18.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 41/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/224

av den 17 februari 2016

om ändring av genomförandeförordningarna (EU) nr 947/2014 och (EU) nr 948/2014 vad gäller sista dagen för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring för smör och skummjölkspulver

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artiklarna 18.2, 20 c, 20 f, 20 l, 20 m, 20 n och 223.3 c,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (2), särskilt artikel 4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (3), särskilt artikel 62.2 b, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 947/2014 (4) och (EU) nr 948/2014 (5) öppnades privat lagring för smör respektive skummjölkspulver, mot bakgrund av den särskilt svåra situationen på marknaden, som framför allt beror på det förbud som Ryssland infört mot import av mejeriprodukter från unionen.

(2)

Ordningarna för privat lagring har förlängts genom kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 1337/2014 (6), (EU) 2015/303 (7) och (EU) 2015/1548 (8). Till följd av detta kan ansökningar om stöd lämnas in till och med den 29 februari 2016.

(3)

Den 25 juni 2015 förlängde Ryssland importförbudet för jordbruksprodukter och livsmedel med ursprung i unionen med ytterligare ett år, fram till den 6 augusti 2016.

(4)

Dessutom har den globala efterfrågan på mjölk och mjölkprodukter varit fortsatt känslig under 2015 medan tillgången på mjölk har ökat i de största exportområdena.

(5)

Till följd av detta har priserna på smör och skummjölkspulver i unionen fallit ytterligare och det är troligt att priserna kommer att fortsätta att pressas nedåt.

(6)

Mot bakgrund av den nuvarande marknadssituationen är det lämpligt att säkra oavbruten tillgång till stödordningarna för privat lagring för smör och skummjölkspulver och att förlänga dem fram till dess att 2016 års interventionsperiod löper ut den 30 september 2016.

(7)

För att undvika avbrott i möjligheten att lämna in ansökningar inom ramen för ordningarna bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 947/2014

I artikel 5 i förordning (EU) nr 947/2014 ska ”den 29 februari 2016” ersättas med ”den 30 september 2016”.

Artikel 2

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 948/2014

I artikel 5 i förordning (EU) nr 948/2014 ska ”den 29 februari 2016” ersättas med ”den 30 september 2016”.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 947/2014 av den 4 september 2014 om öppnande av privat lagring för smör och om förutfastställelse av stödbeloppet (EUT L 265, 5.9.2014, s. 15).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 948/2014 av den 4 september 2014 om öppnande av privat lagring för skummjölkspulver och om förutfastställelse av stödbeloppet (EUT L 265, 5.9.2014, s. 18).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2014 av den 16 december 2014 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) nr 947/2014 och (EU) nr 948/2014 vad gäller sista dagen för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring för smör och skummjölkspulver (EUT L 360, 17.12.2014, s. 15).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/303 av den 25 februari 2015 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) nr 947/2014 och (EU) nr 948/2014 vad gäller sista dagen för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring för smör och skummjölkspulver (EUT L 55, 26.2.2015, s. 4).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1548 av den 17 september 2015 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) nr 947/2014 och (EU) nr 948/2014 vad gäller sista dagen för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring för smör och skummjölkspulver (EUT L 242, 18.9.2015, s. 26).