2.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 60/57


Rättelse av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/2249 av den 3 november 2016 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2016/34)

( Europeiska unionens officiella tidning L 347 av den 20 december 2016 )

Sidan 43, artikel 13.2

I stället för:

”2.   Med undantag från vad som sägs i artiklarna 3 b, 9.4, 15.1 och 17.2 får syntetiska instrument värderas enligt nedanstående alternativa tillvägagångssätt:”

ska det stå:

”2.   Med undantag från vad som sägs i artiklarna 3.2, 9.4, 15.1 och 17.2 får syntetiska instrument värderas enligt nedanstående alternativa tillvägagångssätt:”