19.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/403

av den 18 mars 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 vad gäller klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende, och om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (1), särskilt artikel 6.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (2), särskilt artikel 9.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.2 b i förordning (EG) nr 1071/2009 ska kommissionen upprätta en förteckning över kategori, typ och allvarlighetsgrad i fråga om allvarliga överträdelser av unionsregler, utöver de kategorier som anges i bilaga IV till den förordningen, som kan leda till att vägtransportföretaget eller den trafikansvarige förlorar sitt goda anseende.

(2)

I detta syfte bör kommissionen fastställa överträdelsernas allvarlighetsgrad med hänvisning till risken för dödsfall eller svåra skador och ange den överträdelsefrekvens över vilken upprepade överträdelser ska betraktas som mer allvarliga.

(3)

Den förteckning över kategori, typ och allvarlighetsgrad i fråga om allvarliga överträdelser som ska upprättas bör omfatta överträdelser av unionsregler på de områden som anges i artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 1071/2009.

(4)

Medlemsstaterna bör beakta upplysningar om dessa överträdelser när de fastställer prioriteringarna för kontroller inriktade på företag med högre risk, på det sätt som krävs i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1071/2009.

(5)

De åtgärder som ska vidtas är nödvändiga för att garantera öppenhet, rättvisa och rättssäkerhet vid bedömningen av överträdelsernas allvar och deras konsekvenser för transportföretagets eller den trafikansvariges goda anseende.

(6)

Det åligger emellertid den behöriga myndigheten i medlemsstaten att genomföra ett heltäckande nationellt administrativt förfarande för att avgöra om en förlust av gott anseende skulle utgöra en proportionerlig reaktion i ett enskilt fall. Ett sådant nationellt granskningsförfarande bör, när så är lämpligt, inbegripa kontroller i det berörda företagets lokaler. Vid bedömningen av gott anseende ska medlemsstaterna beakta hur företaget, dess ledning och andra relevanta personer uppfört sig.

(7)

En harmoniserad kategorisering av allvarliga överträdelser bör utgöra grunden för en utvidgning av de nationella riskvärderingssystem som fastställs av varje medlemsstat i enlighet med artikel 9 i direktiv 2006/22/EG, för att omfatta alla allvarliga överträdelser av unionens vägtransportregler, enligt artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 1071/2009, som kan påverka transportföretagets eller den trafikansvariges goda anseende.

(8)

I artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 föreskrivs också att medlemsstaterna ska inkludera sådana allvarliga överträdelser i det nationella elektroniska registret över vägtransportföretag senast från och med den 1 januari 2016. En harmoniserad kategorisering av överträdelser är därför ett viktigt steg mot att säkerställa rättvis konkurrens mellan företag, mer harmoniserad tillämpning och ett effektivt fungerande informationsutbyte i anslutning till det europeiska registret över vägtransportföretag.

(9)

För att värna öppenhet och lojal konkurrens bör en gemensam metod fastställas för beräkning av en överträdelsefrekvens, över vilken upprepade överträdelser ska betraktas som mer allvarliga av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där företaget är etablerat. Sådana upprepade överträdelser bör kunna leda till att det nationella administrativa förfarandet inleds, vilket, beroende på den behöriga myndighetens bedömning, bör kunna leda till att transportören förlorar sitt goda anseende.

(10)

Den allmänna regeln är att frekvensen bör fastställas med hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är, tidpunkten för den och det genomsnittliga antalet förare. Den bör betraktas som det högsta tillåtna tröskelvärdet, samtidigt som medlemsstaterna ges möjlighet att tillämpa lägre tröskelvärden, om sådana föreskrivs i de nationella administrativa förfarandena för bedömning av gott anseende.

(11)

För att säkerställa den rättsliga enhetligheten och insynen är det också nödvändigt att ändra bilaga III till direktiv 2006/22/EG genom att ändra allvarlighetsgraden för vissa överträdelser som anges däri i enlighet med förteckningen över de allvarligaste överträdelser som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 1071/2009.

(12)

Förteckningen över kategorier, typer och allvarlighetsgrad i fråga om allvarliga överträdelser har fastställts i samråd med medlemsstaterna och berörda parter i unionen, och bedömningen av allvarlighetsgrad bygger på bästa praxis och erfarenheter i fråga om kontrollen av efterlevnaden av relevanta bestämmelser i medlemsstaterna. De allvarligaste överträdelser som fastställs i bilaga IV till förordning (EG) nr 1071/2009 utgjorde det övre referensvärdet för bedömningen av allvarlighetsgraden i andra berörda överträdelser.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté om vägtransporter som inrättats genom artikel 18.1 i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I bilaga I till denna förordning fastställs en gemensam förteckning över kategorier, typer och grader av allvarliga överträdelser av unionens regler för kommersiell vägtransport, vilka, utöver dem som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 1071/2009, kan leda till att en vägtransportoperatör förlorar sitt goda anseende.

2.   I bilaga II till denna förordning föreskrivs den högsta överträdelsefrekvens över vilken upprepade allvarliga överträdelser ska betraktas som allvarligare med beaktande av antalet förare verksamma inom den transportverksamhet som leds av den trafikansvarige.

3.   I samband med det nationella administrativa förfarandet för bedömningen av gott anseende ska medlemsstaterna beakta de upplysningar om allvarliga överträdelser som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 2

Bilaga III till direktiv 2006/22/EG ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 18 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 51.

(2)  EUT L 102, 11.4.2006, s. 35.

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT L 370, 31.12.1985, s. 8).


BILAGA I

Kategorisering av allvarliga överträdelser

(som avses i artikel 1)

Följande tabell innehåller kategorier och typer av allvarliga överträdelser av unionens regler om kommersiell vägtransport, fördelade på tre kategorier utifrån deras potential att medföra allvarlig risk för dödsfall eller svåra skador.

1.   Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006  (1) (Körtider och viloperioder)

Nr

RÄTTSLIG GRUND

TYP AV ÖVERTRÄDELSE

ALLVARLIGHETSGRAD (2)

SAÖ

MAÖ

Besättning

1.

Artikel 5.1

Lägsta ålder för konduktörer respekteras inte

 

 

X

Körtider

2.

Artikel 6.1

Den dagliga körtiden (9 timmar) överstigs, om en förlängning till 10 timmar inte medgetts

10 tim ≤ … < 11 tim

 

 

X

3.

11 tim ≤ …

 

X

 

4.

Den dagliga körtiden (9 timmar) överstigs med 50 % eller mer utan rast eller utan viloperiod om minst 4,5 timmar

13 tim 30 min ≤ …

och ingen rast/vila

X

 

 

5.

Den dagliga körtiden (10 timmar) överstigs, om förlängning medgetts

11 tim ≤ … < 12 tim

 

 

X

6.

12 tim ≤ …

 

X

 

7.

Den dagliga körtiden (10 timmar) överstigs med 50 % eller mer utan rast eller utan viloperiod om minst 4,5 timmar

15 tim ≤ …

och ingen rast/vila

X

 

 

8.

Artikel 6.2

Körtiden under en vecka överstigs

60 tim ≤ … < 65 tim

 

 

X

9.

65 tim ≤ … < 70

 

X

 

10.

Körtiden under en vecka överstigs med 25 % eller mer

70 tim ≤ …

X

 

 

11.

Artikel 6.3

Den sammanlagda körtiden överstigs under två på varandra följande veckor

100 tim ≤ … < 105 tim

 

 

X

12.

105 tim ≤ … < 112 tim 30 min

 

X

 

13.

Den sammanlagda körtiden överstigs med 25 % under två på varandra följande veckor

112 tim 30 min ≤ …

X

 

 

Raster

14.

Artikel 7

Den oavbrutna körtiden på 4,5 timmar överstigs före rast

5 tim ≤ … < 6 tim

 

 

X

15.

6 tim ≤ …

 

X

 

Viloperioder

16.

Artikel 8.2

Otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar), om reducerad dygnsvila inte medgetts

8 tim 30 min ≤ … < 10 tim

 

 

X

17.

… < 8 tim 30 min

 

X

 

18.

Otillräcklig reducerad dygnsvila (mindre än 9 timmar) om reducerad dygnsvila medgetts

7 tim ≤ … < 8 tim

 

 

X

19.

… < 7 tim

 

X

 

20.

Otillräcklig uppdelning av dygnsvilan (mindre än 3 + 9 timmar)

3 tim + [7 tim ≤ … < 8 tim]

 

 

X

21.

3 tim + [… < 7 tim]

 

X

 

22.

Artikel 8.5

Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) vid multibemanning

7 tim ≤ … < 8 tim

 

 

X

23.

… < 7 tim

 

X

 

24.

Artikel 8.6

Otillräcklig reducerad veckovila (mindre än 24 timmar)

20 tim ≤ … < 22 tim

 

 

X

25.

… < 20 tim

 

X

 

26.

Otillräcklig veckovila (mindre än 45 timmar), om reducerad veckovila inte medgetts

36 tim ≤ … < 42 tim

 

 

X

27.

… < 36 tim

 

X

 

28

Artikel 8.6

Som inleds senare än sex på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående veckovila

3 tim ≤ … < 12 tim

 

 

X

12 tim ≤ …

 

X

 

Undantaget avseende 12 dagar

29.

Artikel 8.6a

Som inleds senare än tolv på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående normala veckovila

3 tim ≤ … < 12 tim

 

 

X

12 tim ≤ …

 

X

 

30.

Artikel 8.6a b ii

Veckovila som tas ut efter tolv på varandra följande 24-timmarsperioder

65 tim < … ≤ 67 tim

 

 

X

… ≤ 65 tim

 

X

 

31.

Artikel 8.6a d

Körtid, under perioden 22.00–6.00, på mer än tre timmar före rasten, om fordonet inte har fler än en förare

3 tim < … < 4,5 tim

 

 

X

4,5 tim ≤ …

 

X

 

Arbetsorganisation

32.

Artikel 10.1

Samband mellan betalning och tillryggalagd sträcka eller transporterad godsmängd

 

X

 

33.

Artikel 10.2

Ingen eller felaktig organisation av förarens arbete, inga eller felaktiga instruktioner till föraren, med resultatet att lagen inte kan följas

 

X

 

2.   Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014  (3) (Färdskrivare)

Nr

RÄTTSLIG GRUND

TYP AV ÖVERTRÄDELSE

ALLVARLIGHETSGRAD

SAÖ

MAÖ

Installation av färdskrivare

1.

Artikel 3.1 och artikel 22

Typgodkänd färdskrivare har inte installerats och använts (t.ex. färdskrivare har inte installerats av montörer, verkstäder eller fordonstillverkare som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, en färdskrivare används som inte har försetts med nödvändig plombering eller fått plomberingen utbytt av en godkänd montör, verkstad eller fordonstillverkare eller en färdskrivare används utan installationsskylten)

X

 

 

Användning av färdskrivare, förarkort eller diagramblad

2.

Artikel 23.1

Använder en färdskrivare som inte har besiktigats av en godkänd verkstad

 

X

 

3.

Artikel 27

Föraren innehar och/eller använder fler än ett eget förarkort

 

X

 

4.

Föraren framför fordonet med ett förfalskat förarkort (betraktas som att framföra fordonet utan förarkort)

X

 

 

5.

Föraren framför fordonet med ett förarkort som vederbörande inte är rättmätig innehavare av (betraktas som att framföra fordonet utan förarkort)

X

 

 

6.

Föraren framför fordonet med ett förarkort som erhållits på grundval av oriktiga uppgifter och/eller falska handlingar (betraktas som att framföra fordonet utan förarkort)

X

 

 

7.

Artikel 32.1

Färdskrivaren fungerar inte korrekt (t.ex. på grund av bristfällig kontroll, kalibrering eller plombering)

 

X

 

8.

Artiklarna 32.1 och 33.1

Färdskrivaren använd på felaktigt sätt (t.ex. avsiktligt, frivilligt eller påtvingat missbruk, avsaknad av instruktioner om korrekt användning osv.)

 

X

 

9.

Artikel 32.3

Användning av utrustning som bedrägligt kan ändra de uppgifter som registrerats av färdskrivaren

X

 

 

10.

Förfalskning, döljande, hemlighållande eller förstörelse av uppgifterna på diagrambladen eller de uppgifter som lagras och överförs från färdskrivaren och/eller på förarkortet

X

 

 

11.

Artikel 33.2

Företaget bevarar inte diagramblad, utskrifter och överförda uppgifter

 

X

 

12.

Registrerade och lagrade uppgifter ej tillgängliga i minst ett år

 

X

 

13.

Artikel 34.1

Felaktig användning av diagramblad/förarkort

 

X

 

14.

Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket påverkar registreringen av relevanta uppgifter

 

X

 

15.

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, och försvunna uppgifter

 

X

 

16.

Artikel 34.2

Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort med oläsliga uppgifter

 

X

 

17.

Artikel 34.3

Ingen manuell inmatning trots att detta krävs

 

X

 

18.

Artikel 34.4

Fel diagramblad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning)

 

 

X

19.

Artikel 34.5

Felaktig användning av reglagen

 

X

 

Inlämning av uppgifter

20.

Artikel 36

Vägran att kontrolleras

 

X

 

21.

Artikel 36

Kan inte uppvisa uppgifter från den innevarande dagen och de föregående 28 dagarna

 

X

 

22.

Kan inte uppvisa uppgifter om förarkort, om föraren innehar ett sådant

 

X

 

23.

Artikel 36

Kan inte uppvisa manuella uppgifter och utskrifter som gjorts under den innevarande dagen och de föregående 28 dagarna

 

X

 

24.

Artikel 36

Kan inte uppvisa ett förarkort, om föraren innehar ett sådant

 

X

 

Fungerar inte på fullgott sätt

25.

Artiklarna 37.1 och 22.1

Färdskrivaren ej reparerad av en godkänd montör eller verkstad

 

X

 

26.

Artikel 37.2

Föraren för inte in all information för de tidsperioder som inte längre registreras när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt

 

X

 

3.   Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG  (4) (Arbetstidsregler)

Nr

RÄTTSLIG GRUND

TYP AV ÖVERTRÄDELSE

ALLVARLIGHETSGRAD

SAÖ

MAÖ

Begränsning av veckoarbetstiden

1.

Artikel 4

Överstiger maximal veckoarbetstid (48 timmar), om möjligheterna till en förlängning till 60 timmar redan uttömts

56 tim ≤ … < 60 tim

 

 

X

2.

60 tim ≤ …

 

X

 

3.

Överstiger maximal veckoarbetstid (60 timmar), om inget undantag beviljats enligt artikel 8

65 tim ≤ … < 70 tim

 

 

X

4.

70 tim ≤ …

 

X

 

Raster

5.

Artikel 5.1

Otillräckliga obligatoriska raster när arbetstiden är mellan 6 och 9 timmar

10 < … ≤ 20 min

 

 

X

6.

… ≤ 10 min

 

X

 

7.

Otillräckliga obligatoriska raster när arbetstiden överstiger 9 timmar

20 < … ≤ 30 min

 

 

X

8.

… ≤ 20 min

 

X

 

Nattarbete

9.

Artikel 7.1

Arbetstid per dygn vid nattarbete, om inget undantag beviljats enligt artikel 8

11 tim ≤ … < 13 tim

 

 

X

10.

13 tim ≤ …

 

X

 

Register

11.

Artikel 9

Arbetsgivare som förfalskar arbetstidsregister eller vägrar att förse kontrollant med uppgifter

 

X

 

12.

Anställda förare eller förare som är egna företagare som förfalskar register eller vägrar att förse kontrollant med uppgifter

 

X

 

4.   Grupper av överträdelser av rådets direktiv 96/53/EG  (5) (Bestämmelser om vikt och dimensioner)

Nr

RÄTTSLIG GRUND

TYP AV ÖVERTRÄDELSE

ALLVARLIGHETSGRAD

SAÖ

MAÖ

Vikter

1.

Artikel 1

Högsta tillåtna vikt överskrids för fordon i kategori N3

5 % ≤ … < 10 %

 

 

X

2.

10 % ≤ … < 20 %

 

X

 

3.

20 % ≤ …

X

 

 

4.

Högsta tillåtna vikt överskrids för fordon i kategori N2

5 % ≤ … < 15 %

 

 

X

5.

15 % ≤ … < 25 %

 

X

 

6.

25 % ≤ …

X

 

 

Längder

7.

Artikel 1

Högsta tillåtna längd överskrids

2 % < … < 20 %

 

 

X

8.

20 % ≤ …

 

X

 

Bredd

9.

Artikel 1

Högsta tillåtna bredd överskrids

2,65 ≤ … < 3,10 m

 

 

X

10.

3,10 m ≤ …

 

X

 

5.   Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU  (6) (Periodiska trafiksäkerhetsprovningar) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU  (7) (Tekniska vägkontroller)

Nr

RÄTTSLIG GRUND

TYP AV ÖVERTRÄDELSE

ALLVARLIGHETSGRAD

SAÖ

MAÖ

Trafiksäkerhet

1.

Artiklarna 8 och 10 i direktiv 2014/45/EU och artikel 7.1 i direktiv 2014/47/EU

Körning utan giltigt bevis på godkänd trafiksäkerhetsprovning, enligt kraven i EU:s regelverk

X

 

 

2.

Artikel 12.2 i direktiv 2014/47/EU

Fordonet hålls inte i trafiksäkert skick, vilket leder till mycket allvarliga brister i bromssystemet, styrningskomponenter, hjul/däck, fjädring, chassi eller annan utrustning på ett sätt som skulle kunna medföra en sådan omedelbar risk för trafiksäkerheten att det leder till ett beslut om körförbud

X

 

 

Direktiv 2014/47/EU om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon innehåller i bilaga II en ingående klassificering av tekniska brister, uppdelade efter deras allvarlighetsgrad, i mindre, större och farliga brister. Artikel 12.2 i detta direktiv innehåller följande definitioner:

a)

Mindre brister, som inte har någon betydande inverkan på fordonets säkerhet eller påverkar miljön samt andra mindre avvikelser från kraven.

b)

Större brister, som kan äventyra fordonets säkerhet eller påverka miljön eller som kan innebära att andra trafikanter utsätts för risker, samt andra mer betydande avvikelser från kraven.

c)

Farliga brister, som utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten eller påverkar miljön.

Omfattningen av överträdelserna av bestämmelserna i direktiven om trafiksäkerheten ska återspegla klassificeringen av brister enligt bilaga II till direktiv 2014/47/EU, nämligen: AÖ = större brister, MAÖ = farliga brister, SAÖ = framförande av fordon med brister som utgör en direkt trafiksäkerhetsrisk. Mindre brister skulle motsvara nivån för mindre överträdelser.

6.   Grupper av överträdelser av rådets direktiv 92/6/EEG  (8) (Hastighetsbegränsande anordningar)

Nr

RÄTTSLIG GRUND

TYP AV ÖVERTRÄDELSE

ALLVARLIGHETSGRAD

SAÖ

MAÖ

1.

Artiklarna 2 och 3

Hastighetsbegränsande anordning som inte monterats

X

 

 

2.

Artikel 5

Hastighetsbegränsande anordning som inte uppfyller tillämpliga tekniska krav

 

X

 

3.

Artikel 5

Hastighetsbegränsande anordning som inte monterats av godkänd verkstad

 

 

X

4.

 

Användning av bedräglig utrustning som kan förfalska data från den hastighetsbegränsande anordningen eller användning av manipulerad hastighetsbegränsande anordning

X

 

 

7.   Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG  (9) (Grundläggande kompetens och fortbildning för förare)

Nr

RÄTTSLIG GRUND

TYP AV ÖVERTRÄDELSE

ALLVARLIGHETSGRAD

SAÖ

MAÖ

Utbildning och körkort

1.

Artikel 3

Transport av gods eller passagerare utan obligatorisk grundläggande kompetens och/eller obligatorisk fortbildning

 

X

 

2.

Artikel 10 och bilaga II

Förare som inte kan förete giltigt yrkeskompetensbevis eller körkort med markering i enlighet med kraven i nationell lagstiftning (t.ex. förlorat, glömt, skadat, oläsligt)

 

 

X

8.   Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG  (10) (Körkortskrav)

Nr

RÄTTSLIG GRUND

TYP AV ÖVERTRÄDELSE

ALLVARLIGHETSGRAD

SAÖ

MAÖ

1.

Artiklarna 1 och 4 i direktiv 2006/126/EG

Transport av passagerare eller gods utan att inneha giltigt körkort

X

 

 

2.

Artikel 1

Bilaga I

Användning av ett körkort som är skadat, oläsligt eller utformat på ett sätt som inte följer den gemensamma modellen

 

 

X

9.   Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG  (11) (Transport av farligt gods på väg)

Nr

RÄTTSLIG GRUND

TYP AV ÖVERTRÄDELSE

ALLVARLIGHETSGRAD

SAÖ

MAÖ

1.

Bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG

Transport av farligt gods som är belagt med transportförbud

X

 

 

2.

Transport av farligt gods i förbjudna eller icke-tillåtna behållare, vilket riskerar människors liv eller miljön i sådan grad att det medför beslut om körförbud

X

 

 

3.

Transport av farligt gods utan att fordonet försetts med varningsskyltning om farligt gods, vilket riskerar människors liv eller miljön i sådan grad att det medför beslut om körförbud

X

 

 

4.

Läckage av farliga ämnen

 

X

 

5.

Bulktransport i behållare som är i strukturellt otillfredsställande skick

 

X

 

6.

Transport i fordon som saknar giltigt typgodkännandeintyg

 

X

 

7.

Fordonet uppfyller inte längre typgodkännandenormerna och utgör en omedelbar fara

 

X

 

8.

Reglerna om säkring och stuvning av lasten har åsidosatts

 

X

 

9.

Reglerna om samlastning av kollin har åsidosatts

 

X

 

10.

Bestämmelserna om begränsningar av de mängder som lastats i en transportenhet har inte efterlevts, inte heller de tillåtna fyllningsgraderna i behållare eller förpackningar

 

X

 

11.

Avsaknad av relevant information om det ämne som transporteras, som möjliggör fastställande av överträdelsens allvarlighetsgrad (t.ex. UN-nummer, korrekt transportnamn och förpackningsgrupp)

 

X

 

12.

Föraren saknar giltigt utbildningsbevis

 

X

 

13.

Öppen låga eller oskyddade lampor används

 

X

 

14.

Rökförbudet respekteras inte

 

X

 

15.

Fordonet övervakas inte ordentligt eller är felparkerat

 

 

X

16.

Transportenheten består av fler släpfordon än ett eller fler påhängsvagnar än en

 

 

X

17.

Fordonet uppfyller inte längre typgodkännandenormerna, men utgör inte någon omedelbar fara

 

 

X

18.

Fordonet saknar fungerande brandsläckare

 

 

X

19.

Fordonet saknar den utrustning som föreskrivs i ADR eller i de skriftliga instruktionerna

 

 

X

20.

Transporten omfattar kollin med skadad förpackning, IBC-behållare eller storförpackning eller med skadad och ej rengjord tömd förpackning

 

 

X

21.

Transport av förpackat gods i behållare som är i strukturellt otillfredsställande skick

 

 

X

22.

Tankar eller tankcontainrar (även sådana som är tömda och ej rengjorda) är inte ordentligt stängda

 

 

X

23.

Felaktig etikettering, märkning eller skyltning på fordonet eller förpackningen

 

 

X

24.

Det saknas skriftliga instruktioner som överensstämmer med ADR, eller också är de skriftliga instruktionerna inte relevanta för det transporterade godset

 

 

X

Kommissionens direktiv 2004/112/EG (12) om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG (13) om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods innehåller i bilaga II en detaljerad klassificering av överträdelser av de relevanta bestämmelserna, indelade i tre riskkategorier utifrån allvarlighetsgrad: riskkategori I, riskkategori II, riskkategori III.

Graden av överträdelse av bestämmelserna ska återspegla de riskkategorier som anges i bilaga II till direktiv 2004/112/EG på ett sådant sätt att riskkategori I = MAÖ (förutom de överträdelser som redan definierats som SAÖ i bilaga IV till förordning (EG) nr 1071/2009), riskkategori II = AÖ. Riskkategori III motsvarar graden av mindre överträdelse.

Denna tabell omfattar endast de överträdelser för vilka en transportör ska hållas helt eller delvis ansvarig. Graden av en transportörs ansvar för överträdelsen ska bedömas i enlighet med medlemsstatens nationella förfarande för kontroll av efterlevnaden.

10.   Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009  (14) (Tillträde till den internationella marknaden för vägtransporter)

Nr

RÄTTSLIG GRUND

TYP AV ÖVERTRÄDELSE

ALLVARLIGHETSGRAD

SAÖ

MAÖ

Gemenskapstillstånd

1.

Artikel 3

Transport av gods utan innehav av giltigt gemenskapstillstånd (dvs. tillstånd saknas, är förfalskat, har dragits in, löpt ut osv.)

X

 

 

2.

Artikel 4

Transportföretaget eller föraren kan inte uppvisa ett giltigt gemenskapstillstånd eller en giltig bestyrkt kopia av gemenskapstillståndet för kontrollanten (dvs. gemenskapstillstånd eller bestyrkt kopia av gemenskapstillståndet har förlorats, glömts eller skadats osv.)

 

X

 

Förartillstånd

3.

Artikel 3

och 5

Transport av gods utan innehav av giltigt förartillstånd (dvs. förartillstånd saknas, är förfalskat, har dragits in, löpt ut osv.)

 

X

 

4.

Föraren eller transportföretaget kan inte uppvisa ett giltigt förartillstånd eller en giltig bestyrkt kopia av förartillståndet för kontrollanten (dvs. förartillstånd eller en bestyrkt kopia av det förartillstånd som förlorats, glömts, skadats osv.)

 

 

X

11.   Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009  (15) (Tillträde till marknaden för busstransporter)

Nr

RÄTTSLIG GRUND

TYP AV ÖVERTRÄDELSE

ALLVARLIGHETSGRAD

SAÖ

MAÖ

Gemenskapstillstånd

1.

Artikel 4

Persontransport utan innehav av giltigt gemenskapstillstånd (dvs. tillstånd saknas, är förfalskat, har dragits in, löpt ut osv.)

X

 

 

2.

Artikel 4.3

Transportföretaget eller föraren kan inte uppvisa ett giltigt gemenskapstillstånd eller en giltig bestyrkt kopia av gemenskapstillståndet för kontrollanten (dvs. tillstånd eller en bestyrkt kopia av det tillstånd som förlorats, glömts, skadats osv.)

 

X

 

Tillstånd för linjetrafik

3.

Artiklarna 5 och 6

Linjetrafik utan giltigt tillstånd (dvs. tillstånd saknas, är förfalskat, har dragits in, löpt ut, missbrukats osv.)

 

X

 

4.

Artikel 19

Föraren kan inte uppvisa tillståndet för kontrollanten (dvs. tillståndet har förlorats, glömts, skadats osv.)

 

 

X

5.

Artiklarna 5 och 6

Stopp vid hållplatser i en medlemsstat motsvarar inte det utfärdade tillståndet

 

 

X

Färdblad för tillfällig trafik samt annan trafik som inte kräver tillstånd

6.

Artikel 12

Körning utan innehav av erforderligt färdblad (dvs. färdblad saknas, är förfalskat, innehåller inte erforderliga uppgifter osv.)

 

 

X

12.   Grupper av överträdelser av rådets förordning (EG) nr 1/2005  (16) (Djurtransport)

Nr

RÄTTSLIG GRUND

TYP AV ÖVERTRÄDELSE

ALLVARLIGHETSGRAD

SAÖ

MAÖ

1.

Bilaga I, kapitel II

Skiljeväggar är inte tillräckligt starka för att stå emot djurens vikt

 

X

 

2.

Bilaga I, kapitel III

Användning av ramper för i- och urlastning som har hal golvbeläggning, saknar sidoskydd eller är alltför branta

 

 

X

3.

Användning av lyftplattformar och övre däck som saknar säkerhetsskrank för att förhindra att djuren faller eller rymmer under i- och urlastning

 

 

X

4.

Artikel 7

Transportmedel som inte godkänts för långa transporter, eller som inte godkänts för den djurtyp som transporteras.

 

 

X

5.

Artiklarna 4, 5 och 6

Transporter utan giltiga handlingar, färdjournal, transportörtillstånd eller kompetensbevis

 

 

X


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1).

(2)  SAÖ = Synnerligen allvarlig överträdelse/MAÖ = Mycket allvarlig överträdelse/AÖ = Allvarlig överträdelse.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (EGT L 80, 23.3.2002, s. 35).

(5)  Rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (EGT L 235, 17.9.1996, s. 59). Direktivet har ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719 (EUT L 115, 6.5.2015, s. 1), som ska införlivas av medlemsstaterna senast den 7 maj 2017.

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 51).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 134).

(8)  Rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari 1992 om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen (EGT L 57, 2.3.1992, s. 27).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG (EUT L 226, 10.9.2003, s. 4).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403, 30.12.2006, s. 18).

(11)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13).

(12)  Kommissionens direktiv 2004/112/EG av den 13 december 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods (EUT L 367, 14.12.2004, s. 23).

(13)  Rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods (EGT L 249, 17.10.1995, s. 35).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 14.11.2009, s. 72).

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 88).

(16)  Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).


BILAGA II

De allvarliga överträdelsernas frekvens

1.

De allvarliga (AÖ) och mycket allvarliga (MAÖ) överträdelser som förtecknas i bilaga I ska, om de begåtts upprepade gånger, betraktas som mer allvarliga av den behöriga myndigheten i etableringsmedlemsstaten. Vid beräkningen av de upprepade överträdelsernas frekvens ska medlemsstaterna beakta följande faktorer:

a)

Överträdelsens allvarlighetgrad (AÖ eller MAÖ).

b)

Tidsutdräkten (minst en tolvmånadersperiod från och med kontrolldagen).

c)

Antalet förare som anlitats inom den transportverksamhet som sköts av den trafikansvarige (genomsnitt per år).

2.

Med hänsyn till den potentiella risken för trafiksäkerheten ska den maximala frekvens för allvarliga överträdelser över vilken de bör betraktas som mer allvarliga fastställas enligt följande:

3 AÖ per förare per år

=

1 MAÖ.

3 MAÖ per förare per år

=

inledning av ett nationellt förfarande om gott anseende.

3.

Antalet överträdelser per förare per år är ett genomsnitt som beräknas genom att dividera det totala antalet överträdelser av samma allvarlighetsgrad (AÖ eller MAÖ) med det genomsnittliga antalet anställda förare under året. Genom frekvensformeln föreskrivs ett högsta tröskelvärde för förekomsten av allvarliga överträdelser, över vilket dessa ska betraktas som mer allvarliga. Medlemsstaterna får införa strängare gränsvärden om så medges av deras nationella administrativa förfarande för bedömningen av gott anseende.


BILAGA III

Bilaga III till direktiv 2006/22/EG ska ersättas med följande:

”BILAGA III

1.   Grupper av överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006

Nr

RÄTTSLIG GRUND

TYP AV ÖVERTRÄDELSE

ALLVARLIGHETSGRAD (1)

SAÖ

MAÖ

A

Besättning

A1

Artikel 5.1

Lägsta ålder för konduktörer respekteras inte

 

 

X

 

B

Körtider

B1

Artikel 6.1

Den dagliga körtiden (9 timmar) överstigs, om en förlängning till 10 timmar inte medgetts

9 tim < … < 10 tim

 

 

 

X

B2

10 tim ≤ … < 11 tim

 

 

X

 

B3

11 tim ≤ …

 

X

 

 

B4

Den dagliga körtiden (9 timmar) överstigs med 50 % eller mer utan rast eller utan viloperiod om minst 4,5 timmar

13 tim 30 min ≤ …

och ingen rast/vila

X

 

 

 

B5

Den dagliga körtiden (10 timmar) överstigs, om förlängning medgetts

10 tim < … < 11 tim

 

 

 

X

B6

11 tim ≤ … < 12 tim

 

 

X

 

B7

12 tim ≤ …

 

X

 

 

B8

Den dagliga körtiden (10 timmar) överstigs med 50 % eller mer utan rast eller utan viloperiod om minst 4,5 timmar

15 tim ≤ …

och ingen rast/vila

X

 

 

 

B9

Artikel 6.2

Körtiden under en vecka överstigs

56 tim < … < 60 tim

 

 

 

X

B10

60 tim ≤ … < 65 tim

 

 

X

 

B11

65 tim ≤ … < 70 tim

 

X

 

 

B12

Körtiden under en vecka överstigs med 25 % eller mer

70 tim ≤ …

X

 

 

 

B13

Artikel 6.3

Den sammanlagda körtiden överstigs under två på varandra följande veckor

90 tim < … < 100 tim

 

 

 

X

B14

100 tim ≤ … < 105 tim

 

 

X

 

B15

105 tim ≤ … < 112 tim 30 min

 

X

 

 

B16

Den sammanlagda körtiden överstigs med 25 % under två på varandra följande veckor

112 tim 30 min ≤ …

X

 

 

 

C

Raster

C1

Artikel 7

Den oavbrutna körtiden på 4,5 timmar överstigs före rast

4 tim 30 min < … < 5 tim

 

 

 

X

C2

5 tim ≤ … < 6 tim

 

 

X

 

C3

6 tim ≤ …

 

X

 

 

D

Viloperioder

D1

Artikel 8.2

Otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar), om reducerad dygnsvila inte medgetts

10 tim ≤ … < 11 tim

 

 

 

X

D2

8 tim 30 min ≤ … < 10 tim

 

 

X

 

D3

… < 8 tim 30 min

 

X

 

 

D4

Otillräcklig reducerad dygnsvila (mindre än 9 timmar) om reducerad dygnsvila medgetts

8 tim ≤ … < 9 tim

 

 

 

X

D5

7 tim ≤ … < 8 tim

 

 

X

 

D6

… < 7 tim

 

X

 

 

D7

Otillräcklig uppdelning av dygnsvilan (mindre än 3 + 9 timmar)

3 tim + [8 tim ≤ … < 9 tim]

 

 

 

X

D8

3 tim + [7 tim ≤ … < 8 tim]

 

 

X

 

D9

3 tim + [… < 7 tim]

 

X

 

 

D10

Artikel 8.5

Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) vid multibemanning

8 tim ≤ … < 9 tim

 

 

 

X

D11

7 tim ≤ … < 8 tim

 

 

X

 

D12

… < 7 tim

 

X

 

 

D13

Artikel 8.6

Otillräcklig reducerad veckovila (mindre än 24 timmar)

22 tim ≤ … < 24 tim

 

 

 

X

D14

20 tim ≤ … < 22 tim

 

 

X

 

D15

… < 20 tim

 

X

 

 

D16

Otillräcklig veckovila (mindre än 45 timmar), om reducerad veckovila inte medgetts

42 tim ≤ … < 45 tim

 

 

 

X

D17

36 tim ≤ … < 42 tim

 

 

X

 

D18

… < 36 tim

 

X

 

 

D19

Artikel 8.6

Som inleds senare än sex på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående veckovila

… < 3 tim

 

 

 

X

D20

3 tim ≤ … < 12 tim

 

 

X

 

D21

12 tim ≤ …

 

X

 

 

E

Undantaget avseende 12 dagar

E1

Artikel 8.6a

Som inleds senare än tolv på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående normala veckovila

… < 3 tim

 

 

 

X

E2

3 tim ≤ … < 12 tim

 

 

X

 

E3

12 tim ≤ …

 

X

 

 

E4

Artikel 8.6a b ii

Veckovila som tas ut efter tolv på varandra följande 24-timmarsperioder

65 tim < … ≤ 67 tim

 

 

X

 

E5

… ≤ 65 tim

 

X

 

 

E6

Artikel 8.6a d

Körtid, under perioden 22.00–6.00, på mer än tre timmar före rasten, om fordonet inte har fler än en förare

3 tim < … < 4,5 tim

 

 

X

 

E7

4,5 tim ≤ …

 

X

 

 

F

Arbetsorganisation

F1

Artikel 10.1

Samband mellan betalning och tillryggalagd sträcka eller transporterad godsmängd

 

X

 

 

F2

Artikel 10.2

Ingen eller felaktig organisation av förarens arbete, inga eller felaktiga instruktioner till föraren, med resultatet att lagen inte kan följas

 

X

 

 

2.   Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014  (2) (Färdskrivare)

Nr

RÄTTSLIG GRUND

TYP AV ÖVERTRÄDELSE

ALLVARLIGHETSGRAD

SAÖ

MAÖ

G

Installation av färdskrivare

G1

Artiklarna 3.1 och 22.2

Typgodkänd färdskrivare har inte installerats och använts (t.ex. färdskrivare har inte installerats av montörer, verkstäder eller fordonstillverkare som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, en färdskrivare används som inte har försetts med nödvändig plombering eller fått plomberingen utbytt av en godkänd montör, verkstad eller fordonstillverkare eller en färdskrivare används utan installationsskylten)

X

 

 

 

H

Användning av färdskrivare, förarkort eller diagramblad

H1

Artikel 23.1

Använder en färdskrivare som inte har besiktigats av en godkänd verkstad

 

X

 

 

H2

Artikel 27

Föraren innehar och/eller använder fler än ett eget förarkort

 

X

 

 

H3

Föraren framför fordonet med ett förfalskat förarkort (betraktas som att framföra fordonet utan förarkort)

X

 

 

 

H4

Föraren framför fordonet med ett förarkort som vederbörande inte är rättmätig innehavare av (betraktas som att framföra fordonet utan förarkort)

X

 

 

 

H5

Föraren framför fordonet med ett förarkort som erhållits på grundval av oriktiga uppgifter och/eller falska handlingar (betraktas som att framföra fordonet utan förarkort)

X

 

 

 

H6

Artikel 32.1

Färdskrivaren fungerar inte korrekt (t.ex. på grund av bristfällig kontroll, kalibrering eller plombering)

 

X

 

 

H7

Artiklarna 32.1 och 33.1

Färdskrivaren använd på felaktigt sätt (t.ex. avsiktligt, frivilligt eller påtvingat missbruk, avsaknad av instruktioner om korrekt användning osv.)

 

X

 

 

H8

Artikel 32.3

Användning av utrustning som bedrägligt kan ändra de uppgifter som registrerats av färdskrivaren

X

 

 

 

H9

Förfalskning, döljande, hemlighållande eller förstörelse av uppgifterna på diagrambladen eller de uppgifter som lagras och överförs från färdskrivaren och/eller på förarkortet

X

 

 

 

H10

Artikel 33.2

Företaget bevarar inte diagramblad, utskrifter och överförda uppgifter

 

X

 

 

H11

Registrerade och lagrade uppgifter ej tillgängliga i minst ett år

 

X

 

 

H12

Artikel 34.1

Felaktig användning av diagramblad/förarkort

 

X

 

 

H13

Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket påverkar registreringen av relevanta uppgifter

 

X

 

 

H14

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, och försvunna uppgifter

 

X

 

 

H15

Artikel 34.2

Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort med oläsliga uppgifter

 

X

 

 

H16

Artikel 34.3

Ingen manuell inmatning trots att detta krävs

 

X

 

 

H17

Artikel 34.4

Fel diagramblad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning)

 

 

X”

 

H18

Artikel 34.5

Felaktig användning av reglagen

 

X

 

 

I

Inlämning av uppgifter

I1

Artikel 36

Vägran att kontrolleras

 

X

 

 

I2

Artikel 36

Kan inte uppvisa uppgifter från den innevarande dagen och de föregående 28 dagarna

 

X

 

 

I3

Kan inte uppvisa uppgifter om förarkort, om föraren innehar ett sådant

 

X

 

 

I4

Artikel 36

Kan inte uppvisa manuella uppgifter och utskrifter som gjorts under den innevarande dagen och de föregående 28 dagarna

 

X

 

 

I5

Artikel 36

Kan inte uppvisa ett förarkort, om föraren innehar ett sådant

 

X

 

 

J

Fungerar inte på fullgott sätt

J1

Artiklarna 37.1 och 22.1

Färdskrivaren ej reparerad av en godkänd montör eller verkstad

 

X

 

 

J2

Artikel 37.2

Föraren för inte in all information för de tidsperioder som inte längre registreras när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt

 

X

 

 


(1)  SAÖ = Synnerligen allvarlig överträdelse/MAÖ = Mycket allvarlig överträdelse/AÖ = Allvarlig överträdelse/MÖ = Mindre överträdelse.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1).