestämmelser för användningen av icke-ekologiska yngel och förökningsmaterial från icke-ekologiska kläckerier för musslor i ekologisk produktion som föreskrivs i artikel 25e.3 och i artikel 25o.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 889/2008 löper ut den 31 december 2015, vilket innebär att efter den dagen måste alla yngel och mussellarver som används i ekologisk produktion vara ekologiska. Eftersom det inte finns ekologiska yngel och ekologiska mussellarver tillgängliga i tillräckliga mängder, bör detta datum senareläggas med ett år så att aktörerna får tid att utveckla ekologiska yngel och ekologiska mussellarver i tillräckliga mängder.

(5)

Enligt artikel 29d.4 i förordning (EG) nr 889/2008 ska kommissionen se över användningen av vissa oenologiska metoder, processer och behandlingar före den 1 augusti 2015 i syfte att fasa ut eller ytterligare begränsa dessa metoder.

(6)

Kommissionen bad expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion att bedöma inverkan av dessa oenologiska metoder, processer och behandlingar på vissa väsentliga egenskaper hos ekologiskt vin och huruvida det finns alternativa tekniker för att ersätta dem. Expertgruppen rekommenderade (3) att fortsätta tillåta deras användning i produktion av ekologiskt vin eftersom det saknas lämpliga alternativ för närvarande. Expertgruppen rekommenderade även en ny bedömning av dessa tekniker efter en viss period med samma syfte som i dag, det vill säga att fasa ut eller ytterligare begränsa dessa. Därför bör tidsfristen den 1 augusti 2015 förlängas med tre år.

(7)

De behöriga myndigheterna har möjlighet att bevilja undantag från produktionsreglerna för djur på tillfällig basis om särskilda omständigheter hindrar aktörerna från att fortsätta eller börja om med ekologisk produktion. I synnerhet vid hög dödlighet bland djuren orsakad av omständigheter som har att göra med djurens hälsa eller med katastrofer kan förnyelse eller ny sammansättning av besättningen med icke-ekologiskt uppfödda djur tillåtas när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå. Det bör klargöras att i ett sådant fall måste respektive omställningsperiod fortfarande respekteras vad gäller de icke-ekologiskt uppfödda djur som förs in i besättningen.

(8)

Eftersom möjligheterna att använda icke-ekologiska yngel i ekologisk produktion har varit små under de senaste åren, är det dessutom lämpligt att föreskriva ett liknande undantag från produktionsreglerna i fall av hög dödlighet för vattenbruksdjur.

(9)

I bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008 förtecknas de produkter som har godkänts för användning i ekologisk produktion enligt artiklarna 12.1 h och 16.1 a i förordning (EG) nr 834/2007. Dessa produkter har klassificerats och delats in i sju grupper utifrån olika kriterier, såsom användning eller ursprung. Det är lämpligt att förenkla presentationen och endast använda ursprung som kriterium för klassificeringen.

(10)

I den högra kolumnen i tabellen i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008 anges beskrivning, krav på sammansättning och villkor för användningen av de produkter som förtecknas i den bilagan, vilken innehåller mikroorganismer och ämnen. Villkoren för användning av dessa produkter i ekologisk produktion, särskilt motsvarande användningskategori (såsom medel mot insekter, kvalster eller svamp) måste dock uppfylla de villkor för användning för verksamma ämnen som anges i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4) för jordbruk i allmänhet. Om användningen är begränsad genom den förordningen för jordbruket i allmänhet är godkännandena för användning också begränsade för ekologisk produktion. Erfarenheten har också visat att villkoren för användning av de produkter som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008 ofta är desamma i ekologiskt jordbruk som i det konventionella jordbruket och att restriktionerna vad avser användningen är begränsade.

(11)

Systemet bör därför förenklas för att undvika att det i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008 förtecknas användningsområden som inte längre är godkända enligt genomförandeförordning (EU) nr 540/2011. Samtidigt bör det anges att alla användningsområden som är godkända för odling i allmänhet genom genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 automatiskt är godkända för användning i ekologisk produktion, utom där det uttryckligen anges att mer restriktiva villkor gäller för vissa användningsområden.

(12)

I enlighet med det förfarande som anges i artikel 16.3 i förordning (EG) nr 834/2007 har vissa medlemsstater lagt fram underlag för vissa ämnen för övriga medlemsstater och kommissionen för att få dem godkända och införda i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008. Underlagen har granskats av expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion och kommissionen.

(13)

Expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion har i sina rekommendationer (5) bland annat fastställt att ämnena koldioxid, kiselgur (diatoméjord), fettsyror och kaliumbikarbonat uppfyller de ekologiska målen och principerna. Dessa ämnen bör därför föras in i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008. För att anpassa namnen på verksamma ämnen med genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 är det dessutom lämpligt att ändra namnet på kaliumsalt (såpa) av fettsyror till fettsyror.

(14)

Enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (6) är allmänkemikalier ämnen som är till nytta för växtskyddet, men används inte huvudsakligen för detta ändamål. Många av dem har genom tradition använts i ekologiskt jordbruk innan de ens klassificerades som allmänkemikalier. Bland dessa finns åtskilliga livsmedel av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung. Det är lämpligt att tillåta användningen av dessa allmänkemikalier i ekologiskt jordbruk och att därför föra in dem i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008, om de uppfyller de två kriterierna att de omfattas av definitionen av ”livsmedel” i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (7) och har vegetabiliskt eller animaliskt ursprung.

(15)

I bilaga VI till förordning (EG) nr 889/2008 förtecknas de fodertillsatser som har godkänts för användning i ekologisk produktion enligt artiklarna 14.1 d och 16.1 d i förordning (EG) nr 834/2007.

(16)

Som en anpassning till beskrivningen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (8) bör presentationen i bilaga VI ändras. I synnerhet bör den vänstra kolumnen i tabellen i bilaga VI kompletteras med det specifika identifikationsnumret för tillsatserna eller de funktionella grupperna, och klassificeringen i gruppen ”tekniska tillsatser” och ”näringstillsatser” bör anpassas till klassificeringen i förordning (EG) nr 1831/2003. Namnen på de ämnen som tillhör gruppen ”zootekniska tillsatser” i avsnitt 4 i bilaga VI till förordning (EG) nr 889/2008 bör också anpassas till ordalydelsen i förordning (EG) nr 1831/2003.

(17)

I enlighet med det förfarande som anges i artikel 16.3 i förordning (EG) nr 834/2007 har vissa medlemsstater lagt fram underlag för vissa fodertillsatser för övriga medlemsstater och kommissionen för att få dem godkända och införda i bilaga VI till förordning (EG) nr 889/2008. Underlagen har granskats av expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion och kommissionen. Med stöd av expertgruppens rekommendationer vad gäller foderråvaror och fodertillsatser (9) bör användningen av följande ämnen, som expertgruppen har ansett vara förenlig med målen och principerna för ekologisk produktion, godkännas: selenberikad jäst, kopparoxiklorid (TBCC) och zinkkloridhydroxidmonohydrat (TBZC).

(18)

Mot bakgrund av de ändringar som infördes genom kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 131/2014 (10), (EU) 2015/861 (11) och (EU) 2015/1152 (12) är det nödvändigt att ersätta ämnena ”tokoferolrika extrakt av naturligt ursprung”, ”E2 Jod” och ”E3 Kobolt”, som inte längre existerar, med de nya från samma kategori. Dessutom bör vissa felaktigheter rättas vad gäller identifikationsnumren på bentonit/montmorillonit och klinoptilolit i den funktionella gruppen ”d) Bindemedel och klumpförebyggande medel”.

(19)

I bilaga VIII till förordning (EG) nr 889/2008 förtecknas vissa ämnen som har godkänts för användning i produktion av bearbetade ekologiska livsmedel, jäst och jästprodukter i enlighet med artiklarna 19.2 b och 21 i förordning (EG) nr 834/2007.

(20)

För att överensstämma med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (13) är det nödvändigt att ändra de särskilda villkor som gäller för användningen av kiseldioxid i form av gel eller kolloid (E 551) och de särskilda renhetskriterierna för bentonit. Det befintliga godkännandet för kaolin (E 559) bör återkallas eftersom användningen av den tillsatsen enligt förordning (EG) nr 1333/2008 var tillåten till och med den 31 januari 2014.

(21)

I enlighet med det förfarande som anges i artikel 21.2 i förordning (EG) nr 834/2007 har vissa medlemsstater lagt fram underlag för livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och vissa andra ämnen för övriga medlemsstater och kommissionen för att få dem godkända och införda i bilaga VIII till förordning (EG) nr 889/2008. Underlagen har granskats av expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion och kommissionen.

(22)

Med stöd av expertgruppens rekommendationer vad gäller livsmedelstillsatser (14) bör användningen av följande ämnen, som expertgruppen har ansett vara förenlig med de ekologiska målen och principerna, godkännas: bivax (E 901), karnaubavax (E 903), gellangummi (E 418) och erytritol (E 968).

(23)

Dessutom bör villkoren för användningen av följande tillsatser ändras till följd av expertgruppens rekommendation: svaveldioxid, kaliumpyrosulfit, tokoferolkoncentrat, lecitin, citronsyra, natriumcitrater, vinsyra, glycerol, natriumkarbonat, kiseldioxid i form av gel eller kolloid och natriumhydroxid. Lecitin från ekologiska råvaror finns på marknaden, men lämpliga egenskaper hos sådant lecitin behövs för de flesta användningsområden inom den ekologiska livsmedelsindustrin. Kvaliteter med lämpliga egenskaper för ekologisk livsmedelsproduktion finns för närvarande inte i tillräckliga mängder. Med beaktande av den tillfälliga bristen på de olika kvaliteterna av det ekologiska lecitin som krävs för ekologisk livsmedelsproduktion, bör det föreskrivas att det under en övergångsperiod på tre år får användas lecitin som inte härstammar från ekologiska råvaror för produktion av ekologiska livsmedel.

(24)

Med stöd av expertgruppens rekommendationer vad gäller processhjälpmedel bör ättiksyra/ättika, tiaminhydroklorid, diammoniumfosfat, natriumkarbonat och träfiber tillåtas. När det gäller natriumkarbonat, citronsyra, natriumhydroxid, vegetabiliska oljor, bentonit, bivax och karnaubavax bör de särskilda villkoren ändras.

(25)

För processhjälpmedel som används vid jästtillverkning bör det krävas att potatisstärkelse och vegetabiliska oljor används endast om de härrör från ekologisk produktion, eftersom dessa processhjälpmedel nu finns tillgängliga i ekologisk form i tillräcklig kvantitet och kvalitet.

(26)

Slutligen är det i bilagorna II, VI och VIII till förordning (EG) nr 889/2008 inte längre relevant att hänvisa till den förordning enligt vilken produkterna eller ämnena har godkänts.

(27)

Förordning (EG) nr 889/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(28)

För att ge aktörerna och kontrollmyndigheterna och kontrollorganen rimlig tid att anpassa sig till det faktum att de närmare produktionsreglerna för alger även gäller produktion av mikroalger för vidare användning som livsmedel bör ändringen av artikel 6a i förordning (EG) nr 889/2008 tillämpas från och med 12 månader efter det att den här förordningen har trätt i kraft.

(29)

För att behålla kontinuiteten i verksamheten och förlänga möjligheten att använda icke-ekologiska yngel och förökningsmaterial från icke-ekologiska kläckerier för musslor bör ändringen av artiklarna 25e.3 och 25o.1 i förordning (EG) nr 889/2008 tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2016.

(30)

För att aktörerna ska få möjlighet att anpassa sig till de ändringar som införs i fråga om vissa produkter och ämnen som används vid produktion av bearbetade ekologiska livsmedel, jäst och jästprodukter bör ändringarna av bilaga VIII till förordning (EG) nr 889/2008 tillämpas från och med sex månader efter det att den här förordningen har trätt i kraft.

(31)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 889/2008

Förordning (EG) nr 889/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6a ska ersättas med följande:

”Artikel 6a

Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs närmare produktionsregler för alger.

I detta kapitel avses med alger flercelliga havsalger, fytoplankton och mikroalger.”

2.

Artikel 25e.3 ska ersättas med följande:

”3.   Den högsta andelen icke-ekologiska vattenbruksyngel som får föras in på anläggningen ska vara 80 % senast den 31 december 2011, 50 % senast den 31 december 2014 och 0 % senast den 31 december 2016.”

3.

I artikel 25o.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Dock ska den högsta andelen förökningsmaterial från icke-ekologiska kläckerier för musslor som får föras in i de ekologiska produktionsenheterna vara 80 % senast den 31 december 2011, 50 % senast den 31 december 2014 och 0 % senast den 31 december 2016.”

4.

I artikel 29d.4 ska ”den 1 augusti 2015” ersättas med ”den 1 augusti 2018”.

5.

I artikel 47 ska första stycket ändras på följande sätt:

a)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Vid hög dödlighet bland djuren orsakad av omständigheter som har att göra med djurens hälsa eller med katastrofer: förnyelse eller ny sammansättning av besättningen med icke-ekologiskt uppfödda djur, när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå och under förutsättning att respektive omställningsperiod tillämpas för de icke-ekologiskt uppfödda djuren.”

b)

Följande led ska läggas till som led f:

”f)

Vid hög dödlighet bland vattenbruksdjuren orsakad av omständigheter som anges i artikel 57.1 a–d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (*): förnyelse eller ny sammansättning av vattenbruksbeståndet med icke-ekologiskt uppfödda vattenbruksdjur, när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå och under förutsättning att åtminstone de två sista tredjedelarna av produktionscykeln förvaltas ekologiskt.

(*)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).”"

6.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

7.

Bilaga VI ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

8.

Bilaga VIII ska ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Följande punkter i artikel 1 ska tillämpas från och med den dag som anges för dem:

a)

Punkt 1 ska tillämpas från och med den 7 maj 2017.

b)

Punkterna 2 och 3 ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

c)

Punkt 8 ska tillämpas från och med den 7 november 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Slutrapport:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Slutrapport:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1)

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29).

(9)  Slutrapport:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf

(10)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 131/2014 av den 11 februari 2014 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 601/2013 om godkännande av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat, kobolt(II)karbonathydroxid(2:3)monohydrat, kobolt(II)sulfatheptahydrat och dragerat granulat av kobolt(II)karbonathydroxid(2:3)monohydrat som fodertillsatser (EUT L 41, 12.2.2014, s. 3).

(11)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/861 av den 3 juni 2015 om godkännande av kaliumjodid, kalciumjodat (vattenfri) och dragerat granulat av kalciumjodat (vattenfri) som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 137, 4.6.2015, s. 1).

(12)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1152 av den 14 juli 2015 om godkännande av tokoferolextrakt från vegetabiliska oljor, tokoferolrika extrakt från vegetabiliska oljor (delta-rika) och alfa-tokoferol som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 187, 15.7.2015, s. 5).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).

(14)  Slutrapporter:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf


BILAGA I

”BILAGA II

Bekämpningsmedel – produkter enligt artikel 5.1

Alla ämnen som förtecknas i denna bilaga måste åtminstone uppfylla de villkor för användning som anges i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1). Mer restriktiva villkor för användning för ekologisk produktion anges i andra spalten i varje tabell.

1.   Ämnen med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Azadiraktin utvunnet ur Azadirachta indica (nimträd)

 

Allmänkemikalier

Endast de allmänkemikalier i den mening som avses i artikel 23.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (2) som omfattas av definitionen av livsmedel i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (3) och som är av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung.

Ämnena får inte användas som växtbekämpningsmedel, utan endast för bekämpning av skadedjur och sjukdomar.

Bivax

Endast som sårbalsam/sårskydd.

Hydrolyserade proteiner utom gelatin

 

Laminarin

Kelp ska antingen odlas ekologiskt i enlighet med artikel 6d eller skördas på ett hållbart sätt i enlighet med artikel 6c.

Feromoner

Endast i fällor och dispensrar.

Vegetabiliska oljor

Alla användningsområden godkända, utom växtbekämpningsmedel.

Pyretriner utvunna ur Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Pyretroider (endast deltametrin eller lambdacyhalotrin)

Endast i fällor med särskilda lockämnen. Endast mot Bactrocera oleae och Ceratitis capitata Wied.

Kvassia utvunnet ur Quassia amara

Endast som insektsmedel, repellent.

Repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fårtalg

Endast på de ej ätbara delarna av grödan, och om grödan inte äts av får eller get.

2.   Mikroorganismer eller ämnen som produceras av mikroorganismer

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Mikroorganismer

Härrör inte från genetiskt modifierade organismer.

Spinosad

 

3.   Andra ämnen än de som anges i avsnitten 1 och 2

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Aluminiumsilikat (kaolin)

 

Kalciumhydroxid

Vid användning som svampmedel, endast i fruktträd, även i plantskolor, för att bekämpa Nectria galligena.

Koldioxid

 

Kopparföreningar i form av kopparhydroxid, kopparoxiklorid, kopparoxid, bordeauxvätska och tribasiskt kopparsulfat

Högst 6 kg koppar per hektar och år.

För fleråriga grödor får medlemsstaterna, genom undantag från föregående stycke, föreskriva att gränsvärdet på 6 kg koppar får överskridas under ett visst år, under förutsättning att den genomsnittliga mängd som faktiskt har använts under en femårsperiod som inbegriper det året och de fyra föregående åren inte överstiger 6 kg.

Etylen

 

Fettsyror

Alla användningsområden godkända, utom växtbekämpningsmedel.

Järnfosfat (järn(III)ortofosfat)

Preparat som ska spridas i ett ytskikt mellan odlade växter.”

Kiselgur (diatoméjord)

 

Svavelkalk (kalciumpolysulfid)

 

Paraffinolja

 

Kaliumkvävekarbonat (kaliumbikarbonat)

 

Kvartssand

 

Svavel

 


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).


BILAGA II

”BILAGA VI

Fodertillsatser som används i djurfoder i den mening som avses i artikel 22 g, 24.2 och 25m.2

Fodertillsatser som förtecknas i denna bilaga måste ha godkänts enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (1).

1.   TEKNISKA TILLSATSER

a)   Konserveringsmedel

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

E 200

Sorbinsyra

 

 

E 236

Myrsyra

 

 

E 237

Natriumformiat

 

 

E 260

Ättiksyra

 

 

E 270

Mjölksyra

 

 

E 280

Propionsyra

 

 

E 330

Citronsyra

 

b)   Antioxidationsmedel

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

1b306.i

Tokoferolextrakt från vegetabiliska oljor

 

 

1b306.ii

Tokoferolrika extrakt från vegetabiliska oljor (deltarika)

 

c)   Emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel och geleringsmedel

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

E 322

Lecitin

Endast när det härrör från ekologiska råvaror.

Bara för användning som foder till djur i vattenbruk.

d)   Bindemedel och klumpförebyggande medel

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

E 535

Natriumferrocyanid

Högsta halt: 20 mg/kg NaCl (beräknat som ferrocyanidjon).

 

E 551b

Silikagel

 

 

E 551c

Kiselgur (diatoméjord, renad)

 

 

1m558i

Bentonit

 

 

E 559

Kaolinleror, utan asbest

 

 

E 560

Naturliga blandningar av stearit och klorit

 

 

E 561

Vermiculit

 

 

E 562

Sepiolit

 

 

E 566

Natrolit-fonolit

 

 

1g568

Klinoptilolit av sedimentärt ursprung

 

 

E 599

Perlit

 

e)   Ensileringstillsatser

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

1k

Enzymer och mikroorganismer

För ensilage: Endast om väderförhållandena inte tillåter tillräcklig fermentering.

2.   ORGANOLEPTISKA TILLSATSER

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

2b

Aromämnen

Enbart extrakt av jordbruksprodukter.

3.   NÄRINGSTILLSATSER

a)   Vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

3a

Vitaminer och provitaminеr

Framställda av jordbruksprodukter.

För icke-idisslare och vattenbruksdjur: bara syntetiska vitaminer som är identiska med vitaminer framställda av jordbruksprodukter.

För idisslare: bara syntetiska vitaminer A, D och E som är identiska med vitaminer framställda av jordbruksprodukter, efter förhandsgodkännande från medlemsstaten, som grundas på bedömning av möjligheten för idisslare som föds upp ekologiskt att få i sig de livsnödvändiga mängderna av dessa vitaminer via sitt normala foder.

b)   Föreningar av spårelement

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

E1 Järn

Järnoxid

Ferrokarbonat

Järnsulfat, heptahydrat

Järnsulfat, monohydrat

 

 

3b201

Kaliumjodid

 

3b202

Kalciumjodat, vattenfritt

3b203

Dragerat granulat av kalciumjodat (vattenfritt)

 

3b301

Kobolt(II)acetattetrahydrat

 

3b302

Kobolt(II)karbonat

3b303

Kobolt(II)karbonathydroxid(2:3)monohydrat

3b304

Dragerat granulat av kobolt(II)karbonat

3b305

Kobolt(II)sulfatheptahydrat

 

E4 Koppar

Basiskt kopparkarbonat, monohydrat

Kopparoxid

Kopparsulfat, pentahydrat

 

3b409

Kopparoxiklorid (TBCC)

 

E5 Mangan

Manganoxid

Mangansulfat, monohydrat

Mangankarbonat

 

 

E6 Zink

Zinkoxid

Zinksulfat, monohydrat

Zinksulfat, heptahydrat

 

3b609

Zinkkloridhydroxidmonohydrat (TBZC)

 

E7 Molybden

Natriummolybdat

 

 

E8 Selen

Natriumselenit

Natriumselenat

 

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b8.13 och 3b8.17

Selenberikad inaktiverad jäst

4.   ZOOTEKNISKA TILLSATSER

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

4a, 4b, 4c och 4d

Enzymer och mikroorganismer i kategorin ’Zootekniska tillsatser’”

 


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29).


BILAGA III

Bilaga VIII till förordning (EG) nr 889/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Anmärkningarna ovanför titeln på avsnitt A, anmärkningarna under titeln på avsnitt B och den första kolumnen i tabellerna i avsnitten A och B med rubriken ”Godkännande” ska utgå.

2.

Avsnitt A ska ändras på följande sätt:

a)

De rader som avser svaveldioxid, kaliumpyrosulfit, tokoferolkoncentrat, lecitin, citronsyra, natriumcitrat, vinsyra, glycerol, natriumkarbonat, kiseldioxid, natriumhydroxid ska ersättas med följande rader:

”E 220

Svaveldioxid

X

X (endast för mjöd)

I fruktviner (*) och mjöd med och utan tillsats av socker): 100 mg (**).

E 224

Kaliumpyrosulfit

X

X (endast för mjöd)

I fruktviner (*) och mjöd med och utan tillsats av socker): 100 mg (**).

E 306 (*)

Tokoferolkoncentrat

X

X

Antioxidant

E 322 (*)

Lecitin

X

X

Mjölkprodukter (2).

Endast när de härrör från ekologiska råvaror (***)

E 330

Citronsyra

X

X

 

E 331

Natriumcitrat

X

X

 

E 334

Vinsyra, (L(+)-form)

X

X (endast för mjöd)

 

E 422

Glycerol

X

 

Av vegetabiliskt ursprung.

För växtextrakt och aromer.

E 500

Natriumkarbonat

X

X

 

E 551

Kiseldioxid i form av gel eller kolloid

X

X

För örter och kryddor i form av torkat pulver

Aromer och propolis.

E 524

Natriumhydroxid

X

 

Ytbehandling av ”Laugengebäck” och reglering av aciditet i ekologiska aromer.

b)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”E 418

Gellangummi

X

X

Endast med högt acylgruppsinnehåll

E 901

Bivax

X

 

Endast som ett ytbehandlingsmedel för konfektyr.

Ekologiskt bivax.

E 903

Karnaubavax

X

 

Endast som ett ytbehandlingsmedel för konfektyr.

Endast när det härrör från ekologiska råvaror.”

c)

Följande rad ska läggas till:

”E 968

Erytritol

X

X

Endast när det härrör från ekologisk produktion utan användning av jonbytesteknik.”

3.

Avsnitt B ska ändras på följande sätt:

a)

De rader som avser natriumkarbonat, citronsyra, natriumhydroxid, vegetabiliska oljor, bentonit, bivax och karnaubavax ska ersättas med följande rader:

”Natriumkarbonat

X

X

 

Citronsyra

X

X

 

Natriumhydroxid

X

 

För sockerproduktion.

För oljeproduktion utom olivoljeproduktion.

Vegetabiliska oljor

X

X

Smörj-, släpp- eller skumdämpningsmedel.

Endast när den härrör från ekologisk produktion.

Bentonit

X

X

Förtjockningsmedel för mjöd (1)

Bivax

X

 

Släppmedel.

Ekologiskt bivax.

Karnaubavax

X

 

Släppmedel.

Endast när det härrör från ekologiska råvaror.”

b)

Raden avseende kaolin ska utgå.

c)

Följande rader ska läggas till:

”Ättiksyra/ättika

 

X

Endast när den härrör från ekologisk produktion.

För fiskberedning: endast från bioteknisk källa, utom när den produceras av eller härrör från genetiskt modifierade organismer.

Tiaminhydroklorid

X

X

Endast för användning i beredning av fruktviner, inklusive cider och päroncider och mjöd.

Diammoniumfosfat

X

X

Endast för användning i beredning av fruktviner, inklusive cider och päroncider och mjöd.

Träfiber

X

X

Timrets ursprung bör begränsas till certifierat, hållbart avverkat trä.

Trä som används får inte innehålla toxiska beståndsdelar (behandling efter skörd, naturligt förekommande gifter eller toxiner från mikroorganismer).”

4.

I avsnitt C ska de rader som avser potatisstärkelse och vegetabiliska oljor ersättas med följande rader:

”Potatisstärkelse

X

X

För filtrering.

Endast när den härrör från ekologisk produktion.

Vegetabiliska oljor

X

X

Smörj-, släpp- eller skumdämpningsmedel.

Endast när de härrör från ekologisk produktion.”


(*)  I detta sammanhang definieras fruktvin som vin framställt av annan frukt än druvor (inbegripet cider och päroncider).

(**)  Maximihalter från alla källor, uttryckta som SO2 i mg/l.

(***)  Från och med den 1 januari 2019.”