18.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 299/7


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 12 juli 2016

om Spaniens nationella reformprogram 2016, med avgivande av rådets yttrande om Spaniens stabilitetsprogram 2016

(2016/C 299/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (1), särskilt artikel 5.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser (2), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation,

med beaktande av Europaparlamentets resolutioner,

med beaktande av Europeiska rådets slutsatser,

med beaktande av sysselsättningskommitténs yttrande,

med beaktande av ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande,

med beaktande av yttrandet från kommittén för socialt skydd,

med beaktande av yttrandet från kommittén för ekonomisk politik, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 november 2015 antog kommissionen den årliga tillväxtöversikten, som inledde 2016 års europeiska planeringstermin för samordning av den ekonomiska politiken. Prioriteringarna i den årliga tillväxtöversikten godkändes av Europeiska rådet den 17–18 mars 2016. Den 26 november 2015 antog kommissionen på grundval av förordning (EU) nr 1176/2011 rapporten om förvarningsmekanismen, där Spanien konstaterades vara en av de medlemsstater som skulle bli föremål för en fördjupad granskning. Samma dag antog kommissionen också en rekommendation till rådets rekommendation om den ekonomiska politiken för euroområdet. Den rekommendationen godkändes av Europeiska rådet den 18–19 februari 2016 och antogs av rådet den 8 mars 2016 (3). Med tanke på att ekonomierna i den ekonomiska och monetära unionen är tätt sammanvävda bör Spanien, i egenskap av ett land som har euron som valuta, se till att dessa rekommendationer genomförs fullständigt och i tid.

(2)

Landsrapporten för Spanien 2016 publicerades den 26 februari 2016. Den innehöll en bedömning av hur väl Spanien hade lyckats med de landsspecifika rekommendationer som rådet antog den 14 juli 2015 och med sina nationella Europa 2020-mål. Den innehöll också den fördjupade granskning som föreskrivs i artikel 5 i förordning (EU) nr 1176/2011. Den 8 mars 2016 lade kommissionen fram resultaten av den fördjupade granskningen. Av analysen drog kommissionen slutsatsen att Spanien har makroekonomiska obalanser. Framför allt fortsätter höga utlandsskulder och inhemska skulder, både offentliga och privata, att utgöra sårbarheter mot bakgrund av den höga arbetslösheten. Det är viktigt att det vidtas åtgärder för att minska risken för negativa effekter på Spaniens ekonomi och, med tanke på dess storlek, för negativa spridningseffekter till den ekonomiska och monetära unionen. Trots förbättrad bytesbalans väntas nettoutlandsskulden på kort sikt inte nå säkra nivåer. Skuldnedväxlingen i den privata sektorn är på rätt väg och får stöd av gynnsamma tillväxförhållanden, men behoven av skuldnedväxling är stora och skuldsättningen i den offentliga sektorn är fortsatt hög. Åtgärder har vidtagits inom den finansiella sektorn och i fråga om ramverken för företags och enskildas insolvens, men det krävs fler åtgärder när det gäller innovation och kompetens och efterlevnad av stabilitets- och tillväxtpaktens regler.

(3)

Den 29 april 2016 lade Österrike fram sitt nationella reformprogram för 2016 och den 30 april 2016 sitt stabilitetsprogram för samma år. De båda programmen har bedömts samtidigt för att deras inbördes samband ska kunna tas i beaktande.

(4)

Vid programplaneringen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna för 2014–2020 har relevanta landsspecifika rekommendationer beaktats. Enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (4) får kommissionen begära att en medlemsstat ska se över och föreslå ändringar av sin partnerskapsöverenskommelse och av relevanta program när så krävs för att stödja genomförandet av relevanta rekommendationer från rådet. Kommissionen har i riktlinjerna för tillämpning av åtgärder som sammanlänkar effektiva europeiska struktur- och investeringsfonder med sund ekonomisk styrning beskrivit närmare hur den kommer att tillämpa denna bestämmelse.

(5)

Spanien omfattas för närvarande av stabilitets- och tillväxtpaktens korrigerande del. Enligt stabilitetsprogrammet för 2016 förutser Spanien att landet kommer att nå underskottsmål på 3,6 % av BNP för 2016 respektive 2,9 % av BNP för 2017. Det alltför stora underskottet är alltså tänkt att korrigeras ett år senare än vad rådet för närvarande rekommenderar och den finanspolitiska insatsen och målen har inte uppnåtts 2014 och 2015. Målen förutsätter ett komplett genomförande av permanenta besparingar på de centrala och regionala förvaltningsnivåerna motsvarande 0,4 % av BNP, vilket meddelats som svar på den fristående rekommendationen från kommissionen från den 9 mars 2016. Underskottet förutspås därefter fortsätta att minska till 1,6 % av BNP 2019. Det finns dock inga planer för att det medelfristiga målet om en budget i balans i strukturella termer ska nås inom stabilitetsprogrammets tidsperspektiv. Det omräknade strukturella saldot väntas emellertid bara förbättras marginellt 2016 och 2017 till cirka -2,5 % av BNP, för att därefter sjunka långsamt och uppgå till -2,75 % av BNP 2019. Skuldkvoten sjönk bara marginellt 2015 till 99,2 % av BNP och väntas minska något under 2016 och 2017 och mer märkbart de kommande två åren, till 96 % av BNP 2019, då primärsaldot övergår i ett överskott. Det makroekonomiska scenario som ligger till grund för dessa budgetprognoser är realistiskt för 2016 och 2017 och något optimistiskt därefter. Det har godkänts av Spaniens oberoende finanspolitiska institut (AIReF). Enligt kommissionens vårprognos 2016 beräknas underskottet uppgå till 3,9 % av BNP för 2016 och till 3,1 % av BNP för 2017, vilket är högre än målen i stabilitetsprogrammet. Spanien väntas alltså inte korrigera det alltför stora underskottet 2016 såsom rådet har rekommenderat. Riskerna för underskottsmålen i programmet härrör framför allt från den osäkerhet som råder i fråga om de besparingar som vidtas till följd av åtgärderna i mars och april 2016. Eftersom det strukturella underskottet väntas öka något båda åren är den finanspolitiska insatsen inte i linje med stabilitets- och tillväxtpaktens krav. Rådet anser, på grundval av sin bedömning av stabilitetsprogrammet och kommissionens vårprognos 2016, att det finns en risk att Spanien inte kommer att följa stabilitets- och tillväxtpaktens regler. Därför kommer det att krävas ytterligare åtgärder för att landet ska följa reglerna 2016 och 2017.

(6)

Enligt artikel 10.1 i rådets förordning (EG) nr 1467/97 (5) kommer kommissionen att regelbundet övervaka de åtgärder som Spanien vidtar som svar på rådets senaste rekommendation enligt artikel 126.7 i EUF-fördraget. Kommissionen kommer att rekommendera rådet vilka steg som är lämpliga att vidta inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott.]

(7)

Sedan 2012 har Spaniens finanspolitiska regelverk stärkts för att bland annat förhindra avvikelser och säkerställa att alla förvaltningsnivåer uppnår sina respektive mål för underskott, skulder och utgifter. Dessutom godkändes i mitten på 2015 en regel som (på frivillig basis och, sedan 2016, obligatoriskt för de flesta regioner) ska tillämpas på regional nivå för att begränsa ökningen av vård- och läkemedelsutgifter, och ett avtal mellan staten och läkemedelsbranschen undertecknades i november 2015 som ska bidra till att rationalisera läkemedelsutgifterna. Trots detta misslyckades de flesta regioner liksom socialförsäkringssektorn med att uppnå sina interna budgetmål för 2015. Stabilitetslagens utgiftsregel iakttogs inte av delsektorerna i den centrala, regionala och lokala förvaltningen och utgifterna för läkemedelsprodukter, bland annat på sjukhusen, fortsatte att öka, även om man inte räknar med effekten av nya hepatit C-behandlingar.

(8)

Spanien uppvisar goda resultat inom offentlig upphandling när det gäller lagstiftningens kvalitet och tillgången på prövningsförfaranden. Man har arbetat för att rationalisera offentliga inköp, särskilt via gemensamma upphandlingsmekanismer. Det råder dock skillnader mellan hur offentlig upphandling hanteras i olika förvaltningar och otillräckliga kontrollmekanismer gör att upphandlingsreglerna inte tillämpas rätt. Antalet misstänkta överträdelser av EU-lagstiftningen om offentlig upphandling som kommissionen uppmärksammats har varit på att relativt högt på senare år. Dessutom har den spanska riksrevisionen lyft fram vissa problem, t.ex. återkommande användning av förhandlade förfaranden utan föregående meddelande, upprepade avtalsändringar, uppdelning av avtal i flera mindre samt otydliga upphandlingsdokument och förvaltningsbeslut.

(9)

Spanien har gjort stora framsteg när det gäller att omstrukturera den finansiella sektorn. Till exempel har man genomfört en sparbankslag som ska stärka bankernas styrning och minska bankstiftelsernas kontrollerande innehav. Genomförandet av omstruktureringsplaner för statsstödda banker går framåt. Spaniens centralbank har ändrat det gällande redovisningssystemet för kreditinstitut och antagit ett nytt regelverk för Sareb, bolaget för förvaltning av tillgångar från bankomstruktureringar. Det nya regelverket gör att Sareb kan behandla nedsättningar korrekt och anpassa bolagets strategier för skuldnedväxling till trovärdiga marknadsantaganden.

(10)

De senaste årens arbetsmarknadsreformer har gjort att sysselsättningen svarar bättre på tillväxten, och nya jobb skapas åter, med stöd av ökad flexibilitet och fortsatt återhållsam löneutveckling. Kollektivavtalen har stött den här utvecklingen, också tack vare det branschöverskridande avtal som undertecknades i juni 2015. Den senaste tidens ökning i den totala sysselsättningen bygger i första hand på tillfälliga anställningar, även om antalet nya tillsvidareanställningar ökar långsamt. Incitament för nya permanenta anställningar utnyttjas fortfarande dåligt, och andelen tillfälligt anställda är en av de högsta i unionen, medan chanserna för tillfälligt anställa att få en fast anställning är fortsatt små. Kortvariga anställningar kringskär incitamenten att investera i humankapitalet, vilket hämmar produktivitetstillväxten. Arbetslösheten sjunker visserligen snabbt, men är ändå mycket hög, i synnerhet för unga, och de genomsnittliga arbetslöshetsperioderna är också mycket långa. Ihållande hög långtidsarbetslöshet tyder på att arbetslösheten riskerar att bli inrotad, vilket påverkar arbetsförhållandena och de sociala förhållandena negativt. Nästan 60 % av de långtidsarbetslösa är lågutbildade, vilket kräver rätt aktiva och passiva arbetsmarknads- och utbildningsåtgärder för att komma till rätta med varaktiga kompetensglapp och förhindra att gruppens kompetens urholkas. Arbetsgivarnas delaktighet i utformningen av utbildningsprogram är fortfarande dålig.

(11)

Hur effektiva aktiveringsåtgärderna och de aktiva arbetsmarknadsåtgärderna är beror i hög grad på arbetsförmedlingarnas förmåga att utforma och erbjuda mottagarna skräddarsytt stöd. Genomförandet av nya reformer av de aktiva arbetsmarknadsåtgärderna går långsamt och den offentliga arbetsförmedlingens förmåga att ge effektiv och skräddarsydd rådgivning och hjälp med jobbletande är fortfarande begränsad. Samarbetet mellan regionala offentliga arbetsförmedlingar och privata rekryteringsföretag är fortfarandet begränsat. Dessutom skiljer sig samarbetet mellan arbetsförmedlingen och socialtjänsten åt mellan regionerna, vilket hindrar samordnad hjälp till dem som har det svårast att ta sig in på arbetsmarknaden, i synnerhet personer med minimiinkomster. Skillnaderna mellan regionerna är stora när det gäller system för inkomststöd, t.ex. i fråga om regler om utbetalning, krav för stödberättigande, täckning och ändamålsenlighet, medan problem med att överföra sociala förmåner stör arbetskraftens rörlighet mellan regionerna. Dessutom är informationen om övergången från minimiinkomstsystem till sysselsättning ganska begränsad. Spanien håller på att sammanställa en översikt över landets nationella och regionala inkomststödssystem. Trots att vissa åtgärder har införts är familje- och bostadsförmånernas förmåga att minska fattigdomen ännu begränsad, och bristen på lämplig och billig barnomsorg och långvarig vård och omsorg avskräcker framför allt kvinnor från att börja arbeta.

(12)

Den allt snabbare förändringen av sysselsättningens sammansättning i olika sektorer som Spanien upplevt sedan 2008 åtföljs av ökande kompetensglapp. Den låga totala kompetensnivån är en bromskloss för övergången till verksamheter med högre förädlingsvärde och hämmar produktivitetstillväxten. Trots att många har högre utbildning är kompetensutbudet inte tillräckligt anpassat till arbetsmarknadens behov. De nyutexaminerades anställbarhet är bland de sämsta i Europa, med en stor andel som har jobb som inte kräver universitetsexamen. Trots vissa förbättringar de senaste fem åren som delvis fått stöd av initiativ för att öka antalet näringslivsföreträdare i universitetens styrelser, är samarbetet mellan universiteten och näringslivet fortfarande litet. Forskarnas minskade rörlighet, stelheten i universitetens ledningssystem och de administrativa hindren för kontoret för överföring av forskningsresultat (Oficinas de transferencia de resultados de investigación) skapar ytterligare hinder för närmare samarbete.

(13)

Forsknings- och innovationspolitiken i Spanien har flera problem. Samspelet mellan offentlig och privat forskning fungerar dåligt. Spaniens FoU-intensitet (FoU-utgifternas andel av BNP) och innovationsresultat fortsätter att sjunka, mot bakgrund av det relativt låga antalet innovativa företag och de begränsade incitamenten för samarbete mellan offentlig forskning och näringslivet. Spanien underpresterar när det gäller de flesta av indikatorerna för företagens innovation. Skillnaden i utgifter för FoU-intensitet jämfört med EU är särskilt markant när det gäller den privata sektorns FoU (0,6 % i Spanien jämfört med 1,3 % för unionen totalt sett). Användningen av riskkapital är ännu inte utbredd i Spanien, särskilt inte i startfasen. Den svaga samordningen av FoI-strategier i Spanien och att många olika organ och program i regionerna ska främja innovationsverksamhet och samarbete mellan forskare och företag skapar betydande problem för företagen, särskilt de mindre. Lågt företagsdeltagande i innovationsverksamhet kan tyda på att det saknas absorptionsförmåga, innovationsvänliga förhållanden och incitament. I den genomgång av det spanska forsknings- och innovationssystemet som kommittén för det europeiska forskningsområdet och innovation gjorde 2014 framhöll man att de flesta framgångsrika offentliga forskningssystem har en högre grad av utvärdering och ansvarighet än vad som finns i Spanien. Fördelningen av den offentliga institutionella finansieringen till universitet och offentliga forskningsorgan görs oftast inte på grundval av FoI-resultat och detta sporrar inte till förbättringar av forskningsresultatens kvalitet och relevans.

(14)

De spanska företagen är i genomsnitt små, vilket är en förklaring till ekonomins varaktigt låga produktivitet. Större företag, tillsammans med förbättringar av humankapitalet, innovation, teknik, tillgång till finansiering och effektiv rättsskipning, kan få fart på den totala produktiviteten. Under 2015 ökade företagsinvesteringarna, med stöd i dynamiska efterfrågeförhållanden, låga lånekostnader och den pågående saneringen av balansräkningarna i företags- och hushållssektorerna. Spanien har vidtagit olika åtgärder för att underlätta tillväxten i företagen. En ny lag om företagsfinansiering väntas exempelvis underlätta de små och medelstora företagens tillgång till finansiering. Det har dessutom blivit obligatoriskt att bedöma hur ny lagstiftning kan påverka småföretagen. Men tidsåtgången och antalet tillstånd som krävs för att starta ett företag och viss ekonomisk verksamhet är fortfarande relativt omfattande.

(15)

De stora skillnaderna i regleringspraxis mellan de spanska regionerna, t.ex. i fråga om näringstillstånd, kan kringskära företagens förmåga att växa. Lagen om en enhetlig marknad ska minska hindren för att få tillträde till och utöva ekonomisk verksamhet i de spanska regionerna samt förbättra regleringen. Den kan potentiellt få stort genomslag och få bort hindren för investeringar och underlätta näringstillstånd, affärsverksamhet och tillväxt i företagen. Genomförandet av lagen om en enhetlig marknad kräver fullt deltagande av alla förvaltningar. Men lagen är inne på sitt tredje tillämpningsår och håller bara långsamt på att genomföras av de regionala myndigheterna. På samma sätt hänger framgången för 2014 års reform av detaljhandeln på att de regionala myndigheterna antar de nödvändiga genomförandeakterna. Om hindren för tillträde till fria yrken kan minskas kommer det troligtvis att förbättra produktiviteten i andra sektorer som använder deras tjänster. Förutom införlivande av tjänstedirektivet i spansk lagstiftning har det inte gjorts några framsteg med en övergripande reform av regelverket för reglerade yrken och yrkesorganisationer förutom när det gäller godkännande av projekt av yrkesorganisationer. Den reform som planerats enligt flera nationella reformprogram har inte antagits. Syftet med reformen var att fastställa vilka yrken som kräver medlemskap i en yrkesorganisation, öka insynen i yrkesorganisationerna och öka deras ansvarighet, avreglera verksamheter som är reserverade utan goda skäl och säkra enhetligheten på marknaden i fråga om tillgång till och utövande av fria yrken i Spanien.

(16)

Kommissionen har inom ramen för den europeiska planeringsterminen gjort en omfattande analys av Spaniens ekonomiska politik och redogjort för den i 2016 års landsrapport. Den har också bedömt stabilitetsprogrammet och det nationella reformprogrammet samt uppföljningen av de rekommendationer Spanien fått tidigare år. Kommissionen har beaktat inte bara programmens relevans för hållbarheten i finanspolitiken och den socioekonomiska politiken i Spanien utan även i vilken utsträckning EU:s regler och riktlinjer har iakttagits, mot bakgrund av behovet att stärka EU:s övergripande ekonomiska styrning genom att framtida nationella beslut fattas med beaktande av synpunkter på EU-nivå. Rekommendationerna inom ramen för den europeiska planeringsterminen återspeglas i rekommendationerna 1–4 nedan.

(17)

Mot bakgrund av denna bedömning har rådet granskat stabilitetsprogrammet, och dess yttrande (6) återspeglas särskilt i rekommendation 1 nedan.

(18)

Mot bakgrund av kommissionens fördjupade granskning och denna bedömning har rådet granskat det nationella reformprogrammet och stabilitetsprogrammet. Dess rekommendationer enligt artikel 6 i förordning (EU) nr 1176/2011 återspeglas i rekommendationerna 1–4.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS Spanien att under 2016 och 2017 vidta följande åtgärder:

1.

Säkerställa en varaktig korrigering av det alltför stora underskottet senast 2017 och minska det offentliga underskottet till 3,7 % av BNP 2016 och till 2,5 % av BNP 2017, genom att vidta nödvändiga strukturåtgärder och genom att använda alla oförutsedda intäkter till att minska underskott och skulder. Detta är förenligt med en förbättring av det strukturella saldot på 0,25 % av BNP 2016 och på 0,5 % av BNP 2017. På alla förvaltningsnivåer införa de verktyg som fastställs i den finanspolitiska ramlagen. Stärka kontrollmekanismerna vid offentlig upphandling och samordningen av upphandlingsstrategier mellan olika förvaltningsnivåer.

2.

Vidta ytterligare åtgärder för att förbättra integrationen på arbetsmarknaden, genom att fokusera på skräddarsytt stöd och effektivisera utbildningsåtgärderna. Stärka de regionala arbetsförmedlingarnas kapacitet och förbättra deras samordning med socialtjänsten. Ta itu med skillnader och olikheter i minimiinkomstsystem och förbättra stödsystemen för familjer, inklusive tillgång till barnomsorg och långvarig vård och omsorg av god kvalitet.

3.

Vidta ytterligare åtgärder för att göra den högre utbildningen mer relevant för arbetsmarknaden, däribland genom att stimulera samarbetet mellan universitet, företag och forskningsinstitutioner. Öka den resultatbaserade finansieringen av offentliga forskningsorgan och universitet och främja den privata sektorns investeringar i forskning och innovation.

4.

Påskynda genomförandet på regional nivå av lagen om en enhetlig marknad. Se till att de autonoma regionerna genomför de antagna reformåtgärderna för detaljhandeln. Anta den planerade reformen av de fria yrkena och yrkesorganisationerna.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2016.

På rådets vägnar

P. KAŽIMÍR

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2)  EGT L 306, 23.11.2011, s. 25.

(3)  EUT C 96, 11.3.2016, s. 1.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (EGT L 209, 2.8.1997, s. 6).

(6)  Enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1466/97.