11.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 52/11


BESLUT nr F2

av den 23 juni 2015

om utbyte av uppgifter mellan institutioner i syfte att bevilja familjeförmåner

(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2016/C 52/07)

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1), särskilt artikel 72 a,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (2), särskilt artikel 2.2 och avdelning III kapitel VI, och

av följande skäl:

(1)

Vid administrativa kommissionens 340:e möte den 22–23 oktober 2014 uttryckte delegationerna oro över problem de stött på gällande hastigheten, enhetligheten och strukturen för utbytet av uppgifter med behöriga institutioner i syfte att bevilja och beräkna familjeförmåner.

(2)

Komplexiteten och längden vid förfarandet för beviljande av familjeförmåner diskuterades även vid administrativa kommissionens arbetsgrupp om familjeförmåner den 18 april 2012 och vid reflektionsforumet för frågor om export och behörighet för familjeförmåner den 10 mars 2015.

(3)

Förfarandet för utbyte av uppgifter mellan institutioner bör följa artiklarna 68.3 och 76.4 i förordning (EG) nr 883/2004 och artiklarna 2, 60.2 och 60.3 i förordning (EG) nr 987/2009.

(4)

När den institution till vilken en ansökan om familjeförmåner har gjorts finner att dess lagstiftning är tillämplig men inte har prioritet bör den, i enlighet med artikel 60.3 i förordning (EG) nr 987/2009, utan dröjsmål fatta ett preliminärt beslut om de prioritetsregler som ska tillämpas och, i enlighet med artikel 68.3 i förordning (EG) nr 883/2004, vidarebefordra ansökan till den behöriga institutionen i den medlemsstat som den anser har primär behörighet.

(5)

Om inte den institution som tar emot en vidarebefordrad ansökan enligt artikel 60.3 i förordning (EG) nr 987/2009 har meddelat att den bestrider det provisoriska beslutet inom den angivna tidsfristen på två månader, blir det provisoriska beslutet slutgiltigt antingen från den dag då den mottagande institutionen godkänner beslutet eller, om den mottagande institutionen inte meddelar sin ståndpunkt gällande det provisoriska beslutet, efter tidsfristens utgång två månader från det att ansökan inkommit till den mottagande institutionen (det som inträffar först).

(6)

I enlighet med artikel 68.3 a i förordning (EG) nr 883/2004 och artikel 60.3 i förordning (EG) nr 987/2009 bör ett tilläggsbelopp beräknas och betalas utan dröjsmål så snart som den berörda personen blir berättigad till förmånen och medlemsstaten har alla relevanta uppgifter för beräkning av tilläggsbeloppet.

(7)

Om den institution till vilken ansökan om familjeförmåner har gjorts har fattat ett provisoriskt beslut om de prioritetsregler som ska tillämpas, men ännu inte har all information som krävs för att göra en slutgiltig beräkning av tilläggsbeloppet, bör denna institution, på begäran av den berörda personen, beräkna och bevilja tilläggsbeloppet på provisorisk grund, om en sådan beräkning är möjlig på grundval av tillgängliga uppgifter i enlighet med artikel 68.3 a i förordning (EG) nr 883/2004 och artiklarna 7 och 60.3 i förordning (EG) nr 987/2009. Om de berörda institutionerna har olika uppfattningar om vilken lagstiftning som är tillämplig och har prioritet, bör artiklarna 6.2–6.5 och 60.4 i förordning (EG) nr 987/2009 tillämpas.

(8)

Formulären för utbyte av uppgifter i syfte att bevilja och beräkna familjeförmåner enligt förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 bör användas i enlighet med beslut nr E1 (3).

(9)

För att underlätta en enhetlig tillämpning av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, anser även administrativa kommissionen att tydligare tidsfrister bör fastställas för utbytet av uppgifter i syfte att bevilja och beräkna familjeförmåner enligt förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, och dessutom bör det finnas tydligare regler gällande utbetalning av tilläggsbelopp (även provisoriskt).

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG) nr 883/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1.

En institution ska utan dröjsmål förse berörda institutioner i andra medlemsstater med alla relevanta uppgifter för fastställandet av rätt till förmån och beräkning av familjeförmåner. Om en institution får kännedom om uppgifter som kan vara relevanta för ett beslut om rätt till eller storleken på familjeförmåner ska den på samma sätt vidarebefordra de relevanta uppgifterna till övriga berörda institutioner så snart som möjligt.

2.

En institution ska snabbt besvara en begäran om upplysningar från en annan medlemsstat, och under alla omständigheter senast

a.

två månader efter dagen för mottagandet av begäran i ett ärende som gäller begäran om en ståndpunkt i ett provisoriskt beslut gällande de prioritetsregler som refereras till i artikel 60.3 i förordning (EG) nr 987/2009, eller

b.

i samtliga andra fall, tre månader efter dagen för mottagandet av begäran om upplysningar.

3.

I undantagsfall, där det av motiverade skäl inte är möjligt för den institution som tar emot en begäran om upplysningar att svara inom de tidsfrister som anges i punkt 2 b, ska den underrätta den begärande institutionen om detta och skälen till förseningen. Om möjligt ska institutionen ange när den kommer att lämna de begärda upplysningarna och hålla den begärande institutionen underrättad om eventuella ändringar i den uppskattade tidsramen.

4.

Om minst två medlemsstater berörs, ska de behöriga institutionerna på begäran utbyta uppgifter om förmånsmottagarnas familjesituationer och utbetalda förmåners belopp och ersättningsnivå. För en sådan begäran gäller de tidsfrister som anges i punkt 2 b. Utan att det påverkar skyldigheten enligt punkt 1 ska en behörig institution, om det rör sig om allmän återkommande förfrågan om antingen kontroll av förmånsbeloppet eller kontroll av rätten till förmån som utbetalas utan konkreta grunder, inte lämna en sådan begäran mer än en gång om året, och den behöriga mottagande institutionen är inte skyldig att besvara en sådan begäran mer än en gång per år.

5.

Tilläggsbeloppet ska beräknas och betalas utan dröjsmål så snart den berörda personen bedöms vara berättigad till förmånen och medlemsstaten har alla relevanta uppgifter för beräkningen av tilläggsbeloppet. Tilläggsbelopp eller preliminära tilläggsbelopp ska betalas ut vid de intervall som föreskrivs i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är behörig för utbetalningen av familjeförmåner.

6.

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Beslutet träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts.

Administrativa kommissionens ordförande

Liene RAMANE


(1)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  Beslut nr E1 av den 12 juni 2009 om praktiska bestämmelser för övergångsperioden när det gäller det informationsutbyte med elektroniska hjälpmedel som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (EUT C 106, 24.4.2010, s. 9).