19.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/412

av den 17 mars 2016

om bemyndigande för medlemsstaterna att medge tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller trä av ask med ursprung i eller bearbetat i Kanada

[delgivet med C(2016) 1635]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 15.1 första strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 5.1 i direktiv 2000/29/EG jämförd med del A avsnitt I punkt 2.3 i bilaga IV till det direktivet föreskrivs särskilda krav för införsel till unionen av trä av ask (Fraxinus L.) med ursprung i Kanada.

(2)

Kanada har ansökt om erkännande av en kombination av förfaranden som tillsammans uppnår samma växtskydd som säkerställs i enlighet med del A avsnitt I punkt 2.3 i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG.

(3)

Det framgår av den officiella information som Kanada lämnat att risken för angrepp av Agrilus planipennis Fairmaire har undanröjts genom tillämpning av en metod med integrerade system under träbearbetningen.

(4)

Denna metod bör kompletteras med vissa krav beträffande anläggningar, inspektioner före export och märkning, så att en sådan risk undanröjs.

(5)

När det gäller import från Kanada bör dessa förfaranden därför erkännas som ett alternativ till del A avsnitt I punkt 2.3 i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG.

(6)

För att säkerställa en effektiv kontroll, och för att få överblick över importen av trä av ask och över bristande överensstämmelse i samband med denna import, bör det fastställas krav för sundhetscertifikat, rapportering av import samt anmälan av bristande överensstämmelse.

(7)

Med hänsyn till spridningen av skadegöraren Agrilus planipennis Fairmaire i Nordamerika bör undantaget endast gälla till och med den 31 december 2017.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bemyndigande att medge undantag

Genom undantag från artikel 5.1 i direktiv 2000/29/EG jämförd med del A avsnitt I punkt 2.3 i bilaga IV till det direktivet får medlemsstaterna tillåta införsel till sitt territorium av trä av ask (Fraxinus L.) med ursprung i eller bearbetat i Kanada (nedan kallat angivet trä) som uppfyller de villkor som anges i bilagan till detta beslut innan det förflyttas från Kanada.

Artikel 2

Sundhetscertifikat

1.   Det angivna träet ska åtföljas av ett sundhetscertifikat, i enlighet med artikel 13a.3 och 13a.4 i direktiv 2000/29/EG, som utfärdats i Kanada och som visar att det var fritt från skadegörare efter kontroll.

2.   Sundhetscertifikatet ska under rubriken ”Tilläggsdeklaration” innehålla följande uppgifter:

a)

Uttalandet ”Uppfyller Europeiska unionens krav enligt kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/412”.

b)

Buntnummer.

c)

Namn på den eller de godkända anläggningarna i Kanada.

Artikel 3

Rapportering om import

Den importerande medlemsstaten ska senast den 31 december varje år till kommissionen och övriga medlemsstater lämna uppgifter om antalet sändningar angivet trä som importerats i enlighet med detta beslut under de föregående tolv månaderna.

Artikel 4

Anmälan av bristande efterlevnad

Medlemsstaterna ska anmäla varje sändning som inte överensstämmer med detta beslut till kommissionen och övriga medlemsstater. Anmälan ska ske senast tre arbetsdagar efter den dag då sändningen vägrats införsel.

Artikel 5

Upphörandedatum

Detta beslut upphör att gälla den 31 december 2017.

Artikel 6

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.


BILAGA

1.   Bearbetningskrav

Bearbetningen av angivet trä som avses i artikel 1 ska uppfylla samtliga följande krav:

a)   Barkning

Det angivna träet är barkat, med undantag för visuellt separata och klart åtskilda små bitar bark (oavsett antal) som uppfyller ett av följande krav:

a)

De är mindre än 3 cm breda (oavsett längd).

b)

Om de är mer än 3 cm breda är den totala ytan av varje barkbit mindre än 50 cm2.

b)   Sågning

Det angivna sågade träet är producerat av barkat rundvirke.

c)   Värmebehandling

Det angivna träet har i sin helhet hettats upp till minst 71 °C i 1 200 minuter i en värmekammare som godkänts av Canadian Food Inspection Agency (CFIA) eller ett organ som godkänts av CFIA.

d)   Torkning

Det angivna träet har torkats enligt industriella torkningsscheman, erkända av CFIA, i minst två veckor.

Träets slutliga fuktkvot får inte överstiga 10 % av torrsubstansen.

2.   Krav för anläggningar

Det angivna träet ska produceras, hanteras eller lagras i en anläggning som uppfyller samtliga följande krav:

a)

Den är officiellt godkänd av CFIA enligt dess certifieringsprogram avseende skadegöraren Agrilus planipennis Fairmaire.

b)

Den har registrerats i en databas som finns på CFIA:s webbplats.

c)

Den granskas av CFIA, eller ett organ som godkänts av CFIA, minst en gång i månaden och har konstaterats uppfylla kraven i denna bilaga.

d)

Den använder utrustning för behandling av trä som är kalibrerad i överensstämmelse med utrustningens drifthandbok.

e)

Den för register över sina förfaranden för kontroll utförd av CFIA, eller ett organ som godkänts av CFIA, inklusive behandlingens längd, temperaturerna under behandlingen och den slutliga fuktkvoten för varje bunt som ska exporteras.

3.   Märkning

Varje bunt angivet trä ska vara tydligt märkt med ett buntnummer och en etikett med påskriften ”HT-KD” eller ”Heat Treated-Kiln Dried”. Etiketten ska ha utfärdats av, eller under överinseende av, den tjänsteman som utsetts vid den godkända anläggningen efter kontroll av att bearbetningskraven i punkt 1 och kraven för anläggningar i punkt 2 är uppfyllda.

4.   Kontroll före export

Angivet trä som är avsett för unionen ska kontrolleras av CFIA, eller ett organ som officiellt godkänts av CFIA, för säkerställande av att det före export har genomgått alla de fytosanitära förfaranden och åtgärder som gör det möjligt att fastställa att det är fritt från skadegöraren Agrilus planipennis Fairmaire.