16.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1995

av den 11 november 2016

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 juli 2013 bemyndigade rådet kommissionen att i samband med Republiken Kroatiens anslutning till unionen inleda förhandlingar med vissa andra medlemmar i Världshandelsorganisationen enligt artikel XXIV.6 i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994.

(2)

Kommissionen har fört förhandlingar i enlighet med de förhandlingsdirektiv som har antagits av rådet.

(3)

Dessa förhandlingar har slutförts och ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i Gatt 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (nedan kallat avtalet) paraferades den 12 juli 2016.

(4)

Avtalet bör undertecknas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i Gatt 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen bemyndigas härmed, med förbehåll för att avtalet ingås (1).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 11 november 2016.

På rådets vägnar

P. ŽIGA

Ordförande


(1)  Texten till avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om dess ingående.