3.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/65


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)

( Europeiska unionens officiella tidning L 84 av den 31 mars 2016 )

1.

Sidan 39, artikel 14.1 c i, andra strecksatsen

I stället för:

”… med avseende på åtgärder som förtecknas i artiklarna 61, 65.1 a, b, e, f och i, 70.1, 79, 80, 81.1 och 81.2 samt …,”

ska det stå:

”… med avseende på åtgärder som förtecknas i artiklarna 61, 65.1 a, b, e, f och i, 70.1, 79, 80, 81 och 82 samt …,”.

2.

Sidan 103, artikel 149.1 b

I stället för:

”b)

Kraven i delegerade akter som antagits enligt artiklarna 125.2, 131.1, 135, 136.2, 137.2, 138.4, 139.4 och 140.”

ska det stå:

”b)

Kraven i delegerade akter som antagits enligt artiklarna 125.2, 131.1, 135, 136.2, 137.2, 138.3, 138.4, 139.4 och 140.”.

3.

Sidan 134, artikel 209, rubriken

I stället för:

”Aktörernas skyldighet att se till att andra vattenlevande djur åtföljs av ett djurhälsointyg samt genomförandebefogenheter”

ska det stå:

”Aktörernas skyldighet att se till att andra vattenlevande djur åtföljs av ett djurhälsointyg”.

4.

Sidan 138, artikel 219.1 a

I stället för:

”… och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 211 och 214.2.”

ska det stå:

”… och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 211 och 214.”.

5.

Sidan 138, artikel 219.1 b

I stället för:

”… när de flyttas från en restriktionszon, enligt artikel 208.2 a.”

ska det stå:

”… när de flyttas från en restriktionszon, enligt artikel 208.2.”.

6.

Sidan 140, artikel 223.1 b i

I stället för:

”… 61.1 a, 62.1, 63.1, 65.1 c, …”

ska det stå:

”… 61.1 a, 62.1, 65.1 c, …”.

7.

Sidan 164, artikel 264.3

I stället för:

”3.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5, 5.2, 5.4, 14.3, … 42.6, 47, 48.3, … 109.2, 118, 119, 122.1, … 161.6, 162.4, …”

ska det stå:

”3.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5, 5.2, 5.4, 14.3, … 42.6, 47.1, 48.3, … 109.2, 118.1, 118.2, 119.1, 122.1, … 161.6, 162.3, 162.4, …”.

8.

Sidan 167, artikel 271.2 andra stycket

I stället för:

”… och de genomförandeakter som föreskrivs i artikel 118 i den här förordningen.”

ska det stå:

”… och de genomförandeakter som föreskrivs i artikel 120 i den här förordningen.”.

9.

Sidan 168, artikel 274

I stället för:

”… ska kommissionen anta de delegerade akter som avses i artiklarna … 122.2, … 239.1 och …”

ska det stå:

”… ska kommissionen anta de delegerade akter som avses i artiklarna … 122.1, … 239.2 och …”.