28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/45


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1236

av den 27 juli 2016

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater vad gäller posterna för Estland, Lettland, Litauen och Polen

[delgivet med nr C(2016) 4983]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater. I delarna I, II, III och IV i bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa områden i dessa medlemsstater uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen. Förteckningen omfattar vissa områden i Estland, Lettland, Litauen och Polen.

(2)

I juni och juli 2016 påvisades ytterligare fall av afrikansk svinpest hos vildsvinspopulationer i distrikten Jekabpils, Baldones och Riga i Lettland, ytterligare fall hos vildsvinspopulationer i länen Pärnu, Harju och Rapla i Estland och ett fall hos vildsvinspopulationer i området Czyże i Polen. Dessa områden förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU och ligger i närheten av de områden som förtecknas i del II i samma bilaga. Vissa områden i Estland, Lettland och Polen som förtecknas i del I bör därför nu förtecknas i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU och några nya områden i Lettland bör förtecknas i del I i den bilagan.

(3)

I juni och juli 2016 påvisades ytterligare utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i länen Jõgeva och Lääne-Viru i Estland; vissa områden i Estland som för närvarande förtecknas i del II bör nu förtecknas i del III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(4)

I juni och juli 2016 påvisades ytterligare utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i områdena Elektrėnai, Anykšciu och Kruonio i Litauen. Dessa områden förtecknas för närvarande i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. För Litauens del bör därför vissa områden som förtecknas i del II förtecknas i del III i den bilagan.

(5)

I juni och juli 2016 påvisades ytterligare utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i området Hajnówka i Polen. Detta område förtecknas för närvarande i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. För Polens del bör därför den befintliga förteckningen i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU utvidgas söderut och vissa områden som förtecknas i delarna I och II bör förtecknas i del III i den bilagan.

(6)

Utvecklingen av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest hos drabbade vildsvinspopulationer i unionen bör beaktas vid bedömningen av den djurhälsorisk som situationen avseende denna sjukdom utgör i Estland, Lettland, Litauen och Polen. För att fokusera bekämpningsåtgärderna och förhindra att afrikansk svinpest sprids ytterligare samt för att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, bör unionsförteckningen över de områden som omfattas av djurhälsoåtgärderna för sjukdomsbekämpning i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ändras med beaktande av förändringarna av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller denna sjukdom i Estland, Lettland, Litauen och Polen.

(7)

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).


BILAGA

”BILAGA

DEL I

1.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Bauskas novads: Īslīces, Gailīšu, Brunavas och Ceraukstes pagasts.

I Dobeles novads: Jaunbērzes, Dobeles och Bērzes pagasts.

I Jelgavas novads: Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas och Sesavas pagasts.

I Tukuma novads: Slampes och Džūkstes pagasts.

Engures novads.

Rundāles novads.

Stopiņu novads.

Jelgava republikas pilsēta.

Jūrmala republikas pilsēta.

Bauska pilsēta.

2.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus och Juodaičių seniūnija.

I Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo och Pakruojo seniūnija.

I Panevežys rajono savivaldybė: den del av Krekenavos seniūnija som ligger väster om floden Nevėžis.

I Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų och Šiluvos seniūnija.

I Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų och Šakių seniūnija.

Pasvalys rajono savivaldybė.

Vilkaviškis rajono savivaldybė.

Radviliškis rajono savivaldybė.

Kalvarija savivaldybė.

Kazlų Rūda savivaldybė.

Marijampolė savivaldybė.

3.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Augustów med staden Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin och Bargłów Kościelny i powiat augustowski.

Gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady och Dobrzyniewo Duże i powiat białostocki.

De delar av gminy Kleszczele och Czeremcha som ligger väster om väg nr 66 i powiat hajnowski.

Gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie med staden Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo och Ciechanowiec i powiat wysokomazowiecki.

Powiat sejneński.

Gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki och Raczki i powiat suwalski.

Gmina Rutki i powiat zambrowski.

Gminy Suchowola och Korycin i powiat sokólski.

Gminy Brańsk med staden Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, den del av gmina Bielsk Podlaski som ligger väster om den linje som skapas av väg nr 19 (som går norrut från staden Bielsk Podlaski) och som förlängs av staden Bielsk Podlaskis östra gräns och väg nr 66 (som går söderut från staden Bielsk Podlaski), staden Bielsk Podlaski, den del av gmina Orla som ligger väster om väg nr 66 i powiat bielski samt powiat M. Białystok.

Powiat M. Suwałki.

Powiat moniecki.

Powiat siemiatycki.

DEL II

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Kallaste linn.

Rakvere linn.

Tartu linn.

Viljandi linn.

Harjumaa maakond (utom den del av Kuusalu vald som ligger söder om väg 1 (E20), Aegviidu vald och Anija vald).

Ida-Virumaa maakond.

Läänemaa maakond.

Pärnumaa maakond.

Põlvamaa maakond.

Raplamaa maakond.

Den del av Kuusalu vald som ligger norr om väg 1 (E20).

Den del av Pärsti vald som ligger väster om väg 24126.

Den del av Suure-Jaani vald som ligger väster om väg 49.

Den del av Tamsalu vald som ligger nordost om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Tartu vald som ligger öster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Viiratsi vald som ligger väster om en linje som fastställs av den västra delen av väg 92 fram till korsningen med väg 155, därefter väg 155 fram till korsningen med väg 24156, därefter väg 24156 fram till att den korsar floden Verilaske, därefter floden Verilaske fram till att den når Viiratsi valds södra gräns.

Abja vald.

Alatskivi vald.

Avanduse vald.

Haaslava vald.

Haljala vald.

Halliste vald.

Kambja vald.

Karksi vald.

Koonga vald.

Kõpu vald.

Laekvere vald.

Luunja vald.

Mäksa vald.

Märjamaa vald.

Meeksi vald.

Peipsiääre vald.

Piirissaare vald.

Rägavere vald.

Rakvere vald.

Saksi vald.

Sõmeru vald.

Vara vald.

Vihula vald.

Võnnu vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Bauskas novads: Mežotnes, Codes, Dāviņu och Vecsaules pagasts.

Jelgavas novads: Valgunde pagasts.

I Limbažu novads: Skultes, Vidrižu, Limbažu och Umurgas pagasts.

I Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts.

Ādažu novads.

Aizkraukles novads. Aknīstes novads.

Alūksnes novads.

Amatas novads.

Apes novads.

Babītes novads.

Baldones novads.

Baltinavas novads.

Balvu novads.

Carnikavas novads.

Cēsu novads.

Cesvaines novads.

Ērgļu novads.

Garkalnes novads.

Gulbenes novads.

Iecavas novads.

Ikšķiles novads.

Ilūkstes novads.

Inčukalna novads.Jaunjelgavas novads.

Jaunpiebalgas novads.

Jēkabpils novads.

Ķeguma novads.

Ķekavas novads.

Kocēnu novads.

Kokneses novads.

Krimuldas novads.

Krustpils novads.

Lielvārdes novads.

Līgatnes novads.Līvānu novads.

Lubānas novads.

Madonas novads.

Mālpils novads.

Mārupes novads.

Neretas novads.

Ogres novads.

Olaines novads.

Ozolnieki novads.

Pārgaujas novads.

Pļaviņu novads.

Priekuļu novads.

Raunas novads.

Ropažu novads.

Rugāju novads.

Salas novads.

Salaspils novads.

Saulkrastu novads.

Sējas novads.

Siguldas novads.

Skrīveru novads.

Smiltenes novads.

Varakļānu novads.

Vecpiebalgas novads.

Vecumnieku novads.

Viesītes novads.

Viļakas novads.

Limbaži pilsēta.

Jēkabpils republikas pilsēta.

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas och Kurkliai seniūnija samt den del av Anykščiai seniūnija som ligger sydväst om väg nr 121 och väg nr 119.

I Jonava rajono savivaldybė: Šilų och Bukonių seniūnija samt i Žeimių seniūnija: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka och Naujokai kaimas.

I Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių och Zapyškio seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos och Kėdainių miesto seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių och Velžio seniūnija samt den del av Krekenavos seniūnija som ligger öster om floden Nevėžis.

I Prienai rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo och Pakuonių seniūnija.

I Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių och Dieveniškių seniūnija.

I Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių och Merkinės seniūnija.

I Vilnius rajono savivaldybė: Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių och Kuodiškių seniūnija.

Alytus miesto savivaldybė.

I Utena rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų och Saldutiškio seniūnija.

I Alytus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno och Alytaus seniūnija.

Kaunas miesto savivaldybė.

Panevėžys miesto savivaldybė.

Prienai miesto savivaldybė.

Vilnius miesto savivaldybė.

Biržai rajono savivaldybė.

Druskininkai rajono savivaldybė.

Ignalina rajono savivaldybė.

Lazdijai rajono savivaldybė.

Molėtai rajono savivaldybė.

Rokiškis rajono savivaldybė.

Širvintos rajono savivaldybė.

Švenčionys rajono savivaldybė.

Ukmergė rajono savivaldybė.

Zarasai rajono savivaldybė.

Birštonas savivaldybė.

Visaginas savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków och Zabłudów i powiat białostocki.

Gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka och Szudziałowo i powiat sokólski.

Gmina Lipsk i powiat augustowski.

Gmina Dubicze Cerkiewne, de delar av gminy Kleszczele och Czeremcha som ligger öster om väg nr 66 i powiat hajnowski.

Den del av gmina Bielsk Podlaski som ligger öster om den linje som skapas av väg nr 19 (som går norrut från staden Bielsk Podlaski) och som förlängs av staden Bielsk Podlaskis östra gräns och väg nr 66 (som går söderut från staden Bielsk Podlaski) samt den del av gmina Orla som ligger öster om väg nr 66 i powiat bielski.

DEL III

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Elva linn.

Võhma linn.

Jõgevamaa maakond.

Järvamaa maakond.

Valgamaa maakond.

Võrumaa maakond.

Den del av Kuusalu vald som ligger söder om väg 1 (E20).

Den del av Pärsti vald som ligger öster om väg 24126.

Den del av Suure-Jaani vald som ligger öster om väg 49.

Den del av Tamsalu vald som ligger sydväst om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Tartu vald som ligger väster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Viiratsi vald som ligger öster om en linje som fastställs av den västra delen av väg 92 fram till korsningen med väg 155, därefter väg 155 fram till korsningen med väg 24156, därefter väg 24156 fram till att den korsar floden Verilaske, därefter floden Verilaske fram till att den når Viiratsi valds södra gräns.

Aegviidu vald.

Anija vald.

Kadrina vald.

Kolga-Jaani vald.

Konguta vald.

Kõo vald.

Laeva vald.

Nõo vald.

Paistu vald.

Puhja vald.

Rakke vald.

Rannu vald.

Rõngu vald.

Saarepeedi vald.

Tapa vald.

Tähtvere vald.

Tarvastu vald.

Ülenurme vald.

Väike-Maarja vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Limbažu novads: Viļķenes, Pāles och Katvaru pagasts.

I Salacgrīvas novads: Ainažu och Salacgrīvas pagasts.

Aglonas novads.

Alojas novads.

Beverīnas novads.

Burtnieku novads.

Ciblas novads.

Dagdas novads.

Daugavpils novads.

Kārsavas novads.

Krāslavas novads.

Ludzas novads.

Mazsalacas novads.

Naukšēnu novads.

Preiļu novads.

Rēzeknes novads.

Riebiņu novads.

Rūjienas novads.

Strenču novads.

Valkas novads.

Vārkavas novads.

Viļānu novads.

Zilupes novads.

Daugavpils republikas pilsēta.

Rēzekne republikas pilsēta.

Ainaži pilsēta.

Salacgrīva pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų och Traupio seniūnija samt den del av Anykščiai seniūnija som ligger nordost om väg nr 121 och väg nr 119.

I Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija.

I Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių och Kulvos seniūnija samt i Žeimiai seniūnija: Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai och Žeimių miestelis kaimas.

Kaišiadorys rajono savivaldybė.

I Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos och Neveronių seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija.

I Prienai rajono savivaldybė: Jiezno och Stakliškių seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių och Raguvos seniūnija.

I Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos och Kalesninkų seniūnija.

I Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos och Vydenių seniūnija.

I Vilnius rajono savivaldybė: de delar av Sudervė och Dūkštai seniūnija som ligger sydväst om väg nr 171.

I Utena rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų och Leliūnų seniūnija.

Elektrėnai savivaldybė.

Jonava miesto savivaldybė.

Kaišiadorys miesto savivaldybė.

Kupiškis rajono savivaldybė.

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

Gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka med staden Hajnówka, Narew och Narewka i powiat hajnowski.

DEL IV

Italien

Följande områden i Italien:

Alla områden på Sardinien.”