26.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/646

av den 20 april 2016

om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (1), särskilt artikel 5.3, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 715/2007 är en särrättsakt inom det typgodkännandeförfarande som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (2).

(2)

Enligt förordning (EG) nr 715/2007 ska nya lätta fordon uppfylla vissa utsläppsgränser och ytterligare krav på tillgång till information. De särskilda tekniska bestämmelser som krävs för genomförande av förordning (EG) nr 715/2007 antogs genom kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (3).

(3)

Kommissionen har genomfört en detaljerad analys baserad på egen forskning och extern information av de förfaranden, provningar och krav för typgodkännande som fastställs i förordning (EG) nr 692/2008, och konstaterat att utsläppen vid verklig körning på väg av Euro 5/6-fordon väsentligt överskrider de utsläpp som uppmätts under den föreskrivna nya europeiska körcykeln (NEDC), särskilt med avseende på NOx-utsläpp från dieselfordon.

(4)

Genom införandet av Euronormerna och efterföljande revideringar har utsläppskraven för typgodkännande av motorfordon gradvis skärpts betydligt. Även om utsläppen av alla olika föroreningar som omfattas av föreskrifterna har minskat betydligt från fordon i allmänhet, är detta inte fallet vad gäller NOx-utsläpp från dieselmotorer, särskilt från lätta fordon. Åtgärder för att rätta till denna situation krävs därför.

(5)

Manipulationsanordningar, enligt definitionen i artikel 3.10 i förordning (EG) nr 715/2007, som minskar nivån på begränsningen av utsläpp är förbjudna. Nyligen inträffade händelser har framhävt behovet av att förstärka efterlevnaden i detta avseende. Det är därför lämpligt att kräva en bättre övervakning av den strategi för utsläppsbegränsning som tillämpas av tillverkaren vid typgodkännandet, enligt de principer som redan tillämpas på tunga fordon genom Euro VI-förordningen (EG) nr 595/2009 och dess genomförandeåtgärder.

(6)

En lösning på problemet med utsläpp av NOx från dieselfordon torde bidra till att sänka den nuvarande fortsatt höga koncentrationen av NO2 i luften, som utgör en stor risk för människors hälsa.

(7)

Kommissionen inrättade i januari 2011 en arbetsgrupp med deltagande av alla berörda parter för att utveckla ett provningsförfarande för utsläpp vid verklig körning (real driving emission, RDE) som bättre återspeglar de utsläpp som uppmäts i trafiken. I detta syfte, och efter omfattande tekniska överläggningar, användes det alternativ som föreslås i förordning (EG) nr 715/2007, dvs. ombordsystem för utsläppsmätning (Portable Emissions Measurement Systems, PEMS) och not-to-exceed-gränser (NTE-gränser).

(8)

Enligt överenskommelse med parterna i Cars 2020-processen (4) bör RDE-provningar införas i två faser: under den första övergångsperioden bör provningsförfarandena endast användas i övervakningssyfte, medan de senare bör tillämpas tillsammans med bindande kvantitativa RDE-krav för alla nya typgodkännanden eller fordon.

(9)

RDE-provningar infördes genom kommissionens förordning (EU) 2016/427 (5). Det är nu nödvändigt att fastställa kvantitativa RDE-krav för att begränsa avgasutsläppen under alla normala användningsförhållanden enligt de utsläppsgränser som anges i förordning (EG) nr 715/2007. För detta ändamål bör statistiska och tekniska osäkerheter i mätmetoderna tas i beaktande.

(10)

För att ge tillverkarna möjlighet att successivt anpassa sig till RDE-reglerna bör de slutliga kvantitativa RDE-kraven införas i två på varandra följande steg. I det första steget, som bör tillämpas från och med 4 år efter datumen för den obligatoriska tillämpningen av Euro 6-normerna, bör en överensstämmelsefaktor på 2,1 tillämpas. Det andra steget bör följa 1 år och 4 månader efter det första steget och kräva full överensstämmelse med det utsläppsgränsvärde för NOx på 80 mg/km som fastställs i förordning (EG) nr 715/2007 plus en marginal som tar hänsyn till den ytterligare mätosäkerhet som rör användningen av ombordsystem för utsläppsmätning.

(11)

Samtidigt som det är viktigt att alla tänkbara körsituationer kan omfattas av RDE-provning, bör det undvikas att de fordon som provas körs på ett partiskt sätt, dvs. i avsikt att generera en godkänd eller en underkänd provning, inte till följd av fordonets tekniska prestanda utan på grund av extrema körmönster. Därför införs kompletterande gränsvillkor för RDE-provning för att hantera sådana situationer.

(12)

På grund av sin karaktär kan körförhållandena under individuella PEMS-trippar inte till fullo motsvara ”de normala användningsförhållandena för ett fordon”. Utsläppsbegränsningens svårighetsgrad kan således variera under sådana trippar. Som en följd av detta och för att ta hänsyn till statistiska och tekniska osäkerheter i mätförfarandena får det övervägas att i framtiden låta egenskaperna hos individuella PEMS-trippar återspeglas i de NTE-utsläppsgränser som gäller dessa trippar, enligt vissa mätbara parametrar, t.ex. i förhållande till kördynamik eller arbetsbelastning. Om denna princip tillämpas bör den inte leda till att påverkan på miljön eller RDE-provningarnas effektivitet försämras, något som bör påvisas genom en referentgranskad vetenskaplig studie. För bedömningen av utsläppsbegränsningens svårighetsgrad under en PEMS-tripp bör dessutom endast parametrar som kan motiveras av objektiva vetenskapliga skäl och inte bara på grund av kalibreringen av motorn eller de utsläppsbegränsande anordningarna eller systemen för utsläppsbegränsning beaktas.

(13)

Under erkännande av behovet av att begränsa NOx-utsläppen i stadstrafik ska slutligen en förändring av den relativa viktningen av stads-, landsvägs- och motorvägskörning i RDE-provningen tas i omedelbart övervägande så att en låg överensstämmelsefaktor kan uppnås i praktiken, vilket tillhandahåller ett ytterligare gränsvillkor avseende kördynamik för det tredje RDE-lagstiftningspaketet, över vilket de utökade villkoren ska tillämpas från datumen för tillämpningen av steg 1.

(14)

Kommissionen ska fortlöpande se över bestämmelserna för RDE-provningsförfarandet och anpassa dessa bestämmelser för att ta hänsyn till ny fordonsteknik och säkerställa deras ändamålsenlighet. På samma sätt ska kommissionen fortlöpande årligen se över den lämpliga nivån på den slutliga överensstämmelsefaktorn mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Den ska i synnerhet se över de två alternativa metoder för utvärdering av PEMS-utsläppsdata som anges i tilläggen 5 och 6 till bilaga IIIA till förordning (EG) nr 692/2008 i syfte att utveckla en enda metod.

(15)

Förordning (EG) nr 692/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tekniska kommittén för motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 692/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande punkter läggas till som punkterna 43 och 44:

”43.    grundstrategi för avgasrening : en avgasreningsstrategi som är aktiv under fordonets hela driftsområde avseende varvtal och belastning såvida inte en hjälpstrategi för avgasrening är aktiverad.

44.    hjälpstrategi för avgasrening : en avgasreningsstrategi som aktiveras och ersätter eller ändrar grundstrategin för avgasrening i ett särskilt syfte och under särskilda miljö- eller driftsförhållanden, och som bara är i funktion så länge som dessa förehållanden föreligger.”

2.

I artikel 3.10 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Fram till och med tre år efter de datum som anges i artikel 10.4 och fyra år efter de datum som anges i artikel 10.5 i förordning (EG) nr 715/2007 ska följande bestämmelser gälla:”

3.

Artikel 3.10 a ska ersättas med följande:

”Kraven i punkt 2.1 i bilaga IIIA ska inte tillämpas.”

4.

I artikel 5 ska följande punkter införas som punkterna 11 och 12:

”11.

Tillverkaren ska också tillhandahålla ett utvidgat dokumentationsmaterial med följande information:

a)

Information om driften av alla hjälp- och grundstrategier för avgasrening, inklusive en beskrivning av de parametrar som ändras av varje hjälpstrategi och de gränsvillkor under vilka hjälpstrategin är aktiv samt en indikation om vilka hjälp- eller grundstrategier som troligen är aktiva under förhållandena vid de provningsförfaranden som anges i denna förordning.

b)

En beskrivning av bränslekontrollsystemets logik, tidsstrategier och omkopplingspunkter under alla driftsformer.

12.

Det utvidgade dokumentationsmaterial som avses i punkt 11 ska hållas strikt konfidentiellt. Det får förvaras av godkännandemyndigheten eller, efter godkännandemyndighetens gottfinnande, behållas av tillverkaren. Om tillverkaren behåller dokumentationsmaterialet ska det identifieras och dateras av godkännandemyndigheten när det granskats och godkänts. Godkännandemyndigheten ska kunna inspektera dokumentationsmaterialet när godkännandet ges eller när som helst under godkännandets giltighet.”

5.

Tillägg 6 till bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

6.

Bilaga IIIA ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

(4)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa (COM(2012) 636 final).

(5)  Kommissionens förordning (EU) 2016/427 av den 10 mars 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 82, 31.3.2016, s. 1).


BILAGA I

I tillägg 6 till bilaga I till förordning (EG) nr 692/2008 ska tabell 1 ändras på följande sätt:

1.

Raderna ZD, ZE och ZF ska ersättas med följande:

”ZD

Euro 6c

Euro 6-2

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

 

1.9.2018

31.8.2019

ZE

Euro 6c

Euro 6-2

N1 klass II

Gnist., Komp.

 

1.9.2019

31.8.2020

ZF

Euro 6c

Euro 6-2

N1 klass III, N2

Gnist., Komp.

 

1.9.2019

31.8.2020”

2.

Följande rader ska införas efter rad ZF:

”ZG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

1.9.2017

1.9.2019

31.12.2020

ZH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 klass II

Gnist., Komp.

1.9.2018

1.9.2020

31.12.2021

ZI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 klass III, N2

Gnist., Komp.

1.9.2018

1.9.2020

31.12.2021

ZJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

1.1.2020

1.1.2021

 

ZK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 klass II

Gnist., Komp.

1.1.2021

1.1.2022

 

PLN

Euro 6d

Euro 6-2

N1 klass III, N2

Gnist., Komp.

1.1.2021

1.1.2022”

 

3.

I förklaringarna till tabellen ska följande stycken införas efter stycket om utsläppskrav enligt Euro 6b:

”Utsläppskrav enligt Euro 6c= kompletta utsläppskrav enligt Euro 6 men utan kvantitativa RDE-krav, dvs. utsläppskrav enligt Euro 6b, slutgiltiga standarder för partikelantal för gnisttändningsfordon, användning av referensbränsle E10 och B7 (i förekommande fall) bedömt genom föreskriven provningscykel i laboratorium och RDE-provning endast i övervakningssyfte (utan tillämpning av NTE-utsläppsgränser).

Utsläppskrav enligt Euro 6d-TEMP= kompletta utsläppskrav enligt Euro 6, dvs. utsläppskrav enligt Euro 6b, slutgiltiga standarder för partikelantal för gnisttändningsfordon, användning av referensbränsle E10 och B7 (i förekommande fall) bedömt genom föreskriven provningscykel i laboratorium och RDE-provning gentemot tillfälliga överensstämmelsefaktorer.”

4.

I förklaringarna till tabellen ska stycket om utsläppskrav enligt Euro 6c ersättas med följande:

”Utsläppskrav enligt Euro 6d= kompletta utsläppskrav enligt Euro 6, dvs. utsläppskrav enligt Euro 6b, slutgiltiga standarder för partikelantal för gnisttändningsfordon, användning av referensbränsle E10 och B7 (i förekommande fall) bedömt genom föreskriven provningscykel i laboratorium och RDE-provning gentemot slutliga överensstämmelsefaktorer.”


BILAGA II

Bilaga IIIA till förordning (EG) nr 692/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 2.1 ska ersättas med följande:

”2.1   Not-to-exceed-utsläppsgränser

Utsläppen från en fordonstyp godkänd enligt förordning (EG) nr 715/2007 som fastställts enligt kraven i denna bilaga och som släpps ut under varje möjlig RDE-provning som utförs i enlighet med kraven i denna bilaga, får inte under fordonets normala livstid överstiga följande NTE-värden (not-to-exceed):

NTEpollutant = CFpollutant × TF(p1,…, pn) × EURO-6

där EURO-6 är den tillämpliga Euro 6-utsläppsgränsen enligt tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007.”

2.

Följande punkter ska införas som punkterna 2.1.1, 2.1.2 och 2.1.3:

”2.1.1   Slutliga överensstämmelsefaktorer

Överensstämmelsefaktorn CFpollutant för respektive förorening ska vara enligt följande:

Förorening

Massa av kväveoxider (NOx)

Partikelantal (PN)

Massa av kolmonoxid (CO) (1)

Massa av totala kolväten (THC)

Sammanlagd massa av totala kolväten och kväveoxider (THC + NOx)

CFpollutant

1 + margin med margin = 0,5

ska fastställas

margin : en parameter som tar hänsyn till de ytterligare mätosäkerheter som härrör från PEMS-utrustningen, vilken årligen ska ses över och ändras som ett resultat av den förbättrade kvaliteten i PEMS-förfarandet eller den tekniska utvecklingen.

2.1.2   Tillfälliga överensstämmelsefaktorer

Under en period av 5 år och 4 månader efter de datum som fastställs i artikel 10.4 och 10.5 i förordning (EG) nr 715/2007 ska, genom undantag från bestämmelserna i punkt 2.1.1 och på begäran av tillverkaren, följande tillfälliga överensstämmelsefaktorer gälla:

Förorening

Massa av kväveoxider (NOx)

Partikelantal (PN)

Massa av kolmonoxid (CO) (2)

Massa av totala kolväten (THC)

Sammanlagd massa av totala kolväten och kväveoxider (THC + NOx)

CFpollutant

2,1

ska fastställas

Tillämpningen av tillfälliga överensstämmelsefaktorer ska registreras i intyget om överensstämmelse för fordonet.

2.1.3   Överföringsfunktioner

Överföringsfunktionen TF(p1,…, pn) som avses i punkt 2.1 fastställs till 1 för samtliga parametrar pi (i = 1,…,n).

Om överföringsfunktionen TF(p1,…, pn) ändras, ska detta ske på ett sätt som inte påverkar miljön eller RDE-provningarnas effektivitet negativt. Särskilt ska följande villkor gälla:

TF (p1,…, pn) * Q (p1,…, pn) dp = ∫ Q (p1,…, pn) dp

där

dp utgör integralen av hela rummet av parametrar pi (i = 1,…,n)

Q(p1,…, pn) är sannolikhetstätheten för en händelse som motsvarar parametrarna pi (i = 1,…,n) vid verklig körning.”

3.

Följande punkt ska införas som punkt 3.1.0:

”3.1.0

Kraven i punkt 2.1 ska vara uppfyllda för stadskörningsdelen och för den fullständiga PEMS-trippen Villkoren i minst en av de två punkterna nedan efter tillverkarens val ska vara uppfyllda:

3.1.0.1

Mgas,d,t NTEpollutant och Mgas,d,u NTEpollutant enligt definitionerna i punkt 2.1 i denna bilaga och punkterna 6.1 och 6.3 i tillägg 5 och inställningen gas = pollutant.

3.1.0.2

Mw,gas,d NTEpollutant och Mw,gas,d,U NTEpollutant enligt definitionerna i punkt 2.1 i denna bilaga och punkt 3.9 i tillägg 6 och inställningen gas = pollutant.”

4.

Punkt 5.3 ska utgå.

5.

Punkt 5.4 ska ersättas med följande:

”5.4   Dynamiska förhållanden

De dynamiska förhållandena omfattar effekten av vägens lutning, motvind och kördynamik (acceleration, retardation) samt hjälpsystem på provfordonets energiförbrukning och utsläpp. Kontrollen av att de dynamiska förhållandena är normala ska göras efter det att provningen är slutförd med hjälp av registrerade PEMS-data. Kontrollen ska utföras i 2 steg:

5.4.1

Det totala överskottet eller otillräckligheten av kördynamik under trippen ska kontrolleras med hjälp av de metoder som anges i tillägg 7a till denna bilaga.

5.4.2

Om trippen anses som giltig efter kontrollerna enligt punkt 5.4.1 ska de metoder för att kontrollera att de dynamiska förhållandena är normala som anges i tilläggen 5 och 6 till denna bilaga tillämpas. Varje metod innefattar ett referensvärde för dynamiska förhållanden, intervaller runt detta referensvärde och minimikrav på omfattning som krävs för att en provning ska vara giltig.”

6.

Punkt 6.8 ska ersättas med följande:

”6.8

Den genomsnittliga hastigheten (inklusive stopp) under stadskörningsdelen bör vara mellan 15 och 40 km/tim. Stopp, definierat som en fordonshastighet av mindre än 1 km/tim, ska stå för 6–30 % av tiden för stadskörning. Under stadskörningen ska flera stopp på 10 s eller längre göras. Om ett stopp varar längre än 180 s, ska utsläppen under de 180 s som följer på ett sådant överdrivet långt stopp undantas från bedömningen.”

7.

I punkt 6.11 ska följande mening läggas till:

”Dessutom ska andelen kumulativ positiv höjdökning vara mindre än 1 200 m/100 km och fastställas enligt tillägg 7b.”

8.

Punkt 9.5 ska ersättas med följande:

”9.5

Om omgivningsförhållandena under ett visst tidsintervall är utökade i enlighet med punkt 5.2 ska utsläppen under detta specifika tidsintervall, beräknade enligt tillägg 4, divideras med 1,6 innan överensstämmelse med kraven i denna bilaga utvärderas.”

9.

Tillägg 1 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3.4.6 ska följande mening läggas till:

”Det är tillåtet att försörja säkerhetsrelaterad belysning av fixturer och installationer av PEMS-komponenter utanför fordonets hytt med ström från fordonets batteri.”

b)

I punkt 4.5 ska följande mening läggas till:

”För att minimera analysatorns avdrift bör noll- och spännkalibrering av analysatorerna genomföras vid en omgivningstemperatur som ligger så nära som möjligt den omgivningstemperatur provningsutrustningen kommer befinna sig i under RDE-trippen.”

10.

I tillägg 2 ska fotnot 2 till tabell 4 i punkt 8 ersättas med följande:

”(2)

Detta allmänna krav gäller endast för hastighetssensorn. Om fordonshastigheten används för att fastställa parametrar såsom acceleration, produkten av hastighet och positiv acceleration, eller RPA, ska hastighetssignalen ha en noggrannhet på 0,1 % över 3 km/tim och en provtagningsfrekvens av 1 Hz. Detta krav på noggrannhet kan uppfyllas genom att använda signalen från en hastighetssensor för hjulrotation.”

11.

I punkt 2 i tillägg 6 ska följande definition utgå

”ai

faktisk acceleration i tidssteg i, om inte annat anges i en ekvation:

Formula, [m/s2]”

12.

I punkt 2 i tillägg 6 ska följande definitioner införas:

Formula

Viktat utsläppsvärde för avgaskomponenten gas för delprovet av alla sekunder i med vi < 60 km/tim, g/s

Mw,gas,d,U

Viktade distansspecifika utsläpp för avgaskomponenten gas för delprovet av alla sekunder i med vi < 60 km/tim, g/km

Formula

Viktad fordonshastighet i hjuleffektklass j, km/tim”

13.

I punkt 3.1 i tillägg 6 ska första stycket ersättas med följande:

”Den faktiska effekten vid hjulen Pr,i är den totala effekten för att övervinna luftmotstånd, rullmotstånd, vägens lutning, fordonets längsgående tröghet och hjulens rotationströghet.”

14.

I tillägg 6 ska punkt 3.2 ersättas med följande:

”3.2   Klassificering av de glidande medelvärdena i stads-, landsvägs- och motorvägskörning

Standardeffektfrekvenserna ska definieras för stadskörning och för den totala trippen (se punkt 3.4) och en separat utvärdering av utsläppen ska göras för den totala trippen och för stadskörningsdelen. De tresekunders glidande medelvärden som beräknas enligt punkt 3.3 ska därför senare fördelas mellan stadskörning och körning utanför stad enligt hastighetssignalen (vi) från den faktiska sekunden i enligt tabell 1-1.

Tabell 1-1

Hastighetsintervall för fördelning av provningsdata på stads-, landsvägs- och motorvägskörning enligt metoden med indelning i effektklasser

 

Stadskörning

Landsvägskörning

Motorvägskörning

vi [km/tim]

0–≤ 60

> 60–≤ 90

> 90”

15.

I tillägg 6 ska punkt 3.9 ersättas med följande:

”3.9   Beräkning av de viktade distansspecifika utsläppen

De tidsbaserade viktade genomsnitten av utsläppen under provningen ska omvandlas till distansbaserade utsläpp en gång för datamängden från stadskörning och en gång för den totala datamängden enligt följande ekvationer:

 

För den totala trippen:Formula

 

För stadskörningsdelen av trippen:Formula

Med hjälp av dessa ekvationer ska viktade genomsnitt beräknas för följande föroreningar för den totala trippen och för stadskörningsdelen av trippen:

Mw,NOx,d

viktat NOx-provningsresultat i [mg/km]

Mw,NOx,d,U

viktat NOx-provningsresultat i [mg/km]

Mw,CO,d

viktat CO-provningsresultat i [mg/km]

Mw,CO,d,U

viktat CO-provningsresultat i [mg/km]”

16.

De följande tilläggen 7a och 7b ska införas:

Tillägg 7a

Kontroll av total trippdynamik

1.   INLEDNING

I detta tillägg beskrivs beräkningarna för att kontrollera den totala trippdynamiken, för att fastställa det totala överskottet eller avsaknaden av dynamik under stads-, landsvägs- och motorvägskörning.

2.   SYMBOLER

RPA

relativ positiv acceleration

accelerationsupplösning ares

minimiacceleration > 0 mätt i m/s2

T4253H

utjämnare av sammansatta data

positiv acceleration apos

acceleration [m/s2] som är större än 0,1 m/s2

Index i avser tidssteg.

Index j avser tidssteg med datauppsättningar med positiv acceleration.

Index k avser kategori (t = total, u = stad, r = landsväg, m = motorväg).

Δ

differens

>

större än

större än eller lika med

%

procent

<

mindre än

mindre än eller lika med

a

acceleration [m/s2]

ai

acceleration i tidssteg i [m/s2]

apos

positiv acceleration större än 0,1 m/s2 [m/s2]

apos,i,k

positiv acceleration större än 0,1 m/s2 i tidssteg i med beaktande av andelarna stads-, landsvägs- och motorvägskörning [m/s2]

ares

accelerationsupplösning [m/s2]

di

sträcka under tidssteg i [m]

di,k

sträcka under tidssteg i med beaktande av andelarna stads-, landsvägs- och motorvägskörning [m]

Mk

antal prover av stads-, landsvägs- och motorvägskörning med positiv acceleration större än 0,1 m/s2

Nk

totalt antal prover av stads-, landsvägs- och motorvägskörning och av den totala trippen.

RPAk

den relativa positiva accelerationen för andelarna stads-, landsvägs- och motorvägskörning [m/s2 eller kWs/(kg × km)],

tk

varaktigheten av andelarna stads-, landsvägs- och motorvägskörning och av den totala trippen [s]

v

fordonshastighet [km/tim]

vi

faktisk fordonshastighet i tidssteg i [km/tim]

vi,k

faktisk fordonshastighet i tidssteg i med beaktande av andelarna stads-, landsvägs- och motorvägskörning [km/tim]

(v · a)i

faktisk fordonshastighet per acceleration i tidssteg i [m2/s3 eller W/kg]

(v · apos)j,k

faktisk fordonshastighet per positiv acceleration större än 0,1 m/s2 i tidssteg j med beaktande av andelarna stads-, landsvägs- och motorvägskörning [m2/s3 eller W/kg]

(v · apos)k _[95]

95:e percentilen av produkten av fordonshastighet per positiv acceleration större än 0,1 m/s2 för andelarna stads-, landsvägs- och motorvägskörning [m2/s3 eller W/kg]

Formula

genomsnittlig fordonshastighet för andelarna stads-, landsvägs- och motorvägskörning [km/tim]

3.   TRIPPINDIKATORER

3.1   Beräkningar

3.1.1   Förbehandling av data

Dynamiska parametrar såsom acceleration, v · apos eller RPA ska fastställas med en hastighetssignal med en noggrannhet av 0,1 % över 3 km/tim och en provtagningsfrekvens av 1 Hz. Detta noggrannhetskrav uppfylls i allmänhet av hjulhastighetssignaler (rotationshastighetssignaler).

Hastighetsspåret ska kontrolleras för felaktiga eller osannolika avsnitt. Sådana avsnitt av fordonshastighetsspåret kännetecknas av steg, hopp, terasserade hastighetsspår eller uteblivna värden. Korta felaktiga avsnitt ska korrigeras, exempelvis med hjälp av datainterpolering eller riktmärkning mot en sekundär hastighetssignal. Alternativt kan korta trippar med felaktiga avsnitt uteslutas från den efterföljande dataanalysen. I ett andra steg ska accelerationsvärdena rangordnas i stigande ordning, i syfte att fastställa accelerationsupplösningen ares (minimivärde för acceleration > 0).

Om ares ≤ 0,01 m/s 2 är mätningen av fordonshastigheten tillräckligt noggrann.

Om 0,01 < ares ≤ rmax m/s2 ska utjämning utföras med hjälp av ett T4253-hannutjämningsfilter.

Om ares > rmax m/s2 är trippen ogiltig.

T4253-hannutjämningsfiltret utför följande beräkningar: Utjämnaren startar med en löpande median på 4, centrerad med en median på 2. Därefter återutjämnar den dessa värden genom att tillämpa en löpande median på 5, en löpande median på 3 och hannutjämning (löpande vägda genomsnitt). Restvärdena beräknas genom subtraktion av de utjämnade serierna från de ursprungliga serierna. Hela detta förfarande upprepas därefter på de beräknade restvärdena. De utjämnade restvärdena beräknas slutligen genom subtraktion av de utjämnade värdena som erhölls första gången genom förfarandet.

Det korrekta hastighetsspåret utgör grunden för ytterligare beräkningar och den indelning i klasser som beskrivs i punkt 3.1.2.

3.1.2   Beräkning av sträcka, acceleration och v · a

Följande beräkningar ska utföras under hela den tidsperiod som hastighetsspåret bygger på (med en upplösning på 1 Hz) från sekund 1 till sekund (sista sekunden).

Sträckan per dataprov ska beräknas enligt följande:

di = vi /3,6; i = 1 till Nt

där

 

di är sträckan under tidssteg i [m],

 

v i är den faktiska fordonshastigheten i tidssteg i [km/tim], och

 

N t är det totala antalet prover.

Accelerationen ska beräknas enligt följande:

ai = (v i + 1v i – 1)/(2 · 3,6), i = 1 till Nt

där

ai är accelerationen i tidssteg i [m/s2]. För: i = 1: vi – 1 = 0, för: i = Nt : vi + 1 = 0.

Produkten av fordonshastigheten per acceleration ska beräknas enligt följande:

(v · a)i = vi · ai /3,6, i = 1 till Nt

där

(v · a)i är produkten av den faktiska fordonshastigheten per acceleration i tidssteg i [m2/s3 eller W/kg].

3.1.3   Indelning av resultaten i klasser

Efter beräkningen av ai och (v · a)i , ska värdena vi , di , ai och (v · a)i rangordnas i stigande ordning efter fordonshastigheten.

Alla datauppsättningar med vi ≤ 60 km/tim tillhör hastighetsklassen stadskörning, alla datauppsättningar med 60 km/tim < vi ≤ 90 km/tim tillhör hastighetsklassen landsvägskörning och alla datauppsättningar med vi > 90 km/tim tillhör hastighetsklassen motorvägskörning.

Antalet datauppsättningar med accelerationsvärden ai > 0,1 m/s2 ska vara minst 150 i varje hastighetsklass.

För varje hastighetsklass ska den genomsnittliga fordonshastigheten Formula beräknas enligt följande:

Formula, i = 1 till Nk,k = u,r,m

där

Nk är det totala antal prover av stads-, landsvägs- respektive motorvägskörning.

3.1.4   Beräkning av v · apos_[95] per hastighetsklass

Den 95:e percentilen av v · apos -värdena ska beräknas enligt följande:

(v · a) i,k -värdena i varje hastighetsklass ska rangordnas i stigande ordning för alla datauppsättningar med ai,k ≥ 0,1 m/s2 och det totala antalet av dessa prover Mk ska fastställas.

Percentilvärden ska sedan tilldelas (v · apos ) j,k -värden med ai,k ≥ 0,1 m/s2 enligt följande:

Det lägsta v · apos -värdet tilldelas percentilen 1/Mk , det andra lägsta 2/Mk , det tredje lägsta 3/Mk och det högsta värdet Mk /Mk = 100 %.

(v · apos ) k _[95] är (v · apos ) j,k -värdet, med j/Mk = 95 %. Om j/Mk = 95 % inte kan uppfyllas, ska (v · apos ) k _[95] beräknas genom linjär interpolering mellan de på varandra följande proven j och j + 1 med j/Mk = 95 % och (j + 1)/Mk > 95 %.

Den relativa positiva accelerationen per hastighetsklass ska beräknas enligt följande:

RPAk = Σ j t · (v · apos ) j,k )/Σ idi,k , j = 1 till Mk,i = 1 till Nk,k = u,r,m

där

RPAk är den relativa positiva accelerationen för andelarna stads-, landsvägs- och motorvägskörning i [m/s2 eller kWs/(kg × km)],

Δt

tidsdifferensen, lika med 1 sekund,

Mk

antal prover av stads-, landsvägs- och motorvägskörning med positiv acceleration, och

Nk

är det totala antal prover av stads-, landsvägs- och motorvägskörning.

4.   KONTROLL AV TRIPPENS GILTIGHET

4.1.1   Kontroll av v × apos_[95] per hastighetsklass (med v i [km/tim])

Om Formula

och

Formula

är uppfyllda, är trippen ogiltig.

Om Formula och Formula är uppfyllda, är trippen ogiltig.

4.1.2   Kontroll av RPA per hastighetsklass

Om Formula och Formula är uppfyllda, är trippen ogiltig.

Om Formula och RPAk < 0,025 är uppfyllda, är trippen ogiltig.

Tillägg 7b

Förfarande för att fastställa den sammanlagda positiva höjdökningen under en tripp

1.   INLEDNING

I detta tillägg beskrivs förfarandet för att fastställa den sammanlagda höjdökningen under en RDE-tripp.

2.   SYMBOLER

d(0)

sträcka vid trippens start [m]

d

den sammanlagda sträcka som körts vid den aktuella diskreta vägpunkten [m]

d0

den sammanlagda sträcka som körts till och med mätningen omedelbart före respektive vägpunkt d [m]

d1

den sammanlagda sträcka som körts till och med mätningen omedelbart efter respektive vägpunkt d [m]

da

referensvägpunkt vid d(0) [m]

de

den sammanlagda sträcka som körts till och med den sista diskreta vägpunkten [m]

di

momentan sträcka [m]

dtot

total sträcka under provningen [m]

h(0)

fordonets höjd över havet efter bedömning och principgranskning av datakvaliteten vid trippens start [m över havet]

h(t)

fordonets höjd över havet efter bedömning och principgranskning av datakvaliteten vid punkten t [m över havet]

h(d)

fordonets höjd över havet vid vägpunkten d [m över havet]

h(t-1)

fordonets höjd över havet efter bedömning och principgranskning av datakvaliteten vid punkten t-1 [m över havet]

hcorr(0)

korrigerad höjd över havet omedelbart före respektive vägpunkt d [m över havet]

hcorr(1)

korrigerad höjd över havet omedelbart efter respektive vägpunkt d [m över havet]

hcorr(t)

fordonets korrigerade momentana höjd över havet vid datapunkten t [m över havet]

hcorr(t-1)

fordonets korrigerade momentana höjd över havet vid datapunkten t-1 [m över havet]

hGPS, i

fordonets momentana höjd över havet mätt med GPS [m över havet]

hGPS(t)

fordonets höjd över havet mätt med GPS vid datapunkten t [m över havet]

hint(d)

interpolerad höjd över havet vid den aktuella diskreta vägpunkten d [m över havet]

hint,sm,1(d)

utjämnad interpolerad höjd över havet, efter det att den första utjämningen utförts vid den aktuella diskreta vägpunkten d [m över havet]

hmap(t)

fordonets höjd över havet enligt topografisk karta vid datapunkten t [m över havet]

Hz

hertz

km/tim

kilometer per timme

m

meter

roadgrade,1(d)

vägens utjämnade lutning vid den aktuella diskreta vägpunkten d efter det att den första utjämningen utförts [m/m]

roadgrade,2(d)

vägens utjämnade lutning vid den aktuella diskreta vägpunkten d efter det att den andra utjämningen utförts [m/m]

sin

trigonometrisk sinusfunktion

t

tid som förflutit sedan provningens start

t0

tid som förflutit vid mätningen omedelbart före respektive vägpunkt d [s]

vi

momentan fordonshastighet [km/tim]

v(t)

fordonshastighet vid datapunkt t [km/tim]

3.   ALLMÄNNA KRAV

Den sammanlagda positiva höjdökningen under en RDE-tripp ska fastställas utifrån tre parametrar: fordonets momentana höjd över havet hGPS,i [m över havet] mätt med GPS, den momentana fordonshastigheten [km/tim] registrerad vid en frekvens av 1 Hz och den motsvarande tid t [s] som har förflutit sedan provningens start.

4.   BERÄKNING AV SAMMANLAGD POSITIV HÖJDÖKNING

4.1   Allmänt

Den sammanlagda positiva höjdökningen under en RDE-tripp ska beräknas i ett förfarande med tre steg, bestående av i) en bedömning och principgranskning av datakvaliteten, ii) en korrigering av momentana data för fordonets höjd över havet och iii) en beräkning av den sammanlagda positiva höjdökningen.

4.2   Bedömning och principgranskning av datakvaliteten

Data för fordonets momentana hastighet ska kontrolleras med avseende på fullständighet. Korrigering för data som saknas är tillåten om luckorna håller sig inom de krav som anges i punkt 7 i tillägg 4, annars ska provningsresultaten ogiltigförklaras. Data för fordonets momentana höjd över havet ska kontrolleras med avseende på fullständighet. Dataluckor ska fyllas genom interpolering. Riktigheten av interpolerade data ska verifieras med hjälp av en topografisk karta. Det rekommenderas att korrigera interpolerade data om följande villkor gäller:

|hGPS(t)hmap(t)| > 40 m

Korrigeringen av höjd över havet ska tillämpas så att:

h(t) = hmap(t)

där

h(t)

fordonets höjd över havet efter bedömning och principgranskning av datakvaliteten vid datapunkten t [m över havet]

hGPS(t)

fordonets höjd över havet mätt med GPS vid datapunkten t [m över havet]

hmap(t)

fordonets höjd över havet enligt topografisk karta vid datapunkten t [m över havet]

4.3   Korrigering av data för fordonets momentana höjd över havet

Höjden över havet h(0) vid trippens start d(0) ska mätas med GPS och uppgiftens korrekthet ska kontrolleras med hjälp av en topografisk karta. Avvikelsen får inte vara större än 40 m. Data för momentan höjd över havet h(t) ska korrigeras om följande villkor gäller:

|h(t)h(t – 1)| > (v(t)/3,6 * sin45°)

Korrigeringen av höjd över havet ska tillämpas så att:

hcorr(t) = hcorr (t-1)

där

h(t)

fordonets höjd över havet efter bedömning och principgranskning av datakvaliteten vid datapunkten t [m över havet]

h(t-1)

fordonets höjd över havet efter bedömning och principgranskning av datakvaliteten vid datapunkten t-1 [m över havet]

v(t)

fordonshastighet vid datapunkt t [km/tim]

hcorr(t)

fordonets korrigerade momentana höjd över havet vid datapunkten t [m över havet]

hcorr(t-1)

fordonets korrigerade momentana höjd över havet vid datapunkten t-1 [m över havet]

När korrigeringen har slutförts har en giltig uppsättning data för höjd över havet etablerats. Denna datauppsättning ska användas för den slutliga beräkningen av den sammanlagda positiva höjdökningen enligt punkt 4.4.

4.4   Slutlig beräkning av sammanlagd positiv höjdökning

4.4.1   Upprättandet av en enhetlig rumslig upplösning

Den totala sträcka dtot [m] som en tripp omfattar ska fastställas som summan av de momentana sträckorna d i. Den momentana sträckan d i ska fastställas enligt följande:

Formula

där

di

momentan sträcka [m], och

vi

momentan fordonshastighet [km/tim].

Den sammanlagda höjdökningen ska beräknas utifrån data med en konstant rumslig upplösning av 1 m från och med den första mätningen vid trippens start d(0). De enskilda datapunkterna med en upplösning av 1 m betecknas som vägpunkter, och kännetecknas av ett visst värde d för sträckan (t.ex. 0, 1, 2, 3 m…) och motsvarande höjd över havet h(d) [m ovanför havsnivån].

Höjden över havet för varje diskret vägpunkt d ska beräknas genom interpolering av den momentana höjden över havet hcorr(t) enligt följande:

Formula

där

hint(d)

interpolerad höjd över havet vid den aktuella diskreta vägpunkten d [m över havet]

hcorr(0)

korrigerad höjd över havet omedelbart före respektive vägpunkt d [m över havet]

hcorr(1)

korrigerad höjd över havet omedelbart efter respektive vägpunkt d [m över havet]

d

den sammanlagda sträcka som körts till och med den aktuella diskreta vägpunkten [m]

d0

den sammanlagda sträcka som körts till och med mätningen omedelbart före respektive vägpunkt d [m]

d1

den sammanlagda sträcka som körts till och med mätningen omedelbart efter respektive vägpunkt d [m]

4.4.2   Ytterligare datautjämning

De data för höjd över havet som erhållits för varje diskret vägpunkt ska utjämnas genom ett förfarande i två steg; d a och d e betecknar den första respektive sista datapunkten (figur 1). Den första utjämningen ska göras enligt följande:

Formula för d ≤ 200 m

Formula för 200 m < d < (de – 200 m)

Formula för d ≥ (de – 200 m)

h int,sm,1(d) = h int,sm,1(d – 1 m) + road grade,1(d), d = da + 1 till de

h int,sm,1(da ) = hint (da ) + road grade,1(da )

där

roadgrade,1(d)

vägens utjämnade lutning vid den aktuella diskreta vägpunkten efter det att den första utjämningen utförts [m/m]

hint(d)

interpolerad höjd över havet vid den aktuella diskreta vägpunkten d [m över havet]

hint,sm,1(d)

utjämnad interpolerad höjd över havet, efter det att den första utjämningen utförts vid den aktuella diskreta vägpunkten d [m över havet]

d

den sammanlagda sträcka som körts vid den aktuella diskreta vägpunkten [m]

da

referensvägpunkt vid noll meter av sträckan [m], och

de

den sammanlagda sträcka som körts till och med den sista diskreta vägpunkten [m]

Den andra utjämningen ska göras enligt följande:

Formula för d ≤ 200 m

Formula för 200 m < d < (de – 200 m)

Formula för d ≥ (de – 200 m)

där

roadgrade,2(d)

vägens utjämnade lutning vid den aktuella diskreta vägpunkten efter det att den andra utjämningen utförts [m/m]

hint,sm,1(d)

utjämnad interpolerad höjd över havet, efter det att den första utjämningen utförts vid den aktuella diskreta vägpunkten d [m över havet]

d

den sammanlagda sträcka som körts vid den aktuella diskreta vägpunkten [m]

da

referensvägpunkt vid noll meter av sträckan [m], och

de

den sammanlagda sträcka som körts till och med den sista diskreta vägpunkten [m]

Figur 1

Illustration över förfarandet för att utjämna interpolerade signaler för höjd över havet

Image

4.4.3   Beräkning av det slutliga resultatet

Den sammanlagda positiva höjdökningen ska beräknas genom att integrera alla positiva interpolerade och utjämnade väglutningar, dvs. roadgrade,2(d). Resultatet ska normaliseras genom den totala provningssträckan d tot och uttryckas i meter kumulativ höjdökning per hundra kilometer sträcka.

5.   EXEMPEL

Tabellerna 1 och 2 visar de steg som vidtas i syfte att beräkna den positiva höjdökningen på grundval av data som registrerats under en provning på väg som utförs med PEMS. Av utrymmesskäl visas här ett utdrag från 800 m och 160 s.

5.1   Bedömning och principgranskning av datakvalitet

Bedömningen och principgranskningen av datakvaliteten består av två steg. För det första kontrolleras att data för fordonshastighet är fullständiga. Inga dataluckor när det gäller fordonshastighet förekommer i det aktuella dataprovet (se tabell 1). För det andra kontrolleras att data för höjd över havet är fullständiga. I den aktuella datauppsättningen saknas data för höjd över havet för sekunderna 2 och 3. Dessa luckor fylls genom interpolering av GPS-signalen. Dessutom kontrolleras GPS-data med hjälp av en topografisk karta. Denna kontroll inkluderar höjden över havet h(0) vid trippens start. Data för höjd över havet avseende sekunder 112–114 korrigeras på basis av en topografisk karta för att uppfylla följande villkor:

hGPS(t)hmap(t) < – 40 m

Till följd av den utförda datakontrollen erhålls de data som anges i den femte kolumnen h(t).

5.2   Korrigering av data för fordonets momentana höjd över havet

I ett nästa steg korrigeras data för höjd över havet avseende sekunderna 1–4, 111–112 och 159–160 med utgångspunkt från värdena för höjd över havet för sekunderna 0, 110 respektive 158 eftersom följande villkor gäller:

|h(t)h(t – 1)| > (v(t)/3,6 * sin45°)

Till följd av den utförda datakorrigeringen erhålls de data som anges i den sjätte kolumnen hcorr(t). Effekten av den tillämpade kontrollen och korrigeringen av data för höjd över havet illustreras i figur 2.

5.3   Beräkning av sammanlagd positiv höjdökning

5.3.1   Upprättandet av en enhetlig rumslig upplösning

Den momentana sträckan di beräknas genom att dividera den momentana fordonshastigheten mätt i km/tim med 3,6 (kolumn 7 i tabell 1). Omberäkning av data för höjd över havet för att erhålla en enhetlig rumslig upplösning av 1 m ger de diskreta vägpunkterna d (kolumn 1 i tabell 2) och deras motsvarande värden för höjd över havet hint(d) (kolumn 7 i tabell 2). Höjden över havet för varje diskret vägpunkt d beräknas genom interpolering av den uppmätta momentana höjden över havet hcorr enligt följande:

Formula

Formula

5.3.2   Ytterligare datautjämning

I tabell 2 är den första och den sista diskreta vägpunkten d a = 0 m respektive d e = 799 m. Data för höjd över havet för varje diskret vägpunkt utjämnas genom ett förfarande i två steg. Den första utjämningen består av följande:

Formula

vald för att visa utjämningen för d ≤ 200 m

Formula

vald för att visa utjämningen för 200 m < d < (599 m)

Formula

vald för att visa utjämningen för d ≥ (599 m)

Den utjämnade och interpolerade höjden över havet beräknas enligt följande:

h int,sm,1(0) = hint (0) + road grade,1(0) = 120,3 + 0,0033 ≈ 120,3033 m

h int,sm,1(799) = h int,sm,1(798) + road grade,1(799) = 121,2550 – 0,0220 = 121,2330 m

Den andra utjämningen består av följande:

Formula

vald för att visa utjämningen för d ≤ 200 m

Formula

vald för att visa utjämningen för 200 m < d < (599 )

Formula

vald för att visa utjämningen för d ≥ (599 m)

5.3.3   Beräkning av det slutliga resultatet

Den sammanlagda positiva höjdökningen beräknas genom att integrera alla positiva interpolerade och utjämnade väglutningar, dvs. roadgrade,2(d). I det givna exemplet var den totala sträckan dtot  = 139,7 km och alla positiva interpolerade och utjämnade väglutningar uppgick till 516 m. Således uppnåddes en sammanlagd positiv höjdökning på 516 × 100/139,7 = 370 m/100 km.

Tabell 1

Korrigering av data för fordonets momentana höjd över havet

Tiden t [s]

v(t)

[km/tim]

hGPS(t)

[m]

hmap(t)

[m]

h(t)

[m]

hcorr(t)

[m]

di

[m]

Sammanlagd d

[m]

0

0,00

122,7

129,0

122,7

122,7

0,0

0,0

1

0,00

122,8

129,0

122,8

122,7

0,0

0,0

2

0,00

129,1

123,6

122,7

0,0

0,0

3

0,00

129,2

124,3

122,7

0,0

0,0

4

0,00

125,1

129,0

125,1

122,7

0,0

0,0

18

0,00

120,2

129,4

120,2

120,2

0,0

0,0

19

0,32

120,2

129,4

120,2

120,2

0,1

0,1

37

24,31

120,9

132,7

120,9

120,9

6,8

117,9

38

28,18

121,2

133,0

121,2

121,2

7,8

125,7

46

13,52

121,4

131,9

121,4

121,4

3,8

193,4

47

38,48

120,7

131,5

120,7

120,7

10,7

204,1

56

42,67

119,8

125,2

119,8

119,8

11,9

308,4

57

41,70

119,7

124,8

119,7

119,7

11,6

320,0

110

10,95

125,2

132,2

125,2

125,2

3,0

509,0

111

11,75

100,8

132,3

100,8

125,2

3,3

512,2

112

13,52

0,0

132,4

132,4

125,2

3,8

516,0

113

14,01

0,0

132,5

132,5

132,5

3,9

519,9

114

13,36

24,30

132,6

132,6

132,6

3,7

523,6

 

149

39,93

123,6

129,6

123,6

123,6

11,1

719,2

150

39,61

123,4

129,5

123,4

123,4

11,0

730,2

 

157

14,81

121,3

126,1

121,3

121,3

4,1

792,1

158

14,19

121,2

126,2

121,2

121,2

3,9

796,1

159

10,00

128,5

126,1

128,5

121,2

2,8

798,8

160

4,10

130,6

126,0

130,6

121,2

1,2

800,0

— Betecknar dataluckor.


Tabell 2

Beräkning av väglutning

d

[m]

t0

[s]

d0

[m]

d1

[m]

h0

[m]

h1

[m]

hint(d)

[m]

roadgrade,1(d)

[m/m]

hint,sm,1(d)

[m]

roadgrade,2(d)

[m/m]

0

18

0,0

0,1

120,3

120,4

120,3

0,0035

120,3

– 0,0015

120

37

117,9

125,7

120,9

121,2

121,0

– 0,0019

120,2

0,0035

200

46

193,4

204,1

121,4

120,7

121,0

– 0,0040

120,0

0,0051

320

56

308,4

320,0

119,8

119,7

119,7

0,0288

121,4

0,0088

520

113

519,9

523,6

132,5

132,6

132,5

0,0097

123,7

0,0037

720

149

719,2

730,2

123,6

123,4

123,6

– 0,0405

122,9

– 0,0086

798

158

796,1

798,8

121,2

121,2

121,2

– 0,0219

121,3

– 0,0151

799

159

798,8

800,0

121,2

121,2

121,2

– 0,0220

121,3

– 0,0152

Figur 2

Effekten av kontroll och korrigering av data – Profilen för höjd över havet mätt med GPS hGPS(t), profilen för höjd över havet enligt topografisk karta hmap(t), profilen för höjd över havet som erhålls efter bedömning och principgranskning av datakvaliteten h(t) och korrigering hcorr(t) av data från tabell 1

Image

Figur 3

Jämförelse mellan den korrigerade profilen för höjd över havet hcorr(t) och den utjämnade och interpolerade höjden över havet hint,sm,1

Image

Tabell 2

Beräkning av den positiva höjdökningen

d

[m]

t0

[s]

d0

[m]

d1

[m]

h0

[m]

h1

[m]

hint(d)

[m]

roadgrade,1(d)

[m/m]

hint,sm,1(d)

[m]

roadgrade,2(d)

[m/m]

0

18

0,0

0,1

120,3

120,4

120,3

0,0035

120,3

– 0,0015

120

37

117,9

125,7

120,9

121,2

121,0

– 0,0019

120,2

0,0035

200

46

193,4

204,1

121,4

120,7

121,0

– 0,0040

120,0

0,0051

320

56

308,4

320,0

119,8

119,7

119,7

0,0288

121,4

0,0088

520

113

519,9

523,6

132,5

132,6

132,5

0,0097

123,7

0,0037

720

149

719,2

730,2

123,6

123,4

123,6

– 0,0405

122,9

– 0,0086

798

158

796,1

798,8

121,2

121,2

121,2

– 0,0219

121,3

– 0,0151

799

159

798,8

800,0

121,2

121,2

121,2

– 0,0220

121,3

– 0,0152


(1)  Utsläppen av kolmonoxid ska mätas och registreras under RDE-provningar.

(2)  Utsläppen av kolmonoxid ska mätas och registreras under RDE-provningar.