5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/90


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1943

av den 4 november 2016

om oljering av ägg med paraffinolja för att kontrollera populationsstorleken av häckande fåglar, i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 3.3, och

av följande skäl:

(1)

Förenade kungariket begärde den 3 mars 2016 i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 528/2012 att kommissionen skulle besluta huruvida paraffinolja, som används för bestrykning av ägg (s.k. oljering) i syfte att kontrollera populationsstorleken av häckande fåglar såsom gäss och måsar vid och i närheten av flygfält och flygplatser och på så sätt minska risken för kollision mellan fåglar och flygplan, anses vara en biocidprodukt vid tillämpning av artikel 3.1 a i den förordningen.

(2)

Enligt informationen som Förenade kungariket tillhandahållit förhindrar oljering av ägg syretillförseln under embryoutvecklingen genom att fysiskt blockera porerna i äggskalen vilket resulterar i att fågelembryot får syrebrist.

(3)

Det är viktigt att först beakta huruvida paraffinolja som används för oljering av ägg överensstämmer med definitionen av en biocidprodukt i artikel 3.1 a i förordning (EU) nr 528/2012.

(4)

Paraffinolja uppfyller villkoret i artikel 3.1 a i den förordningen om att vara ett ämne eller en blandning i den mening som avses i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (2).

(5)

Paraffinolja är ämnad att kontrollera populationsstorleken av häckande fåglar såsom gäss och måsar vilka överensstämmer med definitionen av skadlig organism i artikel 3.1 g i förordning (EU) nr 528/2012 eftersom de kan ha en skadlig effekt på människor och djur.

(6)

Enligt information som tillhandahållits används paraffinolja för oljering av ägg för att förstöra, hindra, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över skadliga organismer.

(7)

Eftersom paraffinolja endast utgör ett fysiskt hinder för målorganismens syreupptagningsförmåga och inte vid någon tidpunkt har en kemisk eller biologisk inverkan, kan den inte anses vara avsedd att på kemisk väg verka mot den organismen.

(8)

Eftersom paraffinolja utövar kontroll över skadliga organismer enbart genom fysisk eller mekanisk inverkan, motsvarar den inte definitionen av en biocidprodukt i artikel 3.1 a i förordning (EU) nr 528/2012.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Paraffinolja som används för oljering av ägg för att kontrollera populationsstorleken av häckande fåglar är inte en biocidprodukt enligt artikel 3.1 a i förordning (EU) nr 528/2012.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).