18.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 41/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/230

av den 17 februari 2016

om ändring av genomförandebeslut 2014/908/EU med avseende på förteckningar över tredjeländer och territorier vars tillsyns- och regleringskrav anses likvärdiga för behandlingen av exponeringar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artiklarna 107.4 och 142.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut 2014/908/EU (2) fastställer förteckningar över tredjeländer och territorier vars tillsyns- och regleringssystem anses likvärdiga med motsvarande tillsyns- och regleringssystem som tillämpas i unionen i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013.

(2)

Kommissionen har genomfört ytterligare bedömningar av de tillsyns- och regleringssystem som är tillämpliga på värdepappersföretag och börser enligt samma metod som för de bedömningar av likvärdighet som ledde till antagandet av genomförandebeslut 2014/908/EU.

(3)

I sina bedömningar har kommissionen beaktat den relevanta utvecklingen i tillsyns- och regleringsramverket sedan antagandet av genomförandebeslut 2014/908/EU och tagit hänsyn till tillgängliga informationskällor, inbegripet oberoende bedömningar som utförts av internationella organisationer, till exempel Internationella valutafonden och Internationella organisationen för värdepapperstillsyn.

(4)

Kommissionen konstaterar att i Japan överensstämmer endast tillsyns- och regleringssystemen för en undergrupp av japanska värdepappersföretag med en rad operativa och organisatoriska standarder samt tillsynsstandarder som återspeglar de väsentliga delarna i unionens tillsyns- och regleringssystem som gäller för värdepappersföretag. Denna undergrupp av japanska värdepappersföretag, enligt definitionen i artikel 28 i Japans lag för finansiella instrument och börser, ägnar sig åt fastställd affärsverksamhet och betecknas i japansk lagstiftning som företag inom sektorn för finansiella instrument av typ I. Dessa företag omfattas av särskilda regler gällande kapitalkrav för registrering liksom löpande riskbaserade kapitalkrav. På grundval av den analys som gjorts är det lämpligt att betrakta de tillsyns- och regleringskrav som gäller företag inom sektorn för finansiella instrument av typ I som är belägna i Japan som åtminstone likvärdiga med dem som tillämpas i unionen i den mening som avses i artiklarna 107.4 och 142.1.4 b i förordning (EU) nr 575/2013.

(5)

Bedömningen visar att Hongkong, Indonesien och Sydkorea har infört tillsyns- och regleringssystem vilka uppfyller en rad operativa och organisatoriska standarder samt tillsynsstandarder som återspeglar de väsentliga delarna i unionens tillsyns- och regleringssystem som gäller för värdepappersföretag. Därför är det lämpligt att betrakta de tillsyns- och regleringskrav som gäller värdepappersföretag som är belägna i dessa tredjeländer och territorier som åtminstone likvärdiga med dem som tillämpas i unionen i den mening som avses i artiklarna 107.4 och 142.1.4 b i förordning (EU) nr 575/2013.

(6)

Bedömningen visar att Australien, Indonesien och Sydkorea har infört tillsyns- och regleringssystem vilka uppfyller en rad operativa standarder som återspeglar de väsentliga delarna i unionens tillsyns- och regleringssystem som gäller för börser. Därför är det lämpligt att betrakta de tillsyns- och regleringskrav som gäller börser som är belägna i dessa tredjeländer som åtminstone likvärdiga med dem som tillämpas i unionen i den mening som avses i artikel 107.4 förordning (EU) nr 575/2013.

(7)

Genomförandebeslut 2014/908/EU bör därför ändras för att omfatta de tredjeländer och territorier i tillämplig förteckning över tredjeländer och territorier vars tillsyns- och regleringskrav anses likvärdiga med unionens ordning för behandlingen av exponeringar i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska bankkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut 2014/908/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga I till det här beslutet.

2.

Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga II till det här beslutet.

3.

Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga III till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/908/EU av den 12 december 2014 om likvärdighet hos tillsyns- och regleringskrav i vissa tredje länder och territorier för behandlingen av exponeringar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 359, 16.12.2014, s. 155).


BILAGA I

”BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER OCH TERRITORIER FÖR SYFTET MED ARTIKEL 2 (VÄRDEPAPPERSFÖRETAG)

1.

Australien

2.

Brasilien

3.

Kanada

4.

Kina

5.

Hongkong

6.

Indonesien

7.

Japan (begränsat till företag inom sektorn för finansiella instrument av typ I)

8.

Mexiko

9.

Sydkorea

10.

Saudiarabien

11.

Singapore

12.

Sydafrika

13.

Förenta staterna”


BILAGA II

”BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER FÖR SYFTET MED ARTIKEL 3 (BÖRSER)

1.

Australien

2.

Brasilien

3.

Kanada

4.

Kina

5.

Indien

6.

Indonesien

7.

Japan

8.

Mexiko

9.

Sydkorea

10.

Saudiarabien

11.

Singapore

12.

Sydafrika

13.

Förenta staterna”


BILAGA III

”BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER OCH TERRITORIER FÖR SYFTET MED ARTIKEL 5 (KREDITINSTITUT OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG)

Kreditinstitut:

1.

Australien

2.

Brasilien

3.

Kanada

4.

Kina

5.

Guernsey

6.

Hongkong

7.

Indien

8.

Isle of Man

9.

Japan

10.

Jersey

11.

Mexiko

12.

Monaco

13.

Saudiarabien

14.

Singapore

15.

Sydafrika

16.

Schweiz

17.

Förenta staterna

Värdepappersföretag:

1.

Australien

2.

Brasilien

3.

Kanada

4.

Kina

5.

Hongkong

6.

Indonesien

7.

Japan (begränsat till företag inom sektorn för finansiella instrument av typ I)

8.

Mexiko

9.

Sydkorea

10.

Saudiarabien

11.

Singapore

12.

Sydafrika

13.

Förenta staterna”