12.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/18


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/354

av den 11 mars 2016

om genomförande av artikel 17.1 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 224/2014 av den 10 mars 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken (1), särskilt artikel 17.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 224/2014.

(2)

FN:s säkerhetsråds kommitté, inrättad i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013), lade den 7 mars 2016 till en person och en enhet på förteckningen över de personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 224/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 224/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2016.

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande


(1)  EUT L 70, 11.3.2014, s. 1.


BILAGA

Följande ska läggas till i bilaga I till förordning (EU) nr 224/2014:

A.   Personer

”9.

Joseph KONY (alias: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)

Befattning: Befälhavare för Herrens motståndsarmé

Födelsedatum: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18 september 1964 f) 1965 g) (augusti 1961) h) (juli 1961) i) 1 januari 1961 j) (april 1963)

Födelseplats: a) byn Palaro, Palaro församling, Omorodistriktet, Guluområdet, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Nationalitet: Ugandiskt pass

Adress: a) Vakaga, Centralafrikanska republiken b) Haute-Kotto, Centralafrikanska republiken c) Basse-Kotto, Centralafrikanska republiken d) Haut-Mbomou, Centralafrikanska republiken e) Mbomou, Centralafrikanska republiken f) Haut-Uolo, Demokratiska republiken Kongo g) Bas-Uolo, Demokratiska republiken Kongo h) (Känd adress: Kafia Kingi (territorium på gränsen mellan Sudan och Sydsudan vars slutliga status ännu inte fastställts). Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé sedan januari 2015 varit föremål för utvisningar.

Datum för uppförande: den 7 mars 2016.

Övriga uppgifter:

Kony är grundare till Herrens motståndsarmé (CFe.002). Under hans ledarskap har Herrens motståndsarmé utfört bortförande av, mord på och stympning av tusentals civila runt om i Centralafrika. Herrens motståndsarmé har gjort sig skyldig till kidnappningar, tvångsförflyttningar, begått sexuella övergrepp mot och mördat hundratals människor runt om i Centralafrikanska republiken, samt plundrat och förstört civil egendom. Faderns namn är Luizi Obol. Moderns namn är Nora Obol.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Joseph Kony fördes upp på förteckningen den 7 mars 2016 i enlighet med punkterna 12 och 13 b, c och d i resolution 2262 (2016) för ’deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken’; ’deltagande i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär kränkning av eller brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning’; ’värvning eller användning av barn i väpnade konflikter i Centralafrikanska republiken i strid mot tillämplig internationell rätt’ och ’tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld och produkter av vilda djur och växter, i eller från Centralafrikanska republiken’.

Ytterligare information:

Kony grundade Herrens motståndsarmé och har beskrivits som gruppen grundare, religiösa ledare, ordförande och överbefälhavare. Herrens motståndsarmé, som först framträdde i Uganda på 1980-talet, deltog i bortföranden, dödande och stympning av tusentals civila i hela centrala Afrika. På grund av det tilltagande militära trycket beordrade Kony Herrens motståndsarmé att lämna Uganda 2005–2006. Sedan dess har Herrens motståndsarmé varit verksam i Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Sydsudan och, enligt uppgift, Sudan.

Som ledare för Herrens motståndsarmé planerar och genomför Kony Herrens motståndsarmés strategi, vilket inbegriper tills vidare gällande order om anfall mot civilbefolkningar och om brutal behandling av dem. Sedan december 2013 har Herrens motståndsarmé under Joseph Konys ledning kidnappat, tvångsförflyttat, begått sexuella övergrepp mot och dödat hundratals människor i hela Centralafrikanska republiken samt förstört civil egendom. Med styrkorna koncentrerade i östra Centralafrikanska republiken och enligt uppgift i Kafia Kingi, ett område på gränsen till Sudan och Sydsudan vars status ännu inte fastställts men som kontrolleras militärt av Sudan, attackerar Herrens motståndsarmé byar för att komma åt livsmedel och förnödenheter. De stridande anfaller säkerhetsstyrkorna ur bakhåll och stjäl deras utrustning, när dessa bemöter Herrens motståndsarmés anfall, och de stridande ur Herrens motståndsarmé inriktar sig på och plundrar byar där det saknas militär närvaro. Herrens motståndsarmé har även intensifierat anfallen mot platser där diamant- och guldbrytning bedrivs.

Internationella brottmålsdomstolen har utfärdat en arresteringsorder mot Kony. Internationella brottmålsdomstolen har åtalat honom för tolv brott mot mänskligheten, inklusive mord. slaveri, sexuellt slaveri, våldtäkt, omänskliga handlingar som orsakar allvarliga kroppsskador och lidande, samt 21 fall av krigsförbrytelser, inbegripet mord, grym behandling av civila, avsiktliga angrepp mot civilbefolkning, plundring, uppmuntran till våldtäkt och rekrytering av barn som är yngre än 15 år genom bortförande.

Kony har utfärdat en tills vidare gällande order till rebellstyrkorna att plundra den hantverksmässiga gruvsektorn i Centralafrikanska republiken på diamanter och guld. En del av dessa mineraler transporteras sedan enligt uppgift av Konys grupp till Sudan eller blir föremål för handel med den lokala civilbefolkningen och medlemmar av f.d. Séléka.

Kony har även instruerat sina stridande att bedriva tjuvjakt på elefanter i Garambanationalparken i Demokratiska republiken Kongo, varifrån elefantbetar enligt uppgift transporteras genom östra Centralafrikanska republiken till Sudan, där höga företrädare för Herrens motståndsarmé enligt uppgift säljer dessa och bedriver handel med sudanesiska handelsmän och lokala tjänstemän. Handeln med elfenben utgör en betydande inkomstkälla för Konys grupp. Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé utvisats från Sudan till och med januari 2015.”

B.   Enheter

”2.

HERRENS MOTSTÅNDSARMÉ (LORD'S RESISTANCE ARMY) (Alias: a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Adress: a) Vakaga, Centralafrikanska republiken b) Haute-Kotto, Centralafrikanska republiken c) Basse-Kotto, Centralafrikanska republiken d) Haut-Mbomou, Centralafrikanska republiken e) Mbomou, Centralafrikanska republiken f) Haut-Uolo, Demokratiska republiken Kongo g) Bas-Uolo, Demokratiska republiken Kongo h) (Uppgiven adress: Kafia Kingi (territorium på gränsen mellan Sudan och Sydsudan vars slutliga status ännu inte fastställts). Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé utvisats från Sudan till och med januari 2015.)

Datum för uppförande: den 7 mars 2016.

Övriga upplysningar: Uppstod i norra Uganda under 1980-talet. Har varit inblandad i bortförande av, mord på och stympning av tusentals civila i Centralafrika, inbegripet hundratals i Centralafrikanska republiken. Ledare är Joseph Kony.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Herrens motståndsarmé fördes upp på förteckningen den 7 mars 2016 i enlighet med punkterna 12 och 13 b, c och d i resolution 2262 (2016) för ’deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken’; ’deltagande i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär kränkning av eller brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning’; och för att han ’tillhandahållit stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld och produkter av vilda djur och växter, i eller från Centralafrikanska republiken’.

Övrig information:

Herrens motståndsarmé uppstod i norra Uganda under 1980-talet och har varit inblandad i bortförande av, mord på och stympning av tusentals civila runt om i Centralafrika. Alltmer militärt pressad beordrade ledaren för Herrens motståndsarmé, Joseph Kony, tillbakadragande från Uganda under 2005 och 2006. Sedan dess har Herrens motståndsarmé varit verksam i Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Sydsudan och, enligt uppgift, Sudan.

Sedan december 2013 har Herrens motståndsarmé kidnappat, tvångsförflyttat, begått sexuella våldshandlingar mot och mördat hudratals människor runt om i Centralafrikanska republiken, samt plundrat och förstört civil egendom. Med styrkorna koncentrerade i östra Centralafrikanska republiken och enligt uppgift i Kafia Kingi, ett område på gränsen till Sudan och Sydsudan vars status ännu inte fastställts men som kontrolleras militärt av Sudan, attackerar Herrens motståndsarmé byar för att komma åt livsmedel och förråd. De stridande lägger sig i bakhåll för att angripa säkerhetsstyrkor och stjäl deras utrustning när de besvarar attackerna från Herrens motståndsarmé. Stridande från Herrens motståndsarmé inriktar sig även på byar utan någon militär närvaro. Herrens motståndsarmé har även intensifierat anfallen mot platser där diamant- och guldbrytning bedrivs.

Herrens motståndsarmé åtföljs ofta av fångar som tvingas arbeta som bärare, kockar och sexslavar. Herrens motståndsarmé brukar könsrelaterat våld, inbegripet våldtäkter mot kvinnor och unga flickor.

I december 2013 förde Herrens motståndsarmé bort ett dussintal människor i Haute-Kotto. Herrens motståndsarmé uppges ha varit inblandad i bortförandet av hundratals civila i Centralafrikanska republiken sedan början av 2014.

Stridande från Herrens motståndsarmé anföll vid flera tillfällen i början av 2014 Obo i prefekturen Haut-Mbomou i östra Centralafrikanska republiken.

Herrens motståndsarmé fortsatte att genomföra attacker i Obo och andra platser i sydöstra Centralafrikanska republiken mellan maj och juli 2014, inbegripet uppenbart samordnade attacker och bortföranden i prefekturen Mbomou i början av juni.

Herrens motståndsarmé har åtminstone sedan 2014 varit inblandad i tjuvjakt av elefanter och handel olaglig handel med elefantprodukter i vinstsyfte. Herrens motståndsarmé uppges smuggla elfenben från Garamba National Park i norra Demokratiska republiken Kongo till Darfur i utbyte mot vapen och förnödenheter. Herrens motståndsarmé uppges frakta betar från tjuvskjutna elefanter genom Centralafrikanska republiken till Darfur i Sudan för försäljning. Dessutom uppges Kony från och med början av 2014 ha beordrat stridande från Herrens motståndsarmé att plundra diamanter och guld från gruvarbetare i östra Centralafrikanska republiken för transport till Sudan. Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé utvisats från Sudan till och med januari 2015.

I början av februari 2015 förde tungt beväpnade stridande från Herrens motståndsarmé bort civila i Kpangbayanga, Haut-Mbomou och stal livsmedel.

Den 20 april 2015 attackerade Herrens motståndsarmé Ndambissoua i sydöstra Centralafrikanska republiken och förde bort barn, varvid merparten av byborna flydde. Tidigt i juli 2015 anföll Herrens motståndsarmé flera byar i södra Haute-Kotto-prefekturen; attackerna inbegrep plundring, våld mot civila, nedbrännande av hus och kidnappningar.

Sedan januari 2016 har attacker kopplade till Herrens motståndsarmé blivit allt vanligare i Mbomou, Haut-Mbomou och Haute-Kotto, och gruvområdena i Haute-Kotto är särskilt drabbade. Dessa attacker har inbegripit plundring, våld mot civila, förstörelse av egendom och bortföranden. De har lett till tvångsförflyttning av befolkningen, inbegripet ca 700 personer som flytt till Bria.”