27.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/651

av den 5 april 2016

om rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artikel 160, och

av följande skäl:

(1)

Efter offentliggörandet av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (2) upptäcktes två fel.

(2)

Det första felet avser antagandet om en tulldeklaration i artikel 139 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 för vissa av de varutyper som avses i artikel 136.1 i den förordningen. Detta antagande avsågs omfatta samma typer av varor som täcks av den nu gällande kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (3), dvs. lastpallar, containrar och transportmedel och reservdelar, tillbehör och utrustning för dessa lastpallar, containrar och transportmedel, personliga tillhörigheter och varor för sportändamål, välfärdsmateriel för sjöfolk vilket används på ett fartyg som går i internationell sjötrafik, medicinsk och kirurgisk utrustning och laboratorieutrustning, utrustning för katastrofhjälp som används i samband med åtgärder för att motverka följderna av katastrofer och liknande situationer som påverkar unionens tullområde och bärbara musikinstrument som importeras temporärt av resande för att användas som professionell utrustning. Vid färdigställandet av delegerad förordning (EU) 2015/2446 ändrades ordningsföljden i förteckningen över dessa varor i artikel 136, men av misstag uppdaterades inte hänvisningarna till dessa varor i artikel 139 i samma förordning. Dessa hänvisningar bör rättas i enlighet med detta.

(3)

Det andra felet avser artikel 141.1 i delegerad förordning (EU) 2015/2446. I den nu gällande artikel 233.1 b i förordning (EEG) nr 2454/93 föreskrivs en möjlighet att betrakta en passage över en gräns som en deklaration för temporär import, export eller återexport, i ett antal begränsade och mycket specifika fall. Av misstag kom denna bestämmelse inte med i delegerad förordning (EU) 2015/2446, vilket medför att det inte går att deklarera vissa varor genom att enbart passera gränsen för unionens tullområde. Vid antagandet av delegerad förordning (EU) 2015/2446 var avsikten inte att ändra regeln om vilka typer av handlingar som ska betraktas som en tulldeklaration. Artikel 141.1 bör därför rättas.

(4)

Delegerad förordning (EU) 2015/2446 bör därför rättas i enlighet med detta.

(5)

Bestämmelserna i denna förordning bör tillämpas från och med den 1 maj 2016, så att kodexen kan tillämpas till fullo.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/2446

Delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska rättas på följande sätt:

1.

Artikel 139 ska ersättas med följande:

”Artikel 139

1.   Om varor som nämns i artikel 136.1 a–d, h och i inte deklareras på annat sätt, ska de anses ha deklarerats för tillfällig införsel i enlighet med artikel 141.

2.   Om varor som nämns i artikel 136.1 a–d, h och i inte deklareras på annat sätt, ska de anses ha deklarerats för återexport i enlighet med artikel 141 vid avslutande av ett förfarande för tillfällig införsel.”

2.

I artikel 141.1 ska följande led läggas till som led d:

”d)

Det faktum att varorna passerar gränsen för unionens tullområde i någon av följande situationer:

i)

När skyldigheten att transportera varorna till en specifik plats får frångås i enlighet med de särskilda reglerna i artikel 135.5 i kodexen.

ii)

När varor anses bli deklarerade för återexport i enlighet med artikel 139.2 i denna förordning.

iii)

När varor anses bli deklarerade för export i enlighet med artikel 140.1 i denna förordning.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).