17.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/117


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/2299

av den 2 november 2016

om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2016/32)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artiklarna 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 och artikel 20 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Alla tillgångar som är godtagbara för Eurosystemets kreditoperationer omfattas av åtgärder för riskkontroll för att skydda Eurosystemet mot ekonomiska förluster i händelse av att värdepapperen måste avyttras till följd av en motparts falissemang. Som ett resultat av den regelbundna granskningen av Eurosystemets riskkontrollåtgärder behöver flera justeringar göras för att säkerställa ett tillräckligt skydd.

(2)

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (1) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Värderingsavdrag för godtagbara omsättbara tillgångar

1.   I enlighet med avsnitt VI i del fyra i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ska omsättbara tillgångar omfattas av värderingsavdrag, såsom det definieras i artikel 2.97 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), i sådan omfattning som framgår av tabellerna 2 och 2a i bilagan till den här riktlinjen.

2.   Värderingsavdraget för en viss tillgång är baserat på följande faktorer:

a)

vilken kategori av värderingsavdrag som tillgången tillhör, enligt definitionen i artikel 2,

b)

återstående löptid eller vägd genomsnittlig livslängd för tillgången, enligt definitionen i artikel 3,

c)

tillgångens kupongstruktur, och

d)

det kreditkvalitetssteg som tillgången åsatts.”

2.

Artikel 2 b och 2 c ska ersättas med följande:

”b)

Skuldinstrument som emitteras av lokala och regionala myndigheter, enheter som klassificerats som organ av Eurosystemet, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer samt även säkerställda obligationer av jumbo-typ som uppfyller UCITS ingår i värderingsavdragskategori II.

c)

Andra säkerställda obligationer som uppfyller UCITS än säkerställda obligationer av jumbo-typ som uppfyller UCITS, andra säkerställda obligationer och skuldinstrument som emitteras av icke-finansiella bolag ingår i värderingsavdragskategori III.”

3.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Värderingsavdrag för omsättbara tillgångar

1.   Värderingsavdragen för omsättbara tillgångar som klassats i kategorierna I–IV fastställs utifrån

a)

klassningen av den specifika tillgången i kreditkvalitetssteg 1, 2 eller 3,

b)

tillgångens återstående löptid enligt punkt 2,

c)

tillgångens kupongstruktur enligt punkt 2.

2.   För omsättbara tillgångar som klassats i kategorierna I–IV fastställs värderingsavdragen utifrån den återstående löptiden och kupongräntan enligt nedanstående.

a)

För omsättbara tillgångar med nollkupong eller fast kupong fastställs värderingsavdraget i enlighet med tabell 2 i bilagan till den här riktlinjen. Den relevanta löptiden för att fastställa värderingsavdraget är tillgångens återstående löptid.

b)

Omsättbara tillgångar med rörlig kupong omfattas av samma värderingsavdrag som tillämpas på omsättbara tillgångar med fast kupong med en återstående löptid på noll till ett år, utom i nedanstående fall:

i)

Rörliga kuponger med en räntejusteringsperiod som är längre än ett år behandlas som kuponger med fast ränta, och den relevanta löptiden för värderingsavdraget är tillgångens återstående löptid.

ii)

Rörliga kuponger som har ett inflationsindex för euroområdet som referensränta behandlas som kuponger med fast ränta, och den relevanta löptiden för värderingsavdraget är tillgångens återstående löptid.

iii)

Rörliga kuponger med ett golv som inte är noll och/eller rörliga kuponger med ett tak behandlas som kuponger med fast ränta.

c)

Värderingsavdrag som tillämpas för tillgångar som har mer än en typ av kupongstruktur beror uteslutande på den kupongstruktur som är aktuell under tillgångens återstående löptid, och ska motsvara det högsta värderingsavdraget som gäller för omsättbara tillgångar med samma återstående löptid och kreditkvalitetssteg. Varje typ av kupongstruktur som är aktuell under tillgångens återstående löptid kan beaktas för detta ändamål.

3.   Omsättbara tillgångar som ingår i värderingsavdragskategori V är, oberoende av kupongstruktur, föremål för värderingsavdrag som fastställs utifrån vägd genomsnittlig livslängd för tillgången i enlighet med punkterna 4 och 5. De värderingsavdrag som gäller för omsättbara tillgångar i kategori V fastställs i tabell 2a i bilagan till denna riktlinje.

4.   Den vägda genomsnittliga livslängden för den bäst rangordnade tranchen av värdepapper med bakomliggande tillgångar ska beräknas som den förväntade vägda genomsnittligt återstående tiden fram till dess att denna tranche återbetalats. För innehållna mobiliserade värdepapper med bakomliggande tillgångar ska beräkningen av den vägda genomsnittliga livslängden utgå från antagandet att emittentens köpoptioner inte utövas.

5.   När det gäller punkt 4 avses med ”innehållna mobiliserade värdepapper med bakomliggande tillgångar” sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar som används till mer än 75 procent av det utestående nominella beloppet av en motpart som är upphovsman till värdepapperet med bakomliggande tillgångar eller av enheter som har nära förbindelser till upphovsmannen. Sådana nära förbindelser ska fastställas i enlighet med artikel 138 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).”

4.

Artikel 5.5 ska ersättas med följande:

”5.   Icke omsättbara skuldförbindelser med säkerhet i inteckning omfattas av ett värderingsavdrag om 36,5 procent.”

5.

Artikel 5.7 ska ersättas med följande:

”7.   Varje underliggande kreditfordran som ingår i säkerhetspoolen för icke-omsättbara skuldförbindelser med säkerhet i godtagbara kreditfordringar (DECC), ska omfattas av ett värderingsavdrag som tillämpas individuellt enligt de regler som fastställs i punkterna 1–4 ovan. Det sammanlagda värdet av de underliggande kreditfordringar som ingår i säkerhetspoolen efter tillämpningen av värderingsavdrag ska alltid minst uppgå till värdet av DECC:s utestående kapitalbelopp. Om det sammanlagda värdet sjunker under det tröskelvärde som avses i föregående mening, ska DECC anses vara ej godtagbara.”

6.

Bilagan till riktlinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) ska ersättas med bilagan till den här riktlinjen.

Artikel 2

Verkan och genomförande

1.   Denna riktlinje får verkan samma dag som den anmäls till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

2.   De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 1 januari 2017. De ska senast den 5 december 2016 informera ECB om de texter och medel som avser dessa åtgärder.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 2 november 2016.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35) (EUT L 14, 21.1.2016, s. 30).


BILAGA

Bilagan till riktlinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) ska ersättas med följande:

”BILAGA

Tabell 1

Värderingsavdragskategorier för omsättbara tillgångar baserat på typ av emittent och/eller typ av tillgång

Kategori I

Kategori II

Kategori III

Kategori IV

Kategori V

Skuldinstrument som emitteras av staten

ECB-skuldcertifikat

Skuldcertifikat som emitteras av nationella centralbanker innan euron infördes i den medlemsstaten

Skuldinstrument som emitteras av kommuner och delstater

Skuldinstrument som emitteras av enheter som klassificeras som organ av Eurosystemet

Skuldinstrument som emitteras av multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer

Säkerställda obligationer av jumbo-typ som uppfyller UCITS-direktivet

Andra säkerställda obligationer som uppfyller UCITS än säkerställda obligationer av jumbo-typ som uppfyller UCITS

Andra säkerställda obligationer

Skuldinstrument som emitteras av icke-finansiella bolag och bolag inom sektorn offentlig förvaltning

Skuldinstrument utan säkerhet som emitterats av kreditinstitut

Skuldinstrument utan säkerhet som emitterats av andra finansiella bolag än kreditinstitut

Värdepapper med bakomliggande tillgångar


Tabell 2

Värderingsavdrag för godtagbara omsättbara tillgångar i avdragskategorierna I–IV

 

Avdragskategorier

Kreditkvalitet

Återstående löptid (år) (*1)

Kategori I

Kategori II

Kategori III

Kategori IV

Fast kupong

Nollkupong

Fast kupong

Nollkupong

Fast kupong

Nollkupong

Fast kupong

Nollkupong

Steg 1 och 2

[0–1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1–3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

10,5

[3–5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

13,0

13,5

[5–7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,5

15,5

[7–10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,5

18,0

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

20,0

25,5

 

Avdragskategorier

Kreditkvalitet

Återstående löptid (år) (*1)

Kategori I

Kategori II

Kategori III

Kategori IV

Fast kupong

Nollkupong

Fast kupong

Nollkupong

Fast kupong

Nollkupong

Fast kupong

Nollkupong

Steg 3

[0–1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

[1–3)

7,0

8,0

9,5

13,5

14,5

15,0

22,5

25,0

[3–5)

9,0

10,0

13,5

18,5

20,5

23,5

28,0

32,5

[5–7)

10,0

11,5

14,0

20,0

23,0

28,0

30,5

35,0

[7–10)

11,5

13,0

16,0

24,5

24,0

30,0

31,0

37,0

[10, ∞)

13,0

16,0

19,0

29,5

24,5

32,0

31,5

38,0


Tabell 2a

Värderingsavdrag för godtagbara omsättbara tillgångar i avdragskategori V

 

 

Kategori V

Kreditkvalitet

Vägd genomsnittlig livslängd (WAL) (*2)

Värderingsavdrag

Steg 1 och 2 (AAA till A–)

[0–1)

4,0

[1–3)

4,5

[3–5)

5,0

[5–7)

9,0

[7–10)

13,0

[10, ∞)

20,0


Tabell 3

Värderingsavdrag på kreditfordringar med fast räntebetalning

 

Värderingsmetod

Kreditkvalitet

Återstående löptid (år) (*3)

Fast räntebetalning och en värdering enligt det teoretiska pris som den nationella centralbanken anvisat

Fast räntebetalning och en värdering enligt det utestående belopp som den nationella centralbanken anvisat

Steg 1 och 2 (AAA till A–)

[0–1)

10,0

12,0

[1–3)

12,0

16,0

[3–5)

14,0

21,0

[5–7)

17,0

27,0

[7–10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Värderingsmetod

Kreditkvalitet

Återstående löptid (år) (*3)

Fast räntebetalning och en värdering enligt det teoretiska pris som den nationella centralbanken anvisat

Fast räntebetalning och en värdering enligt det utestående belopp som den nationella centralbanken anvisat

Steg 3 (BBB+ till BBB–)

[0–1)

17,0

19,0

[1–3)

28,5

33,5

[3–5)

36,0

45,0

[5–7)

37,5

50,5

[7–10)

38,5

56,5

[10, ∞)

40,0

63,0


(*1)  Dvs. [0–1) återstående löptid under 1 år, [1–3) återstående löptid minst 1 år men under 3 år osv.

(*2)  Dvs. [0–1) WAL under 1 år, [1–3) WAL minst 1 år men under 3 år osv.

(*3)  Dvs. [0–1) återstående löptid under 1 år, [1–3) återstående löptid minst 1 år men under 3 år osv.”