27.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 201/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1223

av den 25 juli 2016

om ändring av beslut 2011/30/EU om likvärdighet för vissa tredjeländers system för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag och om en övergångsperiod för den revisionsverksamhet som vissa revisorer och revisionsföretag från tredjeländer bedriver i Europeiska unionen

[delgivet med nr C(2016) 4637]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (1), särskilt artikel 46.2 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2011/30/EU (2) har revisorer och revisionsföretag som avger revisionsberättelser beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för bolag som är registrerade i de tredjeländer som förtecknas i bilaga II till det beslutet och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i en medlemsstat undantagits från kraven i artikel 45 i direktiv 2006/43/EG för vissa räkenskapsår under förutsättning att de tillhandahåller vissa uppgifter till den behöriga myndigheten i den medlemsstaten.

(2)

Kommissionen har genomfört bedömningar av de system för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag som tillämpas av de tredjeländer som förtecknas i bilaga II till beslut 2011/30/EU. Bedömningarna genomfördes med hjälp av Europeiska gruppen av tillsynsorgan för revisorer utifrån de kriterier som anges i artiklarna 29, 30 och 32 i direktiv 2006/43/EG och som styr systemen för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag i medlemsstaterna. Denna bedömning visar att Mauritius, Nya Zeeland och Turkiet har system för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag som uppfyller krav som är likvärdiga med dem som anges i artiklarna 29, 30 och 32 i direktiv 2006/43/EG. Därför är det lämpligt att betrakta systemen som likvärdiga med systemen för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag i medlemsstaterna.

(3)

Det övergripande målet med samarbetet mellan medlemsstaterna och tredjeländer om systemen för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag bör vara att skapa ömsesidigt förtroende för varandras tillsynssystem på grundval av deras likvärdighet.

(4)

Bermuda, Caymanöarna, Egypten och Ryssland har infört eller håller på att införa system för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag. På grund av det nyligen genomförda inrättandet av dessa system saknas fortfarande viss information, respekteras regler inte fullt ut, genomförs kontroller inte eller åläggs påföljder inte. För att en bedömning ska kunna göras i syfte att fatta ett beslut om likvärdighet för dessa system måste mer information erhållas från dessa tredjeländer för att bättre förstå dessa system. Det är därför lämpligt att förlänga den övergångsperiod som beviljats genom beslut 2011/30/EU när det gäller revisorer och revisionsföretag som avger revisionsberättelser beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för bolag som är registrerade i dessa tredjeländer och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i en medlemsstat.

(5)

För att skydda investerarna bör revisorer och revisionsföretag som avger revisionsberättelser beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för bolag som är registrerade i de tredjeländer som förtecknas i bilaga II till beslut 2011/30/EU och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i en medlemsstat kunna fortsätta sin revisionsverksamhet i unionen utan att registreras enligt artikel 45 i direktiv 2006/43/EG under ytterligare en period som löper från den 1 augusti 2016 till den 31 juli 2018 på villkor att de lämnar erforderliga uppgifter. I sådana fall bör dessa revisorer och revisionsföretag kunna fortsätta att i enlighet med bestämmelserna i den berörda medlemsstaten avge revisionsberättelser beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för räkenskapsår som börjar under perioden 1 augusti 2016–31 juli 2018. Detta beslut inverkar inte på medlemsstaternas behörighet att tillämpa sina system för utredningar och påföljder på sådana revisorer och revisionsföretag.

(6)

Kommissionen kommer regelbundet att se över tillsyns- och regleringssamarbetet med tredjeländer. Beslutet att erkänna likvärdighet eller att förlänga övergångsperioden påverkar inte kommissionens möjlighet att när som helst se över beslutet. Denna översyn kan leda till att erkännandet av likvärdighet återkallas eller att övergångsperioden avslutas i förtid. Beslut 2011/30/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 48.1 i direktiv 2006/43/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2011/30/EU ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande läggas till som tredje stycke:

”För de syften som avses i artikel 46.1 i direktiv 2006/43/EG uppfyller systemen för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag i nedanstående tredjeländer krav som ska betraktas som likvärdiga med dem som fastställs i artiklarna 29, 30 och 32 i det direktivet vad gäller verksamheter som utförs av vissa revisorer och revisionsföretag beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för räkenskapsår från och med den 1 augusti 2016:

1.

Mauritius.

2.

Nya Zeeland.

3.

Turkiet.”

2.

Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

”2.   En medlemsstat ska inte tillämpa artikel 45 i direktiv 2006/43/EG på revisorer och revisionsföretag som avger revisionsberättelser beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för bolag som är registrerade i de tredjeländer som förtecknas i bilaga II till detta beslut och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i den medlemsstaten enligt artikel 4.1 punkt 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (*), på räkenskapsår som börjar under perioden 2 juli 2010–31 juli 2018 om revisorn eller revisionsföretaget i fråga lämnar samtliga nedanstående uppgifter till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten:

a)

Revisorns eller revisionsföretagets namn och adress och information om dess juridiska struktur.

b)

En beskrivning av eventuella nätverk som revisorn eller revisionsföretaget tillhör.

c)

De revisionsregler och oberoendekrav som har tillämpats vid revisionen i fråga.

d)

En beskrivning av revisionsföretagets interna system för kvalitetskontroll.

e)

Uppgift om huruvida kvalitetssäkringskontroller av revisorn eller revisionsföretaget har utförts, när den senaste kontrollen gjordes, och, såvida dessa uppgifter inte tillhandahålls av tredjelandets behöriga myndighet, erforderlig information om resultatet av kontrollen. Om informationen om resultatet av den senaste kvalitetssäkringskontrollen inte är offentlig ska medlemsstaternas behöriga myndigheter behandla informationen konfidentiellt.

(*)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).”"

3.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Valdis DOMBROVSKIS

Vice ordförande


(1)  EUT L 157, 9.6.2006, s. 87.

(2)  Kommissionens beslut 2011/30/EU av den 19 januari 2011 om likvärdighet för vissa tredjeländers system för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag och om en övergångsperiod för den revisionsverksamhet som vissa revisorer och revisionsföretag från tredjeländer bedriver i Europeiska unionen (EUT L 15, 20.1.2011, s. 12).


BILAGA

”BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER

Bermudas

Caymanöarna

Egypten

Ryssland.”