9.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 242/32


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2016/1621

av den 7 september 2016

om antagande av riktlinjer för anmälningar till ackrediterings- och licensieringsorgan från miljökontrollanter som verkar i en annan medlemsstat än den där ackrediteringen eller licensen erhölls i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009

[delgivet med nr C(2016) 5648]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG (1), särskilt artikel 30.6, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 30.3 i förordning (EG) nr 1221/2009 fastställs möjligheten för ackrediterings- och licensieringsorganens forum att ta fram riktlinjer om frågor inom ackrediterings- och licensieringsorganens kompetensområde i syfte att harmonisera de förfaranden som tillämpas av sådana organ för ackreditering eller licensiering och tillsyn av miljökontrollanter.

(2)

Miljökontrollanter som är verksamma i olika medlemsstater är skyldiga att anmäla sina verksamheter till relevanta ackrediterings- och licensieringsorgan i enlighet med artikel 24 i förordning (EG) nr 1221/2009.

(3)

Det praktiska genomförandet av det anmälningsförfarandet har visat att enskilda ackrediterings- och licensieringsorgan agerar på olika sätt gentemot miljökontrollanter som inte uppfyller sina anmälningsskyldigheter. Följaktligen krävs ytterligare riktlinjer för att säkerställa en konsekvent tillämpning av anmälningsförfarandena, när det gäller miljökontrollanter som ackrediterats eller licensierats i en medlemsstat och som utför kontroll- och godkännandeverksamhet i en annan medlemsstat.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 49 i förordning (EG) nr 1221/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed antas de riktlinjer som fastställs i bilagan för anmälningar till ackrediterings- och licensieringsorgan från miljökontrollanter enligt förordning (EG) nr 1221/2009.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 september 2016.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 342, 22.12.2009, s. 1.


BILAGA

Riktlinjer för anmälningar till ackrediterings- och licensieringsorgan från miljökontrollanter som verkar i en annan medlemsstat än den där ackrediteringen eller licensen erhölls i enlighet med förordning (EG) nr 1221/2009

INLEDNING

Genom dessa riktlinjer harmoniseras de anmälningsförfaranden som gäller för miljökontrollanter som verkar i en annan medlemsstat än den där ackrediteringen eller licensen erhölls.

1.   Skyldigheter som ska iakttas före anmälan

1.1   Ackrediterings- eller licensieringsorganet ska göra information om sina förfaranden för anmälan som riktar sig till miljökontrollanter som ackrediterats i andra medlemsstater allmänt tillgänglig och lättåtkomlig. I den allmänt tillgängliga informationen om dessa förfaranden ska det också finnas uppgifter om eventuella avgifter (exklusive resekostnader) som debiteras av ackrediterings- eller licensieringsorganet för anmälan och tillsyn.

1.2   Det ackrediterings- eller licensieringsorgan som har utfärdat ackrediteringen eller licensen ska kräva att dess ackrediterade eller licensierade miljökontrollanter har följt det förfarande för anmälan som anges i artikel 24.1 innan kontroll- och godkännandeverksamhet utförs i en annan medlemsstat än den där ackrediteringen eller licensen erhölls. Ackrediterings- eller licensieringsorganet ska också, inom ramen för tillsynen av ackrediterade eller licensierade miljökontrollanter, kontrollera att anmälningskraven i förordning (EG) nr 1221/2009 har uppfyllts när miljökontrollanten har varit verksam i en annan medlemsstat.

1.3   Ackrediterings- eller licensieringsorganet ska rekommendera sina ackrediterade eller licensierade miljökontrollanter att underrätta sina klientorganisationer om att de är skyldiga att tillåta tillsyn i enlighet med artikel 23.6 i förordning (EG) nr 1221/2009 och att organisationerna hindras från att registreras om sådan tillsyn inte tillåts.

2.   Anmälans innehåll

2.1   Kraven på anmälan enligt artikel 24.1 i förordning (EG) nr 1221/2009 ska anses vara uppfyllda om samtliga följande uppgifter lämnas:

a)

Uppgifter om ackrediteringens eller licensens omfattning, som visar att ackrediteringen eller licensen fortfarande gäller och inte påverkas av tillfällig eller permanent återkallelse och att den är relevant för den specifika verksamheten i den organisation som kontrolleras eller godkänns.

b)

Uppgifter om gruppsammansättning och kompetens, särskilt kunskap om lagstadgade miljökrav och kunskaper i det officiella språket i den medlemsstat där kontrollen eller godkännandet ska äga rum.

c)

Personaldokumentation, om så krävs, t.ex. dokument över relevanta kvalifikationer, utbildning och erfarenhet för den specifika ekonomiska sektor som granskas.

d)

Tid och plats för kontroll och godkännande, inklusive miljökontrollanternas besök hos organisationen och alla skeden före och efter detta besök, enligt artikel 25 i förordning (EG) nr 1221/2009.

e)

Adress- och kontaktuppgifter för den organisation som kontrolleras eller godkänns, inklusive alla anläggningar och verksamheter som omfattas av kontroll eller godkännande, och antalet anställda.

En ytterligare begäran enligt led c ska motiveras med avseende på den specifika situationen och får inte påverka miljökontrollantens rätt att utföra tjänster i en annan medlemsstat än den där ackrediteringen eller licensen erhölls.

2.2   Om anmälan uppfyller kraven på anmälan i artikel 24.1 i förordning (EG) nr 1221/2009 ska ackrediterings- eller licensieringsorganet underrätta miljökontrollanten om detta innan den kontroll- eller godkännandeverksamhet som beskrivs i artikel 25 i förordning (EG) nr 1221/2009 inleds. Om möjligt ska denna information ges två veckor innan kontroll- eller godkännandeverksamheten inleds. Samtidigt ska ackrediterings- eller licensieringsorganet underrätta miljökontrollanten om omfattningen av och innehållet i den tillsyn som den avser att genomföra och om därmed förknippade kostnader.

2.3   Om ackrediterings- eller licensieringsorganet får kännedom om att kontroll- eller godkännandeverksamhet kommer att utföras eller redan har utförts, utan anmälan, ska ackrediterings- eller licensieringsorganet påminna miljökontrollanten om kraven i förordning (EG) nr 1221/2009 när det gäller anmälan i det berörda landet (se punkt 2.1).

Om den information som avses i artikel 24.1 i förordning (EG) nr 1221/2009 inte lämnas in i rätt tid eller om anmälan inte uppfyller de krav på anmälan som anges i den artikeln, ska punkt 3.1 i dessa riktlinjer tillämpas.

2.4   Eftersom resultatet av anmälan kan påverka kontroll- och godkännandeprocessen ska ackrediterings- eller licensieringsorganet rekommendera kontrollanten att meddela sin klient detta resultat.

3.   Följderna av underlåtenhet att följa anmälningsförfarandet

3.1   Om anmälan inte uppfyller kraven på anmälan i artikel 24.1 i förordning (EG) nr 1221/2009 ska ackrediterings- och licensieringsorganet följa det förfarande som anges i punkterna 3.1.1–3.1.4.

3.1.1   Om uppgifter om ackrediteringens eller licensens omfattning, kompetens eller tid och plats för kontroll och godkännande, organisationens adress- och kontaktuppgifter, uppgifter om kunskap om lagstadgade miljökrav och kunskaper i det officiella språket i den medlemsstat där kontrollen eller godkännandet kommer att äga rum, eller, i förekommande fall, uppgifter om gruppsammansättning inte lämnas, eller inte lämnas i tid, ska miljökontrollanten underrättas så snart som möjligt om att uppgifter saknas och att tidsfristen för anmälan inte iakttagits.

3.1.2   Om ackrediterings- eller licensieringsorganet anser att de uppgifter som saknas inte hindrar en tillfredsställande tillsyn av miljökontrollanten, ska ackrediterings- eller licensieringsorganet betrakta anmälan som tillfredsställande för genomförandet av tillsynsverksamheten och begära att miljökontrollanten lämnar de uppgifter som saknas vid en senare tidpunkt. Miljökontrollanten ska underrättas om detta beslut inom rimlig tid och innan kontrollen eller godkännandet inleds.

3.1.3   Om ackrediterings- eller licensieringsorganet anser att information inte har mottagits som är nödvändig för en tillfredsställande tillsyn av kontroll- eller godkännandeverksamheten (t.ex. uppgifter om tid och plats för kontroll- eller godkännandeverksamheten, organisationens adress- och kontaktuppgifter, uppgifter om ackrediteringens eller licensens omfattning för miljökontrollanten och uppgifter om gruppsammansättning eller kompetens, särskilt kunskap om rättsliga krav och kunskaper i det officiella språket i den medlemsstat där kontrollen eller godkännandet ska äga rum), ska organet underrätta miljökontrollanten om att den anser anmälan vara otillfredsställande, att en tillfredsställande tillsyn därför är omöjlig och att om kontroll och godkännande sker innan de uppgifter som saknas lämnats kommer organet att rekommendera den behöriga myndigheten att inte registrera organisationen.

3.1.4   Om ackrediterings- eller licensieringsorganet beslutar att rekommendera det behöriga organet att inte registrera organisationen ska detta meddelas miljökontrollanten, det ackrediterings- eller licensieringsorgan som har utfärdat ackrediteringen eller licensen, organisationen, när så är möjligt, och det behöriga organet.