12.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/561

av den 11 april 2016

om ändring av bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 vad gäller förlagan till djurhälsointyg för hundar, katter och illrar som förflyttas utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från ett territorium eller tredjeland

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (1), särskilt artikel 25.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 576/2013 fastställs att hundar, katter och illrar som förflyttas utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från ett territorium eller tredjeland ska åtföljas av en identitetshandling i form av ett djurhälsointyg. I del 1 i bilaga IV till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 (2) fastställs förlagan till djurhälsointyg.

(2)

I förlagan till djurhälsointyg hänvisas det till det erforderliga framgångsrika test av immunförsvaret på rabiesvaccinationen som bör utföras i enlighet med bilaga IV till förordning (EU) nr 576/2013 på blodprover som tagits från hundar, katter och illrar som kommer från eller är avsedda för transitering genom ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

(3)

Efter upprepade fall av förfalskning av laboratorierapporter om resultaten av titrering av rabiesantikroppar bör de intygande tjänstemännen i territorier eller tredjeländer påminnas om att de endast bör styrka ett tillfredsställande resultat av testet om de har kontrollerat att laboratorierapporten är äkta. En särskild vägledande anmärkning om detta bör införas i djurhälsointyget.

(4)

Vidare har uppgiften om datum för märkning av hundar, katter eller illrar i del I i djurhälsointyget misstolkats av intygande tjänstemän i tredjeländer, vilket har medfört problem vid kontrollen av att villkoren är uppfyllda vid unionens yttre gränser. För att undvika missförstånd bör den uppgiften strykas från del I i djurhälsointyget där djuren beskrivs och i stället införas i del II i intyget som avser utfärdande av intyg för djuren. En särskild vägledande anmärkning om kontroll av märkningen bör också införas i del II.

(5)

Bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

För att undvika eventuella störningar vad gäller förflyttning bör det under en övergångsperiod vara tillåtet att använda djurhälsointyg som utfärdats i enlighet med del 1 i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 före den dag då den här förordningen börjar tillämpas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Under en övergångsperiod till och med den 31 december 2016 får medlemsstaterna tillåta införsel av hundar, katter och illrar som förflyttas utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från ett territorium eller tredjeland och som åtföljs av ett djurhälsointyg som utfärdats senast den 31 augusti 2016 enligt förlagan i del 1 i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 i dess lydelse före de ändringar som införs genom den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts (EUT L 178, 28.6.2013, s. 109).


BILAGA

Del 1 i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 ska ersättas med följande:

”DEL 1

Image

Text av bilden

Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning av hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte från ett territorium eller tredjeland till en medlemsstat i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) nr 576/2013

LAND:

Veterinärintyg för EU

Del I: Närmare uppgifter om sändningen

I.1 Avsändare

Namn

Adress

Tfn

I.2 Intygets referensnummer

I.2 a

I.3 Central behörig myndighet

I.4 Lokal behörig myndighet

I.5 Mottagare

Namn

Adress

Postnr

Tfn

I.6 Person med ansvar för sändningen i EU

I.7 Ur- sprungs- land

ISO-kod

I.8 Ur- sprungs- region

Kod

I.9 Be- stämmelse- land

ISO-kod

I.10 Be- stämmelse- region

Kod

I.11 Ursprungsort

I.12 Bestämmelseort

I.13 Lastningsort

I.14 Datum för avresa

I.15 Transportmedel

I.16 Gränskontrollstation för införsel till EU

I.17 Cites-nr

I.18 Beskrivning av varan

I.19 Varukod (HS)

010619

I.20 Kvantitet

I.21 Temperatur

I.22 Antal förpackningar

I.23 Förseglingens nummer/Containernummer

I.24 Typ av förpackning

Image

Text av bilden

I.25 Varorna intygas vara avsedda som/för:

Sällskapsdjur

I.26 För transitering till ett tredjeland

I.27 För import och införsel till EU

I.28 Identifiering av varorna

Arter

(Vetenskapligt namn)

Kön

Färg

Ras

Identifierings- nummer

[dd/mm/åååå]

Identifie- ringssystem

Födelse- datum

Image

Text av bilden

LAND

Förflyttning av hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte från ett territorium eller tredjeland till en medlemsstat i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) nr 576/2013

II. Hälsoinformation

II a Intygets referensnummer

II b

I egenskap av officiell veterinär (1)/veterinär som förordnats av den behöriga myndigheten (1) i (ange namnet på territoriet eller tredjelandet) intygar jag följande:

Syftet med befordran/befordrans art bestyrks av ägaren:

II.1 Enligt den bifogade förklaringen (2) från ägaren eller den fysiska person som av ägaren skriftligen bemyndigats att för ägarens räkning utan kommersiellt syfte förflytta djuren, vilket stöds av bevisning (3), ska de djur som beskrivs i fält I.28 åtfölja ägaren eller den fysiska person som av ägaren skriftligen bemyndigats att för ägarens räkning utan kommersiellt syfte förflytta djuren inom fem dagar från dennes förflyttning, och de ska inte vara föremål för en förflyttning som syftar till försäljning eller överlåtelse av äganderätten; ansvaret för djuren ska kvarstå hos

(1) antingen [ägaren.]

(1) eller [den fysiska person som av ägaren skriftligen bemyndigats att för ägarens räkning utan kommersiellt syfte förflytta djuren.]

(1) eller [den fysiska person som av det transportföretag som ägaren anlitat utsetts för att för ägarens räkning utan kommersiellt syfte förflytta djuren.]

(1) antingen [II.2 De djur som beskrivs i fält I.28 förflyttas i grupper om högst fem.]

(1) eller [II.2 De djur som beskrivs i fält I.28 förflyttas i grupper om fler än fem, är äldre än sex månader och ska delta i tävlingar, utställningar eller idrottsevenemang eller träning inför sådana evenemang, och ägaren eller den fysiska person som avses i punkt II.1 har lämnat in bevisning (3) på att djuren har registrerats

(1) antingen [för att delta i ett sådant evenemang.]

(1) eller [i en organisation som organiserar sådana evenemang.]

Intygande om rabiesvaccination och titrering av rabiesantikroppar:

(1) antingen [II.3 De djur som beskrivs i fält I.28 är yngre än 12 veckor och har inte vaccinerats mot rabies eller är mellan 12 och 16 veckor gamla och har vaccinerats mot rabies, men det har inte förflutit minst 21 dagar sedan slutförandet av den första vaccinationen mot rabies i enlighet med giltighetskraven i bilaga III till förordning (EU) nr 576/2013 (4), samtidigt som

II.3.1 det territorium eller tredjeland som djuren kommer ifrån och som anges i fält I.1 är förtecknat i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013, den bestämmelsemedlemsstat som anges i fält I.5 har meddelat allmänheten att den tillåter förflyttning av sådana djur till dess territorium och djuren åtföljs av

(1) antingen [II.3.2 den bifogade förklaringen (5) från ägaren eller den fysiska person som avses i punkt II.1 om att djuren alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen utan kommersiellt syfte inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies.]

(1) eller [II.3.2 moderdjuret, som de fortfarande är beroende av, varvid det kan fastställas att moderdjuret före ungarnas födsel har vaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i bilaga III till förordning (EU) nr 576/2013.]]

Del II: Intyg

Image

Text av bilden

LAND

Förflyttning av hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte från ett territorium eller tredjeland till en medlemsstat i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) nr 576/2013

II. Hälsoinformation

II a Intygets referensnummer

II b

(1) eller/och [II.3 De djur som beskrivs i fält I.28 var minst 12 veckor vid tidpunkten för vaccinationen mot rabies och det har förflutit minst 21 dagar sedan slutförandet av den första vaccinationen mot rabies (4) i enlighet med giltighetskraven i bilaga III till förordning (EU) nr 576/2013, en eventuell förnyad vaccination har utförts inom giltighetstiden för den föregående vaccinationen (6) och

(1) antingen [II.3.1 de djur som beskrivs i fält I.28 kommer från ett territorium eller tredjeland som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013, antingen direkt genom ett territorium eller tredjeland som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 eller genom ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013, i enlighet med artikel 12.1 c i förordning (EU) nr 576/2013 (7), varvid närmare uppgifter om den nuvarande rabiesvaccinationen anges i tabellen nedan.]

(1) eller [II.3.1 de djur som beskrivs i fält I.28 kommer från eller är avsedda för transitering genom ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013, den titrering av rabiesantikroppar (8) som utförts på ett blodprov som togs av en av den behöriga myndigheten förordnad veterinär det datum som anges i tabellen nedan, minst 30 dagar efter den föregående vaccinationen och minst tre månader före det datum då detta intyg utfärdades, visar en antikroppstiter på minst 0,5 IU/ml (9) och en eventuell förnyad vaccination har utförts inom giltighetstiden för den föregående vaccinationen (6); närmare uppgifter om den nu giltiga rabiesvaccinationen och tidpunkten för provtagning för testning av immunsvaret anges i tabellen nedan:

Alfanumerisk kod på djurets transponder eller tatuering

Datum för implantering och/eller avläsning (10)

[dd/mm/åååå]

Vaccinations- datum

[dd/mm/åååå]

Vaccinets namn och tillverkare

Parti- nummer

Vaccinationens giltighet

Datum för blodprov

[dd/mm/åååå]

fr.o.m.

[dd/mm/åååå]

t.o.m.

[dd/mm/åååå]

]]

Image

Text av bilden

LAND

Förflyttning av hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte från ett territorium eller tredjeland till en medlemsstat i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) nr 576/2013

II. Hälsoinformation

II a Intygets referensnummer

II b

Intygande av behandling mot parasiter:

(1) antingen [II.4. De hundar som beskrivs i fält I.28 är avsedda att sändas till en medlemsstat som förtecknas i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 och har behandlats mot Echinococcus multilocularis; närmare uppgifter om den behandling som administrerats av en förordnad veterinär i enlighet med artikel 7 i delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 (11) (12) (13) anges i tabellen nedan.]

(1) eller [II.4. De hundar som beskrivs i fält I.28 har inte behandlats mot Echinococcus multilocularis (11).]

Hundens transponder- eller tatuerings- nummer

Antiparasitär behandling mot Echinococcus

Administrerande veterinär

Produktens namn och tillverkare

Datum [dd/mm/åååå] och tidpunkt för behandlingen [00:00]

Namn (med versaler), stämpel och underskrift

]]

Anmärkningar

a) Detta intyg är avsett för hundar (Canis lupus familiaris), katter (Felis silvestris catus) och illrar (Mustela putorius furo).

b) Detta intyg gäller i 10 dagar från och med det att den officiella veterinären har utfärdat det till och med dagen för dokument- och identitetskontrollerna vid den resandes utsedda inreseort i unionen (tillgänglig på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

Om transporten sker till sjöss förlängs 10-dagarsperioden med en period som motsvarar sjöbefordrans längd.

För ytterligare förflyttning till andra medlemsstater gäller detta intyg i sammanlagt fyra månader från och med dagen för dokument- och identitetskontrollerna, eller till och med det datum då rabiesvaccinationen slutar gälla, eller fram till dess att de villkor som avser djur som är yngre än 16 veckor och som avses i punkt II.3 upphör att gälla, beroende på vilket som infaller först. Observera att vissa medlemsstater har meddelat att det inte är tillåtet att förflytta de djur som är yngre än 16 veckor och som avses i punkt II.3 till deras territorium. Mer information finns på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

Del I:

Fält I.5: Mottagare: Ange den första bestämmelsemedlemsstaten.

Fält I.28: Identifieringssystem: Ange ”transponder” eller ”tatuering”.

Identifieringsnummer: Ange transponderns eller tatueringens alfanumeriska kod.

Födelsedatum/ras: Enligt ägarens uppgifter.

Image

Text av bilden

LAND

Förflyttning av hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte från ett territorium eller tredjeland till en medlemsstat i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) nr 576/2013

II. Hälsoinformation

II a Intygets referensnummer

II b

Del II:

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Den försäkran som avses i punkt II.1 ska bifogas intyget samt följa förlagan och uppfylla de kompletterande kraven i del 3 i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

(3) Den bevisning som avses i punkt II.1 (t.ex. boardingkort, flygbiljett) och i punkt II.2 (t.ex. bekräftelse på anmälan till evenemanget, bevis på medlemskap) ska lämnas om de behöriga myndigheterna som ansvarar för de kontroller som avses i anmärkning b begär detta.

(4) Eventuell förnyad vaccination ska betraktas som en första vaccination om den inte utförts inom giltighetstiden för en tidigare vaccination.

(5) Den försäkran som avses i punkt II.3.2 ska bifogas intyget och uppfylla de krav på format, utformning och språk som föreskrivs i delarna 1 och 3 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

(6) En bestyrkt kopia av identifierings- och vaccinationsuppgifter för de berörda djuren ska bifogas intyget.

(7) För det tredje alternativet gäller villkoret att ägaren eller den fysiska person som avses i punkt II.1, på begäran av de behöriga myndigheter som ansvarar för de kontroller som avses i punkt b, ska lämna en förklaring om att djuren inte har haft kontakt med djur av arter som är mottagliga för rabies och att de hållits i säkert förvar i ett transportmedel eller på den internationella flygplatsens område under transiteringen genom ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013. Förklaringen ska uppfylla de krav på format, utformning och språk som föreskrivs i delarna 2 och 3 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

(8) Den titrering av rabiesantikroppar som avses i punkt II.3.1

— ska utföras på ett prov som tagits av en av den behöriga myndigheten förordnad veterinär minst 30 dagar efter vaccinationen och tre månader före importen,

— ska påvisa minst 0,5 IU/ml neutraliserande antikroppar mot rabiesvirus i serum,

— ska utföras av ett laboratorium som godkänts i enlighet med artikel 3 i rådets beslut 2000/258/EG (förteckning över godkända laboratorier finns på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm),

— behöver inte förnyas för djur som efter titreringen med tillfredsställande resultat har undergått förnyad vaccination mot rabies inom giltighetstiden för en tidigare vaccination.

En bestyrkt kopia av det godkända laboratoriets officiella rapport om resultaten av den titrering av rabiesantikroppar som avses i punkt II.3.1 ska bifogas intyget.

(9) Genom att styrka detta resultat intygar den officiella veterinären att han/hon, efter bästa förmåga och vid behov efter kontakt med det laboratorium som anges i rapporten, har kontrollerat att laboratorierapporten om resultaten av den titrering av rabiesantikroppar som avses i punkt II.3.1 är äkta.

(10) I samband med fotnot 6 ska märkningen av de berörda djuren i form av en implanterad transponder eller av en klart läslig tatuering som de har försetts med före den 3 juli 2011 kontrolleras innan några uppgifter lämnas i detta intyg, och denna kontroll ska alltid föregå eventuell vaccination eller, i tillämpliga fall, testning som utförs på djuren.

Image Text av bilden