2.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/56


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/132

av den 1 februari 2016

om fastställande av en sista dag för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring av griskött enligt genomförandeförordning (EU) 2015/2334

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 18.2 första stycket led b och andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Stödet för privat lagring enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2334 (2) har haft en positiv inverkan på marknaden för griskött. En ytterligare stabilisering av priserna är att vänta.

(2)

Därför bör stöd för privat lagring av griskött inte längre beviljas och en sista dag för inlämning av ansökningar bör fastställas.

(3)

För att skapa rättslig säkerhet bör genomförandeförordning (EU) 2015/2334 upphävas.

(4)

För att undvika spekulationer bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sista dagen för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring av griskött enligt genomförandeförordning (EU) 2015/2334 ska vara den 3 februari 2016.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) 2015/2334 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 3 februari 2016.

Den ska emellertid fortsätta att tillämpas för avtal som ingåtts enligt den förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2334 av den 14 december 2015 om inledande av privat lagring för griskött och förutfastställelse av stödbeloppet (EUT L 329, 15.12.2015, s. 10).