2.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/69


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/12 av den 6 januari 2016 om avslutande av den partiella interimsöversynen av antidumpnings- och utjämningsåtgärder gällande import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina

( Europeiska unionens officiella tidning L 4 av den 7 januari 2016 )

Sidan 8, skäl 64

I stället för:

”Denna förordning är förenlig med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1225/2009 och artikel 25.1 i förordning (EG) nr 597/2009.”

ska det stå:

”Den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 25.1 i den grundläggande antisubventionsförordningen har inte avgett något yttrande.”