16.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2002

av den 8 november 2016

om ändring av bilaga E till rådets direktiv 91/68/EEG, bilaga III till kommissionens beslut 2010/470/EU och bilaga II till kommissionens beslut 2010/472/EU rörande handel med och import till unionen av får och getter samt av sperma från får och getter vad gäller bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

[delgivet med nr C(2016) 7026]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen (1), särskilt artikel 14.2,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (2), särskilt artikel 11.2 fjärde strecksatsen, artikel 17.2 b, artikel 18.1 första strecksatsen samt artikel 19 första meningen och led b, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 91/68/EEG fastställs djurhälsovillkoren för handel inom unionen med får och getter. I det direktivet föreskrivs bland annat att får och getter under transporten till destinationsplatsen ska åtföljas av ett hälsointyg som överensstämmer med någon av modellerna I, II eller III i bilaga E till det direktivet.

(2)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (3) fastställs bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) hos nötkreatur, får och getter. I bilaga VII till den förordningen fastställs åtgärder för kontroll och utrotning av transmissibel spongiform encefalopati. Därutöver fastställs i kapitel A i bilaga VIII till den förordningen bland annat villkoren för handel inom unionen med levande djur.

(3)

Förordning (EG) nr 999/2001 ändrades nyligen genom kommissionens förordning (EU) 2016/1396 (4). Dessa ändringar föreskriver bland annat ett undantag från villkoren i kapitel A avsnitt A punkt 4.1 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 999/2001, vilka syftar till att förhindra spridning av klassisk skrapie bland produktionsdjur som hålls på anläggningar för får och getter och som förflyttas uteslutande mellan godkända organ, institut eller centrum enligt definitionen i artikel 2.1 c i direktiv 92/65/EEG.

(4)

Genom förordning (EU) 2016/1396 införs också särskilda villkor för handel inom unionen med sådana får och getter av sällsynta raser som inte överensstämmer med villkoren i kapitel A avsnitt A punkt 4.1 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 999/2001. Dessa särskilda villkor infördes för att möjliggöra ett regelbundet utbyte av sådana djur mellan medlemsstater i syfte att undvika inavel och bevara den genetiska mångfalden hos populationer av sällsynta raser.

(5)

De hälsointyg som överensstämmer med modellerna II och III i bilaga E till direktiv 91/68/EEG bör därför ändras för att återge de krav som gäller vid handel inom unionen med får och getter av sällsynta raser eller för får och getter som förflyttas mellan godkända organ, institut eller centrum, och som fastställs i förordning (EG) nr 999/2001, i dess lydelse enligt förordning (EU) 2016/1396.

(6)

Några medlemsstater har dessutom underrättat kommissionen om administrativt merarbete på grund av skyldigheten att i fält I.31 i de hälsointyg som överensstämmer med modellerna I, II och III i bilaga E till direktiv 91/68/EEG ange uppgifter såsom ras och antal djur som ingår i sändningen. För att minska den administrativa bördan för de officiella veterinärerna bör uppgifterna om ras och antal djur strykas från fält I.31 i dessa modeller till hälsointyg, eftersom uppgiften om ras inte är nödvändig med avseende på hälsostatusen hos djuren i sändningen och uppgiften om antal djur redan anges i fält I.20 och varje enskilt djurs officiella identifieringsnummer anges i fält I.31.

(7)

För att mer detaljerat ange villkoren för djurens individuella identifiering i punkterna II.5 och II.6 i de hälsointyg som överensstämmer med modellerna II och III i bilaga E till direktiv 91/68/EEG måste dessutom en hänvisning till rådets förordning (EG) nr 21/2004 (5) införas.

(8)

Direktiv 91/68/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

I direktiv 92/65/EEG fastställs villkor för handel med och import till unionen av bland annat sperma från får och getter.

(10)

I bilaga III till kommissionens beslut 2010/470/EU (6) fastställs förlagor till hälsointyg för handel inom unionen med sändningar av sperma från får och getter. I del A i den bilagan fastställs förlagan till hälsointyg för sperma som samlats efter den 31 augusti 2010 och som avsänds från den godkända seminstation som sperman härstammar från.

(11)

I bilaga II till kommissionens beslut 2010/472/EU (7) fastställs bland annat förlagor till hälsointyg för import till unionen av sändningar av sperma från får och getter. I del 2 avsnitt A i den bilagan fastställs förlagan till hälsointyg för sperma som avsänds från den godkända seminstation som sperman härstammar från.

(12)

I kapitel A avsnitt A punkt 4.2 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 999/2001 fastställs de villkor avseende skrapie som ska vara uppfyllda för handel inom unionen med sperma från får och getter. I kapitel H i bilaga IX till förordning (EG) nr 999/2001 fastställs de villkor avseende skrapie som ska vara uppfyllda för import av sperma från får och getter.

(13)

Genom förordning (EU) 2016/1396 införs särskilda villkor för seminstationer bland villkoren för att en anläggning ska erkännas som en anläggning med försumbar eller kontrollerad risk för klassisk skrapie i kapitel A avsnitt A punkt 1.2 och 1.3 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 999/2001, eftersom risken är begränsad för att skrapie sprids via handjur av får och getter som hålls vid seminstationer som godkänts och övervakas i enlighet med villkoren i bilaga D till rådets direktiv 92/65/EEG. En hänvisning till dessa särskilda villkor införs också i villkoren för handel med och import av sperma från får och getter i bilaga VIII respektive IX till förordning (EG) nr 999/2001.

(14)

Förlagan till hälsointyg för handel inom unionen med sändningar av sperma från får och getter i del A i bilaga III till beslut 2010/470/EU och förlagan till hälsointyg för import till unionen av sändningar av sperma från får och getter i del 2 avsnitt A i bilaga II till beslut 2010/472/EU bör därför ändras för att beakta de krav avseende seminstationer som fastställs i förordning (EG) nr 999/2001, i dess lydelse enligt förordning (EU) 2016/1396.

(15)

I kapitel H i bilaga IX till förordning (EG) nr 999/2001, i dess lydelse enligt förordning (EU) 2016/1396, föreskrivs att kött- och benmjöl ska förstås enligt definitionen i Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) (8), snarare än enligt definitionen i punkt 27 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (9).

(16)

Punkt II.4.10.4 i förlagan till hälsointyg för import till unionen av sändningar av sperma från får och getter i del 2 avsnitt A i bilaga II till beslut 2010/472/EU bör därför ändras i enlighet med de ändrade bestämmelserna i kapitel H i bilaga IX till förordning (EG) nr 999/2001.

(17)

Besluten 2010/470/EU och 2010/472/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(18)

I förordning (EU) 2016/1396 anges att de ändringar som görs i bilaga IX till förordning (EG) nr 999/2001 och som gäller import av vissa varor ska tillämpas från och med den 1 juli 2017. För att undvika eventuella störningar i importen av sändningar av sperma från får och getter till unionen bör dessutom hälsointyg som utfärdats i enlighet med beslut 2010/472/EU, i dess lydelse före de ändringar som införs genom det här beslutet, få användas under en övergångsperiod på vissa villkor.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga E till direktiv 91/68/EEG ska ändras i enlighet med bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Bilaga III till beslut 2010/470/EU ska ändras i enlighet med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Bilaga II till beslut 2010/472/EU ska ändras i enlighet med bilaga III till det här beslutet.

Artikel 4

Artikel 3 i detta beslut ska tillämpas från och med den 1 juli 2017.

Under en övergångsperiod till och med den 31 december 2017 får sändningar av sperma från får och getter som åtföljs av ett hälsointyg som utfärdas i enlighet med förlagan i del 2 avsnitt A i bilaga II till beslut 2010/472/EU, i dess lydelse före de ändringar som införs genom det här beslutet, importeras till unionen under förutsättning att intyget utfärdades senast den 30 november 2017.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 19.

(2)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EU) 2016/1396 av den 18 augusti 2016 om ändring av vissa bilagor till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EUT L 225, 19.8.2016, s. 76).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

(6)  Kommissionens beslut 2010/470/EU av den 26 augusti 2010 om fastställande av förlagor till hälsointyg för handel inom unionen med sperma, ägg och embryon från hästdjur, får och getter samt med ägg och embryon från svin (EUT L 228, 31.8.2010, s. 15).

(7)  Kommissionens beslut 2010/472/EU av den 26 augusti 2010 om import till unionen av sperma, ägg och embryon från får och getter (EUT L 228, 31.8.2010, s. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).


BILAGA I

Bilaga E till direktiv 91/68/EEG ska ersättas med följande:

”BILAGA E

MODELL I

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

MODELL II

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

MODELL III

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden Image Text av bilden

BILAGA II

I bilaga III till beslut 2010/470/EU ska del A ersättas med följande:

”Del A

Förlaga till hälsointyg IIIA för handel inom unionen med sändningar av sperma från får och getter som samlats enligt rådets direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och avsänds från den godkända seminstation som sperman härstammar från

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden Image Text av bilden

BILAGA III

I del 2 i bilaga II till beslut 2010/472/EU ska avsnitt A ersättas med följande:

”Avsnitt A

Förlaga 1 – Hälsointyg för sperma som avsänds från den godkända seminstation som sperman härstammar från

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden Image Text av bilden