12.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 217/9


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2016/1371

av den 10 augusti 2016

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till persondatorer, bärbara datorer och datorplattor

[delgivet med nr C(2016) 5010]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artiklarna 6.7 och 8.2,

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 får EU-miljömärket tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan under hela sin livscykel.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska specifika kriterier för EU-miljömärket fastställas för varje produktgrupp.

(3)

För att bättre återspegla den aktuella tekniska nivån på marknaden för denna produktgrupp och beakta innovationer är det lämpligt att ge produktgruppen en ny avgränsning och fastställa en reviderad uppsättning ekologiska kriterier.

(4)

I kommissionens beslut 2011/330/EU (2) och kommissionens beslut 2011/337/EU (3) behandlas bärbara datorer och persondatorer separat. För att minska det administrativa arbetet för behöriga organ och sökande bör de kriterier som anges i besluten 2011/330/EU och 2011/337/EU slås samman. De reviderade kriterierna återspeglar också en breddning av produktgruppen till nya produkter som datorplattor och bärbara allt-i-ett-datorer, samt nya krav beträffande farliga ämnen som införts efter besluten 2011/330/EU och 2011/337/EU genom förordning (EG) nr 66/2010.

(5)

Syftet med kriterierna är framför allt att främja produkter som har en reducerad miljöpåverkan och bidrar till hållbar utveckling under hela sin livscykel, och som är energieffektiva, hållbara, möjliga att reparera och uppgradera, lätta att demontera och återvinna resurser från efter användningstiden och som innehåller mindre mängder farliga ämnen (4). Produkter med bättre prestanda beträffande dessa aspekter bör främjas genom miljömärket. Det bör därför fastställas kriterier för EU-miljömärket för produktgruppen ”persondatorer, bärbara datorer och datorplattor”.

(6)

Kriterierna främjar också den sociala dimensionen av hållbar utveckling genom att införa krav beträffande arbetsvillkoren på anläggningar för slutmontering, med hänvisning till Internationella arbetsorganisationens (ILO) trepartsförklaring om principer för multinationella företag och socialpolitik, FN:s Global Compact-initiativ, FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

(7)

Med tanke på innovationscykeln för den berörda produktgruppen bör de reviderade kriterierna och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven gälla i tre år från och med den dag då detta beslut antas.

(8)

Besluten 2011/330/EU och 2011/337/EU bör därför ersättas av det här beslutet.

(9)

En övergångsperiod bör medges för tillverkare vars produkter tilldelats EU-miljömärket för persondatorer och bärbara datorer utifrån kriterierna i besluten 2011/330/EU och 2011/337/EU, så att de har tillräckligt med tid för att anpassa sina produkter till de reviderade kriterierna och kraven.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Produktgruppen ”persondatorer, bärbara datorer och datorplattor” ska omfatta stationära datorer, stationära datorer med integrerad bildskärm, bärbara allt-i-ett-datorer, bärbara datorer, bärbara två-i-ett-datorer, datorplattor, tunna klienter, arbetsstationer och enkla servrar.

2.   Spelkonsoler och digitala fotoramar ska inte anses vara datorer vid tillämpningen av detta beslut.

Artikel 2

I detta beslut gäller följande definitioner, i enlighet med vad som specificeras i kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 (5) och det avtal mellan Förenta staterna och unionen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008 (6), ändrat genom Energy Star, version 6.1 (7):

1.

dator: en anordning som utför logiska operationer och behandlar data och som vanligen innehåller en centralprocessor (cpu) för utförandet av operationerna eller som, i det fall centralprocessor saknas, utgör klientport till en server som fungerar som databehandlingsenhet. Även om datorer kan använda inenheter, t.ex. tangentbord, mus eller styrplatta, och skicka utdata till en bildskärm behöver sådana enheter inte följa med datorn vid leverans.

2.

stationär dator: en dator vars huvudenhet är avsedd att stå på en permanent plats och inte är utformad för att vara bärbar, och som är avsedd att användas tillsammans med en extern bildskärm, ett tangentbord och en mus. Stationära datorer är avsedda för en mängd olika hem- och kontorsapplikationer.

stationär dator med integrerad bildskärm : en stationär dator i vilken dator och bildskärm är integrerade i ett enda hölje och där dessa fungerar som en enda enhet och försörjs med växelström från elnätet via en enda kabel. Stationära datorer med integrerad bildskärm kan vara utformade på två olika sätt:

a)

Ett system där bildskärm och dator är fysiskt kombinerade till en enda enhet.

b)

Ett system som förpackas som ett enda system med en separat bildskärm som är förbunden med huvudhöljet genom en likströmskabel och där både dator och bildskärm strömförsörjs från ett gemensamt nätaggregat.

3.

bärbar allt-i-ett-dator: en enhet som utformats för viss bärbarhet och som uppfyller samtliga följande kriterier:

a)

Den har en integrerad bildskärm med ett diagonalmått på minst 17,4 tum.

b)

Den har inte ett tangentbord integrerat i produktens fysiska hölje när den levereras.

c)

Den är försedd med pekskärm, som är den primära inenheten (tangentbord kan ingå).

d)

Den har trådlös nätverksanslutning.

e)

Den har ett internt batteri men är främst avsedd att drivas genom anslutning till växelströmsnätet.

4.

bärbar dator: en dator som är utformad med det särskilda syftet att vara bärbar och i drift under lång tid med eller utan direktanslutning till växelströmsnätet. Bärbara datorer har en integrerad bildskärm, ett icke löstagbart mekaniskt tangentbord (med fysiska, rörliga tangenter) och ett pekdon, och de kan strömförsörjas genom ett inbyggt uppladdningsbart batteri eller någon annan bärbar strömkälla. Bärbara datorer är vanligtvis utformade så att de har ungefär samma funktioner som stationära datorer, bland annat genom användning av program med liknande funktioner som hos stationära datorer.

En dator som kan bäras och som har en vändbar, men inte löstagbar, pekskärm och ett integrerat fysiskt tangentbord anses vara en bärbar dator.

a)    rörlig tunn klient : en dator som motsvarar definitionen av en tunn klient men som är speciellt utformad för att vara bärbar och också motsvarar definitionen av en bärbar dator. I detta beslut anses dessa produkter vara bärbara datorer.

b)    bärbar två-i-ett-dator : en dator som liknar en bärbar dator av musselskalstyp med fysiskt tangentbord, men som är försedd med en löstagbar pekskärm vilken kan fungera som en oberoende datorplatta när den kopplats loss, och där produktens tangentbord och bildskärm måste levereras som en integrerad enhet. I detta beslut anses bärbara två-i-ett-datorer vara bärbara datorer.

5.

datorplatta (även kallad pekplatta): en enhet som utformats för bärbarhet och som uppfyller samtliga följande kriterier:

a)

Den har en integrerad bildskärm med ett diagonalmått på mer än 6,5 tum men mindre än 17,4 tum.

b)

Den har i den levererade konfigurationen inte något integrerat, fysiskt tangentbord.

c)

Den är försedd med pekskärm, som är den primära inenheten (tangentbord kan ingå).

d)

Dess huvudsakliga nätverksanslutning är av trådlös typ (t.ex. wi-fi, 3G).

e)

Den drivs primärt av ett uppladdningsbart internt batteri (anslutningen till växelströmsnätet är avsedd för laddning av batteriet, inte för direkt drift av enheten).

6.

enkel server: en dator som i typfallet har samma komponenter och formfaktor som en stationär dator men som i första hand fungerar som lagringsvärd för andra datorer. Enkla servrar är utformade för uppgifter som t.ex. att tillhandahålla nätinfrastruktur och fungera som värddatorer för data och media. Dessa produkter är inte i första hand utformade för att behandla information för andra system eller driva webbservrar. En enkel server har följande egenskaper:

a)

Den har pelar- eller tornform eller någon annan formfaktor som liknar dem som används för stationära datorer, så att all databehandling och lagring sker i samma låda/produkt där också nätgränssnittet finns.

b)

Den är utformad för drift 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan, med minimal oplanerad driftavbrottstid (ca 65 timmar per år).

c)

Den kan användas i en miljö med flera användare samtidigt, och där betjäna flera användare genom klientenheter i nät.

d)

Operativsystemet (t.ex. Windows Home Server, Mac OS X Server, Linux, Unix, Solaris) är utformat för hemapplikationer eller serverapplikationer som kräver låg kapacitet.

7.

tunn klient: en dator med egen strömförsörjning som är beroende av fjärranslutna resurser för sina primära funktioner. Dess viktigaste funktioner tillhandahålls av de fjärranslutna resurserna. Tunna klienter som omfattas av denna specifikation är begränsade till enheter utan inbyggda roterande lagringsmedier, och de är avsedda att användas på en och samma plats och inte vara bärbara.

a)    integrerad tunn klient : en tunn klient där datorhårdvara och bildskärm är anslutna till växelströmsnätet genom en enda kabel. En integrerad tunn klientdator kan vara antingen ett system där bildskärm och dator är fysiskt kombinerade till en enda enhet eller ett system som förpackas som ett enda system med en separat bildskärm som är förbunden med huvudhöljet genom en likströmskabel och där både dator och bildskärm strömförsörjs från ett gemensamt nätaggregat. Integrerade tunna klienter är en undergrupp inom kategorin tunna klienter, och de är vanligtvis utformade så att de har ungefär samma funktioner som andra tunna klienter.

b)    ultratunn klient : en dator som har mindre lokala resurser än en tunn klient av standardtyp och som skickar obehandlade indata från mus och tangentbord till en fjärransluten resurs och får tillbaka obehandlad video från den fjärranslutna resursen. Ultratunna klienter kan inte arbeta mot flera enheter samtidigt eller köra fjärrtillämpningar i fönster, eftersom de saknar ett klientoperativsystem som användaren har åtkomst till (dvs. de arbetar på en nivå som ligger under de fasta programmen och därför är oåtkomlig för användaren).

8.

arbetsstation: en enanvändardator med hög prestanda som vanligtvis används för grafik, datorstödd konstruktion (CAD), programutveckling, finansiella och vetenskapliga applikationer och andra datorintensiva uppgifter. Arbetsstationer som omfattas av denna specifikation ska marknadsföras som arbetsstationer, ha en genomsnittlig tid mellan driftsfel (mean time between failures, MTBF) på minst 15 000 timmar baserat på antingen Bellcore TR-NWT-000332, utgåva 6, 12/97 eller data som insamlats på fältet, och stödja felkorrigerande kod (error-correcting code, ECC) och/eller buffrat minne. En arbetsstation ska dessutom uppfylla minst tre av följande kriterier:

a)

Den har kompletterande strömförsörjning för högkapacitetsgrafik (t.ex. kompletterande 12 V strömförsörjning med PCI-E, 6 stift).

b)

Den är förberedd för mer än x4 PCI-E-seriekopplingar (peripheral component interconnect express) på moderkortet utöver kontakterna för grafikkort och/eller PCI-X-stöd.

c)

Den stöder inte grafik med enhetlig minnesåtkomst (uniform memory access, UMA).

d)

Den har minst fem kortkontakter för PCI, PCI-E eller PCI-X.

e)

Den kan ge multiprocessorstöd för minst två processorer och stödja fysiskt separata processorpaket/-socklar; detta krav uppfylls alltså inte om en enda flerkärnig processor stöds.

f)

Den ska ha minst två produktcertifieringar från oberoende programvaruförsäljare (independent software vendor, ISV).

9.

Följande kompletterande definition ska användas för en underkategori produkter inom de definierade produkttyperna ”bärbar dator” och ”bärbar två-i-ett-dator”:

liten bärbar dator : en bärbar dator som är tunnare än 21 mm och väger mindre än 1,8 kg. Bärbara två-i-ett-datorer (se separat definition i artikel 2.4 b) som är utformade som en liten bärbar dator är tunnare än 23 mm. Små bärbara datorer har lågeffektprocessorer och SSD-minnen. Optiska diskenheter ingår i allmänhet inte. Det uppladdningsbara batteriet hos små bärbara datorer har längre drifttid än det hos vanliga bärbara datorer, vanligtvis mer än 8 timmar.

Artikel 3

Kriterierna för att tilldela EU-miljömärket enligt förordning (EG) nr 66/2010 till en produkt som enligt definitionen i artikel 1 i detta beslut ingår i produktgruppen ”persondatorer, bärbara datorer och datorplattor” samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 4

De kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som anges i bilagan ska gälla i tre år från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 5

För administrativa ändamål ska produktgruppen ”persondatorer, bärbara datorer och datorplattor” ha kodnummer 050.

Artikel 6

Besluten 2011/330/EU och 2011/337/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 7

1.   Detta beslut ska börja tillämpas två månader efter det att det antagits. Ansökningar om EU-miljömärket för produkter inom produktgruppen ”persondatorer, bärbara datorer och datorplattor” som lämnas in inom två månader från och med den dag då detta beslut antas kan dock grundas antingen på kriterierna i beslut 2011/330/EU eller beslut 2011/337/EU eller på kriterierna i det här beslutet. Ansökningarna ska bedömas i enlighet med de kriterier som de bygger på.

2.   EU-miljömärken som tilldelats enligt kriterierna i besluten 2011/330/EU och 2011/337/EU får användas i tolv månader från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 augusti 2016.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2011/330/EU av den 6 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till bärbara datorer (EUT L 148, 7.6.2011, s. 5).

(3)  Kommissionens beslut 2011/337/EU av den 9 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till persondatorer (EUT L 151, 10.6.2011, s. 5).

(4)  Ämnen som har faroklassificeringar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1) (CLP-förordningen) och som identifierats i enlighet med artikel 59.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1) (Reach-förordningen).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 av den 26 juni 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för datorer och datorservrar (EUT L 175, 27.6.2013, s. 13).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008 av den 15 januari 2008 om ett unionsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (EUT L 39, 13.2.2008, s. 1).

(7)  Kommissionens beslut (EU) 2015/1402 av den 15 juli 2015 om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt avseende förvaltningsorganens beslut om ändring av de specifikationer för datorer som ingår i bilaga C till avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska unionen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (EUT L 217, 18.8.2015, s. 9).


BILAGA

KRITERIER OCH BEDÖMNINGS- OCH KONTROLLKRAV FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till persondatorer, bärbara datorer och datorplattor:

1.

Energiförbrukning

a)

Datorns totala energiförbrukning

b)

Strömsparfunktioner

c)

Grafikprestanda

d)

Interna nätaggregat

e)

Bildskärmar med förbättrad prestanda

2.

Farliga ämnen och blandningar i produkten, underenheter och komponenter

a)

Begränsningar för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen)

b)

Begränsningar för förekomsten av vissa farliga ämnen

c)

Begränsningar baserade på faroklassificeringar enligt CLP-förordningen

3.

Förlängd livslängd

a)

Hållbarhetstester för bärbara datorer

b)

Det uppladdningsbara batteriets kvalitet och livslängd

c)

Datalagringsenhetens tillförlitlighet och skydd

d)

Uppgraderings- och reparationsmöjligheter

4.

Utformning, materialval och omhändertagande av uttjänta produkter

a)

Materialval och återvinningsbarhet

b)

Utformning som underlättar demontering och återvinning

5.

Företagens sociala ansvar

a)

Anskaffning av ”konfliktfria” mineraler

b)

Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter vid tillverkning

6.

Användarinformation

a)

Bruksanvisning

b)

Information på EU-miljömärket

Bedömning och kontroll: De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium.

När det krävs att sökanden tillhandahåller intyg, dokumentation, analyser eller testrapporter, eller på annat sätt styrker att kriterierna uppfylls, kan dessa dokument komma från sökanden själv, dennes leverantörer eller underleverantörer eller från tredje parts certifierings- och testorgan.

Där så är möjligt ska kontrollerna utföras av organ för bedömning av överensstämmelse som har ackrediterats av ett nationellt ackrediteringsorgan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (1) om krav för ackreditering och marknadskontroll. Behöriga organ ska företrädesvis erkänna följande:

Testrapporter som utfärdats av organ för bedömning av överensstämmelse som är ackrediterade enligt den relevanta harmoniserade standarden för test- och kalibreringslaboratorier.

Kontroller som genomförs av organ för bedömning av överensstämmelse som är ackrediterade enligt den relevanta harmoniserade standarden för organ som certifierar produkter, processer och tjänster.

Kontroller som genomförs av organ för bedömning av överensstämmelse som är ackrediterade enligt den relevanta harmoniserade standarden för organ som genomför inspektioner.

Där så är lämpligt får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas, om de finns beskrivna i användarhandboken för tillämpning av kriterierna för miljömärket och godkänns som likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan.

I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och genomföra oberoende kontroller eller besök på plats.

Förändringar avseende leverantörer eller produktionsanläggningar för produkter som tilldelats miljömärket ska anmälas till de behöriga organen tillsammans med kompletterande information som gör det möjligt att kontrollera att kriterierna fortfarande uppfylls.

Kriterium 1. Energiförbrukning

1 a)   Datorns totala energiförbrukning

Datorns totala energiförbrukning ska uppfylla kraven på energieffektivitet enligt förordning (EG) nr 106/2008, ändrade genom Energy Star, version 6.1.

De prestandajusteringar som anges i avtalet, ändrat genom Energy Star version 6.1, får tillämpas med följande undantag:

Diskreta grafikprocessorer (GPU): Se delkriterium 1 c.

Interna nätaggregat: Se delkriterium 1 d.

Ett särskilt tilläggskrav ska gälla för integrerade bildskärmar med hög prestanda; detta anges i delkriterium 1 e.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna in en testrapport för datormodellen, på grundval av testmetoderna för datorer enligt Energy Star version 6.1. Registreringar som gjorts i Förenta staterna i enlighet med Energy Star version 6.1 ska godtas under förutsättning att tester enligt europeiska krav på ineffekt har genomförts.

1 b)   Strömsparfunktioner

Strömsparfunktioner ska finnas som standardinställning. När användaren eller ett program försöker avaktivera denna standardinställning ska användaren få upp ett varningsmeddelande om att en strömsparfunktion kommer att stängas av och då ges möjlighet att behålla standardfunktionen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla den beskrivning av inställningarna för strömsparfunktioner som finns med i bruksanvisningen för modellen, tillsammans med bildexempel på de varningsmeddelanden som kommer upp.

1 c)   Grafikprestanda

De i tabell 1 angivna tillåtna TECgrafik-värdena avseende tilläggsfunktioner för diskreta grafikkort (dGfx) i stationära datorer, stationära datorer med integrerad bildskärm och bärbara datorer ska gälla i stället för kriterierna i Energy Star version 6.1. Diskreta grafikkort ska ha en strömsparfunktion som stänger av grafikprocessorn (GPU) om den inte används under en längre tid.

Tabell 1

Tillåten TEC avseende tilläggsfunktioner för diskreta grafikkort (dGfx) i stationära datorer, stationära datorer med integrerad bildskärm och bärbara datorer

Kategori av dGfx (gigabyte/sekund) (2)

Tillåten TEC (kWh/år)

Stationära datorer och stationära datorer med integrerad bildskärm

Bärbara datorer

G1 (FB_BW ≤ 16)

30

9

G2 (16 < FB_BW ≤ 32)

37

12

G3 (32 < FB_BW ≤ 64)

47

20

G4 (64 < FB_BW ≤ 96)

62

25

G5 (96 < FB_BW ≤ 128)

76

38

G6 (FB_BW > 128 med databredd < 192 bitar)

76

38

G7 (FB_BW > 128 med databredd ≥ 192 bitar)

90

48

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga överensstämmelse med Energy Star version 6.1 på grundval av lägre tillåtna TEC-värden och tillhandahålla en kompletterande beräkning av ETEC_MAX samt prestandavärden från modellens testrapport.

1 d)   Interna nätaggregat

Interna nätaggregat i stationära datorer och stationära datorer med integrerad bildskärm ska uppfylla kraven för tillåten TECPSU enligt Energy Star version 6.1 och ha en minsta effektivitet, mätt som andel av den nominella utströmmen, på 0,84 vid 10 %, 0,87 vid 20 %, 0,90 vid 50 % och 0,87 vid 100 %.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att modellens interna nätaggregat uppfyller kraven, kompletterat med en beräkning av produktens ETEC_MAX enligt Energy Star version 6.1 samt antingen prestandavärden från modellens testrapport eller oberoende intyg om nätaggregatets prestanda.

1 e)   Bildskärmar med hög prestanda

Stationära datorer med integrerad bildskärm och bärbara datorer som har bildskärmar med hög prestanda, enligt definitionen i Energy Star version 6.1, och därigenom uppfyller kraven för tillåten TECINT_DISPLAY ska automatiskt kunna anpassa bildens ljusstyrka efter omgivningsljuset. En sådan automatisk inställning av ljusstyrkan ska finnas som standardinställning och det ska vara möjligt för användaren att justera och kalibrera den. Den automatiska standardinställningen av ljusstyrkan ska valideras enligt följande:

Test i)

Formula

Test ii)

Formula

Test iii)P 300P 100

där Pn är effektförbrukningen i påläge med den automatiska inställningen av ljusstyrka aktiverad, vid n lux och med en direkt ljuskälla.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna in en testrapport för datormodellen som visar att det fastställda testförfarandet följts.

Kriterium 2. Farliga ämnen och blandningar i produkten, underenheter och komponenter

Förekomsten i produkten, eller i dess definierade underenheter och komponenter, av ämnen som identifierats enligt artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach-förordningen) eller ämnen och blandningar som uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) beträffande de faror som anges i tabell 2, ska begränsas i enlighet med delkriterierna 2 a, b och c. För tillämpningen av detta kriterium anges i tabell 2 ämnen i kandidatförteckningen för SVHC-ämnen och faroklassificeringar enligt CLP-förordningen utifrån ämnenas farliga egenskaper.

Tabell 2

Grupper av ämnen i kandidatförteckningen för SVHC-ämnen och faroklassificeringar enligt CLP-förordningen

Grupp 1-faror

Faror som innebär att ett ämne eller en blandning tillhör grupp 1:

Ämnen som finns upptagna i kandidatförteckningen för SVHC-ämnen

Cancerframkallande, mutagena och/eller reproduktionstoxiska (CMR) i kategori 1A eller 1B CMR: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Grupp 2-faror

Faror som innebär att ett ämne eller en blandning tillhör grupp 2:

Kategori 2 – CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

Kategori 1 – akvatisk toxicitet: H400, H410

Kategori 1 och 2 – akut toxicitet: H300, H310, H330

Kategori 1 – aspirationstoxicitet: H304

Kategori 1 – specifik organtoxicitet (STOT): H370, H372

Grupp 3-faror

Faror som innebär att ett ämne eller en blandning tillhör grupp 3:

Kategori 2, 3 och 4 – akvatisk toxicitet: H411, H412, H413

Kategori 3 – akut toxicitet: H301, H311, H331, EUH070

Kategori 2 – ämnen med specifik organtoxicitet: H371, H373

2 a)   Begränsningar för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen)

Ämnen som identifierats enligt det förfarande som beskrivs i artikel 59.1 i Reach-förordningen och förts in i kandidatförteckningen för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen), får inte förekomma i produkten i koncentrationer på mer än 0,10 viktprocent. Samma begränsning gäller för de underenheter och komponenter av produkten som förtecknas i tabell 3.

Inga undantag från detta krav får beviljas för ämnen i kandidatförteckningen för SVHC-ämnen som ingår i produkten eller förtecknade underenheter eller komponenter i koncentrationer på mer än 0,10 viktprocent.

Tabell 3

Underenheter och komponenter som omfattas av kriterium 2 a

Bestyckat moderkort (inklusive centralprocessor, RAM, grafikenheter)

Datalagringsenheter (HDD och SSD)

Optisk enhet (cd och dvd)

Bildskärmsenhet (inklusive bakgrundsbelysning)

Höljen och fästen

Datorlådor och frontpaneler

Externt tangentbord, mus och/eller styrplatta

Interna och externa nätaggregat

Externa växelströms- och likströmskablar

Uppladdningsbara batteripaket

När sökandena informerar leverantörerna av förtecknade underenheter och komponenter om detta krav kan de gå igenom Reach-kandidatförteckningen med hjälp av IEC 62474-förteckningen över ämnen som ska deklareras (3). Genomgången ska baseras på en bedömning av potentialen för att ämnena förekommer i produkten.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska sammanställa intyg om att SVHC-ämnen inte förekommer vid eller över den angivna koncentrationsgränsen för produkten i fråga och för de underenheter och komponenter som anges i tabell 3. Intygen ska baseras på den senaste versionen av den kandidatförteckning som offentliggjorts av Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (4). När intygen utfärdas på grundval av en genomgång av kandidatförteckningen med hjälp av IEC 62474 ska sökanden även tillhandahålla den genomgångna förteckning som skickats till leverantörerna av underenheter och komponenter. Den version av IEC 62474-ämnesförteckningen som används ska återspegla den senaste versionen av kandidatförteckningen.

2 b)   Begränsningar för förekomsten av vissa farliga ämnen

De underenheter och komponenter som anges i tabell 4 får inte innehålla de angivna farliga ämnena i koncentrationer som motsvarar eller överskrider de fastställda koncentrationsgränserna.

Tabell 4

Begränsningar för ämnen som ska tillämpas på underenheter och komponenter

Grupp av ämnen

Begränsningens omfattning

Koncentrationsgränser (om tillämpligt)

Bedömning och kontroll

i)

Lödningar och kontakter av metall

Undantag 7b enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU (5) beträffande användning av bly i lödmetall för enkla servrar ska inte tillämpas.

0,1 viktprocent

Intyg som ska tillhandahållas av tillverkaren eller slutmontören med stöd av en giltig testrapport.

Testmetod: IEC 62321-5

Undantag 8b enligt direktiv 2011/65/EU beträffande användning av kadmium i elektriska kontakter ska inte tillämpas.

0,01 viktprocent

ii)

Polymerstabilisatorer, färgämnen och föroreningar

Följande tennorganiska stabilisatorer som klassificeras i farogrupperna 1 och 2 får inte förekomma i externa växelströms- och likströmskablar eller i strömförsörjningsenheter:

dibutyltennoxid

dibutyltenndiacetat

dibutyltenndilaurat

dibutyltennmaleat

dioktyltennoxid

dioktyltenndilaurat

Ej tillämpligt

Intyg som ska tillhandahållas av leverantören för underenheten.

Datorlådor och frontpaneler i plast får inte innehålla följande färgämnen:

Azofärgämnen som kan brytas ned till de cancerframkallande arylaminer som förtecknas i tillägg 8 till Reach-förordningen.

Färgämnen bestående av föreningar som är upptagna i förteckningen IEC 62474 över ämnen som ska deklareras.

Ej tillämpligt

Intyg som ska tillhandahållas av leverantören för underenheten.

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som klassificeras i farogrupperna 1 och 2 får inte förekomma i koncentrationer som är lika med eller högre än de enskilda och totala koncentrationsgränserna i ytterytor av plast eller syntetgummi på

bärbara datorer och datorplattor,

externa tangentbord,

möss,

styluspennor och styrplattor,

externa strömkablar.

Förekomst och koncentration av följande PAH ska kontrolleras:

 

PAH som begränsas genom Reach-förordningen:

benso[a]pyren

benso[e]pyren

benso[a]antracen

krysen

benso[b]fluoranten

benso[j]fluoranten

benso[k]fluoranten

dibenso[a,h]antracen

 

Ytterligare PAH som omfattas av restriktioner:

acenaften

acenaftylen

antracen

benso[ghi]perylen

fluoranten

fluoren

indeno[1,2,3-cd]pyren

naftalen

fenantren

pyren

De individuella koncentrationsgränserna för sådana PAH som begränsas genom Reach ska vara 1 mg/kg.

Summan av koncentrationerna för de 18 förtecknade PAH får inte vara större än 10 mg/kg.

Sökanden ska tillhandahålla en testrapport för relevanta delar av de identifierade delarna i produkten.

Testmetod: AfPS GS 2014:01 PAK.

iii)

Biocidprodukter

Biocidprodukter som är avsedda att ha antibakteriell funktion får inte tillsättas i plast- eller gummidelar av tangentbord eller kringutrustning.

Ej tillämpligt

Intyg som ska tillhandahållas av leverantören för underenheten.

iv)

Kvicksilver i bakgrundsbelysning

Undantag 3 enligt direktiv 2011/65/EU beträffande användning av kvicksilver i kallkatodlysrör och lysrör med extern elektrod (CCFL och EEFL) ska inte tillämpas.

Ej tillämpligt

Intyg som ska tillhandahållas av leverantören för underenheten.

v)

Luttringsmedel

Arsenik och arsenikföreningar får inte användas vid tillverkning av glas för enheter till lcd-skärmar, täckglas för bildskärmar eller glas som används i ytan på styrplattor.

0,0050 viktprocent

Intyg som ska tillhandahållas av leverantören av glaset i skärmen, kompletterat av en analytisk testrapport.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla intyg om överensstämmelse samt testrapporter enligt kraven i tabell 4. Vid ansökningstillfället ska rapporterna, i förekommande fall, vara giltiga för produktmodellen i fråga och för alla inblandade leverantörer. Om underenheter eller komponenter med samma tekniska specifikation härrör från flera olika leverantörer ska tester i tillämpliga fall utföras på delar från samtliga leverantörer.

2 c)   Begränsningar baserade på faroklassificeringar enligt CLP-förordningen

Flamskyddsmedel, mjukgörare, tillsatsmedel och beläggningar för stål, katodmaterial, lösningsmedel och salter som uppfyller kriterierna för klassificering enligt CLP-farorna i tabell 2 får inte förekomma i de underenheter och komponenter som anges i tabell 5 i halter som ligger på eller över koncentrationsgränsen på 0,10 viktprocent.

Tabell 5

Underenheter och komponenter som omfattas av kriterium 2 c

Delar som innehåller flamskyddsmedel

Moderkort (PCB)

Centralprocessorer (CPU)

Anslutningsdon och uttag

Datalagringsenheter (HDD och SSD)

Datorlådor och frontpaneler i plast

Interna och externa nätaggregat

Externa växelströms- och likströmskablar

Delar som innehåller mjukgörare

Interna kablar och sladdar

Externa växelströms- och likströmskablar

Externa nätaggregat

Datorlådor och frontpaneler i plast

Delar som innehåller rostfria stållegeringar och/eller nickelbeläggningar

Höljen, datorlådor, bultar, muttrar, skruvar och fästen

Uppladdningsbara batteripaket

Uppladdningsbara battericeller

i)   Undantag för användning av farliga flamskyddsmedel och mjukgörare

Genom undantag från kraven i kriterium 2 c får flamskyddsmedel och mjukgörare som uppfyller kriterierna för faroklassificering enligt CLP (se tabell 2) användas om de uppfyller villkoren i tabell 6. Materialen i externa växelströms- och likströmskablar med goda flamskyddsegenskaper ska också uppfylla villkoren i tabell 6.ii b.

Tabell 6

Villkor för undantag beträffande användning av flamskyddsmedel och mjukgörare

Ämnen och blandningar

Underenhet eller komponent

Undantagets omfattning

Bedömning och kontroll

Flamskyddsmedel

i)

Moderkort

Användning av flamskyddsmedel i moderkortslaminat undantas om något av följande villkor är uppfyllt:

a)

Flamskyddsmedlet klassificeras i farogrupp 3. Om en deklaration görs i enlighet med IEC 61249-2-21 (6) ska ett brandtest av moderkortet med simulering av felaktigt omhändertagande av WEEE visa att utsläppen av cancerframkallande polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är ≤ 0,1 mg TEQ/g.

b)

Flamskyddsmedlet har reagerat med polymerhartsen, och ett brandtest av moderkortet med simulering av felaktigt omhändertagande av WEEE ska visa att utsläppen av polybromerade dibenso-p-dioxiner och polybromerade dibensofuraner (PBDD/DF) är ≤ 0,4 ng TEQ/g och utsläppen av cancerframkallande PAH ≤ 0,1 mg TEQ/g.

Intyg som ska tillhandahållas av leverantören av underenheten, kompletterat med dokumentation som styrker faroklassificeringarna.

och där så krävs:

En testrapport från tredje part för kombinationen av kortmaterial, komponenter och flamskyddsmedel.

Testmetod: ISO 5660 vid förhållanden med oxidativ pyrolys (IEC 60695-7-1 brandtyp 1b med ett värmeflöde på 50 kW/m2).

Kvantifieringen ska göras enligt EN 1948 (PBDD/DF) och/eller ISO 11338 (PAH).

ii)

Externa växelströms- och likströmskablar

Användning av flamskyddsmedel och synergister till dessa undantas om något av följande villkor är uppfyllt:

a)

Flamskyddsmedlet och synergister till detta klassificeras i farogrupp 3. Om en deklaration görs enligt IEC 62821 (7) ska ett brandtest av polymeren i strömkabeln visa att utsläppen av halogensyragas är mindre än 5,0 mg/g.

b)

Resultaten av brandtest av strömkablar med simulering av felaktigt omhändertagande av WEEE ska visa att utsläppen av polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner (PCDD/DF) är ≤ 0,3 ng TEQ/g.

Strömkablar som är isolerade med material med goda flamskyddsegenskaper ska omfattas av kravet avseende brandtest i del ii b.

Intyg som ska tillhandahållas av leverantören av underenheten, kompletterat med dokumentation som styrker faroklassificeringarna.

och där så krävs:

En testrapport från tredje part för strömkabeln.

Testmetod: IEC 60754-1 eller ISO 19700 vid underventilerade förhållanden (IEC 60695-7-1 brandtyp 3a med ett värmeflöde på 50 kW/m2)

Kvantifieringen av PCDD/DF ska göras enligt EN 1948.

iii)

Yttre datorlådor och frontpaneler i plast

Flamskyddsmedel och synergister till dessa som klassificeras i farogrupperna 2 och 3 är undantagna och får användas.

Intyg som ska tillhandahållas av leverantören av underenheten, kompletterat med dokumentation som styrker faroklassificeringarna.

iv)

Diverse underenheter och delar:

Centralprocessorenheten

Datalagringsenheter

Interna anslutningsdon och uttag

Nätaggregat

Flamskyddsmedel som klassificeras i farogrupp 3 är undantagna och får användas.

Intyg som ska tillhandahållas av leverantören av underenheten, kompletterat med dokumentation som styrker faroklassificeringarna.

Mjukgörare

i)

Externa strömkablar och strömförsörjningsenheter, yttre datorlådor och interna kablar

Mjukgörare som klassificeras i farogrupp 3 är undantagna och får användas.

Intyg som ska tillhandahållas av leverantören av underenheten, kompletterat med dokumentation som styrker faroklassificeringarna.

ii)   Undantag för användning av tillsatser, beläggningar, katodmaterial, lösningsmedel och salter

Genom undantag från kraven i kriterium 2 c får metalltillsatser och -beläggningar, batterikatodmaterial, batterilösningar och salter som uppfyller kriterierna för faroklassificering enligt CLP (se tabell 2) användas om de uppfyller villkoren i tabell 7.

Tabell 7

Komponenter och underenheter med särskilda undantag

Ämnen och blandningar

Underenhet eller komponent

Undantagets omfattning

Bedömning och kontroll

Metalltillsatser och -beläggningar

i)

Metallkomponenter

Rostfria stållegeringar och repningsbeständiga beläggningar som innehåller nickelmetall som klassificeras enligt H351, H372 och H412.

Villkor för undantag

Frisättningen av metalliskt nickel från repningsbeständiga beläggningar på delar av datorlådor där de kan komma i direkt och långvarig kontakt med hud får inte överstiga 0,5 g/cm2/vecka.

Identifiering av relevanta delar genom uppgifter om vikt och placering i produkten. Om delar i yttre datorlådor kommer i direkt och långvarig kontakt med hud ska en testrapport tillhandahållas.

Testmetod:

EN 1811

Battericell-katodmaterial

ii)

Litiumjonbatterier och litiumpolymerbatterier

Cellkatodmaterial som klassificeras i farogrupperna 2 och 3. Dessa ska inbegripa

Litiumkoboltoxid

Litiummangandioxid

Litiumjärnfosfat

Litiumkoboltnickelmanganoxid

Intyg som ska tillhandahållas av leverantören av batteriet eller battericellen, kompletterat med dokumentation som styrker faroklassificeringarna.

Batterielektrolytlösningar och -salter

Elektrolytlösningar och -salter som klassificeras i farogrupperna 2 och 3. Dessa ska inbegripa

propylenkarbonat

etylenkarbonat

dietylkarbonat

dimetylkarbonat

etylmetylkarbonat

litiumhexafluorfosfat

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna ett intyg om överensstämmelse med kriterium 2 c. Intyget ska kompletteras med information om de flamskyddsmedel, mjukgörare, tillsatsmedel och beläggningar för stål, katodmaterial, lösningsmedel och salter som används i de underenheter och komponenter som förtecknas i tabell 5, tillsammans med intyg om faroklassificering eller avsaknad av faroklassificering.

Följande information ska tillhandahållas för att komplettera intyg om faroklassificering eller avsaknad av faroklassificering för varje ämne eller blandning:

CAS-nummer, EG-nummer eller nummer i förteckningar (även för blandningar med sådana nummer).

Fysikalisk form och fysikaliskt tillstånd som ett ämne används i.

Harmoniserade CLP-faroklassificeringar för ämnen.

Självklassificeringsuppgifter i Echas databas för Reach-registrerade ämnen (8) (om harmoniserad klassificering saknas).

Klassificeringar för blandningar i enlighet med kriterierna i CLP-förordningen.

Vid bedömning av självklassificeringsuppgifter i databasen för Reach-registrerade ämnen ska uppgifter som lämnats in gemensamt prioriteras.

Om en klassificering är registrerad som ”uppgifter saknas” eller ”osäker” enligt databasen för Reach-registrerade ämnen, eller om ett ämne ännu inte har registrerats i Reach-systemet ska det tillhandahållas toxikologiska data som uppfyller kraven i bilaga VII till Reach-förordningen och som är tillräckliga för att styrka tillförlitliga självklassificeringar i enlighet med bilaga I till CLP-förordningen och den kompletterande vägledningen från Echa. Om uppgifter saknas i databasen, eller om befintliga uppgifter är osäkra, ska självklassificeringarna kontrolleras. Följande informationskällor får användas i samband med detta:

Toxikologiska studier och farlighetsbedömningar utförda av tillsynsorgan på samma nivå som Echa (9), medlemsstaternas tillsynsmyndigheter eller mellanstatliga organ.

Ett fullständigt ifyllt säkerhetsdatablad i enlighet med bilaga II till Reach-förordningen.

En dokumenterad expertbedömning som tillhandahålls av en professionell toxikolog. Bedömningen ska grundas på en genomgång av den vetenskapliga litteraturen och befintliga testdata, vid behov kompletterat av resultat från nya tester utförda av oberoende laboratorier med användning av metoder som godkänts av Echa.

Ett intyg, där så är lämpligt baserat på en expertbedömning, som utfärdats av ett ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse som utför farlighetsbedömningar enligt det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) eller enligt CLP-förordningens faroklassificeringssystem.

Information om ämnens eller blandningars farliga egenskaper får i enlighet med bilaga XI till Reach-förordningen tas fram på annat sätt än genom tester, till exempel genom användning av alternativa metoder såsom in vitro-metoder, modeller för kvantitativa struktur–aktivitetssamband eller genom gruppering eller jämförelse med strukturlika ämnen.

För de undantagna ämnen och blandningar som anges i tabellerna 6 och 7 ska sökanden visa att samtliga villkor för undantag är uppfyllda. Om det krävs testrapporter ska dessa vara giltiga då ansökan för den berörda produktmodellen görs.

Kriterium 3. Förlängd livslängd hos produkten

3 a)   Hållbarhetstester för bärbara datorer

i)   Tester som ska utföras på bärbara datorer

Den bärbara datormodellen ska klara hållbarhetstester. Efter att de obligatoriska testerna enligt tabell 8 och minst ett tilläggstest enligt tabell 9 har utförts ska det kontrolleras att varje modell fungerar enligt specifikationen och uppfyller de fastställda prestandakraven.

Tabell 8

Specifikationer för obligatoriska hållbarhetstester för bärbara datorer

Test

Testförhållanden och funktionella prestandakrav

Testmetod

Stöttålighet

Specifikation:

Datorns ovansida, undersida, högra sida, vänstra sida, framsida och baksida ska tre gånger och under minst 6 ms utsättas för impulser av halva sinusvågor med toppvärden på minst 40 G.

Funktionskrav:

Den bärbara datorn ska startas och sedan få köra en programvara under testet. Datorn ska fortfarande fungera efter testet.

IEC 60068

Del 2-27: Ea

Del 2-47

Vibrationstålighet

Specifikation:

Randomiserade sinusformade vibrationer i frekvensområdet 5–250 Hz under minst 1 svepcykel ska appliceras i änden av varje axel på ovansidan, undersidan, höger sida, vänster sida, framsidan och baksidan av produkten.

Funktionskrav:

Den bärbara datorn ska startas och sedan få köra en programvara under testet. Datorn ska fortfarande fungera efter testet.

IEC 60068

Del 2-6: Fc

Del 2-47

Falltest

Specifikation:

Den bärbara datorn ska släppas från 76 cm höjd mot ett fast underlag som är täckt av ett minst 30 mm tjockt träskikt. Ett sådant falltest ska göras för ovansidan, undersidan, höger sida, vänster sida, framsidan och baksidan, samt för varje hörn på undersidan.

Funktionskrav:

Den bärbara datorn ska vara avstängd under testet och ska starta utan problem efter varje fall. Datorlådan ska fortfarande vara hel och skärmen oskadad efter varje test.

IEC 60068

Del 2-31: Ec (fritt fall, metod 1)


Tabell 9

Specifikationer för ytterligare hållbarhetstester för bärbara datorer

Test

Testförhållanden och riktmärken för prestanda

Testmetod

Temperaturtålighet

Specifikation:

Den bärbara datorn ska genomgå minst fyra 24-timmars exponeringscykler i en testkammare. Den ska sättas på under en cykel med kyla vid – 25 °C och en cykel med torr värme vid + 40 °C. Den ska stängas av under en cykel med kyla vid – 50 °C och en cykel med torr värme på mellan + 35 och + 60 °C.

Funktionskrav:

Efter var och en av de fyra exponeringscyklerna ska det kontrolleras att den bärbara datorn fungerar.

IEC 60068

Del 2-1: Ab/e

Del 2-2: B

Bildskärmens tålighet

Specifikation:

Två belastningstester ska utföras. En minimibelastning på 50 kg ska appliceras jämnt över skärmen. En minimibelastning på 25 kg ska appliceras på mitten av skärmen. Den bärbara datorn ska stå på en plan yta under testerna.

Funktionskrav:

Efter varje belastning ska det kontrolleras om skärmytan och pixlarna uppvisar några linjer, fläckar eller sprickor.

Testutrustningen och testuppställningen ska bekräftas av sökanden.

Inträngande vatten

Specifikation:

Testet ska utföras två gånger. Minst 30 ml vätska ska hällas ut jämnt över den bärbara datorns tangentbord eller på tre specifika, åtskilda ställen och därefter aktivt avlägsnas efter högst 5 sekunder. Datorns funktioner testas sedan efter 3 minuter. Testet ska utföras med en varm och en kall vätska.

Funktionskrav:

Den bärbara datorn ska vara påslagen under och efter testet. Den bärbara datorn ska därefter demonteras och en okulär kontroll göras för att säkerställa att den uppfyller IEC 60529-kraven beträffande inträngande vatten.

Villkor för godkännande: IEC 60529 (inträngande vatten)

Tangentbordets livslängd

Specifikation:

Tangentbordet ska utsättas för 10 miljoner slumpvisa tangenttryckningar. Antalet nedtryckningar per tangent ska viktas för att återspegla hur ofta olika tangenter används.

Funktionskrav:

Efter testet ska det kontrolleras att tangenterna fortfarande är hela och fungerar.

Testutrustningen och testuppställningen ska bekräftas av sökanden.

Livslängd för skärmens gångjärn

Specifikation:

Skärmen ska öppnas helt och sedan stängas 20 000 gånger.

Funktionskrav:

En inspektion ska göras av huruvida skärm och gångjärn är mindre stabila än tidigare.

Testutrustningen och testuppställningen ska bekräftas av sökanden.

ii)   Tester som ska utföras på datorplattor och två-i-ett-datorer

Datorplattemodellen eller datorplattan i en två-i-ett-datormodell ska klara hållbarhetstester. Det ska kontrolleras att varje modell fungerar enligt specifikationen och uppfyller de fastställda prestandakraven för varje test enligt vad som anges i tabell 10.

Tabell 10

Specifikationer för obligatoriska hållbarhetstester för datorplattor och bärbara två-i-ett-datorer

Test

Testförhållanden och funktionella prestandakrav

Testmetod

Falltest

Specifikation:

Datorplattan ska släppas från 76 cm höjd mot ett fast underlag som är täckt av ett minst 30 mm tjockt träskikt. Ett sådant falltest ska göras för ovansidan, undersidan, höger sida, vänster sida, framsidan och baksidan, samt för varje hörn på undersidan.

Funktionskrav:

Datorplattan ska vara avstängd under testet men ska starta utan problem efter varje fall. Datorlådan ska fortfarande vara hel och skärmen oskadad efter varje test.

IEC 60068

Del 2-31: Ec (fritt fall, metod 1)

Bildskärmens tålighet

Specifikation:

Två belastningstester ska utföras. En minimibelastning på 50 kg ska appliceras jämnt över skärmen. En minimibelastning på 25 kg ska appliceras på mitten av skärmen. Den bärbara datorn ska stå på en plan yta under testerna.

Funktionskrav:

Efter varje belastning ska det kontrolleras om skärmytan och pixlarna uppvisar några linjer, fläckar eller sprickor.

Testutrustningen och testuppställningen ska bekräftas av sökanden.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla testrapporter som visar att modellen har testats och uppfyller de funktionella prestandakraven för hållbarhet. Tester ska kontrolleras av en tredje part. Befintliga tester för samma modell som utförs med samma eller strängare specifikationer ska godtas utan krav på nya tester.

3 b)   Det uppladdningsbara batteriets kvalitet och livslängd

i)

Minsta drifttid för batteriet: Det uppladdningsbara batteriet i bärbara datorer, datorplattor och två-i-ett-datorer ska ha minst 7 timmars drifttid efter den första fulla uppladdningen.

Vid prestandabedömningar ska något av följande användas som riktmärke:

För hem- och konsumentprodukter: Futuremark PCMark 8 ”Home”-scenariot.

För affärs- och företagsprodukter: BAPCo Mobilemark 2012 ”Office productivity”-scenariot. För modeller med tillåtna Energy Star TECgrafik-värden ska i stället ”Media creation & consumption”-scenariot användas.

ii)

Prestanda för laddningscykler: Uppladdningsbara batterier för bärbara datorer, datorplattor och två-i-ett-datorer ska uppfylla följande prestandakrav, som är beroende av om det går att byta ut det uppladdningsbara batteriet utan verktyg (enligt kriterium 3 d) eller ej:

Modeller där de uppladdningsbara batterierna kan bytas utan användning av verktyg ska behålla minst 80 % av den angivna ursprungliga minimikapaciteten efter 750 laddningscykler.

Modeller där de uppladdningsbara batterierna inte kan bytas utan användning av verktyg ska behålla minst 80 % av den angivna ursprungliga minimikapaciteten efter 1 000 laddningscykler.

Dessa prestanda ska verifieras för uppladdningsbara batteripaket eller enskilda celler i dessa i enlighet med IEC EN 61960-testet ”endurance in cycles” (uthållighet i cykler), som ska utföras vid 25 °C och antingen 0,2 It A eller 0,5 It A (accelererat testförfarande). Ofullständig uppladdning får användas för att uppfylla detta krav (enligt vad som anges i delkriterium 3 b.iii).

iii)

Ofullständig uppladdning för att uppnå prestanda för laddningscykler: De prestandakrav som beskrivs i delkriterium 3 b.ii får uppnås med hjälp av fabriksinstallerad programvara och fasta program som gör en ofullständig uppladdning av batteriet till maximalt 80 % av dess kapacitet. I detta fall ska ofullständig uppladdning ställas in som förvald uppladdningsmetod och batteriets prestanda ska sedan kontrolleras vid upp till 80 % uppladdning enligt kraven i delkriterium 3 b.ii. Vid maximal ofullständig uppladdning ska batteriets drifttid uppfylla delkriterium 3 b.i.

iv)

Minimigaranti: Sökanden ska lämna en garanti på minst två år för batterifel (10).

v)

Användarinformation: Information om kända faktorer som påverkar livslängden hos uppladdningsbara batterier samt instruktioner för hur användaren kan förlänga batteriernas drifttid ska ingå i den fabriksinstallerade programvaran för energihushållning och i den skriftliga bruksanvisningen. Informationen ska också finnas tillgänglig på tillverkarens webbplats.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport från tredje part som visar att produktens uppladdningsbara batteripaket, eller de celltyper som paketet består av, uppfyller de fastställda kraven för drifttid och prestanda för laddningscykler. Ofullständig uppladdning och den accelererade testmetod som specificeras genom IEC EN 61960 får användas för att visa på överensstämmelse. Sökanden ska också tillhandahålla en demoversion av programvaran för energihushållning och texten till bruksanvisningen samt webbplatsens innehåll.

3 c)   Datalagringsenhetens tillförlitlighet och skydd

i)   Stationära datorer, arbetsstationer, tunna klienter och enkla servrar

Datalagringsenheter och enheter som används i stationära datorer, arbetsstationer och tunna klienter som säljs för affärsmässigt bruk ska ha en uppskattad årlig felintensitet (annualised failure rate, AFR) (11) på mindre än 0,25 %.

Enkla servrar ska ha en uppskattad AFR på mindre än 0,44 % och en bitfelsfrekvens för icke återvinningsbara data som är mindre än 1 på 1016 bitar.

ii)   Bärbara datorer

Den primära datalagringsenheten i bärbara datorer ska ha specifikationer som innebär att både enheten och data skyddas från stötar och vibrationer. Enheten ska uppfylla ett av följande kriterier:

Hårddisken (HDD-enheten) ska vara utformad för att motstå stötar i form av halva sinusvågor på 400 G (när den är i drift) och 900 G (när den inte är i drift) i 2 ms utan att vare sig data eller enhetens funktion påverkas negativt.

HDD-enhetens läshuvud ska dras undan från skivans yta högst 300 millisekunder efter att det upptäckts att den bärbara datorn tappats.

En SSD-lagringsteknik som t.ex. SSD (solid state drive) eller eMMC (embedded multi media card) ska användas.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en specifikation för de enheter som är integrerade i produkten. Specifikationen ska komma från enhetens tillverkare. Stöttåligheten och läshuvudets förmåga att dras undan ska styrkas av en teknisk rapport som certifierats av en oberoende part och som visar att enheten uppfyller de angivna prestandakraven.

3 d)   Uppgraderings- och reparationsmöjligheter

När det gäller uppgradering av äldre komponenter eller reparation och ersättning av uttjänta komponenter eller delar ska följande kriterier vara uppfyllda:

i)

Utformning som underlättar uppgradering och reparation: Följande komponenter i datorer ska vara lätta att komma åt och byta ut med hjälp av standardverktyg (dvs. allmänt använda verktyg som finns tillgängliga i handeln, t.ex. skruvmejslar, spatlar, tänger och pincetter):

Datalagringsenheter (HDD, SSD eller eMMC),

Minne (RAM),

Bildskärmsenhet och LCD-bakgrundsbelysningsenheter (om dessa är integrerade),

Tangentbord och styrplatta (i förekommande fall),

Kylfläktsystem (i stationära datorer, arbetsstationer och enkla servrar).

ii)

Byte av uppladdningsbara batterier: Det uppladdningsbara batteripaketet ska lätt kunna avlägsnas av en enda person (antingen en icke-professionell användare eller en professionell reparatör) i enlighet med vad som anges nedan (12). Uppladdningsbara batterier får inte vara fastlimmade eller fastlödda i en produkt, och det får inte finnas metallband, tejp eller kablar som gör det omöjligt att ta ut batterierna. Dessutom ska följande krav och definitioner för att underlätta demontering tillämpas:

För bärbara datorer och bärbara allt-i-ett-datorer ska det vara möjligt att avlägsna det uppladdningsbara batteriet manuellt utan att använda verktyg.

För små bärbara datorer ska det vara möjligt att avlägsna det uppladdningsbara batteriet i högst tre moment med hjälp av en skruvmejsel.

För datorplattor och bärbara två-i-ett-datorer ska det vara möjligt att avlägsna det uppladdningsbara batteriet i högst fyra moment med hjälp av en skruvmejsel och en spudger.

Enkla instruktioner om hur det uppladdningsbara batteripaketet avlägsnas ska finnas i reparationshandboken eller vara åtkomliga via tillverkarens webbplats.

iii)

Reparationshandbok: Sökanden ska tillhandahålla tydliga instruktioner om reparation och demontering (i pappersform/elektronisk form eller genom en video) för att möjliggöra icke-förstörande demontering av produkten för att ersätta viktiga komponenter eller delar i samband med uppgraderingar eller reparationer. Materialet ska vara allmänt tillgängligt eller kunna konsulteras genom att man anger produktens unika serienummer på en webbplats. Det ska också finnas ett diagram på insidan av datorlådan på stationära datorer som visar placeringen för de komponenter som anges i led i) samt hur man kommer åt dem och byter ut dem. För bärbara datorer ska det finnas ett diagram som visar placeringen av batteriet, datalagringsenheterna och minnet. Diagrammet ska återges i den förinstallerade bruksanvisningen och vara tillgängligt på tillverkarens webbplats i minst fem år.

iv)

Reparationsservice/information: Det ska finnas information i bruksanvisningen eller på tillverkarens webbplats om vart användaren kan vända sig för professionellt utförda reparationer och service på datorn, inklusive kontaktuppgifter. Under den garantiperiod som avses i led vi kan informationen begränsas till uppgifter om sökandens auktoriserade serviceställen.

v)

Tillgänglighet för reservdelar: Sökanden ska se till att originalreservdelar eller bakåtkompatibla reservdelar, inklusive uppladdningsbara batterier (i förekommande fall) är allmänt tillgängliga i minst fem år efter det att modellen slutat tillverkas.

vi)

Garanti: Sökanden ska tillhandahålla en kostnadsfri produktgaranti på minst tre år, räknat från försäljningsdagen. Denna garanti ska omfatta ett serviceavtal enligt vilket konsumenten kan få produkten hämtad och tillbakaskickad eller reparerad på plats. Garantin ska tillhandahållas utan att det påverkar tillverkarens och säljarens skyldigheter enligt nationell lagstiftning.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga för det behöriga organet att produkten uppfyller dessa krav. Sökanden ska dessutom tillhandahålla följande:

Ett exemplar av bruksanvisningen.

Ett exemplar av reparationshandboken och förklarande diagram.

En beskrivning kompletterad med fotografier som visar att kraven för avlägsnande av batteriet är uppfyllda.

Ett exemplar av garantin och serviceavtalet.

Bilder på alla diagram, märkningar och instruktioner på datorlådan.

Kriterium 4. Utformning, materialval och omhändertagande av uttjänta produkter

4 a)   Materialval och återvinningsmöjligheter

Sökande ska uppfylla åtminstone del i samt antingen del ii eller del iii av kriteriet. Datorplattor, små bärbara datorer, bärbara två-i-ett-datorer och produkter med datorlådor och höljen i metall är undantagna från delkriterierna ii och iii.

i)

Information om material för att underlätta återvinning: Plastdelar som väger mer än 25 gram (datorplattor) eller 100 gram (övriga datortyper) ska märkas i enlighet med ISO 11469 och ISO 1043, avsnitten 1–4. Märkningarna ska vara tillräckligt stora och placerade på ett synligt ställe för att lätt kunna identifieras. Undantag görs i följande fall:

För kretskort, kort av polymetylmetakrylat (PMMA) och optisk plast som ingår i bildskärmsenheter.

Om märkningen skulle påverka plastdelens prestanda eller funktionalitet.

Om märkningen inte är tekniskt möjlig på grund av den produktionsmetod som används.

Om märkningen leder till högre felfrekvenser i kvalitetskontrollen och därigenom onödigt materialspill.

Om delar inte kan märkas eftersom det inte finns någon lämplig yta som är tillräckligt stor för att märkningen ska vara läsbar och kunna identifieras av ett återvinningsföretag.

ii)

Förbättrad återvinningsbarhet för datorlådor, höljen och frontpaneler i plast;

Delarna får inte innehålla ingjutna eller fastlimmade metallinsatser om dessa inte kan avlägsnas med vanliga standardverktyg. Det ska framgå av demonteringsanvisningarna hur man avlägsnar dem (se delkriterium 3 d).

För delar som väger mer än 25 gram (datorplattor) eller 100 gram (övriga datortyper) får följande behandlingar och tillsatser inte leda till mer än 25 % minskning av slagfastheten hos återvunna hartser vid izodprovning enligt ISO 180:

Färger och beläggningar

Flamskyddsmedel och synergister till dessa

Befintliga testresultat för återvunnen harts ska godtas under förutsättning att den återvunna hartsen kommer från samma insatsmaterial som produktens plastdelar består av.

iii)

Minimiandel återvunnen plast: Produkten ska i genomsnitt innehålla minst 10 % plast som återvunnits efter konsumentledet, mätt i viktprocent av all plast i produkten exklusive kretskort och optisk plast i bildskärmen. Om den återvunna andelen är högre än 25 % får en uppgift om detta anges i den textruta som kompletterar miljömärket (se kriterium 6 b).

Bedömning och kontroll: Sökanden ska styrka återvinningsbarheten genom att tillhandahålla giltiga mekaniska/ fysiska testrapporter enligt ISO 180 samt demonteringsanvisningar. Giltiga testapporter från plaståtervinningsföretag eller hartstillverkare eller från oberoende pilottester ska godtas.

Sökanden ska förse det behöriga organet med en sprängskiss av datorn eller en genomgång av dess delar i skriftlig eller audiovisuell form. I denna dokumentation ska plastdelarnas vikt, polymersammansättning och märkning enligt ISO 11469 och ISO 1043 anges. Märkningens dimensioner och läge ska åskådliggöras visuellt. Vid undantag från denna regel ska en teknisk motivering ges.

Sökanden ska tillhandahålla intyg från tredje part beträffande spårbarheten tillbaka till leverantörerna av plastkomponenter, för den andel av plasten som återvunnits efter konsumentledet. Den genomsnittliga andelen återvunnen plast får beräknas för en viss period eller på årsbasis för den berörda modellen.

Kriterium 4 b) Utformning som underlättar demontering och återvinning

För att underlätta återvinning ska datorerna vara utformade så att komponenter och delar lätt kan avlägsnas. En demonteringstest ska utföras i enlighet med förfarandet i tillägget. I testet ska man registrera antalet moment som krävs och de verktyg och åtgärder som behövs för att avlägsna de komponenter och delar som anges i leden i och ii.

i)

Följande komponenter och delar ska, om tillämpligt för produkten, avlägsnas under demonteringstestet:

Alla produkter

Kretskort > 10 cm2 för databehandlingsfunktioner

Stationära datorer

Interna nätaggregat

HDD-enhet(er)

Bärbara datorer

Uppladdningsbara batterier

Bildskärmar (om dessa är integrerade i produktens hölje)

Kretskort > 10 cm2

Tunnfilmstransistorer och ledande filmskikt i bildskärmsenheter > 100 cm2

Enheter för LED-bakgrundsbelysning

ii)

Minst två av följande komponenter och delar, beroende på vilken produkt det gäller, ska också avlägsnas under testet, i anslutning till testet av de komponenter och delar som anges i led i:

HDD-enhet (bärbara produkter)

Optiska enheter (om sådana ingår)

Kretskort ≤ 10 cm2 och > 5 cm2

Högtalarenheter (bärbara datorer, stationära datorer med integrerad bildskärm och bärbara allt-i-ett-datorer)

Ljusledare i form av en film av polymetylmetakrylat (PMMA) (för skärmar > 100 cm2)

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna en testrapport om demontering till det behöriga organet, med angivande av vilken demonteringssekvens som använts och med en detaljerad beskrivning av särskilda moment och metoder, för de delar och komponenter som förtecknas i leden i och ii.

Demonteringstestet får utföras av

sökanden eller en utsedd leverantör, i ett eget laboratorium, eller

ett oberoende testorgan i form av en tredje part, eller

ett återvinningsföretag som har tillstånd för behandling av elavfall i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (13) eller som är certifierat enligt nationella bestämmelser.

Kriterium 5. Företagens sociala ansvar

5 a)   Anskaffning av ”konfliktfria” mineraler

Sökanden ska främja en ansvarsfull anskaffning av tenn, tantal och volfram samt malmer av dessa metaller, liksom av guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden genom att

i)

visa tillbörlig aktsamhet i enlighet med OECD-dokumentet Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (riktlinjer beträffande tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden), och

ii)

främja ansvarsfull produktion av och handel med mineraler i konfliktdrabbade områden och högriskområden för de identifierade mineraler som används i produktens komponenter, i enlighet med OECD:s riktlinjer.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med dessa krav kompletterat med följande information:

En rapport som beskriver sökandens åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för de fyra mineraler som identifierats. Styrkande handlingar i form av t.ex. intyg om överensstämmelse som utfärdats inom ramen för EU:s system ska också godtas.

Identifiering av komponenter som innehåller de identifierade mineralerna, leverantörerna för dessa, samt en redogörelse för leveranskedjans struktur eller projekt för en ansvarsfull anskaffning av råvaror.

5 b)   Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter vid tillverkning

Med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) trepartsförklaring om principerna för multinationella företag och socialpolitik, FN:s Global Compact-initiativ (pelare 2), FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, ska sökanden bli föremål för tredjepartskontroller kompletterade med inspektioner på plats av att de tillämpliga principerna i ILO:s grundläggande konventioner och i tilläggsbestämmelserna nedan har iakttagits vid den anläggning där slutmonteringen av produkten äger rum.

ILO:s grundläggande konventioner:

i)

Barnarbete:

Konventionen om minimiålder för tillträde till arbete, 1973 (nr 138)

Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, 1999 (nr 182)

ii)

Tvångsarbete och obligatoriskt arbete:

Konventionen angående tvångs- eller obligatoriskt arbete, 1930 (nr 29) och 2014 års protokoll till denna konvention

Konventionen angående avskaffande av tvångsarbete, 1957 (nr 105)

iii)

Föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt:

Konvention angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, 1948 (nr 87)

Konventionen angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, 1949 (nr 98)

iv)

Diskriminering:

Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, 1951 (nr 100)

Konventionen angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, 1958 (nr 111)

Tilläggsbestämmelser:

v)

Arbetstider:

ILO:s konvention angående arbetstid i industrin, 1919 (nr 1)

vi)

Lön:

ILO:s konvention om fastställande av minimilöner, 1970 (nr 131)

Levnadslön: Sökanden ska se till att den lön som betalas för en normal arbetsvecka alltid minst uppfyller rättsliga eller branschspecifika miniminormer och att den är tillräcklig för att uppfylla de anställdas grundläggande behov med viss marginal. Genomförandet ska kontrolleras utifrån råden om ersättning i SA 8000 (14).

vii)

Hälsa och säkerhet

ILO-konventionen om arbetarskydd och arbetsmiljö, 1981 (nr 155)

ILO-konventionen om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet, 1990 (nr 170)

På platser där föreningsfriheten och den kollektiva förhandlingsrätten är begränsade enligt lag ska företaget erkänna legitima personalorganisationer som det kan diskutera arbetsplatsfrågor med.

Kontrollprocessen ska inbegripa samråd med externa intressenter i produktionsanläggningarnas närområde, t.ex. fackföreningar, samhällsorganisationer, icke-statliga organisationer och arbetsrättsliga experter. Sökanden ska lägga ut de samlade resultaten och de viktigaste slutsatserna från kontrollerna på internet, så att intresserade konsumenter kan få belägg för leverantörernas insatser.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska visa att dessa krav är uppfyllda genom att tillhandahålla kopior av intyg om överensstämmelse och kompletterande kontrollrapporter för varje monteringsanläggning för slutprodukter beträffande de modeller som ska miljömärkas, samt en länk till den webbplats där resultat och slutsatser offentliggörs.

Tredjepartskontroller på plats ska utföras av kontrollanter som är behöriga att bedöma om elektronikindustrins leveranskedja motsvarar sociala standarder eller uppförandekoder eller – i länder där ILO:s konvention om yrkesinspektion av år 1947 (nr 81) har ratificerats och där ILO:s övervakning visar att det nationella systemet för yrkesinspektion är effektivt och inspektionssystemet täcker de områden som förtecknas ovan (15) – av yrkesinspektörer som utnämnts av offentliga myndigheter.

Giltiga intyg som inte är äldre än 12 månader, räknat från ansökningsdagen, och som är baserade på system eller processer vilka, tillsammans eller delvis, granskar förenligheten med tillämpliga principer i de angivna grundläggande ILO-konventionerna samt kompletterande bestämmelser om arbetstid, lön samt hälsa och säkerhet, ska godtas.

Kriterium 6. Användarinformation

6 a)   Bruksanvisning

Datorn ska vid köpet åtföljas av användarinformation med råd om produktens miljöprestanda. Informationen ska finnas samlad på en väl synlig plats i bruksanvisningen och på tillverkarens webbplats. Informationen ska omfatta minst följande:

i)

Energiförbrukning: TEC-värdet enligt Energy Star version 6.1 samt maximal energiförbrukning i varje driftsläge. Dessutom ska det finnas anvisningar om hur man använder produktens energisparläge och information om att energieffektivitet minskar energiförbrukningen och därigenom ger lägre elkostnader.

ii)

Följande information om hur elförbrukningen kan minskas när datorn inte används:

Om datorn försätts i frånläge blir energiförbrukningen lägre, men en viss mängd el förbrukas fortfarande.

Om bildskärmens ljusstyrka minskas blir energiförbrukningen lägre.

Skärmsläckare kan förhindra att bildskärmen går ned i energisparläge när den inte används. Energiförbrukningen kan därför minskas om skärmsläckaren avaktiveras.

Laddning av en datorplatta från en stationär eller bärbar dator via usb-gränssnittet kan öka energiförbrukningen om den stationära eller bärbara datorn lämnas i ett energiförbrukande viloläge enbart i syfte att ladda datorplattan.

iii)

För bärbara datorer, datorplattor och två-i-ett-datorer: information om att förlängning av datorns livslängd minskar produktens totala miljöpåverkan.

iv)

Följande råd om hur man förlänger datorns livslängd:

Information till användaren om vilka faktorer som påverkar de uppladdningsbara batteriernas livslängd och hur man gör för att de ska hålla längre (gäller bara för mobila datorer som drivs med uppladdningsbara batterier).

Tydliga instruktioner om reparation och demontering för att möjliggöra icke-förstörande demontering av produkten för att ersätta viktiga komponenter eller delar i samband med uppgraderingar eller reparationer.

Information om vart användaren ska vända sig för professionell reparation av och service på datorn, inklusive kontaktuppgifter. Servicen bör inte begränsas till enbart sökandens auktoriserade serviceställen.

v)

Information om korrekt omhändertagande av uttjänta datorer, inklusive separata instruktioner för korrekt omhändertagande av uppladdningsbara batterier, vid återvinningsstationer eller genom system för återtagande på försäljningsstället, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU (16).

vi)

Information om att produkten har tilldelats EU:s miljömärke, med en kortfattad beskrivning av vad detta innebär, och att ytterligare information om miljömärket finns på webbplatsen http://www.ecolabel.eu

vii)

Bruksanvisningen och reparationshandboken ska finnas dels i pappersform, dels i elektronisk form på internet under minst fem år.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga för det behöriga organet att produkten uppfyller dessa krav och tillhandahålla en länk till den elektroniska versionen eller en papperskopia av bruksanvisningen och reparationshandboken.

6 b)   Information på EU-miljömärket

Den valfria etiketten med textruta ska innehålla tre av följande texter:

Hög energieffektivitet

Konstruerad för längre livstid (gäller bara för bärbara datorer, bärbara två-i-ett-datorer och datorplattor)

Begränsningar för farliga ämnen

Utformad för att lätt kunna repareras, uppgraderas och återvinnas

Kontrollerade arbetsvillkor vid tillverkningen

Följande uppgift kan anges om andelen återvunnen plast är mer än 25 viktprocent av all plast i produkten:

Formula Innehåller xy % plast som återvunnits efter konsumentledet

Riktlinjer för användningen av den valfria etiketten med textruta finns i EU Ecolabel Logo Guidelines:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett provexemplar av produktens etikett eller bildmaterial som visar den grafiska utformningen av den förpackning där EU-miljömärket är placerat, samt ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

(2)  Kategorierna definieras enligt rambuffertens bandbredd i gigabyte/sekund (GB/s).

(3)  Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC), IEC 62474: Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry, http://std.iec.ch/iec62474

(4)  Echa, Candidate List of substances of very high concern for Authorisation, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (omarbetning) (EUT L 174, 1.7.2011, s. 88).

(6)  Enligt IEC 61249-2-21 kan deklarationer göras för ”halogenfri” sammansättning av material i kretskort.

(7)  Enligt IEC 62821 kan deklarationer göras för halogenfria kablar med liten rökutveckling.

(8)  Echa, REACH registered substances database, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

(9)  Echa, Cooperation with peer regulatory agencies, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(10)  Om batteriet inte kan laddas eller om batteriets anslutning inte kan upptäckas ska detta betraktas som ett fel. En gradvis minskning av batteriets kapacitet till följd av användning ska inte anses utgöra ett fel, såvida inte detta omfattas av en specifik bestämmelse i garantin.

(11)  AFR ska beräknas utifrån den genomsnittliga tiden mellan driftsfel (MTBF). MTBF ska bestämmas med hjälp av Bellcore TR-NWT-000332, utgåva 6, 12/97 eller data som insamlats på fältet.

(12)  Ett moment består av en operation som avslutas med att en komponent eller del av produkten avlägsnas och/eller att ett verktyg byts ut.

(13)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

(14)  Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org

(15)  Se ILO:s Normlex (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) och kompletterande råd i användarhandboken.

(16)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (EUT L 197, 24.7.2012, s. 38).

TILLÄGG

PROTOKOLL FÖR ETT DEMONTERINGSTEST FÖR EN PRODUKT

a)   Termer och definitioner

i)

Berörda delar och komponenter: delar och/eller komponenter som ska avlägsnas.

ii)

Demonteringsmoment: en operation som avslutas med att en komponent eller del av produkten avlägsnas och/eller att ett verktyg byts ut.

b)   Villkor för testets utförande

i)

Personal: Testet ska utföras av en enda person.

ii)

Testexemplar: Den produkt som valts ut för testet ska vara oskadad.

iii)

Verktyg för demontering: Demonteringen ska utföras med hjälp av manuella eller motordrivna standardverktyg som finns tillgängliga i handeln (t.ex. tänger, skruvmejslar, skärverktyg och hammare enligt definitionerna i ISO 5742, ISO 1174 och ISO 15601).

iv)

Demonteringssekvens: Demonteringssekvensen ska dokumenteras. Om testet utförs av tredje part ska de som utför arbetet få denna information.

c)   Dokumentation av testförhållanden och testmoment

i)

Dokumentation av testmoment: De enskilda momenten i utvinningsförfarandet ska dokumenteras, och de verktyg som används för varje moment ska anges.

ii)

Dokumentationsmedier: Avlägsnandet av komponenterna ska fotograferas och videofilmas. Videon och fotografierna ska göra det möjligt att tydligt identifiera de olika momenten i demonteringssekvensen.