18.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 280/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1830

av den 11 oktober 2016

om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 115 jämförd med artikel 218.6 andra stycket b och 218.8 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2016/1392 (2) undertecknades ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG (nedan kallat ändringsprotokollet) den 12 juli 2016, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(2)

Den text till ändringsprotokoll som förhandlingarna ledde till överensstämmer med de förhandlingsdirektiv som utfärdats av rådet, i det att den medger att avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG (3) (nedan kallat avtalet) anpassas till den senaste utvecklingen på internationell nivå i fråga om automatiskt utbyte av upplysningar, nämligen den globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton på området för beskattning som utarbetats av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Unionen, medlemsstaterna och Furstendömet Monaco har deltagit aktivt i arbetet i OECD:s globala forum för att stödja utarbetandet och genomförandet av denna standard. Texten till avtalet, i dess lydelse enligt ändringsprotokollet, är den rättsliga grunden för att genomföra den globala standarden i förbindelserna mellan unionen och Furstendömet Monaco.

(3)

I enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (4) har samråd ägt rum med Europeiska datatillsynsmannen.

(4)

Ändringsprotokollet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG godkänns härmed på unionens vägnar (5).

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 2.1 i ändringsprotokollet (6).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 11 oktober 2016.

På rådets vägnar

P. KAŽIMÍR

Ordförande


(1)  Yttrande av den 23 juni 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets beslut (EU) 2016/1392 av den 12 juli 2016 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG (EUT L 225, 19.8.2016, s. 1).

(3)  EUT L 19, 21.1.2005, s. 55.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Texten till ändringsprotokollet har offentliggjorts i EUT L 225, 19.8.2016, s. 3 tillsammans med beslutet om dess undertecknande och provisoriska tillämpning.

(6)  Dagen för ändringsprotokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.