16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/1


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2258

av den 6 december 2016

om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller skattemyndigheters tillgång till information för bekämpning av penningtvätt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 113 och 115,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 2014/107/EU (3), som ändrar direktiv 2011/16/EU (4), är sedan den 1 januari 2016 tillämpligt på 27 medlemsstater och från och med den 1 januari 2017 på Österrike. Det direktivet genomför den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton i skattefrågor inom unionen och säkerställer därigenom att information om Finansiella kontons kontohavare rapporteras till den medlemsstat där Kontohavaren har sin hemvist.

(2)

Direktiv 2011/16/EU föreskriver att, om Kontohavaren är en mellanhand, ska Finansiella institut genomlysa den strukturen och identifiera och rapportera om dess faktiska betalningsmottagare. Denna viktiga del i tillämpningen av det direktivet grundar sig på information om bekämpning av penningtvätt som erhållits enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 (5) för att identifiera de faktiska betalningsmottagarna.

(3)

För att säkerställa en effektiv övervakning av de Finansiella institutens tillämpning av de förfaranden för kundkännedom (due diligence) som anges i direktiv 2011/16/EU behöver skattemyndigheterna ha tillgång till information för bekämpning av penningtvätt. Om dessa myndigheter saknar tillgång till sådan information kommer de inte att kunna övervaka, bekräfta och kontrollera att de Finansiella instituten tillämpar direktivet på rätt sätt genom att korrekt identifiera och rapportera mellanhändernas faktiska betalningsmottagare.

(4)

Direktiv 2011/16/EU omfattar andra informationsutbyten och former av administrativt samarbete mellan medlemsstater. Tillgång till information för bekämpning av penningtvätt som innehas av enheter enligt direktiv (EU) 2015/849 inom ramen för det administrativa samarbetet i fråga om beskattning skulle säkerställa att skattemyndigheterna är bättre rustade att fullfölja sina skyldigheter enligt direktiv 2011/16/EU och att bekämpa skatteundandragande och skattebedrägeri mer effektivt.

(5)

Det är därför nödvändigt att säkerställa att skattemyndigheterna har möjlighet att få tillgång till information, förfaranden, handlingar och mekanismer som rör bekämpning av penningtvätt så att de kan utföra sina uppgifter för att övervaka att direktiv 2011/16/EU tillämpas korrekt och så att alla former av administrativt samarbete som fastställs i det direktivet fungerar.

(6)

Detta direktiv är förenligt med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. När det i detta direktiv föreskrivs att skattemyndigheters tillgång till personuppgifter ska fastställas i lag innebär detta dock inte nödvändigtvis, utan att den konstitutionella ordningen i den berörda medlemsstaten föregrips, att det måste vara en akt som antas av ett parlament. En sådan lag bör dock vara klar och tydlig och dess tillämpning bör vara klar och förutsebar för de personer som omfattas av den, i överensstämmelse med rättspraxis från Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

(7)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen ett effektivt administrativt samarbete mellan medlemsstater och en effektiv övervakning av detta under förutsättningar som är förenliga med en väl fungerande inre marknad, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av den enhetlighet och effektivitet som krävs, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(8)

De förfaranden för kundkännedom som vidtas av Finansiella institut enligt direktiv 2011/16/EU har redan inletts och de första informationsutbytena slutförs senast i september 2017. För att säkerställa att effektiv övervakning av tillämpningen av det direktivet inte försenas bör därför detta ändringsdirektiv träda i kraft och införlivas så snart som möjligt, dock senast den 1 januari 2018.

(9)

Direktiv 2011/16/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 22 i direktiv 2011/16/EU ska följande punkt infogas:

”1a.   Vid genomförandet och verkställigheten av medlemsstaternas lagstiftning som ger verkan åt detta direktiv, och för att säkerställa att det administrativa samarbete som det inrättar fungerar, ska medlemsstaterna i lag föreskriva att skattemyndigheterna ges tillgång till de mekanismer, förfaranden, handlingar och den information som avses i artiklarna 13, 30, 31 och 40 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 (*1).

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2017 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2018.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 december 2016.

På rådets vägnar

P. KAŽIMÍR

Ordförande


(1)  Yttrande av den 22 november 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 19 oktober 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (EUT L 359, 16.12.2014, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).