12.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/69


Rättelse till slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2016/70 av Europeiska unionens ändringsbudget nr 8 för budgetåret 2015

( Europeiska unionens officiella tidning L 18 av den 26 januari 2016 )

På sidan 3 ska tabellen ersättas med följande:

”Beskrivning

Budget 2015 (1)

Budget 2014 (2)

Förändring (%)

1.

Smart tillväxt för alla

66 853 308 910

65 300 076 773

+ 2,38

2.

Hållbar tillväxt: naturresurser

55 978 784 039

56 443 752 595

– 0,82

3.

Säkerhet och medborgarskap

1 926 965 795

1 665 510 850

+ 15,70

4.

Europa i världen

7 478 225 907

6 840 903 616

+ 9,32

5.

Administration

8 658 632 705

8 405 389 881

+ 3,01

6.

Kompensation

p.m.

28 600 000

Särskilda instrument

384 505 583

350 000 000

+ 9,86

Utgifter, totalt  (3)

141 280 422 939

139 034 233 715

+ 1,62


(1)  Beloppen i denna kolumn motsvarar de som tas upp i 2015 års budget (EUT L 69, 13.3.2015) plus ändringsbudgetarna nr 1–8/2015.

(2)  Beloppen i denna kolumn motsvarar de som tas upp i 2014 års budget (EUT L 51, 20.2.2014) plus ändringsbudgetarna nr 1–7/2014.

(3)  Artikel 310.1 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har följande lydelse: ”Budgetens inkomster och utgifter ska balansera varandra”.”