19.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/594

av den 18 april 2016

om fastställande av en mall för den strukturerade undersökningen av slutmottagare för operativa program för livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd från fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (1), särskilt artikel 17.4,

efter samråd med kommittén för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) nr 223/2014 ska den förvaltande myndigheten för ett operativt program för livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd utföra en strukturerad undersökning av slutmottagare under 2017 och 2022.

(2)

Denna strukturerade undersökning av slutmottagare är ett av de instrument som bör användas för att utvärdera fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad Fead). För att garantera att undersökningen ger resultat av hög kvalitet och bidrar på ett ändamålsenligt sätt till utvärderingen av Fead måste en mall som möjliggör sammanställning av data på unionsnivå fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den strukturerade undersökningen av slutmottagare i artikel 17.4 i förordning (EU) nr 223/2014 ska utföras i enlighet med mallen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 72, 12.3.2014, s. 1.


BILAGA

FEADS STRUKTURERADE UNDERSÖKNING – FRÅGOR

Intervjuarens namn :

[intervjuarens fullständiga namn; om flera människor gör intervjun bör allas namn nämnas här]

Ort :

[adress där undersökningen utförs]

Organisation :

[namnet på den partnerorganisation som ger bistånd till stödmottagarna]

Datum :

[datum för undersökningen i format dd/mm/åååå]

Tidpunkt :

[tidpunkt för undersökningen i format hh:mm]

A.   FRÅGOR OM STORLEKEN PÅ DET BISTÅND SOM PARTNERORGANISATIONEN GETT SLUTMOTTAGARNA (1)

A1.   Vilken typ av Fead-bistånd delas ut till slutmottagarna och hur ofta delas det ut?

 

Varje dag

Varje vecka

Varje månad

Övriga stödkategorier

Livsmedelspaket (2)

 

 

 

(ange vilken)

Måltider

 

 

 

(ange vilken)

Varor som delats ut till barn

 

 

 

(ange vilken)

Varor som delats ut till hemlösa

 

 

 

(ange vilken)

Annat (ange närmare)

[ange typ av bistånd]

[ange typ av bistånd]

[ange typ av bistånd]

[ange typ av bistånd och tidsperiod]


A2.   Vilka kompletterande åtgärder erbjuds slutmottagarna när de får Fead-bistånd?

Råd om matlagning och livsmedelsförvaring, matlagningskurser, information om hälsosamma kostvanor eller råd om hur matsvinn kan minskas

 

Råd om personlig renlighet

 

Hänvisning till behöriga tjänster (t.ex. sociala/administrativa)

 

Individuell handledning och workshoppar

 

Psykologiskt och terapeutiskt stöd

 

Råd om hur man sköter familjens ekonomi

 

Annat (ange närmare)

[Fyll i textrutan]

Inga

 


A3.   Ger partnerorganisationen också materiellt bistånd som inte medfinansieras av Fead till slutmottagarna?

Ja

Nej

 

 


A3a.   Om ja, vilken typ av bistånd ger partnerorganisationen utöver Fead?

Livsmedelspaket

 

Måltider

 

Varor som delats ut till barn

 

Varor som delats ut till hemlösa

 

Andra varor

[ange typ av varor]

B.   FRÅGOR TILL SLUTMOTTAGAREN

B1.   Är du man eller kvinna?

Man

Kvinna

 

 


B2.   Hur gammal är du?

15 eller yngre

16–24

25–49

50–64

65 eller äldre

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Är du ensamstående förälder?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B4.   Vilken typ av bistånd fick du nyss (eller kommer du att få nu)?

 

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

Livsmedelspaket

 

 

 

 

Måltider

 

 

 

 

Babyutstyrsel (förnödenheter till spädbarn)

 

 

 

 

Skolväskor

 

 

 

 

Papper, övningsböcker, pennor, färger och penslar eller annat skolmaterial (annat än kläder)

 

 

 

 

Idrottsutrustning (skor, gymnastikdräkt, baddräkt m.m.)

 

 

 

 

Kläder (vinterjacka, skodon, skoluniform m.m.)

 

 

 

 

Sovsäckar/filtar

 

 

 

 

Köksutrustning (grytor, kastruller, bestick m.m.)

 

 

 

 

Linne (sängkläder, handdukar m.m.)

 

 

 

 

Hygienartiklar (första hjälpen-utrustning, tvål, tandborste, engångsrakhyvel m.m.)

 

 

 

 

Övriga stödkategorier

[Fyll i textrutan]


B5.   Vem får biståndet?

Du själv

Andra personer i ditt hushåll

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 

Hoppa över fråga B6 om svaret på fråga B5 enbart är ”du själv”.

B6.   Kommer andra personer också att använda av biståndet? Om ja, hur många (dig själv inte medräknad), hur gamla är de och vilket kön har de?

 

Man

Kvinna

5 eller yngre

 

 

6–15

 

 

16–24

 

 

25–49

 

 

50–64

 

 

65 eller äldre

 

 

Vill inte svara

 

 

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 


B7.   Är det här första gången som du kommit för att få detta bistånd?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 

Gå direkt till fråga B9 om svaret på fråga B7 är ”ja”, ”vill inte svara” eller ”vet inte eller förstår inte frågan”.

B8.   Hur ofta kommer du för att få detta bistånd?

Varje dag

Varje vecka

Varje månad

Övriga stödkategorier

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 

 

 


B9.   Vet du när du kommer att behöva samma bistånd igen?

I morgon

Nästa vecka

Nästa månad

Övriga stödkategorier

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 

 

 


B10.   Har du stött på svårigheter att få detta bistånd?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B10a.   Om ja, vilka svårigheter?

Var tvungen att få papper från nationellt, regionalt eller lokalt kontor

 

Var tvungen att resa långt

 

Psykologiska hinder

 

Annat (ange närmare)

[Fyll i textrutan]

Vill inte svara

 

Vet inte eller förstår inte frågan

 


B11.   Har biståndet från Fead förbättrat ditt liv eller livet för medlemmar i ditt hushåll?

Ja

Delvis

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 

 


B11a.   Om du svarat ”nej” eller ”delvis”, kan du berätta varför?

Livsmedlen/varorna är inte tillräckliga

 

Livsmedlen/varorna ges inte tillräckligt ofta

 

Kvaliteten på livsmedlen/varorna är inte tillräckligt god

 

Annan typ av bistånd behövs (ange närmare)

[Fyll i textrutan]

Vill inte svara

 

Vet inte eller förstår inte frågan

 


B12.   Skulle du eller ditt hushåll för ett år sedan ha haft råd att köpa de livsmedel/varor du nyss fick?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B13.   Får du och/eller medlemmar i ditt hushåll bistånd från andra organisationer?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B13a.   Om ja, vilken typ av bistånd får du/ni från andra organisationer?

 

Ja

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

Livsmedelspaket

 

 

 

Måltider

 

 

 

Babyutstyrsel (förnödenheter till spädbarn)

 

 

 

Skolväskor

 

 

 

Papper, övningsböcker, pennor, färger och penslar eller annat skolmaterial (annat än kläder)

 

 

 

Idrottsutrustning (skor, gymnastikdräkt, baddräkt m.m.)

 

 

 

Kläder (vinterjacka, skodon, skoluniform m.m.)

 

 

 

Sovsäckar/filtar

 

 

 

Köksutrustning (grytor, kastruller, bestick m.m.)

 

 

 

Linne (sängkläder, handdukar m.m.)

 

 

 

Hygienartiklar (första hjälpen-utrustning, tvål, tandborste, engångsrakhyvel m.m.)

 

 

 

Övriga stödkategorier

[Fyll i textrutan]


B14.   Har du nu eller tidigare fått råd eller vägledning via den här organisationen? Vilken typ av råd eller vägledning var det fråga om?

Råd om matlagning och livsmedelsförvaring, matlagningskurser, information om hälsosamma kostvanor eller råd om hur matsvinn kan minskas

 

Råd om personlig renlighet

 

Hänvisning till behöriga tjänster (t.ex. sociala/administrativa)

 

Individuell handledning och workshoppar

 

Psykologiskt och terapeutiskt stöd

 

Råd om hur man sköter familjens ekonomi

 

Annat (ange närmare)

[Fyll i textrutan]

Vill inte svara

 

Vet inte eller förstår inte frågan

 


B15.   Var råden eller vägledningarna användbara?

Mycket användbara

Delvis användbara

Inte särskilt användbara

Inte alls användbara

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 

 

 


B16.   Har du arbetsinkomster?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B17.   Har du några andra inkomster eller förmåner?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B18.   Har någon av medlemmarna i ditt hushåll arbetsinkomster?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B19.   Har någon av medlemmarna i ditt hushåll andra inkomster eller förmåner?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B20.   Är du medborgare i det här landet?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B21.   Om inte, är du medborgare i ett annat EU-land?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B22.   Är du asylsökande eller flykting?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B23.   Har du någonstans att bo?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B23a.   Om du har någonstans att bo, hur bor du?

Äger eller hyr bostad eller hus, antingen ensam eller med familjen

 

Delar bostad med vänner eller andra personer

 

Institutionellt långvarigt boende (äldreboende, hem för ensamstående mödrar, asylboende)

 

Serviceboende

 

Husruin eller slum

 

Husbil/husvagn

 

Flyktingläger

 

Annat (ange närmare)

[Fyll i textrutan]

Vill inte svara

 

Vet inte eller förstår inte frågan

 


(1)  Frågorna gäller bistånd som getts på den plats där intervjuerna görs.

(2)  Definitionen av ett livsmedelspaket kan fastställas av partnerorganisationen eller den förvaltande myndigheten, eller inom insatsen. Paketens omfattning eller innehåll behöver inte vara enhetligt.