13.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/715

av den 11 maj 2016

om fastställande av åtgärder i fråga om vissa frukter med ursprung i vissa tredjeländer för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av skadegöraren Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[delgivet med nr C(2016) 2684]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 tredje meningen, och

av följande skäl:

(1)

Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus) förtecknas i del A avsnitt I punkt c 11 i bilaga II till direktiv 2000/29/EG som en skadegörare som inte har påvisats inom unionen. Sedan 2011 då International Botanical Congress godkände en ny kod för nomenklaturen avseende svampar har denna skadegörare benämnts Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (nedan kallad Phyllosticta citricarpa).

(2)

På grund av det återkommande stora antalet sändningar av citrusfrukter med ursprung i Brasilien och Sydafrika som har vägrats införsel har citrusfrukter varit föremål för särskilda åtgärder för införsel till unionen. Dessa åtgärder infördes genom kommissionens beslut 2004/416/EG (2) när det gäller citrusfrukter med ursprung i Brasilien och genom kommissionens genomförandebeslut 2014/422/EU (3) när det gäller citrusfrukter med ursprung i Sydafrika.

(3)

Mot bakgrund av de återkommande fallen av vägrad införsel av citrusfrukter med ursprung i Brasilien på grund av Phyllosticta citricarpa bör det fastställas lämpliga villkor för registrering och dokumentation före export av dessa frukter. Dessa villkor bör gälla när citrusfrukter har producerats på en plats där inga symtom på Phyllosticta citricarpa har iakttagits.

(4)

Under 2015 anmälde medlemsstaterna upprepade gånger ett stort antal fall av vägrad införsel på grund av Phyllosticta citricarpa vid import av citrusfrukter med ursprung i Uruguay. Därför måste det antas åtgärder för dessa frukter med ursprung i Uruguay, motsvarande de åtgärder som antagits för sådana frukter med ursprung i Sydafrika. Eftersom många av de sändningar som vägrats införsel har gällt frukter av Citrus sinensis (L.) Osbeck ”Valencia” bör dessa frukter även undersökas för latenta infektioner, utöver de åtgärder som gäller samtliga citrusfrukter.

(5)

Enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets (Efsa) riskbedömning avseende skadegörare (4) utgör import av citrusfrukter som endast är avsedda för bearbetning till juice en mindre risk för att Phyllosticta citricarpa överförs till en lämplig värdväxt eftersom den importen är föremål för offentlig kontroll inom unionen, vilket innebär särskilda krav vad gäller förflyttning, bearbetning, lagring, behållare, förpackningar och märkning. Import får därför tillåtas enligt mindre stränga krav.

(6)

För att de angivna frukterna ska få föras in till unionen bör fullständig spårbarhet säkerställas. Produktionsområdet, emballeringsanläggningen och aktörer som är inblandade i hanteringen av de angivna frukterna ska vara officiellt registrerade. De angivna frukterna bör under förflyttningen från produktionsområdet till unionen åtföljas av dokument som utfärdats under tillsyn av den relevanta nationella växtskyddsmyndigheten.

(7)

Av tydlighetsskäl bör kraven i beslut 2004/416/EG och genomförandebeslut 2014/422/EU ersättas med en rättsakt innehållande nya krav avseende citrusfrukter med ursprung i Brasilien, Sydafrika och Uruguay. Beslut 2004/416/EG och genomförandebeslut 2014/422/EU bör därför upphävas.

(8)

De åtgärder som fastställs i detta beslut bör tillämpas från och med den 1 juni 2016 för att ge nationella växtskyddsmyndigheter, ansvariga officiella organ och berörda aktörer tillräcklig tid för att anpassa sig till de nya kraven.

(9)

Detta beslut bör tillämpas till och med den 31 mars 2019.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs åtgärder i fråga om vissa frukter med ursprung i Brasilien, Sydafrika och Uruguay för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Phyllosticta citricarpa.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut avses med

a)    Phyllosticta citricarpa : Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, även benämnd Guignardia citricarpa Kiely enligt direktiv 2000/29/EG,

b)    angivna frukter : frukter av Citrus L., Fortunella Swingle och Poncirus Raf. samt deras hybrider, utom frukter av Citrus aurantium L. och Citrus latifolia Tanaka, med ursprung i Brasilien, Sydafrika eller Uruguay.

KAPITEL II

ÅTGÄRDER AVSEENDE ANDRA ANGIVNA FRUKTER ÄN FRUKTER SOM ENDAST ÄR AVSEDDA FÖR INDUSTRIELL BEARBETNING TILL JUICE

Artikel 3

Införsel till unionen av andra angivna frukter än frukter som endast är avsedda för industriell bearbetning till juice

1.   Genom undantag från del A avsnitt I punkt 16.4 c och d i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG ska andra angivna frukter med ursprung i Brasilien, Sydafrika och Uruguay än frukter som endast är avsedda för industriell bearbetning till juice, föras in till unionen i enlighet med artiklarna 4–7 i detta beslut.

2.   Punkt 1 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av kraven i del A avsnitt I punkterna 16.1, 16.2, 16.3 och 16.5 i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG.

Artikel 4

Införsel till unionen av angivna frukter med ursprung i Brasilien

Angivna frukter med ursprung i Brasilien får endast föras in till unionen om de åtföljs av ett sundhetscertifikat enligt artikel 13.1 ii första stycket i direktiv 2000/29/EG, i vilket det under rubriken ”Tilläggsdeklaration” officiellt anges att inga symtom på Phyllosticta citricarpa har iakttagits på produktionsplatsen sedan början av den senast avslutade växtperioden och att inga av de frukter som skördats på produktionsplatsen har uppvisat symtom på denna skadegörare vid en lämplig officiell undersökning.

Artikel 5

Införsel till unionen av angivna frukter med ursprung i Sydafrika och Uruguay

Angivna frukter med ursprung i Sydafrika och Uruguay ska åtföljas av ett sundhetscertifikat enligt artikel 13.1 ii första stycket i direktiv 2000/29/EG som under rubriken ”Tilläggsdeklaration” innehåller följande:

a)

Ett uttalande om att de angivna frukterna har sitt ursprung i ett produktionsområde som har genomgått behandling mot Phyllosticta citricarpa vid en lämplig tidpunkt sedan början av den senaste avslutade växtperioden.

b)

Ett uttalande om att en lämplig officiell kontroll har utförts på produktionsområdet under odlingssäsongen och att inga symtom på Phyllosticta citricarpa har påvisats på den angivna frukten sedan början av den senaste avslutade växtperioden.

c)

Ett uttalande om att det någon gång mellan ankomst till och emballering i emballeringsanläggningen har tagits ett prov på minst 600 frukter av varje art per 30 ton, eller del därav, vilket i så hög grad som möjligt valts ut på grundval av eventuella symtom på Phyllosticta citricarpa, och om att alla provtagna frukter som visar symtom har undersökts och befunnits vara fria från skadegöraren.

d)

När det gäller Citrus sinensis (L.) Osbeck ”Valencia” även ett uttalande om att ett prov per 30 ton, eller del därav, har undersökts avseende latenta infektioner och befunnits vara fritt från Phyllosticta citricarpa, utöver uttalandena i leden a, b och c.

Artikel 6

Krav avseende kontroll inom unionen av de angivna frukterna med ursprung i Sydafrika och Uruguay

1.   Angivna frukter med ursprung i Sydafrika och Uruguay ska kontrolleras visuellt vid den införselort eller bestämmelseort som fastställs i enlighet med kommissionens direktiv 2004/103/EG (5). Dessa kontroller ska utföras på prover på minst 200 frukter av varje art av de angivna frukterna per parti på 30 ton, eller del därav, vilka valts ut på grundval av eventuella symtom på Phyllosticta citricarpa.

2.   Om symtom på Phyllosticta citricarpa påvisas vid de kontroller som avses i punkt 1 ska förekomsten av skadegöraren bekräftas eller vederläggas genom undersökning av den frukt som uppvisar symptom.

3.   Om förekomsten av Phyllosticta citricarpa bekräftas ska det parti från vilket provet tagits vägras införsel till unionen.

Artikel 7

Spårbarhetskrav

För spårbarhet får de angivna frukterna föras in till unionen endast om de uppfyller följande villkor:

a)

Produktionsområdet, emballeringsanläggningen, exportörerna och andra aktörer som är inblandade i hanteringen av de angivna frukterna är officiellt registrerade för detta ändamål.

b)

De angivna frukterna har under förflyttningen från produktionsområdet till införselorten i unionen åtföljts av dokument som utfärdats under tillsyn av den nationella växtskyddsmyndigheten.

c)

När det gäller de angivna frukterna med ursprung i Sydafrika och Uruguay finns dessutom närmare uppgifter om behandling före och efter skörd, utöver uppgifterna i leden a och b.

KAPITEL III

ÅTGÄRDER AVSEENDE ANGIVNA FRUKTER SOM ENDAST ÄR AVSEDDA FÖR INDUSTRIELL BEARBETNING TILL JUICE

Artikel 8

Införsel till och förflyttning inom unionen av angivna frukter som endast är avsedda för industriell bearbetning till juice

1.   Genom undantag från del A avsnitt I punkt 16.4 d i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG får angivna citrusfrukter med ursprung i Brasilien, Sydafrika och Uruguay som endast är avsedda för industriell bearbetning till juice endast föras in till och förflyttas inom unionen i enlighet med artiklarna 9–17 i detta beslut.

2.   Punkt 1 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av kraven i del A avsnitt I punkterna 16.1, 16.2, 16.3 och 16.5 i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG.

Artikel 9

Sundhetscertifikat

1.   De angivna frukterna ska åtföljas av ett sundhetscertifikat enligt artikel 13.1 ii första stycket i direktiv 2000/29/EG. Sundhetscertifikatet ska innehålla följande under rubriken ”Tilläggsdeklaration”:

a)

Ett uttalande om att de angivna frukterna har sitt ursprung i ett produktionsområde som har genomgått lämplig behandling mot Phyllosticta citricarpa vid en lämplig tidpunkt.

b)

Ett uttalande om att en lämplig officiell visuell kontroll har genomförts under emballeringen och att det vid den kontrollen inte har påvisats några symtom på Phyllosticta citricarpa på de angivna frukter som skördats i produktionsområdet.

c)

Orden: ”Frukt som endast är avsedd för industriell bearbetning till juice”.

2.   Sundhetscertifikatet ska innehålla behållarnas identifieringsnummer och de unika numren på de enskilda förpackningarnas etiketter enligt artikel 17.

Artikel 10

Spårbarhetskrav och förflyttning av de angivna frukterna inom ursprungstredjelandet

För spårbarhet får de angivna frukterna endast föras in till unionen om de har sitt ursprung i en officiellt registrerad produktionsplats och förflyttningen av dessa frukter från produktionsplatsen till exportstället i unionen har registrerats officiellt. Den registrerade produktenhetskoden ska anges under rubriken ”Tilläggsdeklaration” på det sundhetscertifikat som avses i artikel 13.1 ii första stycket i direktiv 2000/29/EG.

Artikel 11

De angivna frukternas införselort

1.   De angivna frukterna ska föras in via de införselorter som har utsetts av den medlemsstat där införselorterna är belägna.

2.   Medlemsstaterna ska i tillräckligt god tid anmäla de utsedda införselorterna samt namnet på och adressen till det officiella organet på varje införselort till övriga medlemsstater, kommissionen och berörda tredjeländer.

Artikel 12

Kontroller vid de angivna frukternas införselorter

1.   De angivna frukterna ska kontrolleras visuellt av det ansvariga officiella organet på införselorten.

2.   Om symtom på Phyllosticta citricarpa påvisas vid kontrollerna ska förekomsten av skadegöraren bekräftas eller vederläggas genom undersökning. Om förekomsten av skadegöraren bekräftas ska det parti från vilket provet tagits vägras införsel till unionen.

Artikel 13

Krav på importörer

1.   Importörerna av de angivna frukterna ska anmäla uppgifter om varje behållare innan den anländer till införselorten till det ansvariga officiella organet i den medlemsstat där införselorten är belägen och, i tillämpliga fall, till det ansvariga officiella organet i den medlemsstat där bearbetningen kommer att ske.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

a)

De angivna citrusfrukternas volym.

b)

Behållarnas identifieringsnummer.

c)

Den planerade införseldagen och införselorten i unionen.

d)

Namnen på och adresserna till de lokaler som avses i artikel 15.

2.   Importörerna ska informera de ansvariga officiella organ som avses i punkt 1 om alla ändringar av de uppgifter som förtecknas i den punkten så snart som de blir kända, och under alla omständigheter före sändningens ankomst till införselorten.

Artikel 14

Förflyttning av de angivna frukterna inom unionen

1.   Angivna frukter får inte förflyttas till en annan medlemsstat än den medlemsstat där de fördes in till unionen, såvida inte de ansvariga officiella organen i de berörda medlemsstaterna är eniga om en sådan förflyttning.

2.   Efter det att de kontroller som avses i artikel 12 har genomförts ska de angivna frukterna transporteras direkt och utan dröjsmål till de bearbetningslokaler som avses i artikel 15 eller till en lagringsanläggning. All förflyttning av de angivna frukterna ska ske under tillsyn av det ansvariga officiella organet i den medlemsstat där införselorten är belägen och, i förekommande fall, i den medlemsstat där bearbetningen kommer att ske.

3.   De berörda medlemsstaterna ska samarbeta för att säkerställa att denna artikel efterlevs.

Artikel 15

Krav avseende bearbetning av de angivna frukterna

1.   De angivna frukterna ska bearbetas till juice i lokaler som är belägna i ett område där inga citrusfrukter produceras. Lokalerna ska vara officiellt registrerade och godkända för det ändamålet av det ansvariga officiella organet i den medlemsstat där lokalerna är belägna.

2.   Avfall och biprodukter från de angivna frukterna ska användas eller destrueras på den medlemsstats territorium där dessa frukter har bearbetats i ett område där inga citrusfrukter produceras.

3.   Avfallet och biprodukterna ska destrueras genom djup nedgrävning eller användas med en metod som godkänts av det ansvariga officiella organet i den medlemsstat där de angivna frukterna har bearbetats och under tillsyn av det officiella organet, på ett sätt som förhindrar varje risk för spridning av Phyllosticta citricarpa.

4.   Bearbetningsföretaget ska föra register över de angivna frukter som bearbetas och göra det tillgängligt för det ansvariga officiella organet i den medlemsstat där de angivna frukterna har bearbetats. Dessa register ska innehålla uppgift om behållarnas antal och särskilda märkning, volymerna av angivna frukter som importeras, samt volymen avfall och biprodukter som används eller destrueras och närmare uppgifter om deras användning eller destruktion.

Artikel 16

Krav avseende lagring av de angivna frukterna

1.   Om de angivna frukterna inte bearbetas omedelbart ska de lagras på en anläggning som är registrerad och godkänd för det ändamålet av det ansvariga officiella organ i den medlemsstat där anläggningen är belägen.

2.   Partierna av angivna frukterna ska förbli individuellt identifierbara.

3.   De angivna frukterna ska lagras på ett sätt som förhindrar varje risk för spridning av Phyllosticta citricarpa.

Artikel 17

Behållare, förpackningar och märkning

De angivna frukterna ska föras in till och förflyttas inom unionen om följande villkor är uppfyllda:

a)

De ingår i enskilda förpackningar i en behållare.

b)

På varje behållare och enskild förpackning som avses i led a är en etikett fäst med följande uppgifter:

i)

Ett unikt nummer för varje enskild förpackning.

ii)

Fruktens deklarerade nettovikt.

iii)

En märkning som anger ”Frukt som endast är avsedd för industriell bearbetning till juice”.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Rapporteringsskyldigheter

1.   De importerande medlemsstaterna ska varje år före den 31 december till kommissionen och övriga medlemsstater lämna en rapport med uppgift om mängden angiven frukt som förts in till unionen i enlighet med detta beslut under föregående importperiod.

2.   Medlemsstater inom vilkas territorium den angivna frukten bearbetas till juice ska varje år före den 31 december till kommissionen och övriga medlemsstater lämna en rapport med följande uppgifter:

a)

Mängden angiven frukt som bearbetats inom deras territorium i enlighet med detta beslut under föregående importperiod.

b)

Volymen avfall och biprodukter som destruerats och närmare uppgifter om metoden för användning eller destruktion enligt artikel 15.3.

3.   Den rapport som avses i punkt 1 ska också innehålla resultaten av de växtskyddskontroller som utförts på de angivna frukterna i enlighet med artikel 13.1 i direktiv 2000/29/EG och detta beslut.

Artikel 19

Anmälningar

Medlemsstaterna ska omedelbart till kommissionen, övriga medlemsstater och berörda tredjeländer anmäla en bekräftad förekomst av Phyllosticta citricarpa.

Artikel 20

Upphävande

Beslut 2004/416/EG och genomförandebeslut 2014/422/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 21

Tillämpningsdatum

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 juni 2016.

Artikel 22

Sista giltighetsdag

Detta beslut upphör att gälla den 31 mars 2019.

Artikel 23

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2004/416/EG av den 29 april 2004 om skyddsåtgärder i fråga om vissa citrusfrukter med ursprung i Brasilien (EUT L 151, 30.4.2004, s. 77).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/422/EU av den 2 juli 2014 om fastställande av åtgärder i fråga om vissa citrusfrukter med ursprung i Sydafrika för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (EUT L 196, 3.7.2014, s. 21).

(4)  ”Scientific Opinion on the risk of Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) for the EU territory with identification and evaluation of risk reduction options”, EFSA Journal, vol. 12(2014):2, artikelnr 3557 [243 s.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.

(5)  Kommissionens direktiv 2004/103/EG av den 7 oktober 2004 om identitets- och växtskyddskontroller av växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i del B i bilaga V till rådets direktiv 2000/29/EG, vilka får utföras på en annan plats än den ort där de förs in i gemenskapen eller på en plats i närheten, och om fastställande av villkoren för dessa kontroller (EUT L 313, 12.10.2004, s. 16).