24.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 48/1


SLUTGILTIGT ANTAGANDE (EU, Euratom) 2016/150

av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016

EUROPAPARLAMENTETS TALMAN MEDDELAR DETTA SLUTGILTIGA ANTAGANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2),

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (3),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (4),

med beaktande av förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 som kommissionen antog den 24 juni 2015,

med beaktande av ståndpunkten om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 som rådet antog den 4 september 2015 och översände till Europaparlamentet den 17 september 2015,

med beaktande av kommissionens ändringsskrivelser nr 1/2016 och 2/2016 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016,

med beaktande av Europaparlamentets resolution, antagen den 28 oktober 2015, om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016,

med beaktande av de ändringar till förslaget till allmän budget som Europaparlamentet antog den 28 oktober 2015,

med beaktande av skrivelsen från rådets ordförande av den 28 oktober 2015 där parlamentet informerades om att rådet inte kunde godkänna alla ändringar som parlamentet antagit,

med beaktande av skrivelsen av den 28 oktober 2015 till rådets ordförande om att sammankalla förlikningskommittén,

med beaktande av att förlikningskommittén uppnådde enighet om ett gemensamt förslag inom den frist på 21 dagar som avses i artikel 314.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets godkännande av det gemensamma förslaget den 24 november 2015,

med beaktande av parlamentets godkännande av det gemensamma förslaget den 25 november 2015,

med beaktande av artiklarna 90 och 91 i Europaparlamentets arbetsordning.

HÄRMED FÖRKLARAS FÖLJANDE.

Enda artikel

Det förfarande som avses i artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har fullföljts och Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 har slutgiltigt antagits.

Utfärdat i Strasbourg den 25 november 2015.

M. SCHULZ

Ordförande


(1)  EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

A. Inledning och finansiering av den allmänna budgeten 12
B. Samlade inkomster redovisade per budgetrubrik 21
C. Personal som omfattas av tjänsteförteckningen 152
D. Fastigheter 153

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Avsnitt I: Parlamentet 160
— Inkomster 161
— Utgifter 176
— Personal 236
Avsnitt II: Europeiska rådet och rådet 238
— Inkomster 239
— Utgifter 256
— Personal 300
Avsnitt III: Kommissionen 302
— Inkomster 303
— Utgifter 378
— Personal 1898
Avsnitt IV: Europeiska unionens domstol 1947
— Inkomster 1948
— Utgifter 1960
— Personal 1996
Avsnitt V: Revisionsrätten 1997
— Inkomster 1998
— Utgifter 2010
— Personal 2041
Avsnitt VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 2043
— Inkomster 2044
— Utgifter 2056
— Personal 2094
Avsnitt VII: Regionkommittén 2095
— Inkomster 2096
— Utgifter 2109
— Personal 2144
Avsnitt VIII: Europeiska ombudsmannen 2145
— Inkomster 2146
— Utgifter 2154
— Personal 2182
Avsnitt IX: Europeiska datatillsynsmannen 2183
— Inkomster 2184
— Utgifter 2190
— Personal 2221
Avsnitt X: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 2222
— Inkomster 2223
— Utgifter 2241
— Personal 2283

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

A. Inledning och finansiering av den allmänna budgeten 12
B. Samlade inkomster redovisade per budgetrubrik 21

— Avdelning 1:

Egna medel 22

— Avdelning 3:

Överskott, saldon och justeringar 46

— Avdelning 4:

Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan 60

— Avdelning 5:

Inkomster från institutionernas administrativa verksamhet 74

— Avdelning 6:

Avgifter och återbetalningar inom ramen för olika unionsavtal och unionsprogram 88

— Avdelning 7:

Dröjsmålsränta och böter 132

— Avdelning 8:

Upp- och utlåning 138

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 150
C. Personal som omfattas av tjänsteförteckningen 152
D. Fastigheter 153

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Avsnitt I: Parlamentet 160
— Inkomster 161

— Avdelning 4:

Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan 162

— Avdelning 5:

Inkomster från institutionens administration 165

— Avdelning 6:

Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram 172

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 174
— Utgifter 176

— Avdelning 1:

Personer knutna till institutionen 178

— Avdelning 2:

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter 200

— Avdelning 3:

Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför 213

— Avdelning 4:

Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför 227

— Avdelning 5:

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer 231

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 233
— Personal 236
Avsnitt II: Europeiska rådet och rådet 238
— Inkomster 239

— Avdelning 4:

Diverse unionsskatter och unionsavgifter 240

— Avdelning 5:

Intäkter från institutionens administration 243

— Avdelning 6:

Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram 249

— Avdelning 7:

Dröjsmålsräntor 252

— Avdelning 9:

Diverse intäkter 254
— Utgifter 256

— Avdelning 1:

Personer som är knutna till institutionen 257

— Avdelning 2:

Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader 280

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 298
— Personal 300
Avsnitt III: Kommissionen 302
— Inkomster 303

— Avdelning 4:

Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra unionsorgan 304

— Avdelning 5:

Inkomster från institutionernas administrativa verksamhet 309

— Avdelning 6:

Avgifter och bidrag inom ramen för olika unionsavtal och unionsprogram 318

— Avdelning 7:

Dröjsmålsränta och böter 363

— Avdelning 8:

Upp- och utlåning 369

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 376
ALLMÄN SAMMANFATTNING AV ANSLAG (2016 OCH 2015) OCH GENOMFÖRANDE (2014) 378

— Avdelning XX:

Administrativa utgifter för politikområden 381

— Avdelning 01:

Ekonomi och finans 398

— Avdelning 02:

Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag 435

— Avdelning 03:

Konkurrens 510

— Avdelning 04:

Sysselsättning, socialpolitik och inkludering 515

— Avdelning 05:

Jordbruk och landsbygdens utveckling 595

— Avdelning 06:

Transport och rörlighet 687

— Avdelning 07:

Miljö 738

— Avdelning 08:

Forskning och innovation 770

— Avdelning 09:

Kommunikationsnät, innehåll och teknik 827

— Avdelning 10:

Direkt forskning 881

— Avdelning 11:

Havsfrågor och fiske 910

— Avdelning 12:

Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen 953

— Avdelning 13:

Regional- och stadspolitik 968

— Avdelning 14:

Beskattning och tullunion 1044

— Avdelning 15:

Utbildning och kultur 1058

— Avdelning 16:

Kommunikation 1109

— Avdelning 17:

Hälsa och livsmedelssäkerhet 1133

— Avdelning 18:

Migration och inrikes frågor 1194

— Avdelning 19:

Utrikespolitiska instrument 1252

— Avdelning 20:

Handel 1284

— Avdelning 21:

Internationellt samarbete och utveckling 1295

— Avdelning 22:

Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar 1387

— Avdelning 23:

Humanitärt bistånd och civilskydd 1429

— Avdelning 24:

Bedrägeribekämpning 1451

— Avdelning 25:

Kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning 1458

— Avdelning 26:

Kommissionens administration 1470

— Avdelning 27:

Budget 1522

— Avdelning 28:

Revision 1531

— Avdelning 29:

Statistik 1535

— Avdelning 30:

Pensioner och därmed sammanhängande utgifter 1544

— Avdelning 31:

Språktjänster 1557

— Avdelning 32:

Energi 1567

— Avdelning 33:

Rättsliga frågor och konsumentfrågor 1610

— Avdelning 34:

Klimatpolitik 1651

— Avdelning 40:

Reserver 1663

Bilagor

— Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1671
— Förteckning över budgetrubriker som är öppna för kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidater i västra Balkan 1685
— Upp- och utlåning – Upp- och utlåning som garanteras genom unionens budget (i informationssyfte) 1688
— Upplysningar om finansieringsinstrument som en komplettering till budgetförslaget i enlighet med artikel 49.1 e i budgetförordningen 1724
— Publikationsbyrån 1790
— Inkomster 1791
— Utgifter 1796
— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 1809
— Inkomster 1810
— Utgifter 1815
— Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) 1829
— Inkomster 1830
— Utgifter 1835
— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar 1850
— Inkomster 1851
— Utgifter 1856
— Infrastruktur- och logistikbyrån ‒ Bryssel 1866
— Inkomster 1867
— Utgifter 1872
— Infrastruktur- och logistikbyrån – Luxemburg 1882
— Inkomster 1883
— Utgifter 1888
— Personal 1898
Avsnitt IV: Europeiska unionens domstol 1947
— Inkomster 1948

— Avdelning 4:

Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra unionsorgan 1949

— Avdelning 5:

Intäkter av institutionens administrativa verksamhet 1952

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 1958
— Utgifter 1960

— Avdelning 1:

Personer som är knutna till institutionen 1961

— Avdelning 2:

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader 1978

— Avdelning 3:

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter 1992

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 1994
— Personal 1996
Avsnitt V: Revisionsrätten 1997
— Inkomster 1998

— Avdelning 4:

Inkomster från personer som är knutna till institutionen 1999

— Avdelning 5:

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet 2002

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 2008
— Utgifter 2010

— Avdelning 1:

Personer som är knutna till institutionen 2011

— Avdelning 2:

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter 2026

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 2039
— Personal 2041
Avsnitt VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 2043
— Inkomster 2044

— Avdelning 4:

Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan 2045

— Avdelning 5:

Inkomster från institutionens administration 2048

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 2054
— Utgifter 2056

— Avdelning 1:

Personer som är knutna till institutionen 2057

— Avdelning 2:

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter 2076

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 2092
— Personal 2094
Avsnitt VII: Regionkommittén 2095
— Inkomster 2096

— Avdelning 4:

Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan 2097

— Avdelning 5:

Inkomster från institutionens administration 2100

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 2107
— Utgifter 2109

— Avdelning 1:

Personer som är knutna till institutionen 2110

— Avdelning 2:

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter 2127

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 2142
— Personal 2144
Avsnitt VIII: Europeiska ombudsmannen 2145
— Inkomster 2146

— Avdelning 4:

Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan 2147

— Avdelning 6:

Avgifter och bidrag inom ramen för olika unionsavtal och unionsprogram 2150

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 2152
— Utgifter 2154

— Avdelning 1:

Utgifter för medarbetare vid institutionen 2155

— Avdelning 2:

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter 2167

— Avdelning 3:

Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför 2174

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 2180
— Personal 2182
Avsnitt IX: Europeiska datatillsynsmannen 2183
— Inkomster 2184

— Avdelning 4:

Diverse unionsskatter och unionsavgifter 2185

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 2188
— Utgifter 2190

— Avdelning 1:

Utgifter för medarbetare vid institutionen 2191

— Avdelning 2:

Fastigheter, utrustning och utgifter för drift av institutionen 2203

— Avdelning 3:

Europeiska dataskyddsstyrelsen 2207

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 2219
— Personal 2221
Avsnitt X: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 2222
— Inkomster 2223

— Avdelning 4:

Diverse unionsskatter och avgifter 2224

— Avdelning 5:

Intäkter från institutionens administration 2227

— Avdelning 6:

Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram 2234

— Avdelning 7:

Dröjsmålsräntor 2237

— Avdelning 9:

Diverse intäkter 2239
— Utgifter 2241

— Avdelning 1:

Personal vid huvudkontoret 2242

— Avdelning 2:

Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader vid huvudkontoret 2255

— Avdelning 3:

Delegationer 2273

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 2281
— Personal 2283

A.   INLEDNING OCH FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

INLEDNING

Unionens allmänna budget är det dokument i vilket samtliga inkomster och utgifter som bedöms bli nödvändiga för Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen införs och godkänns för varje budgetår.

Vid upprättandet och genomförandet av budgeten bör de budgeträttsliga grundprinciperna iakttas – enhet, universalitet, specificering och ettårighet – liksom principerna om riktighet i budgeten, jämvikt, en enda beräkningsenhet, sund ekonomisk förvaltning samt öppenhet.

Principen om enhet och principen om riktighet i budgeten innebär att alla unionens inkomster och utgifter, när dessa hör under budgeten, ska samlas och föras in i ett enda dokument.

Ettårsprincipen avser att budgeten röstas igenom för ett år i taget och att de anslag som godkänns för budgetåret i fråga, såväl i fråga om åtaganden som betalningar, som regel måste utnyttjas under loppet av det budgetåret.

Enligt jämviktsprincipen ska inkomstprognoserna för budgetåret överensstämma med anslagen för betalningar för samma budgetår. Finansiering genom lån av ett eventuellt budgetunderskott stämmer inte överens med systemet för unionens egna medel och är alltså inte tillåten.

Enligt principen om en enda beräkningsenhet ska budgeten upprättas och genomföras i euro och räkenskaperna redovisas i euro.

Principen om universalitet innebär att de totala inkomsterna täcker alla anslag för betalningar, med förbehåll för vissa inkomster (med begränsning) som används för att finansiera specifika utgifter. Alla inkomster och utgifter ska tas upp som bruttobelopp i budgeten utan att justeras mot varandra.

Principen om specificering innebär att anslag endast får godkännas för ett specifikt ändamål, för att på så sätt undvika all risk för sammanblandning mellan anslag.

Budgetanslagen ska användas enligt principen om sund ekonomisk förvaltning, det vill säga i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

Budgeten upprättas enligt principen om öppenhet vilken säkerställer god information om budgetens genomförande och om redovisningen.

För att utöka öppenheten i förvaltningen i fråga om målen om sund ekonomisk förvaltning, och i all synnerhet effektivitet och ändamålsenlighet, redovisas budgetens anslag och resurser efter ändamål, dvs. grunden för verksamheterna (verksamhetsbaserad budgetering).

De utgifter som godkänns genom denna budget uppgår till 155 004 173 148 EUR i åtagandebemyndiganden och 143 885 295 484 EUR i betalningsbemyndiganden, vilket innebär en förändring med - 4,48 % respektive + 1,84 % jämfört med 2015 års budget.

De budgeterade inkomsterna uppgår till totalt 143 885 295 484 EUR. Den enhetliga momssatsen fastställs till 0,30 % och motsvarande sats för BNI-medlen till 0,7134 %. Traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) utgör 12,92 % av finansieringen av 2016 års budget. De egna medel som baseras på mervärdesskatt (momsmedel) utgör 13,07 % och de BNI-baserade medlen 72,88 %. De övriga inkomsterna för detta budgetår beräknas uppgå till 1 616 701 373 EUR.

De egna medel som krävs för finansieringen av budgeten 2016 motsvarar 0,97 % av sammanlagd BNI, vilket med god marginal ligger under det tak på 1,23 % av BNI som fastställts enligt beräkningsmetoden i artikel 3.1 i rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17).

I följande tabeller redovisas de olika leden i finansieringen av 2016 års budget.

FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

Anslag som ska täckas under budgetåret 2016 enligt artikel 1 i rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

UTGIFTER

Beskrivning

2016 års budget

2015 års budget (1)

Förändring (%)

1.

Smart tillväxt för alla

66 262 537 636

66 853 308 910

–0,88

2.

Hållbar tillväxt: naturresurser

55 120 803 654

55 978 784 039

–1,53

3.

Säkerhet och medborgarskap

3 022 287 739

1 926 965 795

+56,84

4.

Europa i världen

10 155 590 403

7 478 225 907

+35,80

5.

Administration

8 935 076 052

8 658 632 705

+3,19

6.

Kompensation

p.m.

p.m.

Särskilda instrument

389 000 000

384 505 583

+1,17

Utgifter, totalt  (2)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


INKOMSTER

Beskrivning

2016 års budget

2015 års budget (3)

Förändring (%)

Diverse inkomster (avdelningarna 4–9)

1 616 701 373

3 045 497 557

–46,92

Disponibla överskott från det föregående budgetåret (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

p.m.

1 434 557 708

Överskott av egna medel på grund av återbetalning av överskott från Garantifonden för åtgärder avseende tredjeland (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Överskott av egna medel från mervärdesskatt och BNP-grundade egna medel från tidigare budgetår (kapitlen 3 1 och 3 2)

p.m.

7 133 244 000

Inkomster, avdelningarna 3–9, totalt

1 616 701 373

11 613 299 265

–86,08

Tullar och sockeravgifter, nettobelopp (kapitlen 1 1 och 1 2)

18 590 000 000

18 759 400 000

–0,90

Egna medel från mervärdesskatt till enhetlig sats (tabellerna 1 och 2, kapitel 1 3)

18 812 783 576

18 023 353 946

+4,38

Återstår att finansiera med kompletterande egna medel (från BNI, tabell 3 och kapitel 1 4)

104 865 810 535

92 884 369 728

+12,90

Anslagen ska täckas av sådana egna medel som avses i artikel 2 i beslut 2007/436/EG, Euratom (4)

142 268 594 111

129 667 123 674

+9,72

Inkomster, totalt  (5)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


TABELL 1

Utjämning av de harmoniserade underlagen för egna medel från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom

Medlemsstat

1 % av icke utjämnat beräkningsunderlag för moms

1 % av BNI

Utjämningssats (%)

1 % av BNI multiplicerat med utjämningssatsen

1 % av utjämnat beräkningsunderlag för moms (6)

Medlemsstater med utjämnat momsunderlag

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

1 744 699 000

4 145 592 000

50

2 072 796 000

1 744 699 000

 

Bulgarien

210 850 884

421 349 576

50

210 674 788

210 674 788

Bulgarien

Tjeckien

669 395 447

1 504 649 302

50

752 324 651

669 395 447

 

Danmark

1 039 399 365

2 784 815 730

50

1 392 407 865

1 039 399 365

 

Tyskland

13 041 327 753

31 089 578 000

50

15 544 789 000

13 041 327 753

 

Estland

100 673 730

206 957 500

50

103 478 750

100 673 730

 

Irland

730 296 000

1 681 832 000

50

840 916 000

730 296 000

 

Grekland

737 959 500

1 825 366 000

50

912 683 000

737 959 500

 

Spanien

4 584 349 000

11 112 124 500

50

5 556 062 250

4 584 349 000

 

Frankrike

9 842 907 391

22 246 075 500

50

11 123 037 750

9 842 907 391

 

Kroatien

261 595 059

427 238 463

50

213 619 232

213 619 232

Kroatien

Italien

5 806 143 000

16 221 126 500

50

8 110 563 250

5 806 143 000

 

Cypern

106 733 609

164 549 000

50

82 274 500

82 274 500

Cypern

Lettland

94 350 984

258 200 500

50

129 100 250

94 350 984

 

Litauen

150 145 740

384 106 522

50

192 053 261

150 145 740

 

Luxemburg

298 311 000

319 485 000

50

159 742 500

159 742 500

Luxemburg

Ungern

446 561 568

1 118 843 433

50

559 421 717

446 561 568

 

Malta

58 943 842

83 745 500

50

41 872 750

41 872 750

Malta

Nederländerna

2 731 320 500

6 795 975 500

50

3 397 987 750

2 731 320 500

 

Österrike

1 540 873 000

3 299 760 000

50

1 649 880 000

1 540 873 000

 

Polen

1 853 096 591

4 416 658 720

50

2 208 329 360

1 853 096 591

 

Portugal

808 661 500

1 766 052 500

50

883 026 250

808 661 500

 

Rumänien

579 320 158

1 617 874 308

50

808 937 154

579 320 158

 

Slovenien

187 196 000

376 395 000

50

188 197 500

187 196 000

 

Slovakien

266 308 000

773 099 500

50

386 549 750

266 308 000

 

Finland

932 204 500

2 045 366 500

50

1 022 683 250

932 204 500

 

Sverige

1 958 026 409

4 517 946 432

50

2 258 973 216

1 958 026 409

 

Förenade kungariket

12 155 879 682

25 379 828 021

50

12 689 914 011

12 155 879 682

 

Totalt

62 937 529 212

146 984 591 507

 

73 492 295 755

62 709 278 588

 


TABELL 2

Fördelning av egna medel som härrör från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstater

1 % av det utjämnade momsunderlaget

Enhetlig sats för egna momsmedel (%)

Egna medel från moms till enhetlig sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

1 744 699 000

0,300

523 409 700

Bulgarien

210 674 788

0,300

63 202 436

Tjeckien

669 395 447

0,300

200 818 634

Danmark

1 039 399 365

0,300

311 819 810

Tyskland

13 041 327 753

0,300

3 912 398 326

Estland

100 673 730

0,300

30 202 119

Irland

730 296 000

0,300

219 088 800

Grekland

737 959 500

0,300

221 387 850

Spanien

4 584 349 000

0,300

1 375 304 700

Frankrike

9 842 907 391

0,300

2 952 872 217

Kroatien

213 619 232

0,300

64 085 770

Italien

5 806 143 000

0,300

1 741 842 900

Cypern

82 274 500

0,300

24 682 350

Lettland

94 350 984

0,300

28 305 295

Litauen

150 145 740

0,300

45 043 722

Luxemburg

159 742 500

0,300

47 922 750

Ungern

446 561 568

0,300

133 968 470

Malta

41 872 750

0,300

12 561 825

Nederländerna

2 731 320 500

0,300

819 396 150

Österrike

1 540 873 000

0,300

462 261 900

Polen

1 853 096 591

0,300

555 928 977

Portugal

808 661 500

0,300

242 598 450

Rumänien

579 320 158

0,300

173 796 047

Slovenien

187 196 000

0,300

56 158 800

Slovakien

266 308 000

0,300

79 892 400

Finland

932 204 500

0,300

279 661 350

Sverige

1 958 026 409

0,300

587 407 923

Förenade kungariket

12 155 879 682

0,300

3 646 763 905

Totalt

62 709 278 588

 

18 812 783 576


TABELL 3

Fastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som ska betalas in på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstat

1 % av BNI

Enhetlig procentsats för ytterligare egna medel

Ytterligare egna medel till den enhetliga procentsatsen

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

4 145 592 000

 

2 957 662 846

Bulgarien

421 349 576

 

300 610 862

Tjeckien

1 504 649 302

 

1 073 488 500

Danmark

2 784 815 730

 

1 986 820 222

Tyskland

31 089 578 000

 

22 180 786 181

Estland

206 957 500

 

147 653 341

Irland

1 681 832 000

 

1 199 899 078

Grekland

1 825 366 000

 

1 302 303 072

Spanien

11 112 124 500

 

7 927 919 046

Frankrike

22 246 075 500

 

15 871 410 157

Kroatien

427 238 463

 

304 812 275

Italien

16 221 126 500

 

11 572 924 487

Cypern

164 549 000

 

117 397 096

Lettland

258 200 500

0,7134476 (7)

184 212 538

Litauen

384 106 522

 

274 039 893

Luxemburg

319 485 000

 

227 935 821

Ungern

1 118 843 433

 

798 236 211

Malta

83 745 500

 

59 748 030

Nederländerna

6 795 975 500

 

4 848 572 710

Österrike

3 299 760 000

 

2 354 205 998

Polen

4 416 658 720

 

3 151 054 759

Portugal

1 766 052 500

 

1 259 985 996

Rumänien

1 617 874 308

 

1 154 268 614

Slovenien

376 395 000

 

268 538 126

Slovakien

773 099 500

 

551 566 017

Finland

2 045 366 500

 

1 459 261 911

Sverige

4 517 946 432

 

3 223 318 238

Förenade kungariket

25 379 828 021

 

18 107 178 510

Totalt

146 984 591 507

 

104 865 810 535


TABELL 4

Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för budgetåret 2015 enligt artikel 4 i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivning

Korrigeringskoefficient (8) (%)

Belopp

1.

Förenade kungarikets andel av det totala beräkningsunderlaget för moms (%)

19,4288

 

2.

Förenade kungarikets andel av de totala fördelade utgifterna efter justering för utgifter inför utvidgningen (%)

7,3919

 

3.

(1) – (2)

12,0369

 

4.

Totala fördelade utgifter

 

130 016 348 031

5

Utvidgningsrelaterade utgifter (9)

 

36 305 752 879

6.

Totala fördelade utgifter, justerade för utvidgningsutgifter = (4) – (5)

 

93 710 595 151

7.

Ursprungsbeloppet för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket = (3) × (6) × 0,66

 

7 444 724 929

8.

Förenade kungarikets förmån (10)

 

2 212 027 407

9.

Förenade kungarikets korrigering, kärnbelopp = (7) – (8)

 

5 232 697 523

10.

Förenade kungarikets icke-avsedda vinster (11)

 

–50 550 782

11.

Korrigering till förmån för Förenade kungariket = (9) – (10)

 

5 283 248 305


TABELL 5

Beräkning av finansieringen av korrigeringen till förmån för Förenade kungariket, fastställd till – 5 283 248 305 EUR (kapitel 1 5)

Medlemsstat

Andelar av BNI-beräkningsgrunden

Andelar utom Förenade kungariket

Andelar utom Tyskland, Nederländerna, Österrike, Sverige och Förenade kungariket

3/4 av Tysklands, Nederländernas, Österrikes och Sveriges andel i kolumn 2

Kolumn 4 fördelat enligt nyckeln i kolumn 3

Finansieringsnyckel

Finansieringsnyckel tillämpad på korrigeringen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,82

3,41

5,46

 

1,54

4,95

261 447 948

Bulgarien

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,50

26 573 040

Tjeckien

1,02

1,24

1,98

 

0,56

1,80

94 892 954

Danmark

1,89

2,29

3,67

 

1,03

3,32

175 628 561

Tyskland

21,15

25,57

0,00

–19,17

0,00

6,39

337 679 947

Estland

0,14

0,17

0,27

 

0,08

0,25

13 052 084

Irland

1,14

1,38

2,22

 

0,62

2,01

106 067 246

Grekland

1,24

1,50

2,40

 

0,68

2,18

115 119 431

Spanien

7,56

9,14

14,64

 

4,13

13,26

700 802 719

Frankrike

15,13

18,29

29,31

 

8,26

26,56

1 402 981 958

Croatia

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 944 431

Italien

11,04

13,34

21,37

 

6,02

19,36

1 023 009 556

Cypern

0,11

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 377 528

Lettland

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

16 283 800

Litauen

0,26

0,32

0,51

 

0,14

0,46

24 224 251

Luxemburg

0,22

0,26

0,42

 

0,12

0,38

20 148 798

Ungern

0,76

0,92

1,47

 

0,42

1,34

70 561 531

Malta

0,06

0,07

0,11

 

0,03

0,10

5 281 535

Nederländerna

4,62

5,59

0,00

–4,19

0,00

1,40

73 814 596

Österrike

2,24

2,71

0,00

–2,04

0,00

0,68

35 840 396

Polen

3,00

3,63

5,82

 

1,64

5,27

278 543 175

Portugal

1,20

1,45

2,33

 

0,66

2,11

111 378 737

Rumänien

1,10

1,33

2,13

 

0,60

1,93

102 033 658

Slovenien

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

23 737 913

Slovakien

0,53

0,64

1,02

 

0,29

0,92

48 756 674

Finland

1,39

1,68

2,69

 

0,76

2,44

128 994 091

Sverige

3,07

3,72

0,00

–2,79

0,00

0,93

49 071 747

Förenade kungariket

17,27

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Totalt

100,00

100,00

100,00

–28,19

28,19

100,00

5 283 248 305

Beräkningarna görs med 15 decimaler.

TABELL 6

Översikt över finansieringen (12) av den allmänna budgeten efter slag av egna medel och efter medlemsstat

Medlemsstat

Traditionella egna medel (TEM)

Momsbaserade och BNI-baserade egna medel, inbegripet justeringar

Egna medel totalt (13)

Sockeravgifter netto (75 %)

Tullavgifter, netto (75 %)

Traditionella egna medel totalt, netto (75 %)

Kostnader för uppbörd (25 % av TEM brutto) (symboliskt anslag)

Momsbaserade egna medel

BNI-baserade egna medel

Korrigering till förmån för Förenade kungariket

Nationella bidrag totalt

Andelar av total finansiering (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) =(5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgien

6 600 000

1 769 700 000

1 776 300 000

592 100 000

523 409 700

2 957 662 846

261 447 948

3 742 520 494

3,03

5 518 820 494

Bulgarien

400 000

58 200 000

58 600 000

19 533 333

63 202 436

300 610 862

26 573 040

390 386 338

0,32

448 986 338

Tjeckien

3 400 000

216 200 000

219 600 000

73 200 000

200 818 634

1 073 488 500

94 892 954

1 369 200 088

1,11

1 588 800 088

Danmark

3 400 000

340 900 000

344 300 000

114 766 667

311 819 810

1 986 820 222

175 628 561

2 474 268 593

2,00

2 818 568 593

Tyskland

26 300 000

3 655 500 000

3 681 800 000

1 227 266 664

3 912 398 326

22 180 786 181

337 679 947

26 430 864 454

21,37

30 112 664 454

Estland

0

24 900 000

24 900 000

8 300 000

30 202 119

147 653 341

13 052 084

190 907 544

0,15

215 807 544

Irland

0

250 700 000

250 700 000

83 566 667

219 088 800

1 199 899 078

106 067 246

1 525 055 124

1,23

1 775 755 124

Grekland

1 400 000

130 300 000

131 700 000

43 900 000

221 387 850

1 302 303 072

115 119 431

1 638 810 353

1,33

1 770 510 353

Spanien

4 700 000

1 261 400 000

1 266 100 000

422 033 334

1 375 304 700

7 927 919 046

700 802 719

10 004 026 465

8,09

11 270 126 465

Frankrike

30 900 000

1 571 200 000

1 602 100 000

534 033 333

2 952 872 217

15 871 410 157

1 402 981 958

20 227 264 332

16,35

21 829 364 332

Croatia

1 700 000

44 000 000

45 700 000

15 233 334

64 085 770

304 812 275

26 944 431

395 842 476

0,32

441 542 476

Italien

4 700 000

1 596 900 000

1 601 600 000

533 866 667

1 741 842 900

11 572 924 487

1 023 009 556

14 337 776 943

11,59

15 939 376 943

Cypern

0

17 800 000

17 800 000

5 933 333

24 682 350

117 397 096

10 377 528

152 456 974

0,12

170 256 974

Lettland

0

28 200 000

28 200 000

9 400 000

28 305 295

184 212 538

16 283 800

228 801 633

0,18

257 001 633

Litauen

800 000

69 600 000

70 400 000

23 466 667

45 043 722

274 039 893

24 224 251

343 307 866

0,28

413 707 866

Luxemburg

0

15 100 000

15 100 000

5 033 333

47 922 750

227 935 821

20 148 798

296 007 369

0,24

311 107 369

Ungern

2 100 000

109 300 000

111 400 000

37 133 333

133 968 470

798 236 211

70 561 531

1 002 766 212

0,81

1 114 166 212

Malta

0

11 200 000

11 200 000

3 733 333

12 561 825

59 748 030

5 281 535

77 591 390

0,06

88 791 390

Nederländerna

7 200 000

2 230 500 000

2 237 700 000

745 900 000

819 396 150

4 848 572 710

73 814 596

5 741 783 456

4,64

7 979 483 456

Österrike

3 200 000

208 100 000

211 300 000

70 433 334

462 261 900

2 354 205 998

35 840 396

2 852 308 294

2,31

3 063 608 294

Polen

12 800 000

489 200 000

502 000 000

167 333 334

555 928 977

3 151 054 759

278 543 175

3 985 526 911

3,22

4 487 526 911

Portugal

100 000

131 200 000

131 300 000

43 766 667

242 598 450

1 259 985 996

111 378 737

1 613 963 183

1,30

1 745 263 183

Rumänien

900 000

123 500 000

124 400 000

41 466 667

173 796 047

1 154 268 614

102 033 658

1 430 098 319

1,16

1 554 498 319

Slovenien

0

64 200 000

64 200 000

21 400 000

56 158 800

268 538 126

23 737 913

348 434 839

0,28

412 634 839

Slovakien

1 300 000

96 400 000

97 700 000

32 566 667

79 892 400

551 566 017

48 756 674

680 215 091

0,55

777 915 091

Finland

700 000

113 700 000

114 400 000

38 133 333

279 661 350

1 459 261 911

128 994 091

1 867 917 352

1,51

1 982 317 352

Sverige

2 600 000

514 300 000

516 900 000

172 300 000

587 407 923

3 223 318 238

49 071 747

3 859 797 908

3,12

4 376 697 908

Förenade kungariket

9 500 000

3 323 100 000

3 332 600 000

1 110 866 667

3 646 763 905

18 107 178 510

–5 283 248 305

16 470 694 110

13,32

19 803 294 110

Totalt

124 700 000

18 465 300 000

18 590 000 000

6 196 666 667

18 812 783 576

104 865 810 535

0

123 678 594 111

100,00

142 268 594 111

B.   SAMLADE INKOMSTER REDOVISADE PER BUDGETRUBRIK

Avdelning

Rubrik

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

1

EGNA MEDEL

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

3

ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

6

AVGIFTER OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

60 000 000

60 000 000

3 224 982 237,29

7

DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER

123 000 000

1 523 000 000

4 606 681 826,68

8

UPP- OCH UTLÅNING

5 217 537

36 890 000

297 309 339,40

9

DIVERSE INKOMSTER

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

 

TOTALSUMMA

143 885 295 484

141 280 422 939

143 940 117 720,62

AVDELNING 1

EGNA MEDEL

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

% 2014–2016

KAPITEL 1 1

1 1 0

Produktionsavgifter för regleringsåret 2005/06 och föregående år

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

 

1 1 1

Avgifter för lagring av socker

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 3

Avgifter på C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap som inte exporteras, samt på socker- och isoglukosersättning inom C-kvoten

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 7

Produktionsavgift

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

99,55

1 1 8

Engångsbelopp avseende tilläggskvot för socker och tilläggskvot för isoglukos

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 9

Överskottsavgift

p.m.

p.m.

7 272 590,08

 

 

KAPITEL 1 1 – TOTALT

124 700 000

124 700 000

–69 020 282,77

–55,35

KAPITEL 1 2

1 2 0

Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut 2007/436/EG, Euratom

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

 

KAPITEL 1 2 – TOTALT

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

KAPITEL 1 3

1 3 0

Egna medel från mervärdesskatt i enlighet med artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

 

KAPITEL 1 3 – TOTALT

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

KAPITEL 1 4

1 4 0

Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

 

KAPITEL 1 4 – TOTALT

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

KAPITEL 1 5

1 5 0

Korrigering av obalanser i budgeten som beviljas Förenade kungariket i enlighet med artiklarna 4 och 5 i beslut 2007/436/EG, Euratom

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

 

KAPITEL 1 5 – TOTALT

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

KAPITEL 1 6

1 6 0

Bruttominskning av Nederländernas och Sveriges årliga BNI-baserade bidrag i enlighet med artikel 2.5 i beslut 2007/436/EG, Euratom

p.m.

p.m.

0,—

 

 

KAPITEL 1 6 – TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Avdelning 1 – Totalt

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

90,58

KAPITEL 1 1 —

AVGIFTER OCH LIKNANDE PÅLAGOR FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM)

KAPITEL 1 2 —

TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

KAPITEL 1 3 —

EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 B I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

KAPITEL 1 4 —

EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 C I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

KAPITEL 1 5 —

KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

KAPITEL 1 6 —

BRUTTOMINSKNING AV NEDERLÄNDERNAS OCH SVERIGES ÅRLIGA BNI-BASERADE BIDRAG

KAPITEL 1 1 —   AVGIFTER OCH LIKNANDE PÅLAGOR FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM)

1 1 0
Produktionsavgifter för regleringsåret 2005/06 och föregående år

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

Anmärkningar

Enligt den gemensamma marknadsorganisationen för socker var producenter av socker, isoglukos och inulinsirap tvungna att betala grundproduktionsavgifter samt B-avgifter. Avgifterna var avsedda att täcka utgifterna för marknadsstödet. För närvarande sammanhänger de belopp som förs in under denna artikel med revideringen av tidigare fastställda avgifter. Avgifter för regleringsåren 2007/08 och påföljande år förs in under artikel 1 1 7 i detta kapitel som en ”produktionsavgift”.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Rådets förordning (EU) nr 1360/2013 av den 2 december 2013 om fastställande av produktionsavgifterna inom sockersektorn för regleringsåren 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 och 2005/06, av den koefficient som krävs för beräkning av tilläggsavgiften för regleringsåren 2001/02 och 2004/05 och av de belopp som sockerproducenterna ska betala till säljarna av sockerbetor med avseende på skillnaden mellan de maximala avgifterna och de avgifter som ska tas ut för regleringsåren 2002/03, 2003/04 och 2005/06 (EUT L 343, 19.12.2013, s. 2).

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

p.m.

p.m.

–13 407 918,37

Bulgarien

0,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

– 615 887,57

Danmark

p.m.

p.m.

–8 435 300,68

Tyskland

p.m.

p.m.

–66 326 085,22

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

–1 629 765,17

Grekland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

–3 104 371,25

Frankrike

p.m.

p.m.

–67 344 987,65

Kroatien

0,—

Italien

p.m.

p.m.

–5 424 004,14

Cypern

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

–37 347,10

Litauen

p.m.

p.m.

–52 491,31

Luxemburg

0,—

Ungern

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

–15 999 527,09

Österrike

p.m.

p.m.

–6 408 204,35

Polen

p.m.

p.m.

–3 938 707,93

Portugal

p.m.

p.m.

– 552 030,26

Rumänien

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

–4 159,31

Slovakien

p.m.

p.m.

– 999 645,34

Finland

p.m.

p.m.

–1 324 320,10

Sverige

p.m.

p.m.

3 232 826,45

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

–8 065 850,48

Artikel 1 1 0 – Totalt

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

1 1 1
Avgifter för lagring av socker

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från avgifter som tas ut av de nya medlemsstaterna i de fall sockerlager som anses utgöra överskott inte tagits bort i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 60/2004 av den 14 januari 2004 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (EUT L 9, 15.1.2004, s. 8).

Denna artikel är även avsedd för inkomster från resterande avgifter för lagring av socker, eftersom denna avgift för lagring av socker har avskaffats genom rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

Artikeln täcker också utestående belopp i enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 65/82 av den 13 januari 1982 om tillämpningsföreskrifter för överföring av socker till påföljande regleringsår (EGT L 9, 14.1.1982, s. 14), i de fall skyldigheten att lagra socker inte efterlevs och vid underlåtenhet att erlägga belopp i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1789/81 av den 30 juni 1981 om allmänna bestämmelser för systemet med minimilager inom sockersektorn (EGT L 177, 1.7.1981, s. 39) i de fall de allmänna bestämmelserna för systemet med minimiregler inom sockersektorn inte efterlevs.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

p.m.

p.m.

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0,—

Kroatien

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

p.m.

p.m.

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Ungern

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

0,—

Österrike

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumänien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3
Avgifter på C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap som inte exporteras, samt på socker- och isoglukosersättning inom C-kvoten

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Produktionsavgifter på C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap som inte exporteras. Artikeln omfattar också avgifterna på socker- och isoglukosersättning inom C-kvoten.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Kommissionens förordning (EEG) nr 2670/81 av den 14 september 1981 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för sockerproduktion utöver kvoten (EGT L 262, 16.9.1981, s. 14).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

0,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0,—

Kroatien

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Ungern

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

0,—

Österrike

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumänien

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7
Produktionsavgift

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

Anmärkningar

Enligt den nuvarande gemensamma organisationen av marknaden för socker ska en produktionsavgift tas ut av företag som producerar socker, isoglukos eller inulinsirap.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1), särskilt artikel 16.

Kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet (EUT L 178, 1.7.2006, s. 39).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1), särskilt artikel 51.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671), särskilt artikel 128.

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgarien

400 000

400 000

401 391,00

Tjeckien

3 400 000

3 400 000

3 154 847,61

Danmark

3 400 000

3 400 000

3 349 426,03

Tyskland

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

1 400 000

1 400 000

1 428 318,00

Spanien

4 700 000

4 700 000

4 728 467,70

Frankrike

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Kroatien

1 700 000

1 700 000

1 726 191,35

Italien

4 700 000

4 700 000

4 173 118,86

Cypern

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

800 000

800 000

812 268,00

Luxemburg

0,—

Ungern

2 100 000

2 100 000

1 989 781,53

Malta

0,—

Nederländerna

7 200 000

7 200 000

7 243 992,00

Österrike

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Polen

12 800 000

12 800 000

12 999 821,70

Portugal

100 000

100 000

56 250,00

Rumänien

900 000

900 000

749 593,27

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

1 300 000

1 300 000

1 317 300,75

Finland

700 000

700 000

728 991,00

Sverige

2 600 000

2 600 000

2 561 481,88

Förenade kungariket

9 500 000

9 500 000

9 690 236,84

Artikel 1 1 7 – Totalt

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

1 1 8
Engångsbelopp avseende tilläggskvot för socker och tilläggskvot för isoglukos

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Ett engångsbelopp tas ut på den tilläggskvot för socker eller tilläggskvot för isoglukos som har tilldelats företag i enlighet med artikel 58 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1), särskilt artikel 8 och artikel 9.2 och 9.3.

Kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet (EUT L 178, 1.7.2006, s. 39).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0,—

Kroatien

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Ungern

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

0,—

Österrike

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumänien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 8 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9
Överskottsavgift

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

7 272 590,08

Anmärkningar

En överskottsavgift ska påföras och av medlemsstaterna tas ut av berörda företag som finns inom deras territorium i enlighet med artikel 142 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1), särskilt artikel 15.

Kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna (EUT L 176, 30.6.2006, s. 22).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1), särskilt artikel 64.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

p.m.

p.m.

83 144,11

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

1 954,96

Danmark

p.m.

p.m.

1 740 974,63

Tyskland

p.m.

p.m.

16 886,63

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrike

p.m.

p.m.

5 362 941,03

Kroatien

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Ungern

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

66 688,72

Österrike

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumänien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 9 – Totalt

p.m.

p.m.

7 272 590,08

KAPITEL 1 2 —   TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

1 2 0
Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

Anmärkningar

Användningen av tullar som egna medel för att finansiera gemensamma utgifter är den logiska konsekvensen av varornas fria rörlighet inom unionen. Denna artikel kan inbegripa avgifter, bidrag, tilläggs- eller utjämningsbelopp, fyllnadsbelopp, tullar enligt gemensamma tulltaxan eller liknande avgifter som fastställts eller kommer att fastställas av unionens institutioner för handel med tredjeland samt tullar på produkter som omfattades av fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen som nu upphört att gälla.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

1 769 700 000

1 777 109 902

1 579 252 097,99

Bulgarien

58 200 000

60 771 523

56 281 047,22

Tjeckien

216 200 000

218 992 601

195 365 856,43

Danmark

340 900 000

343 547 332

297 527 451,41

Tyskland

3 655 500 000

3 673 396 526

3 367 018 994,23

Estland

24 900 000

24 631 290

22 157 722,02

Irland

250 700 000

256 746 238

227 194 978,98

Grekland

130 300 000

134 450 271

121 801 765,78

Spanien

1 261 400 000

1 267 919 835

1 131 277 339,92

Frankrike

1 571 200 000

1 609 531 084

1 425 142 160,20

Kroatien

44 000 000

45 282 852

40 797 860,51

Italien

1 596 900 000

1 620 394 666

1 521 698 520,46

Cypern

17 800 000

19 145 718

17 833 312,16

Lettland

28 200 000

28 395 898

25 916 142,36

Litauen

69 600 000

68 730 978

63 542 514,10

Luxemburg

15 100 000

15 703 791

14 026 782,88

Ungern

109 300 000

115 412 112

103 521 371,54

Malta

11 200 000

11 939 184

10 453 493,79

Nederländerna

2 230 500 000

2 226 496 487

1 990 418 279,32

Österrike

208 100 000

208 774 381

181 825 082,14

Polen

489 200 000

482 300 013

419 092 498,17

Portugal

131 200 000

129 502 501

111 464 267,00

Rumänien

123 500 000

122 403 526

105 045 495,15

Slovenien

64 200 000

65 396 612

58 214 760,15

Slovakien

96 400 000

99 923 441

94 783 821,56

Finland

113 700 000

116 487 715

127 444 447,23

Sverige

514 300 000

519 515 847

460 313 132,26

Förenade kungariket

3 323 100 000

3 371 797 676

2 729 094 207,01

Artikel 1 2 0 – Totalt

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

KAPITEL 1 3 —   EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 B I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

1 3 0
Egna medel från mervärdesskatt i enlighet med artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

Anmärkningar

Den för alla medlemsstater enhetliga procentsatsen på de harmoniserade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, fastställda enligt unionsreglerna, uppgår till 0,30 %. Det beräkningsunderlag som ska användas i detta syfte får inte överstiga 50 % av BNI för varje medlemsstat.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 b och 2.4.

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

523 409 700

511 842 600

499 622 100,00

Bulgarien

63 202 436

59 662 964

57 927 299,98

Tjeckien

200 818 634

194 223 456

178 500 769,55

Danmark

311 819 810

302 927 330

285 410 895,73

Tyskland

3 912 398 326

3 776 991 727

3 725 690 100,00

Estland

30 202 119

28 498 014

26 144 100,00

Irland

219 088 800

214 960 200

196 628 400,00

Grekland

221 387 850

216 364 200

212 793 600,00

Spanien

1 375 304 700

1 327 940 850

1 427 048 700,00

Frankrike

2 952 872 217

2 892 563 036

2 919 401 100,00

Kroatien

64 085 770

62 205 250

63 252 010,89

Italien

1 741 842 900

1 703 589 150

1 812 851 100,00

Cypern

24 682 350

24 307 200

23 013 300,00

Lettland

28 305 295

26 840 306

26 570 100,00

Litauen

45 043 722

42 528 985

41 524 799,99

Luxemburg

47 922 750

45 415 200

48 755 700,00

Ungern

133 968 470

127 337 086

116 203 011,65

Malta

12 561 825

11 921 060

10 564 650,00

Nederländerna

819 396 150

796 827 900

823 095 900,00

Österrike

462 261 900

449 740 050

449 919 300,00

Polen

555 928 977

501 980 483

521 397 619,07

Portugal

242 598 450

235 658 100

230 141 400,00

Rumänien

173 796 047

163 693 239

159 153 321,63

Slovenien

56 158 800

55 037 400

52 845 450,00

Slovakien

79 892 400

78 020 250

69 001 800,00

Finland

279 661 350

274 014 000

278 532 000,00

Sverige

587 407 923

561 562 344

557 232 228,74

Förenade kungariket

3 646 763 905

3 336 701 566

2 932 877 383,65

Artikel 1 3 0 – Totalt

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

KAPITEL 1 4 —   EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 C I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

1 4 0
Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

Anmärkningar

De BNI-baserade medlen är en ”kompletterande” resurs som ger de intäkter som behövs för att täcka utgifter som överskrider det belopp som inbringas genom traditionella egna medel, momsbaserade betalningar och övriga intäkter under ett givet år. Underförstått ser de BNI-baserade medlen till att unionens allmänna budget alltid på förhand är balanserad.

Uttagssatsen för BNI avgörs av de kompletterande intäkter som krävs för att finansiera budgeterade utgifter som inte täcks av andra resurser (momsbaserade betalningar, traditionella egna medel och övriga intäkter). En uttagssats tillämpas alltså på varje medlemsstats BNI.

Den procentsats som ska tillämpas på medlemsstaternas bruttonationalinkomst för detta budgetår är 0,7134 %.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 c.

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

2 957 662 846

2 677 114 263

2 752 569 449,00

Bulgarien

300 610 862

272 938 189

280 112 820,00

Tjeckien

1 073 488 500

946 409 981

949 765 706,98

Danmark

1 986 820 222

1 781 398 206

1 861 245 102,04

Tyskland

22 180 786 181

19 854 398 530

20 336 920 973,00

Estland

147 653 341

129 683 490

130 457 204,00

Irland

1 199 899 078

1 062 586 372

1 005 662 600,00

Grekland

1 302 303 072

1 164 029 800

1 261 209 951,00

Spanien

7 927 919 046

7 097 387 238

7 210 679 301,00

Frankrike

15 871 410 157

14 360 602 477

15 014 013 074,00

Kroatien

304 812 275

274 469 466

295 810 080,65

Italien

11 572 924 487

10 445 402 587

11 053 651 104,00

Cypern

117 397 096

107 251 144

107 580 948,00

Lettland

184 212 538

162 773 242

172 605 499,00

Litauen

274 039 893

240 751 810

244 897 382,99

Luxemburg

227 935 821

200 386 395

227 919 701,00

Ungern

798 236 211

680 905 632

662 572 556,68

Malta

59 748 030

52 599 532

49 386 879,00

Nederländerna

4 848 572 710

4 360 923 079

4 382 027 230,00

Österrike

2 354 205 998

2 119 039 398

2 256 035 360,00

Polen

3 151 054 759

2 645 588 685

2 735 602 991,90

Portugal

1 259 985 996

1 131 025 757

1 160 869 691,00

Rumänien

1 154 268 614

1 004 358 767

1 016 908 361,28

Slovenien

268 538 126

242 842 620

247 038 175,00

Slovakien

551 566 017

487 964 976

508 952 508,00

Finland

1 459 261 911

1 318 547 150

1 390 603 421,00

Sverige

3 223 318 238

2 847 089 742

3 023 453 942,61

Förenade kungariket

18 107 178 510

15 215 901 200

14 524 577 942,23

Artikel 1 4 0 – Totalt

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

KAPITEL 1 5 —   KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

1 5 0
Korrigering av obalanser i budgeten som beviljas Förenade kungariket i enlighet med artiklarna 4 och 5 i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

0,—

0,—

– 172 034 533,05

Anmärkningar

Mekanismen för att korrigera obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket (den brittiska korrigeringen) infördes av Europeiska rådet i Fontainebleu i juni 1984 och genom ett efterföljande beslut om egna medel år 1985. Syftet var att minska Förenade kungarikets obalans i förhållande till budgeten genom en minskning av dess inbetalningar till unionen.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artiklarna 4 och 5.

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

261 447 948

227 330 088

274 500 044,00

Bulgarien

26 573 040

23 176 845

27 934 257,01

Tjeckien

94 892 954

80 365 439

94 610 050,04

Danmark

175 628 561

151 269 379

185 650 032,48

Tyskland

337 679 947

290 405 953

350 335 402,00

Estland

13 052 084

11 012 215

13 009 847,00

Irland

106 067 246

90 230 685

100 289 723,00

Grekland

115 119 431

98 844 865

125 774 188,00

Spanien

700 802 719

602 682 406

719 085 138,00

Frankrike

1 402 981 958

1 219 446 279

1 497 272 756,00

Kroatien

26 944 431

23 306 875

29 474 619,41

Italien

1 023 009 556

886 982 795

1 102 325 579,00

Cypern

10 377 528

9 107 348

10 728 512,00

Lettland

16 283 800

13 822 068

17 213 087,00

Litauen

24 224 251

20 443 703

24 422 396,00

Luxemburg

20 148 798

17 016 030

22 729 297,00

Ungern

70 561 531

57 819 847

65 983 684,97

Malta

5 281 535

4 466 547

4 925 108,00

Nederländerna

73 814 596

63 786 269

75 487 301,00

Österrike

35 840 396

30 994 726

38 863 752,00

Polen

278 543 175

224 653 059

272 499 533,66

Portugal

111 378 737

96 042 290

115 767 753,00

Rumänien

102 033 658

85 286 224

101 443 034,07

Slovenien

23 737 913

20 621 247

24 635 887,00

Slovakien

48 756 674

41 436 080

50 755 299,00

Finland

128 994 091

111 965 875

138 677 954,00

Sverige

49 071 747

41 643 760

51 905 237,96

Förenade kungariket

–5 283 248 305

–4 544 158 897

–5 708 334 005,65

Artikel 1 5 0 – Totalt

0

0

– 172 034 533,05

KAPITEL 1 6 —   BRUTTOMINSKNING AV NEDERLÄNDERNAS OCH SVERIGES ÅRLIGA BNI-BASERADE BIDRAG

1 6 0
Bruttominskning av Nederländernas och Sveriges årliga BNI-baserade bidrag i enlighet med artikel 2.5 i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för bruttominskningar i de årliga BNI-baserade bidragen från vissa medlemsstater i enlighet med rådets beslut 2007/436/EG, Euratom.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1), särskilt artikel 10.9.

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.5.

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

p.m.

p.m.

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0,—

Kroatien

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

p.m.

p.m.

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

p.m.

p.m.

0,—

Ungern

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

0,—

Österrike

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumänien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 6 0 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

AVDELNING 3

ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

% 2014– 2016

KAPITEL 3 0

3 0 0

Disponibelt överskott från det föregående budgetåret

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

3 0 2

Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland

p.m.

p.m.

0,—

 

 

KAPITEL 3 0 – TOTALT

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

KAPITEL 3 1

3 1 0

Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 1 0 3

Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

Artikel 3 1 0 – Totalt

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

KAPITEL 3 1 – TOTALT

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

KAPITEL 3 2

3 2 0

Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 2 0 3

Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

Artikel 3 2 0 – Totalt

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

KAPITEL 3 2 – TOTALT

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

KAPITEL 3 4

3 4 0

Justeringar på grund av att vissa medlemsstater inte deltar i vissa politikområden inom området för frihet, säkerhet och rättvisa

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

 

KAPITEL 3 4 – TOTALT

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

KAPITEL 3 5

3 5 0

Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

3 5 0 4

Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

Artikel 3 5 0 – Totalt

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

KAPITEL 3 5 – TOTALT

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

KAPITEL 3 6

3 6 0

Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdateringarna

3 6 0 4

Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdateringarna

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Artikel 3 6 0 – Totalt

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

KAPITEL 3 6 – TOTALT

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

 

KAPITEL 3 0 —

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

KAPITEL 3 1 —

SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.4, 10.5 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

KAPITEL 3 2 —

SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV ARTIKEL 10.6, 10.7 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

KAPITEL 3 4 —

JUSTERINGAR PÅ GRUND AV ATT VISSA MEDLEMSSTATER INTE DELTAR I VISSA POLITIKOMRÅDEN INOM OMRÅDET FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

KAPITEL 3 5 —

DEN SLUTLIGA BERÄKNINGEN AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET

KAPITEL 3 6 —

BERÄKNING AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET – UTFALL AV DE MELLANLIGGANDE UPPDATERINGARNA

KAPITEL 3 0 —   DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0 0
Disponibelt överskott från det föregående budgetåret

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

Anmärkningar

I enlighet med i artikel 18 i budgetförordningen ska saldot för varje budgetår, beroende på om det är fråga om överskott eller underskott, föras upp som inkomst eller utgift i budgeten för det påföljande budgetåret.

Beräkningar av sådana inkomster eller utgifter ska föras upp i budgeten under budgetförfarandet eller eventuellt i en ändringsskrivelse som lämnas in enligt artikel 39 i budgetförordningen. Beräkningarna ska göras i enlighet med de riktlinjer som anges i artikel 15 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

Efter det att räkenskaperna har avslutats för varje budgetår ska varje avvikelse från de beräknade värdena föras upp i budgeten för påföljande budgetår genom en ändringsbudget, som måste läggas fram av kommissionen inom 15 dagar efter inlämnandet av de preliminära redovisningarna.

Ett underskott ska föras upp i artikel 27 02 01 i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen”.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 7.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1), särskilt artikel 18.

3 0 2
Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för alla eventuella överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredje land, utöver målbeloppet, enligt artikel 3 i förordning (EG, Euratom) nr 480/2009.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 av den 25 maj 2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (EGT L 145, 10.6.2009, s. 10).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1), särskilt artikel 7.2.

KAPITEL 3 1 —   SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.4, 10.5 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

3 1 0
Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 1 0 3
Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

Anmärkningar

Enligt artikel 7.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 ska medlemsstaterna före den 31 juli tillställa kommissionen en översikt som anger totalbeloppet av det beräknade underlaget för momsmedlen avseende föregående kalenderår.

Varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknats på grundval av denna översikt i enlighet med unionens regler och krediteras de tolv faktiskt gjorda betalningarna under det föregående budgetåret. Kommissionen beräknar saldot för varje medlemsstat och underrättar den i så god tid att den medlemsstaten kan föra in saldot på kommissionens konto enligt artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 den första arbetsdagen i december samma år.

Eventuella korrigeringar av ovannämnda översikter till följd av kommissionens kontroller i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 och/eller eventuella ändringar av BNI för tidigare budgetår som återverkar på utjämningen av momsunderlaget kommer att medföra justeringar av momssaldona.

Rättslig grund

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (EGT L 155, 7.6.1989, s. 9).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1), särskilt artikel 10.4, 10.5 och 10.8.

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

p.m.

72 870 000

9 023 791,36

Bulgarien

p.m.

1 525 000

782 111,42

Tjeckien

p.m.

9 640 000

5 253 417,30

Danmark

p.m.

–5 927 000

–5 933 619,05

Tyskland

p.m.

– 103 806 000

–27 013 915,04

Estland

p.m.

608 000

– 459 385,02

Irland

p.m.

7 099 000

6 536 069,87

Grekland

p.m.

–45 286 000

73 209 509,30

Spanien

p.m.

–72 892 000

–45 030 311,20

Frankrike

p.m.

–43 477 000

36 977 772,10

Kroatien

p.m.

–1 184 000

– 213 679,91

Italien

p.m.

– 216 644 000

–52 745 669,33

Cypern

p.m.

11 239 000

0,—

Lettland

p.m.

1 669 000

5 899 999,26

Litauen

p.m.

358 000

–1 224 942,82

Luxemburg

p.m.

14 886 000

–10 259 465,23

Ungern

p.m.

4 379 000

1 928 539,21

Malta

p.m.

3 630 000

0,—

Nederländerna

p.m.

–26 259 000

–4 502 509,48

Österrike

p.m.

–4 400 000

3 073 121,20

Polen

p.m.

30 536 000

–76 259 558,01

Portugal

p.m.

18 273 000

12 195 115,10

Rumänien

p.m.

–12 492 000

2 158 848,32

Slovenien

p.m.

1 905 000

0,—

Slovakien

p.m.

6 967 000

34 033,11

Finland

p.m.

–8 412 000

–8 009 160,90

Sverige

p.m.

1 356 000

–4 155 879,63

Förenade kungariket

p.m.

161 126 000

0,—

Punkt 3 1 0 3 – Totalt

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

KAPITEL 3 2 —   SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV ARTIKEL 10.6, 10.7 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

3 2 0
Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 2 0 3
Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

Anmärkningar

På grundval av tal för total BNI till marknadspris och dess komponenter från föregående budgetår, lämnade av medlemsstaterna enligt artikel 2.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 ska varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknas i enlighet med unionens regler och krediteras med de tolv betalningar som gjorts under det föregående budgetåret.

Kommissionen beräknar saldot för varje medlemsstat och underrättar den i så god tid att den medlemsstaten kan föra in saldot på kommissionens konto enligt artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 den första arbetsdagen i december samma år.

Eventuella ändringar av tidigare budgetårs BNP/BNI i kraft av artikel 2.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 medför, om inte annat följer av artiklarna 4 och 5, en justering av det saldo som fastställts för berörd medlemsstat i kraft av artikel 10.7 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1), särskilt artikel 10.6, 10.7 och 10.8.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (EUT L 181, 19.7.2003, s. 1).

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

p.m.

147 716 000

109 853 224,02

Bulgarien

p.m.

59 923 000

34 946 866,83

Tjeckien

p.m.

51 471 000

73 085 521,36

Danmark

p.m.

–60 420 000

– 117 815 874,57

Tyskland

p.m.

383 851 000

1 386 016 819,89

Estland

p.m.

11 786 000

7 770 364,28

Irland

p.m.

156 657 000

105 640 410,37

Grekland

p.m.

– 171 235 000

148 775 724,38

Spanien

p.m.

– 333 271 000

634 182 093,25

Frankrike

p.m.

300 400 000

0,—

Kroatien

p.m.

–5 551 000

–1 201 179,69

Italien

p.m.

1 167 877 000

381 035 520,19

Cypern

p.m.

55 184 000

0,—

Lettland

p.m.

–1 293 000

19 995 102,02

Litauen

p.m.

6 460 000

8 741 021,54

Luxemburg

p.m.

74 065 000

–56 671 059,21

Ungern

p.m.

42 869 000

37 789 156,61

Malta

p.m.

17 767 000

0,—

Nederländerna

p.m.

538 657 000

1 107 926 623,17

Österrike

p.m.

–72 668 000

–60 166 556,31

Polen

p.m.

197 995 000

49 398 353,91

Portugal

p.m.

21 688 000

109 406 869,62

Rumänien

p.m.

40 791 000

72 788 666,16

Slovenien

p.m.

14 745 000

0,—

Slovakien

p.m.

–14 817 000

–6 696 989,68

Finland

p.m.

9 616 000

–26 309 817,72

Sverige

p.m.

41 121 000

193 966 411,28

Förenade kungariket

p.m.

4 644 573 000

0,—

Punkt 3 2 0 3 – Totalt

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,7

KAPITEL 3 4 —   JUSTERINGAR PÅ GRUND AV ATT VISSA MEDLEMSSTATER INTE DELTAR I VISSA POLITIKOMRÅDEN INOM OMRÅDET FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

3 4 0
Justeringar på grund av att vissa medlemsstater inte deltar i vissa politikområden inom området för frihet, säkerhet och rättvisa

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

Anmärkningar

Enligt artikel 3 i protokollet om Danmarks ställning och artikel 5 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, är dessa medlemsstater helt befriade från de ekonomiska konsekvenserna av vissa specifika politiska åtgärder inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, med undantag för administrativa kostnader. De kan därför få en justering av inbetalda egna medel för varje år som de inte deltar.

Varje medlemsstats bidrag till justeringsmekanismen beräknas genom att på budgetutgifterna för åtgärden eller politikområdet applicera andelen aggregerad BNI och dess komponenter för föregående år, som medlemsstaterna tillhandahållit i enlighet med artikel 2.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (EUT L 181, 19.7.2003, s. 1).

Kommissionen beräknar saldot för varje medlemsstat och underrättar den i så god tid att den medlemsstaten kan föra in saldot på kommissionens konto enligt artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 den första arbetsdagen i december i enlighet med artikel 10a i den förordningen.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1), särskilt artikel 10a.

Protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 5.

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

p.m.

p.m.

2 002 598,81

Bulgarien

p.m.

p.m.

210 680,74

Tjeckien

p.m.

p.m.

697 292,21

Danmark

p.m.

p.m.

–5 768 732,87

Tyskland

p.m.

p.m.

14 742 277,52

Estland

p.m.

p.m.

94 419,01

Irland

p.m.

p.m.

–3 315 510,86

Grekland

p.m.

p.m.

944 652,73

Spanien

p.m.

p.m.

5 392 603,41

Frankrike

p.m.

p.m.

11 025 252,65

Kroatien

p.m.

p.m.

110 312,49

Italien

p.m.

p.m.

8 348 177,54

Cypern

p.m.

p.m.

91 301,32

Lettland

p.m.

p.m.

120 648,96

Litauen

p.m.

p.m.

177 930,11

Luxemburg

p.m.

p.m.

150 863,27

Ungern

p.m.

p.m.

487 546,82

Malta

p.m.

p.m.

37 433,23

Nederländerna

p.m.

p.m.

3 320 348,32

Österrike

p.m.

p.m.

1 621 642,12

Polen

p.m.

p.m.

1 988 014,63

Portugal

p.m.

p.m.

859 755,01

Rumänien

p.m.

p.m.

740 086,79

Slovenien

p.m.

p.m.

184 143,09

Slovakien

p.m.

p.m.

372 965,33

Finland

p.m.

p.m.

1 026 106,80

Sverige

p.m.

p.m.

2 131 288,13

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

–49 586 754,66

Artikel 3 4 0 – Totalt

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

KAPITEL 3 5 —   DEN SLUTLIGA BERÄKNINGEN AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET

3 5 0
Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

3 5 0 4
Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

0,—

–18 021 343,—

Anmärkningar

Utfall av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket.

Siffrorna för 2014 motsvarar resultatet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket för år 2010.

Siffrorna för 2015 motsvarar resultatet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket för år 2011.

Rättslig grund

Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, 7.10.2000, s. 42), särskilt artiklarna 4 och 5.

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artiklarna 4 och 5.

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

p.m.

11 815 757

4 520 547,00

Bulgarien

p.m.

1 392 513

562 835,00

Tjeckien

p.m.

4 784 685

2 261 756,21

Danmark

p.m.

3 487 953

3 348 228,98

Tyskland

p.m.

10 915 347

10 941 079,00

Estland

p.m.

364 152

334 638,00

Irland

p.m.

3 453 266

5 207 662,00

Grekland

p.m.

2 741 329

452 777,00

Spanien

p.m.

27 503 186

5 161 577,00

Frankrike

p.m.

43 503 201

36 713 295,00

Kroatien

0,—

Italien

p.m.

53 237 596

25 185 874,00

Cypern

p.m.

1 207 563

919 896,00

Lettland

p.m.

244 042

379 038,23

Litauen

p.m.

768 575

527 852,00

Luxemburg

p.m.

37 104

– 467 949,00

Ungern

p.m.

2 508 198

828 565,75

Malta

p.m.

344 459

320 963,00

Nederländerna

p.m.

5 167 025

1 088 457,00

Österrike

p.m.

1 172 371

439 387,00

Polen

p.m.

9 539 521

4 174 448,00

Portugal

p.m.

2 909 281

2 496 000,00

Rumänien

p.m.

2 915 322

– 374 513,82

Slovenien

p.m.

702 416

896 466,00

Slovakien

p.m.

1 459 572

913 354,00

Finland

p.m.

4 044 692

822 308,00

Sverige

p.m.

1 743 115

839 645,02

Förenade kungariket

p.m.

– 197 962 241

– 126 515 529,37

Punkt 3 5 0 4 – Totalt

p.m.

0.

–18 021 343,00

KAPITEL 3 6 —   BERÄKNING AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET – UTFALL AV DE MELLANLIGGANDE UPPDATERINGARNA

3 6 0
Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdateringarna

3 6 0 4
Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdateringarna

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

0,—

–19 260 403,04

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för skillnaden mellan tidigare budgeterad brittisk korrigering och den senaste aktualiseringen av korrigeringen innan de slutliga beräkningarna sker.

Siffrorna för 2014 motsvarar resultatet av den mellanliggande beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket för år 2011.

Sifferuppgifterna för 2015 motsvarar resultatet av den mellanliggande beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket för budgetåren 2012 och 2013.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artiklarna 4 och 5.

Medlemsstater

2016 års budget

Budget 2015

Genomförande 2014

Belgien

p.m.

41 696 056

8 101 453,00

Bulgarien

p.m.

5 399 849

1 375 381,00

Tjeckien

p.m.

16 597 084

4 575 664,73

Danmark

p.m.

26 100 869

7 280 440,58

Tyskland

p.m.

59 409 243

18 309 269,00

Estland

p.m.

2 731 925

885 630,00

Irland

p.m.

26 072 954

8 409 370,00

Grekland

p.m.

16 075 510

3 438 553,00

Spanien

p.m.

119 160 675

21 543 140,00

Frankrike

p.m.

231 245 357

58 179 865,00

Kroatien

p.m.

2 783 075

0,—

Italien

p.m.

184 985 384

37 543 615,00

Cypern

p.m.

3 521 069

479 335,00

Lettland

p.m.

1 747 001

1 323 328,46

Litauen

p.m.

4 386 557

1 324 873,00

Luxemburg

p.m.

–1 314 718

–29 470,00

Ungern

p.m.

12 478 629

4 517 318,30

Malta

p.m.

1 555 077

438 532,00

Nederländerna

p.m.

17 466 600

2 529 744,00

Österrike

p.m.

4 156 024

1 155 028,00

Polen

p.m.

38 554 600

17 679 999,58

Portugal

p.m.

22 456 571

5 178 017,00

Rumänien

p.m.

19 182 854

307 073,59

Slovenien

p.m.

4 698 046

1 156 634,00

Slovakien

p.m.

6 628 582

1 786 552,00

Finland

p.m.

18 511 657

1 891 154,00

Sverige

p.m.

6 785 813

2 784 569,89

Förenade kungariket

p.m.

– 893 072 343

– 231 425 473,17

Punkt 3 6 0 4 – Totalt

p.m.

0

–19 260 403,04

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

% 2014–2016

KAPITEL 4 0

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension samt till ledamöter i organen för Europeiska investeringsbanken, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsfonden, deras anställda och personer som uppbär pension därifrån

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

93,87

4 0 3

Intäkter från det tillfälliga avdraget på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

383 929,45

 

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

124,60

 

KAPITEL 4 0 – TOTALT

799 230 523

753 472 308

775 479 740,04

97,03

KAPITEL 4 1

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

81,76

4 1 1

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

108,74

4 1 2

Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet

110 000

110 000

97 727,29

88,84

 

KAPITEL 4 1 – TOTALT

527 173 215

525 742 091

458 178 259,59

86,91

KAPITEL 4 2

4 2 0

Arbetsgivaravgift till pensionssystemet från decentraliserade organ och internationella organisationer

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

4 2 1

Bidrag från parlamentets ledamöter till en pensionsordning

p.m.

p.m.

0,—

 

 

KAPITEL 4 2 – TOTALT

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

 

Avdelning 4 – Totalt

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

92,82

KAPITEL 4 0 —

DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG

KAPITEL 4 1 —

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

KAPITEL 4 2 —

ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

KAPITEL 4 0 —   DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG

4 0 0
Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension samt till ledamöter i organen för Europeiska investeringsbanken, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsfonden, deras anställda och personer som uppbär pension därifrån

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

Anmärkningar

Denna intäkt utgörs av all skatt på löner och ersättningar av samtliga typer, med undantag för förmåner och familjebidrag som betalas till ledamöter i kommissionen, tjänstemän, andra anställda och personer som erhåller kompensationsutbetalningar vid upphörande av anställning enligt kapitel 01 i varje avdelning i utgiftsberäkningen och till personer som uppbär pension.

Europaparlamentet

 

73 484 272

Rådet

 

25 490 000

Kommissionen:

 

475 896 378

— administration

(379 720 000)

 

— forskning och teknisk utveckling

(18 676 561)

 

— forskning (indirekta åtgärder)

(16 683 776)

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(3 255 000)

 

— Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso)

(684 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)

(2 604 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(873 000)

 

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar (PMO)

(1 308 000)

 

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(3 398 000)

 

— Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

(231 893)

 

— Byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området för frihet, säkerhet och rättvisa (Lisa)

(575 397)

 

— Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)

(26 543)

 

— Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

(70 671)

 

— Det gemensamma företaget Clean Sky

(198 436)

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(271 893)

 

— Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea ex-EAHC)

(205 450)

 

— Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

(1 258 625)

 

— Det gemensamma företaget elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel ex-Artemis och ENIAC)

(132 131)

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(259 580)

 

— Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex)

(879 355)

 

— Europeiska stödkontoret för asylfrågor

(229 585)

 

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(4 335 231)

 

— Europeiska bankmyndigheten (EBA)

(1 324 237)

 

— Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)

(803 500)

 

— Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

(1 619 141)

 

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(564 801)

 

— Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

(3 638 825)

 

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(1 353 711)

 

— Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

(328 585)

 

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

(1 726 786)

 

— Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

(743 061)

 

— Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (Galileo)

(520 980)

 

— Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

(139 683)

 

— Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

(161 678)

 

— Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

(625 754)

 

— Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

(2 058 636)

 

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

(963 262)

 

— Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

(5 461 786)

 

— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

(565 560)

 

— Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

(258 185)

 

— Europeiska polisakademin (Cepol)

(173 018)

 

— Europeiska polisbyrån (Europol)

(2 846 113)

 

— Det gemensamma järnvägsföretaget (Shift2Rail)

(10 529)

 

— Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

(917 935)

 

— Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)

(1 261 487)

 

— Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

(915 273)

 

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(842 296)

 

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(504 570)

 

— Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme ex-EACI)

(815 240)

 

— Det gemensamma företaget för bränslecell- och vätgasteknik (FCH)

(131 711)

 

— Genomförandeorganet för innovation och nätverk (INEA ex-TEN-T EA)

(532 406)

 

— Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI)

(271 910)

 

— Det gemensamma företaget en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)

(234 397)

 

— Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (KHIM)

(4 301 236)

 

— Genomförandeorganet för forskning (REA)

(1 307 504)

 

— Gemensamma resolutionsnämnden

(909 095)

 

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(1 186 360)

 

Domstolen

 

27 907 000

Revisionsrätten

 

11 192 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

4 567 558

Regionkommittén

 

3 636 656

Europeiska ombudsmannen

 

644 005

Europeiska datatillsynsmannen

 

495 000

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

19 861 000

Europeiska investeringsbanken

 

43 900 000

Europeiska centralbanken

 

27 800 000

Europeiska investeringsfonden

 

3 449 000

 

Totalt

718 322 869

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1).

Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15).

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman (EGT L 183, 12.7.2002, s. 1).

Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordförande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).

Rådets beslut 2009/910/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (EUT L 322, 9.12.2009, s. 36).

Rådets beslut 2009/912/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för generalsekreteraren för Europeiska unionens råd (EUT L 322, 9.12.2009, s. 38).

4 0 3
Intäkter från det tillfälliga avdraget på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

383 929,45

Anmärkningar

Bestämmelserna om det tillfälliga avdraget tillämpades fram till den 30 juni 2003. Denna post kommer därför att täcka alla intäkter från resterande belopp avseende den tillfälliga avgiften från löner som utbetalas till ledamöter i kommissionen, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

— administration

(p.m.)

 

— forskning och teknisk utveckling

(p.m.)

 

— forskning (indirekta åtgärder)

(p.m.)

 

— Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso)

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(p.m.)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)

(p.m.)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(p.m.)

 

— Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO)

(p.m.)

 

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(p.m.)

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(p.m.)

 

— Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea)

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(p.m.)

 

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(p.m.)

 

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(p.m.)

 

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

(p.m.)

 

— Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

(p.m.)

 

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

(p.m.)

 

— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

(p.m.)

 

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

(p.m.)

 

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(p.m.)

 

— Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (KHIM)

(p.m.)

 

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(p.m.)

 

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var gällande fram till den 15 december 2003.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1).

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner för tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst i enlighet med artikel 66a i tjänsteföreskrifterna.

Europaparlamentet

 

10 797 731

Rådet

 

3 192 000

Kommissionen:

 

54 463 584

— administration

(33 925 000)

 

— forskning och teknisk utveckling

(4 668 696)

 

— forskning (indirekta åtgärder)

(3 955 390)

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(654 000)

 

— Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso)

(131 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)

(443 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(153 000)

 

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar (PMO)

(246 000)

 

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(687 000)

 

— Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

(70 939)

 

— Byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området för frihet, säkerhet och rättvisa (Lisa)

(67 652)

 

— Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)

(4 248)

 

— Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

(18 066)

 

— Det gemensamma företaget Clean Sky

(42 820)

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(55 164)

 

— Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks och livsmedelsfrågor (Chafea ex-EAHC)

(39 877)

 

— Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

(210 161)

 

— Det gemensamma företaget elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel ex-Artemis och ENIAC))

(28 558)

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(56 760)

 

— Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex)

(267 941)

 

— Europeiska stödkontoret för asylfrågor

(51 249)

 

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(1 027 061)

 

— Europeiska bankmyndigheten (EBA)

(186 645)

 

— Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)

(123 513)

 

— Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

(216 261)

 

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(133 677)

 

— Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

(624 311)

 

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(215 937)

 

— Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

(81 532)

 

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

(410 436)

 

— Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

(134 366)

 

— Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (Galileo)

(146 103)

 

— Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

(40 536)

 

— Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

(47 040)

 

— Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

(139 567)

 

— Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

(451 994)

 

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

(276 665)

 

— Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

(716 620)

 

— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

(153 182)

 

— Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

(64 034)

 

— Europeiska polisakademin (Cepol)

(30 070)

 

— Europeiska polisbyrån (Europol)

(656 819)

 

— Det gemensamma järnvägsföretaget (Shift2Rail)

(1 489)

 

— Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

(194 656)

 

— Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)

(236 326)

 

— Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

(175 045)

 

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(175 912)

 

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(110 215)

 

— Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme ex-EACI)

(120 826)

 

— Det gemensamma företaget för bränslecell- och vätgasteknik (FCH)

(34 624)

 

— Genomförandeorganet för innovation och nätverk (INEA ex-TEN-T EA)

(100 006)

 

— Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI)

(58 707)

 

— Det gemensamma företaget en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)

(51 542)

 

— Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (KHIM)

(921 184)

 

— Genomförandeorganet för forskning (REA)

(229 524)

 

— Gemensamma resolutionsnämnden

(140 479)

 

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(260 159)

 

Domstolen

 

5 147 000

Revisionsrätten

 

1 800 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

880 233

Regionkommittén

 

706 771

Europeiska ombudsmannen

 

70 335

Europeiska datatillsynsmannen

 

83 000

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

3 767 000

 

Totalt

80 907 654

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1).

Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15).

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman (EGT L 183, 12.7.2002, s. 1).

Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordförande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).

Rådets beslut 2009/910/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (EUT L 322, 9.12.2009, s. 36).

Rådets beslut 2009/912/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för generalsekreteraren för Europeiska unionens råd (EUT L 322, 9.12.2009, s. 38).

KAPITEL 4 1 —   AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

Anmärkningar

Denna intäkt utgörs av personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet.

Europaparlamentet

 

59 667 459

Rådet

 

21 733 000

Kommissionen:

 

292 000 614

— administration

(182 465 000)

 

— forskning och teknisk utveckling

(18 468 895)

 

— forskning (indirekta åtgärder)

(16 477 720)

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(3 302 000)

 

— Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso)

(907 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)

(4 724 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(1 446 000)

 

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar (PMO)

(2 396 000)

 

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(4 340 000)

 

— Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

(430 236)

 

— Byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området för frihet, säkerhet och rättvisa (Lisa)

(827 848)

 

— Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)

(37 417)

 

— Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

(113 262)

 

— Det gemensamma företaget Clean Sky

(191 657)

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(297 514)

 

— Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks och livsmedelsfrågor (Chafea ex-EAHC)

(288 996)

 

— Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

(1 980 724)

 

— Det gemensamma företaget elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel ex-Artemis och ENIAC))

(156 557)

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(374 386)

 

— Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex)

(1 438 297)

 

— Europeiska stödkontoret för asylfrågor

(367 562)

 

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(5 167 979)

 

— Europeiska bankmyndigheten (EBA)

(947 222)

 

— Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)

(1 161 506)

 

— Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

(1 572 724)

 

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(752 900)

 

— Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

(3 534 056)

 

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(1 270 415)

 

— Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

(399 690)

 

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

(2 514 865)

 

— Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

(726 087)

 

— Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (Galileo)

(827 978)

 

— Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

(239 850)

 

— Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

(341 753)

 

— Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

(747 532)

 

— Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

(2 645 185)

 

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

(1 471 858)

 

— Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

(4 390 382)

 

— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

(730 558)

 

— Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

(391 208)

 

— Europeiska polisakademin (Cepol)

(176 023)

 

— Europeiska polisbyrån (Europol)

(3 489 707)

 

— Det gemensamma järnvägsföretaget (Shift2Rail)

(22 827)

 

— Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

(1 002 769)

 

— Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)

(1 915 843)

 

— Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

(973 209)

 

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(905 763)

 

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(642 697)

 

— Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme ex-EACI)

(1 156 340)

 

— Det gemensamma företaget för bränslecell- och vätgasteknik (FCH)

(153 548)

 

— Genomförandeorganet för innovation och nätverk (INEA ex-TEN-T EA)

(785 921)

 

— Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI)

(278 112)

 

— Det gemensamma företaget en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)

(260 787)

 

— Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (KHIM)

(5 086 470)

 

— Genomförandeorganet för forskning (REA)

(2 478 891)

 

— Gemensamma resolutionsnämnden

(325 335)

 

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(1 481 553)

 

Domstolen

 

18 451 000

Revisionsrätten

 

7 496 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

5 338 577

Regionkommittén

 

3 772 117

Europeiska ombudsmannen

 

518 510

Europeiska datatillsynsmannen

 

394 000

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

17 099 000

 

Totalt

426 470 277

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24).

4 1 1
Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

Anmärkningar

Intäkten utgörs av inbetalningen till unionen av det försäkringstekniska värdet eller det schablonmässiga återköpsvärdet för de pensionsrättigheter som tjänstemännen förvärvat i sina tidigare arbeten.

Europaparlamentet

 

9 100 000

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

91 492 938

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

100 592 938

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

4 1 2
Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

110 000

110 000

97 727,29

Anmärkningar

Tjänstemän och övriga anställda som av personliga skäl tar tjänstledigt får fortsätta att förvärva pensionsrättigheter under förutsättning att de också står för kostnaden av arbetsgivarens bidrag.

Europaparlamentet

 

10 000

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

100 000

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

110 000

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

KAPITEL 4 2 —   ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

4 2 0
Arbetsgivaravgift till pensionssystemet från decentraliserade organ och internationella organisationer

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

Anmärkningar

Denna intäkt utgörs av arbetsgivaravgiften till pensionssystemet från de decentraliserade organen och internationella organisationer.

Kommissionen

 

21 623 969

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

4 2 1
Bidrag från parlamentets ledamöter till en pensionsordning

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna intäkt utgörs av bidrag från ledamöter i Europaparlamentet till finansieringen av pensionssystemet.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rättslig grund

De bestämmelser som avser kostnadsersättningar och andra ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet, särskilt bilaga III.

AVDELNING 5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

% 2014–2016

KAPITEL 5 0

5 0 0

Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

5 0 0 0

Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

16 070,—

 

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

325 842,05

 

5 0 0 2

Inkomster från leveranser av varor till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

667 661,62

 

 

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

1 009 573,67

 

5 0 1

Inkomster från försäljning av fast egendom

p.m.

p.m.

0,—

 

5 0 2

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

345 124,64

 

 

KAPITEL 5 0 – TOTALT

p.m.

p.m.

1 354 698,31

 

KAPITEL 5 1

5 1 0

Inkomster från uthyrning av lös egendom och utrustning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

649,34

 

5 1 1

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

5 1 1 0

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

17 113 535,02

 

5 1 1 1

Återbetalning av hyreskostnader – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

2 289 800,67

 

 

Artikel 5 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

19 403 335,69

 

 

KAPITEL 5 1 – TOTALT

p.m.

p.m.

19 403 985,03

 

KAPITEL 5 2

5 2 0

Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionernas konton

455 129

453 674

2 142 331,10

470,71

5 2 1

Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på konton för subventionerade organisationer som överförs till kommissionen

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

155,51

5 2 2

Räntor som genereras av förhandsfinansiering

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

46,42

5 2 3

Inkomster som uppstått på förvaltningskonton – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

123 434,10

 

 

KAPITEL 5 2 – TOTALT

50 455 129

90 453 674

36 384 004,61

72,11

KAPITEL 5 5

5 5 0

Inkomster från leverans av tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförs till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

37 192 210,99

 

5 5 1

Inkomster från tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på begäran av tredje man – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

4 413 932,61

 

 

KAPITEL 5 5 – TOTALT

p.m.

p.m.

41 606 143,60

 

KAPITEL 5 7

5 7 0

Inkomster från återbetalning av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

43 544 889,76

 

5 7 1

Inkomster avdelade för specifika syften, i form av belopp som betalats från stiftelser eller som bidrag, gåvor eller legat, inklusive varje institutions inkomster avsatta för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

20 899,93

 

5 7 2

Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

p.m.

p.m.

0,—

 

5 7 3

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

164 795 528,82

 

5 7 4

Inkomst från kommissionens bidrag till den europeiska avdelningen för yttre åtgärder för kommissionsanställda som arbetar vid unionens delegationer – inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

263 844 850,57

 

 

KAPITEL 5 7 – TOTALT

p.m.

p.m.

472 206 169,08

 

KAPITEL 5 8

5 8 0

Inkomster från hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

17 828,08

 

5 8 1

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

549 164,94

 

 

KAPITEL 5 8 – TOTALT

p.m.

p.m.

566 993,02

 

KAPITEL 5 9

5 9 0

Övriga inkomster från administrativ verksamhet

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

KAPITEL 5 9 – TOTALT

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

Avdelning 5 – Totalt

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

1 042,43

KAPITEL 5 0 —

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (VAROR) OCH FAST EGENDOM

KAPITEL 5 1 —

HYRESINKOMSTER

KAPITEL 5 2 —

AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

KAPITEL 5 5 —

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

KAPITEL 5 7 —

ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

KAPITEL 5 8 —

DIVERSE ERSÄTTNINGAR

KAPITEL 5 9 —

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 5 0 —   INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (VAROR) OCH FAST EGENDOM

5 0 0
Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

5 0 0 0
Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

16 070,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionernas transportmedel.

Den omfattar också inkomster från avyttring av bokföringsmässigt helt avskrivna fordon som ersätts eller utrangeras.

I enlighet med artikel 21.3 a och b i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 0 0 1
Inkomster från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

325 842,05

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel.

Den omfattar också inkomster från avyttring av utrustning, installationer och apparatur för vetenskapliga och tekniska ändamål som är bokföringsmässigt helt avskriven och som ersätts eller utrangeras.

I enlighet med artikel 21.3 a och b i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 0 0 2
Inkomster från leveranser av varor till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

667 661,62

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 e i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 0 1
Inkomster från försäljning av fast egendom

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från försäljning av institutionernas fasta egendom.

5 0 2
Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

345 124,64

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 h i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Denna artikel inkluderar också inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

KAPITEL 5 1 —   HYRESINKOMSTER

5 1 0
Inkomster från uthyrning av lös egendom och utrustning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

649,34

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 a i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 1 1
Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

5 1 1 0
Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

17 113 535,02

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 a i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 1 1 1
Återbetalning av hyreskostnader – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

2 289 800,67

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 a i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

KAPITEL 5 2 —   AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

5 2 0
Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionernas konton

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

455 129

453 674

2 142 331,10

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor som debiterats eller krediterats institutionens konton.

Europaparlamentet

 

410 000

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

40 000

Regionkommittén

 

5 129

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

455 129

5 2 1
Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på konton för subventionerade organisationer som överförs till kommissionen

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

Anmärkningar

Denna artikel innehåller inkomster från ränteåterbetalning från stödmottagande organisationer som satt in förskott från kommissionen på räntebärande konton. Om de lämnas outnyttjade måste dessa förskott med räntan återbetalas till kommissionen.

Kommissionen

 

10 000 000

5 2 2
Räntor som genereras av förhandsfinansiering

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att ta upp inkomster från räntor på förhandsfinansiering.

I enlighet med artikel 21.3 d i budgetförordningen får dessa inkomster användas till ytterligare anslag under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

De inkomsträntor som genereras av belopp som betalats såsom förfinansiering ur budgeten ska inte utgöra skulder till unionen såvida inte annat anges i delegeringsöverenskommelser, med undantag för de överenskommelser som slutits med tredjeländer eller de enheter som de har utsett. Sådana inkomsträntor ska i tillämpliga fall användas på nytt för motsvarande verksamhet, räknas av från ansökningarna om utbetalning i enlighet med artikel 23.1 första stycket i budgetförordningen led c eller krävas in.

I den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012 anges vidare bestämmelser om redovisning av ränta som genereras av förhandsfinansiering.

Kommissionen

 

40 000 000

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1), särskilt artikel 21.3 d.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

5 2 3
Inkomster som uppstått på förvaltningskonton – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

123 434,10

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för ränta och andra inkomster som uppstår på förvaltningskonton.

Förvaltningskontona sköts för unionens räkning av internationella finansinstitut (Europeiska investeringsfonden, Europeiska investeringsbanken, Europarådets utvecklingsbank/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling) som handhar unionsprogram, och de belopp som inbetalas av unionen kvarstår på kontona fram till dess att de görs tillgängliga för stödmottagarna inom programmet, t.ex. små och medelstora företag eller institutioner som driver projekt i anslutningsländer.

Ränta som uppstår på förvaltningskonton för unionsprogram används i enlighet med artikel 21.4 i budgetförordningen till ytterligare anslag under de budgetposter som burit de ursprungliga utgifter vilka gett upphov till dessa inkomster.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1), särskilt artikel 21.4.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

KAPITEL 5 5 —   INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

5 5 0
Inkomster från leverans av tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförs till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

37 192 210,99

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 e i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 5 1
Inkomster från tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på begäran av tredje man – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

4 413 932,61

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 a i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

KAPITEL 5 7 —   ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 7 0
Inkomster från återbetalning av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

43 544 889,76

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 c i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 7 1
Inkomster avdelade för specifika syften, i form av belopp som betalats från stiftelser eller som bidrag, gåvor eller legat, inklusive varje institutions inkomster avsatta för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

20 899,93

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.2 d i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 7 2
Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från återbetalning av sociala avgifter som uppkommit för en annan institutions räkning.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 7 3
Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

164 795 528,82

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 7 4
Inkomst från kommissionens bidrag till den europeiska avdelningen för yttre åtgärder för kommissionsanställda som arbetar vid unionens delegationer – inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

263 844 850,57

Anmärkningar

Inkomsten utgörs av det bidrag som kommissionen ger till den europeiska avdelningen för yttre åtgärder för att täcka lokalt förvaltade utgifter för kommissionsanställda som arbetar vid unionens delegationer, inklusive anställda som finansieras av Europeiska utvecklingsfonden.

I enlighet med artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under punkt 3 0 0 5 i utgiftsberäkningen i avsnitt X ”Europeiska avdelningen för yttre åtgärder”.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

KAPITEL 5 8 —   DIVERSE ERSÄTTNINGAR

5 8 0
Inkomster från hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

17 828,08

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 g i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 8 1
Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

p.m.

p.m.

549 164,94

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 f i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Denna artikel är också avsedd för inkomster från försäkringsersättningar motsvarande löner till personal i samband med olyckor.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

KAPITEL 5 9 —   ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 9 0
Övriga inkomster från administrativ verksamhet

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för övriga inkomster från den administrativa verksamheten.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

5 000 000

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

5 000 000

AVDELNING 6

AVGIFTER OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

% 2014–2016

KAPITEL 6 0

6 0 1

Diverse forskningsprogram

6 0 1 1

Samarbetsavtal mellan Schweiz och Euratom om kontrollerad termonukleär fusion och plasmafysik – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

6 0 1 2

Europaavtal om utveckling av fusionsteknik (EFDA-avtal) – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 916 000,—

 

6 0 1 3

Samarbetsavtal med tredjeland inom ramen för unionens forskningsprogram – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

188 328 679,52

 

6 0 1 5

Samarbetsavtal med institut från tredjeländer i samband med vetenskapliga och tekniska projekt av unionsintresse (Eureka m.fl.) – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

6 0 1 6

Europeiska samarbetsavtal inom vetenskaplig och teknisk forskning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Artikel 6 0 1 – Totalt

p.m.

p.m.

190 244 679,52

 

6 0 2

Övriga program

6 0 2 1

Diverse inkomster i samband med humanitärt bistånd – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

49 927 571,36

 

 

Artikel 6 0 2 – Totalt

p.m.

p.m.

49 927 571,36

 

6 0 3

Associeringsavtal mellan unionen och tredjeland

6 0 3 1

Inkomster från deltagande i unionsprogram av kandidatländer och av potentiella kandidatländer i västra Balkan – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

200 597 560,18

 

6 0 3 2

Inkomster från tredjeländers deltagande i tullsamarbetet, med undantag för kandidatländer och för potentiella kandidatländer i västra Balkan – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

670 748,—

 

6 0 3 3

Tredjeländers eller tredje mans deltagande unionsverksamheter — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

135 583 121,90

 

 

Artikel 6 0 3 – Totalt

p.m.

p.m.

336 851 430,08

 

 

KAPITEL 6 0 – TOTALT

p.m.

p.m.

577 023 680,96

 

KAPITEL 6 1

6 1 1

Återbetalning av utgifter som har uppkommit för en eller flera medlemsstaters räkning

6 1 1 3

Inkomster från de investeringar som avses i artikel 4 i beslut 2003/76/EG – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

53 081 071,04

 

6 1 1 4

Inkomster från återbetalningar i samband med Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Artikel 6 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

53 081 071,04

 

6 1 2

Återbetalning av utgifter som uppkommer i direkt anknytning till bygg- och anläggningsarbeten som utförs på begäran och mot betalning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 937,74

 

6 1 4

Återbetalningar av unionens bidrag till kommersiellt framgångsrika projekt och verksamheter

6 1 4 3

Återbetalningar av unionens bidrag inom ramen för europeiska initiativ för riskkapital för små och medelstora företag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 4 4

Återbetalning av unionens stöd till instrument för riskdelning finansierade från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Artikel 6 1 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5

Återbetalning av oanvänt unionsstöd

6 1 5 0

Återbetalning av oanvänt stöd från Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Fonden för fiskets utveckling, Sammanhållningsfonden, solidaritetsfonden, det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (Ispa), instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA), Europeiska fiskerifonden (EFF), fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

67 212 656,57

 

6 1 5 1

Återbetalning av oanvända bidrag för att balansera budgetar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 2

Återbetalning av oanvända räntesubventioner – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 3

Återbetalning av oanvända belopp inom ramen för kontrakt som institutionen ingått – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 7

Återbetalningar av förskott från strukturfonderna, Sammanhållningsfonden, Europeiska fiskerifonden, fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, Europeiska havs- och fiskerifonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,30

 

6 1 5 8

Återbetalning av diverse oanvänt unionsstöd – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

582 627,32

 

 

Artikel 6 1 5 – Totalt

p.m.

p.m.

67 795 284,19

 

6 1 6

Återbetalning av utgifter som betalats för Internationella atomenergiorganets (IAEA) räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 7

Återbetalning av belopp som utbetalats i samband med unionsstöd till tredjeland

6 1 7 0

Återbetalning av belopp inom ramen för samarbetet med Sydafrika – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 754,84

 

 

Artikel 6 1 7 – Totalt

p.m.

p.m.

1 754,84

 

6 1 8

Återbetalning av belopp som utbetalats i samband med livsmedelsbistånd

6 1 8 0

Återbetalning från anbudsgivare eller mottagare av felaktigt utbetalda belopp i samband med livsmedelsbistånd – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

15 691,39

 

6 1 8 1

Återbetalning av extra kostnader från mottagare av livsmedelsbistånd – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

10 000,—

 

 

Artikel 6 1 8 – Totalt

p.m.

p.m.

25 691,39

 

6 1 9

Återbetalning av övriga utgifter som har uppkommit för tredje mans räkning

6 1 9 1

Återbetalning av övriga utgifter som har uppkommit för tredje mans räkning inom ramen för rådets beslut 77/270/Euratom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

84 113,—

 

 

Artikel 6 1 9 – Totalt

p.m.

p.m.

84 113,—

 

 

KAPITEL 6 1 – TOTALT

p.m.

p.m.

120 989 852,20

 

KAPITEL 6 2

6 2 0

Leverans mot betalning av råmaterial eller speciella klyvbara material (artikel 6 b i Euratomfördraget) – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

6 2 2

Inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret tillhandahåller tredje man mot betalning

6 2 2 1

Inkomster från driften av högflödesreaktorn (HFR) vilka ska användas till ytterligare anslag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

7 994 736,64

 

6 2 2 3

Andra inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret har tillhandahållit tredje man mot betalning och som ger upphov till ytterligare anslag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

8 111 453,33

 

6 2 2 4

Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen och som avser sådana patenterbara och icke-patenterbara uppfinningar som är resultatet av unionsforskning som har utförts av Gemensamma forskningscentret – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

268 933,15

 

6 2 2 5

Andra inkomster kopplade till Gemensamma forskningscentret – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

6 2 2 6

Inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret utför under konkurrens åt andra avdelningar inom kommissionen och som ger upphov till ytterligare anslag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

61 421 661,54

 

 

Artikel 6 2 2 – Totalt

p.m.

p.m.

77 796 784,66

 

6 2 4

Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen och som avser sådana patenterbara och icke-patenterbara uppfinningar som är resultatet av unionsforskning som har utförts av Gemensamma forskningscentret (indirekta åtgärder) – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

 

KAPITEL 6 2 – TOTALT

p.m.

p.m.

77 796 784,66

 

KAPITEL 6 3

6 3 0

Eftastaternas bidrag inom ramen för EES-avtalet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

286 014 835,—

 

6 3 1

Bidrag inom ramen för Schengenregelverket

6 3 1 1

Bidrag till administrativa kostnader i samband med avtalet med Island och Norge – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 177 275,75

 

6 3 1 2

Bidrag för utveckling, inrättande, drift och användning av storskaliga informationssystem inom ramen för avtalen med Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein ‒ Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

2 620 721,15

 

6 3 1 3

Övriga bidrag inom ramen för Schengenregelverket (Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein) – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

31 993,89

 

 

Artikel 6 3 1 – Totalt

p.m.

p.m.

3 829 990,79

 

6 3 2

EUF:s bidrag till gemensamma utgifter för administrativt stöd – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

86 415 429,65

 

6 3 3

Bidrag till vissa biståndsprogram till förmån för tredjeland

6 3 3 0

Bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ, enheter eller fysiska personer till vissa biståndsprogram för tredjeland som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

11 557 494,80

 

6 3 3 1

Bidrag från tredjeland eller deras offentliga organ, enheter eller fysiska personer till vissa biståndsprogram för tredjeland som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

6 3 3 2

Bidrag från internationella organisationer till vissa biståndsprogram till förmån för tredjeland som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på dessa organisationers vägnar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Artikel 6 3 3 – Totalt

p.m.

p.m.

11 557 494,80

 

6 3 4

Bidrag från förvaltningsfonder och finansiella instrument— Inkomster avsatta för särskilda ändamål

6 3 4 0

Bidrag från förvaltningsfonder och finansiella instrument— Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

6 3 4 1

Bidrag från finansiella instrument – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Artikel 6 3 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

 

 

KAPITEL 6 3 – TOTALT

p.m.

p.m.

387 817 750,24

 

KAPITEL 6 5

6 5 0

Finansiella korrigeringar före 2015 avseende Eruf, ESF, utvecklingssektionen vid EUGJF, FFU, Sammanhållningsfonden, EFF, EHFF, Sapard och IPA – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

118 383 863,98

 

6 5 1

Finansiella korrigeringar avseende programperioderna före år 2000

p.m.

p.m.

 

 

6 5 2

Finansiella korrigeringar avseende programperioden 2000–2006 – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

 

 

6 5 3

Finansiella korrigeringar avseende programperioden 2007–2013 – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

 

 

6 5 4

Finansiella korrigeringar avseende programperioden 2014-2020 – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

 

 

 

KAPITEL 6 5 – TOTALT

p.m.

p.m.

118 383 863,98

 

KAPITEL 6 6

6 6 0

Andra bidrag och återbetalningar

6 6 0 0

Andra bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

850 711 696,25

 

6 6 0 1

Andra bidrag och återbetalningar – Ej avsatta

60 000 000

60 000 000

8 666 423,81

14,44

 

Artikel 6 6 0 – Totalt

60 000 000

60 000 000

859 378 120,06

1 432,30

 

KAPITEL 6 6 – TOTALT

60 000 000

60 000 000

859 378 120,06

1 432,30

KAPITEL 6 7

6 7 0

Inkomster som gäller Europeiska garantifonden för jordbruket

6 7 0 1

Avslutning av Europeiska garantifonden för jordbrukets räkenskaper – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

815 588 600,63

 

6 7 0 2

Oegentligheter avseende Europeiska garantifonden för jordbruket – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

150 305 663,70

 

6 7 0 3

Tilläggsavgift för mjölkproducenter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

48 284 110,03

 

 

Artikel 6 7 0 – Totalt