6.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 3/35


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/8

av den 5 januari 2016

om angivande av de tekniska egenskaperna för 2017 års ad hoc-modul om egenföretagande

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (1), särskilt artikel 7a.5, och

av följande skäl:

(1)

För att kommissionen ska kunna följa framstegen mot de gemensamma målen i Europa 2020-strategin bör medlemsstaterna förse den med omfattande uppgifter om egenföretagande så att jämförelser kan göras mellan medlemsstaterna.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 318/2013 (2) föreskrivs en ad hoc-modul om egenföretagande.

(3)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1397/2014 (3) anges och beskrivs de områden med specialiserad information (nedan kallade ad hoc-undermoduler) som bör tas med i 2017 års ad hoc-modul om egenföretagande.

(4)

Kommissionen bör fastställa de tekniska egenskaperna, filtren, koderna och tidsfristen för överföringen av uppgifter inom ad hoc-modulen för egenföretagande.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tekniska egenskaperna för 2017 års ad hoc-modul om egenföretagande, de filter och koder som ska användas samt den tidsfrist inom vilken uppgifterna ska sändas till kommissionen anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 januari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 318/2013 av den 8 april 2013 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2016–2018 för den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 (EUT L 99, 9.4.2013, s. 11).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1397/2014 av den 22 oktober 2014 om ändring av förordning (EU) nr 318/2013 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2016–2018 för den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 (EUT L 370, 30.12.2014. s. 42).


BILAGA

I denna bilaga anges de tekniska egenskaper, filter och koder som ska användas för den ad hoc-modul om egenföretagande som kommer att genomföras under 2017. Den innehåller också datum för inlämning av uppgifter till kommissionen.

Tidsfrist för överlämnande av resultaten till kommissionen: den 31 mars 2018.

Filter och koder som ska användas för överföring av uppgifterna: i enlighet med bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 (1).

Kolumner avsedda för valfria viktningsfaktorer i händelse av delprover eller bortfall: Kolumnerna 222–225 innehåller heltal och kolumnerna 226–227 innehåller decimaltal.

1.   Undermodul ”Ekonomiskt beroende egenföretagande”

Namn/Kolumn

Kod

Beskrivning

Filter

MAINCLNT

 

Ekonomiskt beroende

STAPRO = 1,2

211

 

Kundernas antal och betydelse de senaste 12 månaderna

 

 

1

Ingen kund de senaste 12 månaderna

 

2

Endast en kund de senaste 12 månaderna

3

2–9 kunder de senaste 12 månaderna och en var dominerande

4

2–9 kunder de senaste 12 månaderna och ingen var dominerande

5

Mer än 9 kunder de senaste 12 månaderna och en var dominerande

6

Mer än 9 kunder de senaste 12 månaderna och ingen var dominerande

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

WORKORG

 

Organisatoriskt beroende

STAPRO = 1,2 AND MAINCLNT ≠ 1

212

 

Beslut om arbetstiden

 

 

1

Den tillfrågade bestämmer

 

2

Den tillfrågades kund bestämmer

3

Någon annan bestämmer

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

2.   Undermodul ”Egenföretagares arbetsvillkor”

Namn/Kolumn

Kod

Beskrivning

Filter

REASSE

 

Viktigaste skälet för egenföretagande

STAPRO = 1,2

213

 

Viktigaste skälet till att den tillfrågade började sitt nuvarande arbete som egenföretagare

 

 

1

Kunde inte hitta en anställning

 

2

Den tillfrågades tidigare arbetsgivare krävde att den tillfrågade skulle bli egenföretagare

3

Egenföretagande är det vanliga för den tillfrågades yrkesverksamhet

4

En bra möjlighet öppnade sig

5

Tog över ett familjeföretag

6

Ville inte eller planerade inte att bli egenföretagare men började som egenföretagare av andra skäl än de angivna ovan

7

Ville bli egenföretagare för att ha flexibel arbetstid

8

Ville bli egenföretagare av andra skäl

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

SEDIFFIC

 

Största svårigheten som egenföretagare

STAPRO = 1,2

214

 

Den självupplevda största svårigheten som egenföretagare de senaste 12 månaderna

 

 

0

Dåliga möjligheter att påverka priset på det egna arbetet

 

1

Bristande tillgång till finansiering av verksamheten

2

Försenade eller uteblivna betalningar

3

Orimlig administrativ börda

4

Ingen inkomst vid sjukdom

5

Perioder med ekonomiska problem

6

Perioder utan kunder, uppdrag eller projekt att arbeta med

7

Andra svårigheter

8

Inga svårigheter

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

REASNOEM

 

Viktigaste skälet för att inte ha anställda

STAPRO = 2

215

 

Det självupplevda viktigaste skälet för att inte ha anställda

 

 

0

Den tillfrågade vill i första hand sysselsätta sig själv

 

1

Det finns inte tillräckligt med arbete

2

Svårt att hitta lämplig personal

3

Lagstiftningen är för krånglig

4

Höga sociala avgifter

5

Inte möjligt i den tillfrågades yrke

6

Den tillfrågade föredrar att arbeta med underentreprenörer eller kompanjoner

7

Kunderna vill att den tillfrågade utför arbetet

8

Andra skäl

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

BPARTNER

 

Arbetar med affärspartner

STAPRO = 1,2

216

 

Arbetar med delägare och/eller i ett nätverk med andra egenföretagare

 

 

1

Arbetar med en delägare

 

2

Arbetar med andra egenföretagare i ett nätverk

3

Både 1 och 2

4

Varken 1 eller 2

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

PLANEMPL

 

Planer på att anställa eller anlita underentreprenörer

STAPRO = 1,2

217

 

Planer på att anställa eller anlita underentreprenörer under följande 12-månadersperiod

 

 

1

Planerar endast tillsvidareanställning

 

2

Planerar endast tidsbegränsad anställning

3

Planerar både tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning

4

Planerar att endast anlita underentreprenörer

5

Planerar att både anlita underentreprenörer och anställa

6

Planerar inte att anlita underentreprenörer eller anställa

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

3.   Undermodul ”Egenföretagare och anställda”

Namn/Kolumn

Kod

Beskrivning

Filter

JBSATISF

 

Arbetstillfredsställelse

WSTATOR = 1,2

218

 

Arbetstillfredsställelse i huvudsysselsättningen

 

 

1

Mycket tillfredsställd

 

2

Ganska tillfredsställd

3

Något tillfredsställd

4

Inte tillfredsställd

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

AUTONOMY

 

Självständighet i arbetet

WSTATOR = 1,2

219

 

Möjligheter att i huvudsysselsättningen påverka arbetets innehåll och planering

 

 

1

Kan påverka både innehåll och planering

 

2

Kan påverka innehåll men inte planering

3

Kan påverka planering men inte innehåll

4

Kan varken påverka innehåll eller planering

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

PREFSTAP

 

Föredragen yrkesställning för huvudsysselsättningen

WSTATOR = 1,2

220

 

Vill vara anställd och är nu egenföretagare eller vill vara egenföretagare och är nu anställd

 

 

1

Vill inte byta yrkesställning

 

2

Är egenföretagare men vill bli anställd

3

Är anställd eller medhjälpande familjemedlem men vill bli egenföretagare

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

OBSTACSE

 

Viktigaste skälet för att inte bli egenföretagare i den nuvarande huvudsysselsättningen

PREFSTAP = 3

221

 

Viktigaste skälet till att anställda eller medhjälpande familjemedlemmar som vill vara egenföretagare inte har bytt yrkesställning

 

 

1

Ekonomisk osäkerhet

 

2

Svårigheter att få finansiering för verksamheten

3

För mycket stress, ansvar eller för stora risker

4

Sämre social trygghet

5

Andra skäl

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 av den 25 april 2008 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen avseende den kodning som ska användas vid överföring av data från och med 2009, användning av delmängder vid insamling av uppgifter om strukturella variabler och fastställande av referenskvartal (EUT L 114, 26.4.2008, s. 57).