31.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/1285


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2452

av den 2 december 2015

om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på förfaranden, format och mallar för rapporten om solvens och finansiell ställning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 56 fjärde stycket och artikel 256.5, och

av följande skäl:

(1)

Kraven på ett harmoniserat offentliggörande av kvantitativa uppgifter i rapporten om solvens och finansiell ställning bör uppfyllas genom att man använder föreskrivna blanketter för offentliggörande, som gör det lättare att förstå de uppgifter som offentliggörs för allmänheten, och särskilt möjliggör jämförelser över tiden och mellan olika företag. Genom mallar bör man också kunna säkerställa lika behandling av försäkrings- och återförsäkringsföretag och göra det lättare att förstå uppgifter som offentliggöras av grupper.

(2)

När försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag får offentliggöra en enda rapport om solvens och finansiell ställning bör de som en del av sin rapport separat offentliggöra de uppgifter som anges i denna förordning för enskilda företag för varje försäkrings- och återförsäkringsdotterföretag som omfattas av rapporten, och de uppgifter som föreskrivs för grupper.

(3)

För att se till att metoderna för offentliggörande används på ett enhetligt sätt bör de berörda bestämmelserna om metoderna för offentliggörande i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 (2) gälla för offentliggörande av rapporter om solvens och finansiell ställning på gruppnivå.

(4)

Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör endast offentliggöra uppgifter som är relevanta för deras verksamhet. Exempelvis påverkar vissa alternativ som föreskrivs i direktiv 2009/138/EG omfattningen av de uppgifter som offentliggörs, till exempel användning av matchningsjustering för beräkning av försäkringstekniska avsättningar eller användning av fullständig eller partiell intern modell eller av företagsspecifika parametrar för beräkning av solvenskapitalkravet. I de flesta fall bör endast vissa av de blanketter som föreskrivs i denna förordning offentliggöras, eftersom samtliga blanketter inte är tillämpliga för alla företag.

(5)

Bestämmelserna i denna förordning hänger nära samman med varandra eftersom de rör förfaranden och mallar för offentliggörande av rapporten om solvens och finansiell ställning. För att garantera samstämmighet mellan dessa bestämmelser, vilka bör träda i kraft samtidigt, och för att göra det lättare för de personer som omfattas av dessa skyldigheter, däribland investerare som inte är medborgare i unionen, att få överblick över och tillgång till dem, är det önskvärt att samla alla tekniska genomförandestandarder som krävs enligt artiklarna 56 och 256.5 i direktiv 2009/138/EG i en enda förordning.

(6)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska standarder för genomförande som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har lämnat till kommissionen.

(7)

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för försäkring och återförsäkring som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tekniska genomförandestandarder för rapporten om solvens och finansiell ställning genom bestämmelser för förfaranden, format och mallar för offentliggörande av uppgifter i enlighet med artikel 51 i direktiv 2009/138/EG vad gäller enskilda försäkrings- och återförsäkringsföretag och i artikel 256 i direktiv 2009/138/EG vad gäller grupper.

Artikel 2

Format för offentliggörande

Vid offentliggörande enligt denna förordning ska uppgifter avseende penningbelopp uttryckas i tusental enheter.

Artikel 3

Valuta

1.   Om inte annat krävs av tillsynsmyndigheten ska rapporteringsvaluta vid tillämpningen av denna förordning vara följande:

a)

För uppgifter som offentliggörs avseende enskilda företag, den valuta som används för utarbetande av försäkrings- eller återförsäkringsföretagets finansiella redovisning.

b)

För uppgifter som offentliggörs avseende grupper, den valuta som används för utarbetande av den konsoliderade finansiella redovisningen.

2.   Uppgifter som avser penningbelopp ska offentliggöras i rapporteringsvalutan. Andra valutor än rapporteringsvalutan ska räknas om till rapporteringsvalutan.

3.   Vid angivande av värdet på tillgångar eller skulder som är uttryckta i en annan valuta än rapporteringsvalutan ska värdet räknas om till rapporteringsvalutan till en omräkningskurs som motsvarar den avslutande kursen den sista dagen då den lämpliga kursen är tillgänglig under den rapporteringsperiod som tillgången eller skulden kan hänföras till.

4.   Vid angivande av värdet på intäkter eller utgifter ska värdet räknas om till rapporteringsvalutan på samma sätt som omräkning som görs för redovisningsändamål.

5.   Omräkning till rapporteringsvalutan ska göras genom att använda valutakursen från samma källa som den som används för försäkrings- eller återförsäkringsföretagets finansiella redovisning när det gäller uppgifter som rapporteras av enskilda företag, eller för den konsoliderade finansiella redovisningen när det gäller rapportering på gruppnivå, om inte annat krävs av tillsynsmyndigheten.

Artikel 4

Blanketter för rapporten om solvens och finansiell ställning för enskilda företag

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska som en del av sin rapport om solvens och finansiell ställning offentliggöra minst följande blanketter:

a)

Blankett S.02.01.02 i bilaga I med uppgifter avseende balansräkningen, med användning av värderingsprinciperna enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG, och i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.02.01 i bilaga II till denna förordning.

b)

Blankett S.05.01.02 i bilaga I med uppgifter om premier, ersättningar och kostnader, med användning av de värderings- och redovisningsprinciper som används för företagets finansiella redovisning, och i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.05.01 i bilaga II till denna förordning, för respektive klass enligt definition i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

c)

Blankett S.05.02.01 i bilaga I med uppgifter om premier, ersättningar och kostnader per land, med användning av de värderings- och redovisningsprinciper som används för företagets finansiella redovisning, och i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.05.02 i bilaga II till denna förordning.

d)

Blankett S.12.01.02 i bilaga I med uppgifter om försäkringstekniska avsättningar avseende livförsäkring och sjukförsäkring där verksamheten bedrivs på en liknande teknisk grund som livförsäkring (SLT sjukförsäkring) för respektive klass enligt definition i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 och i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.12.01 i bilaga II till denna förordning.

e)

Blankett S.17.01.02 i bilaga I med uppgifter om försäkringstekniska avsättningar avseende skadeförsäkring, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.17.01 i bilaga II till denna förordning, för respektive klass enligt definition i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

f)

Blankett S.19.01.21 i bilaga I med uppgifter om skadeförsäkringsersättningar i form av utvecklingstrianglar, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.19.01 i bilaga II för all skadeförsäkringsverksamhet.

g)

Blankett S.22.01.21 i bilaga I med uppgifter om effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.22.01 i bilaga II.

h)

Blankett S.23.01.01 i bilaga I med uppgifter om kapitalbas, inklusive primärkapital och tilläggskapital, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.23.01 i bilaga II.

i)

Blankett S.25.01.21 i bilaga I med uppgifter om solvenskapitalkrav beräknat med användning av standardformeln, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.25.01 i bilaga II.

j)

Blankett S.25.02.21 i bilaga I med uppgifter om solvenskapitalkrav beräknat med användning av standardformeln och partiell intern modell, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.25.02 i bilaga II.

k)

Blankett S.25.03.21 i bilaga I med uppgifter om solvenskapitalkrav beräknat med fullständig intern modell, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.25.03 i bilaga II.

l)

Blankett S.28.01.01 i bilaga I med uppgifter om minimikapitalkrav för försäkrings- och återförsäkringsföretag inom enbart livförsäkrings- eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.28.01 i bilaga II.

m)

Blankett S.28.02.01 i bilaga I med uppgifter om minimikapitalkrav för försäkringsföretag inom både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.28.02 i bilaga II.

Artikel 5

Blanketter för rapporten om solvens och finansiell ställning på gruppnivå

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska som en del av sin rapport om solvens och finansiell ställning offentliggöra minst följande blanketter:

a)

Blankett S.32.01.22 i bilaga I med uppgifter om de företag som omfattas av gruppen, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.32.01 i bilaga III.

b)

När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG, blankett S.02.01.02 i bilaga I till denna förordning med uppgifter avseende balansräkningen, med användning av värderingsprinciperna enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG, och i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.02.01 i bilaga III till denna förordning.

c)

Blankett S.05.01.02 i bilaga I med uppgifter om premier, ersättningar och kostnader, med användning av de värderings- och redovisningsprinciper som används för den konsoliderade finansiella redovisningen, och i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.05.01 i bilaga III till denna förordning, för respektive klass enligt definition i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

d)

Blankett S.05.02.01 i bilaga I med uppgifter om premier, ersättningar och kostnader per land, med användning av de värderings- och redovisningsprinciper som används för den konsoliderade finansiella redovisningen, och i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.05.02 i bilaga III.

e)

Blankett S.22.01.22 i bilaga I med uppgifter om effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.22.01 i bilaga III.

f)

Blankett S.23.01.22 i bilaga I med uppgifter om kapitalbas, inklusive primärkapital och tilläggskapital, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.23.01 i bilaga III.

g)

När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet, blankett S.25.01.22 i bilaga I till denna förordning med uppgifter avseende solvenskapitalkrav beräknat med användning av standardformeln, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.25.01 i bilaga III till denna förordning.

h)

När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet, blankett S.25.02.22 i bilaga I till denna förordning med uppgifter avseende solvenskapitalkrav beräknat med användning av standardformeln och partiell intern modell, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.25.02 i bilaga III till denna förordning.

i)

När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet, blankett S.25.03.22 i bilaga I till denna förordning med uppgifter avseende solvenskapitalkrav beräknat med användning av standardformeln, i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt S.25.03 i bilaga III till denna förordning.

Artikel 6

Hänvisningar till andra dokument i rapporten om solvens och finansiell ställning

När försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag i sin rapport om solvens och finansiell ställning hänvisar till andra offentligt tillgängliga dokument ska hänvisningarna göras genom referenser som leder direkt till själva informationen och inte till ett allmänt dokument.

Artikel 7

Samstämmighet i uppgifterna

Försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska bedöma om de uppgifter som offentliggörs är helt samstämmiga med de uppgifter som rapporteras till tillsynsmyndigheterna.

Artikel 8

Metoder för offentliggörande av en enda rapport om solvens och finansiell ställning på gruppnivå

Offentliggörande av en enda rapport om solvens och finansiell ställning på gruppnivå ska omfattas av bestämmelserna i artikel 301 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

Artikel 9

Dotterföretagen i den enda rapporten om solvens och finansiell ställning

1.   När ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag begär godkännande från grupptillsynsmyndigheten att lämna en enda rapport om solvens och finansiell ställning ska myndigheten utan dröjsmål kontakta alla berörda tillsynsmyndigheter, särskilt för att diskutera vilket språk som ska användas för texten i den enda rapporten om solvens och finansiell ställning.

2.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska förklara hur dotterföretagen ska omfattas och hur dotterföretagens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan ska vara inblandade i processen och i godkännandet av den enda rapporten om solvens och finansiell ställning.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 december 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).


BILAGA I

S.02.01.02

Balansräkning

 

 

Solvens II-värde

Tillgångar

 

C0010

Immateriella tillgångar

R0030

 

Uppskjutna skattefordringar

R0040

 

Överskott av pensionsförmåner

R0050

 

Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk

R0060

 

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

R0070

 

Fastighet (annat än för eget bruk)

R0080

 

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag

R0090

 

Aktier

R0100

 

Aktier – börsnoterade

R0110

 

Aktier – icke börsnoterade

R0120

 

Obligationer

R0130

 

Statsobligationer

R0140

 

Företagsobligationer

R0150

 

Strukturerade produkter

R0160

 

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

R0170

 

Investeringsfonder

R0180

 

Derivat

R0190

 

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel

R0200

 

Övriga investeringar

R0210

 

Tillgångar som innehas för index-reglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0220

 

Lån och hypotekslån

R0230

 

Lån på försäkringsbrev

R0240

 

Lån och hypotekslån till fysiska personer

R0250

 

Andra lån och hypotekslån

R0260

 

Fordringar enligt återförsäkringsavtal från:

R0270

 

Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

R0280

 

Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring

R0290

 

Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

R0300

 

Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

R0310

 

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

R0320

 

Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

R0330

 

Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

R0340

 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

R0350

 

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare

R0360

 

Återförsäkringsfordringar

R0370

 

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring)

R0380

 

Egna aktier (direkt innehav)

R0390

 

Fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej inbetalats

R0400

 

Kontanter och andra likvida medel

R0410

 

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans

R0420

 

Summa tillgångar

R0500

 

Skulder

 

C0010

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring

R0510

 

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring)

R0520

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0530

 

Bästa skattning

R0540

 

Riskmarginal

R0550

 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring)

R0560

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0570

 

Bästa skattning

R0580

 

Riskmarginal

R0590

 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

R0600

 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring)

R0610

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0620

 

Bästa skattning

R0630

 

Riskmarginal

R0640

 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

R0650

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0660

 

Bästa skattning

R0670

 

Riskmarginal

R0680

 

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0690

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0700

 

Bästa skattning

R0710

 

Riskmarginal

R0720

 

Eventualförpliktelser

R0740

 

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar

R0750

 

Pensionsåtaganden

R0760

 

Depåer från återförsäkrare

R0770

 

Uppskjutna skatteskulder

R0780

 

Derivat

R0790

 

Skulder till kreditinstitut

R0800

 

Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut

R0810

 

Försäkringsskulder och skulder till förmedlare

R0820

 

Återförsäkringsskulder

R0830

 

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring)

R0840

 

Efterställda skulder

R0850

 

Efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet

R0860

 

Efterställda skulder som ingår i primärkapitalet

R0870

 

Övriga skulder som inte visas någon annanstans

R0880

 

Summa skulder

R0900

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R1000

 

S.05.01.02

Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

 

 

Affärsgren för: skadeförsäkring och återförsäkringsförpliktelser (direkt försäkring och beviljad proportionell återförsäkring)

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkring avseende inkomstskydd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Ansvarsförsäkring för motorfordon

Övrig motorfordonsförsäkring

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

Försäkring mot brand och annan skada på egendom

Allmän ansvarsförsäkring

Kredit- och borgensförsäkring

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Premieinkomst

Brutto – direkt försäkring

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

Brutto – direkt försäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

Brutto – direkt försäkring

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

Brutto – direkt försäkring

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Affärsgren för: skadeförsäkring och återförsäkringsförpliktelser (direkt försäkring och beviljad proportionell återförsäkring)

Affärsgren för: mottagen icke-proportionell återförsäkring

Totalt

 

 

Rättsskyddsförsäkring

Assistansförsäkring

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

Sjukförsäkring

Olycksfall

Sjöfart, luftfart, transport

Fastigheter

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Premieinkomst

Brutto – direkt försäkring

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

Brutto – direkt försäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

Brutto – direkt försäkring

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

Brutto – direkt försäkring

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Affärsgren för: livförsäkringsförpliktelser

Livåterförsäkringsförpliktelser

Totalt

 

 

Sjukförsäkring

Försäkring med rätt till överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring

Annan livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från sjukförsäkringsåtaganden

Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

Sjukförsäkring mottagen återförsäkring

Livåterförsäkring

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Premieinkomst

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Premier, ersättningar och kostnader per land

 

 

Hemland

De fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst – skadeförsäkringsåtaganden

De fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst och hemland

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Premieinkomst

Brutto – direkt försäkring

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

Brutto – direkt försäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

Brutto – direkt försäkring

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

Brutto – direkt försäkring

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Hemland

De fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst – livförsäkringsåtaganden

De fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst och hemland

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Premieinkomst

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

 

 

Försäkring med rätt till överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring

Annan livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från andra försäkringsåtaganden än sjukförsäkringsåtaganden

Mottagen återförsäkring

Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inkl. fond- och indexförsäkring)

 

 

 

Avtal utan optioner och garantier

Avtal med optioner eller garantier

 

Avtal utan optioner och garantier

Avtal med optioner eller garantier

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning, brutto

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag efter justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag och finansiell återförsäkring

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från sjukförsäkringsåtaganden

Mottagen återförsäkring, Sjukförsäkring

Totalt, sjukförsäkring som liknar livförsäkring

 

 

 

Avtal utan optioner och garantier

Avtal med optioner eller garantier

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0020

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning, brutto

R0030

 

 

 

 

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag efter justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0080

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag och finansiell återförsäkring

R0090

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0100

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0110

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0120

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0130

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring

 

 

Direkt försäkring och mottagen proportionell återförsäkring

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkring avseende inkomstskydd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Ansvarsförsäkring för motorfordon

Övrig motorfordonsförsäkring

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

Försäkring mot brand och annan skada på egendom

Allmän ansvarsförsäkring

Kredit- och borgensförsäkring

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premieavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av premieavsättningar netto

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skadeavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av skadeavsättningar netto

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – totalt

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Direkt försäkring och mottagen proportionell återförsäkring

Beviljad icke-proportionell återförsäkring

Total skadeförsäkringsförpliktelse

 

 

Rättsskyddsförsäkring

Assistansförsäkring

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

Icke-proportionell sjukåterförsäkring

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premieavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av premieavsättningar netto

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Skadeavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av skadeavsättningar netto

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – totalt

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Skadeförsäkringsersättningar

Total skadeförsäkringsverksamhet

Skadeår/försäkringsår

Z0010

 


Utbetalda försäkringsersättningar brutto (ej ackumulerade)

(absolut belopp)

 

 

Utvecklingsår

 

 

Under innevarande år

 

Summan av år (ackumulerad)

 

År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Föregående

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0260

 

 

 


Odiskonterad bästa skattning av skadeavsättningar brutto

(absolut belopp)

 

 

Utvecklingsår

 

 

Årets slut (diskonterade data)

 

År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Föregående

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0260

 

S.22.01.21

Effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler

 

 

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler

Effekt av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

Effekt av övergångsregler för diskonteringsräntan

Effekt av volatilitetsjustering satt till noll

Effekt av matchningsjustering satt till noll

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Försäkringstekniska avsättningar

R0010

 

 

 

 

 

Primärkapital

R0020

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

R0050

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0090

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet

R0100

 

 

 

 

 

Minimikapitalkrav

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler

 

 

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler

Effekt av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

Effekt av övergångsregler för diskonteringsräntan

Effekt av volatilitetsjustering satt till noll

Effekt av matchningsjustering satt till noll

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Försäkringstekniska avsättningar

R0010

 

 

 

 

 

Primärkapital

R0020

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

R0050

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Kapitalbas

 

 

Totalt

Nivå 1 – utan begränsningar

Nivå 1 – begränsad

Nivå 2

Nivå 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Primärkapital före avdrag för ägarintressen i andra finansiella sektorer enligt artikel 68 i delegerade förordning (EU) nr 2015/35

 

 

 

 

 

 

Stamaktiekapital (egna aktier brutto)

R0010

 

 

 

 

 

Överkursfond relaterad till stamaktiekapital

R0030

 

 

 

 

 

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag

R0040

 

 

 

 

 

Efterställda medlemskonton

R0050

 

 

 

 

 

Överskottsmedel

R0070

 

 

 

 

 

Preferensaktier

R0090

 

 

 

 

 

Överkursfond relaterad till preferensaktier

R0110

 

 

 

 

 

Avstämningsreserv

R0130

 

 

 

 

 

Efterställda skulder

R0140

 

 

 

 

 

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto

R0160

 

 

 

 

 

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som ej specificeras ovan

R0180

 

 

 

 

 

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

 

 

 

 

 

 

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

R0220

 

 

 

 

 

Avdrag

 

 

 

 

 

 

Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut

R0230

 

 

 

 

 

Totalt primärkapital efter avdrag

R0290

 

 

 

 

 

Tilläggskapital

 

 

 

 

 

 

Obetalt och ej infordrat garantikapital inlösningsbart på begäran

R0300

 

 

 

 

 

Obetalt och ej infordrat garantikapital, obetalda och ej infordrade medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som kan inlösas på begäran

R0310

 

 

 

 

 

Obetalda och ej infordrade preferensaktier inlösningsbara på begäran

R0320

 

 

 

 

 

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder

R0330

 

 

 

 

 

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG

R0340

 

 

 

 

 

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG

R0350

 

 

 

 

 

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG

R0360

 

 

 

 

 

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar– andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG

R0370

 

 

 

 

 

Annat tilläggskapital

R0390

 

 

 

 

 

Sammanlagt tilläggskapital

R0400

 

 

 

 

 

Tillgänglig och medräkningsbar kapitalbas

 

 

 

 

 

 

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet

R0500

 

 

 

 

 

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet

R0510

 

 

 

 

 

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet

R0540

 

 

 

 

 

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet

R0550

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0580

 

 

 

 

 

Minimikapitalkrav

R0600

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till solvenskapitalkrav

R0620

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till minimikapitalkrav

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Avstämningsreserv

 

 

 

 

 

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R0700

 

 

 

 

 

Egna aktier (som innehas direkt och indirekt)

R0710

 

 

 

 

 

Förutsebarautdelningar, utskiftningar och avgifter

R0720

 

 

 

 

 

Andra primärkapitalposter

R0730

 

 

 

 

 

Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder

R0740

 

 

 

 

 

Avstämningsreserv

R0760

 

 

 

 

 

Förväntade vinster

 

 

 

 

 

 

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – livförsäkringsverksamhet

R0770

 

 

 

 

 

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – skadeförsäkringsverksamhet

R0780

 

 

 

 

 

Totala förväntade vinster som ingår i framtida premier

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Kapitalbas

 

 

Totalt

Nivå 1 – utan begränsningar

Nivå 1 – begränsad

Nivå 2

Nivå 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Primärkapital före avdrag för ägarintressen i andra finansiella sektorer

 

 

 

 

 

 

Stamaktiekapital (egna aktier brutto)

R0010

 

 

 

 

 

infordrade ? men inte betalda i stamaktiekapital på gruppnivå

R0020

 

 

 

 

 

Överkursfond relaterad till stamaktiekapital

R0030

 

 

 

 

 

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag

R0040

 

 

 

 

 

Efterställda medlemskonton

R0050

 

 

 

 

 

Icke tillgängliga efterställda medlemskonton på gruppnivå

R0060

 

 

 

 

 

Överskottsmedel

R0070

 

 

 

 

 

Icke tillgängliga överskottsmedel på gruppnivå

R0080

 

 

 

 

 

Preferensaktier

R0090

 

 

 

 

 

Icke tillgängliga preferensaktier på gruppnivå

R0100

 

 

 

 

 

Överkursfond relaterad till preferensaktier

R0110

 

 

 

 

 

Icke tillgänglig överkursfond relaterad till preferensaktier på gruppnivå

R0120

 

 

 

 

 

Avstämningsreserv

R0130

 

 

 

 

 

Efterställda skulder

R0140

 

 

 

 

 

Icke tillgängliga efterställda skulder på gruppnivå

R0150

 

 

 

 

 

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto

R0160

 

 

 

 

 

Beloppet som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto icke tillgängligt på gruppnivå

R0170

 

 

 

 

 

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan

R0180

 

 

 

 

 

Icke tillgängliga kapitalbasposter som hänförs till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten

R0190

 

 

 

 

 

Minoritetsintressen (om inte redovisade som del av en specifik kapitalbaspost)

R0200

 

 

 

 

 

Icke tillgängliga minoritetsintressen på gruppnivå

R0210

 

 

 

 

 

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

 

 

 

 

 

 

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

R0220

 

 

 

 

 

Avdrag

 

 

 

 

 

 

Avdrag för ägarintressen i andra finansiella företag, inbegripet icke reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet

R0230

 

 

 

 

 

varav avdrag enligt artikel 228 i direktiv 2009/138/EG

R0240

 

 

 

 

 

Avdrag för ägarintressen där tillgång till nödvändiga data saknas (artikel 229)

R0250

 

 

 

 

 

Avdrag för ägarintressen som inbegrips genom sammanläggning och avräkning när en kombination av metoder används

R0260

 

 

 

 

 

Sammanlagda icke tillgängliga kapitalposter

R0270

 

 

 

 

 

Totala avdrag

R0280

 

 

 

 

 

Totalt primärkapital efter avdrag

R0290

 

 

 

 

 

Tilläggskapital

 

 

 

 

 

 

Obetalt och ej infordrat garantikapital inlösningsbart på begäran

R0300

 

 

 

 

 

Obetalt och ej infordrat garantikapital, obetalda och ej infordrade medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som kan inlösas på begäran

R0310

 

 

 

 

 

Obetalda och ej infordrade preferensaktier inlösningsbara på begäran

R0320

 

 

 

 

 

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG

R0350

 

 

 

 

 

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG

R0360

 

 

 

 

 

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar– andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG

R0370

 

 

 

 

 

Icke tillgängligt tilläggskapital på gruppnivå

R0380

 

 

 

 

 

Annat tilläggskapital

R0390

 

 

 

 

 

Sammanlagt tilläggskapital

R0400

 

 

 

 

 

Eget kapital för andra finansiella sektorer

 

 

 

 

 

 

Avstämningsreserv

R0410

 

 

 

 

 

Tjänstepensionsinstitut

R0420

 

 

 

 

 

Icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet

R0430

 

 

 

 

 

Sammanlagda kapitalposter i andra finansiella sektorer

R0440

 

 

 

 

 

Kapitalposter när sammanläggning och avräkning används, enskilt eller i kombination med metod 1

 

 

 

 

 

 

Aggregerade kapitalposter genom sammanläggning och avräkning och kombination av metoder

R0450

 

 

 

 

 

Aggregerade kapitalposter genom sammanläggning och avräkning exklusive interna transaktioner inom grupp

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total tillgänglig kapitalbas för för att täcka det konsoliderade minimisolvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive kapitalbas från andra finansiella sektorer och från företag som inbegrips via sammanläggning och avräkning)

R0520

 

 

 

 

 

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka det konsoliderade minimisolvenskapitalkravet på gruppnivå

R0530

 

 

 

 

 

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det konsoliderade minimisolvenskapitalkravet på gruppnivå (med undantag för kapitalbasen från andra finansiella sektorer och företag som inbegrips via sammanläggning och avräkning)

R0560

 

 

 

 

 

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka minsta solvenskapitalkravet på gruppnivå

R0570

 

 

 

 

 

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå

R0610

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till minsta konsoliderade solvenskapitalkrav på gruppnivå

R0650

 

 

 

 

 

Total kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet på gruppnivå (inklusive kapitalbasen från andra finansiella sektorer och företag som inbegrips via sammanläggning och avräkning)

R0660

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav på gruppnivå

R0680

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till solvenskapitalkrav på gruppnivå inklusive andra finansiella sektorer och företag som inbegrips via sammanläggning och avräkning

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Avstämningsreserv

 

 

 

 

 

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R0700

 

 

 

 

 

Egna aktier (som innehas direkt och indirekt)

R0710

 

 

 

 

 

Förutsebara utdelningar, utskiftningar och avgifter

R0720

 

 

 

 

 

Andra primärkapitalposter

R0730

 

 

 

 

 

Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder

R0740

 

 

 

 

 

Övrig icke tillgänglig kapitalbas

R0750

 

 

 

 

 

Avstämningsreserv före avdrag för ägarintressen i andra finansiella sektorer

R0760

 

 

 

 

 

Förväntade vinster

 

 

 

 

 

 

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – livförsäkringsverksamhet

R0770

 

 

 

 

 

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – skadeförsäkringsverksamhet

R0780

 

 

 

 

 

Totala förväntade vinster som ingår i framtida premier

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Solvenskapitalkrav – för grupper som omfattas av standardformeln

 

 

Solvenskapitalkrav brutto

Företagsspecika parametrar

Förenklingar

 

 

C0110

C0090

C0100

Marknadsrisk

R0010

 

 

 

Motpartsrisk

R0020

 

 

 

Teckningsrisk för livförsäkring

R0030

 

 

 

Teckningsrisk för sjukförsäkring

R0040

 

 

 

Teckningsrisk för skadeförsäkring

R0050

 

 

 

Diversifiering

R0060

 

 

 

Immateriell tillgångsrisk

R0070

 

 

 

Primärt solvenskapitalkrav

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

 

 

Operativ risk

R0130

 

 

 

Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar

R0140

 

 

 

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter

R0150

 

 

 

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/41/EG

R0160

 

 

 

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

R0200

 

 

 

Kapitaltillägg redan infört

R0210

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

 

Övrig information om solvenskapitalkrav

 

 

 

 

Kapitalkrav för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

R0400

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

R0410

 

 

 

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för separata fonder

R0420

 

 

 

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

R0430

 

 

 

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Solvenskapitalkrav – för grupper som omfattas av standardformeln

 

 

Solvenskapitalkrav brutto

Företagsspecika parametrar

Förenklingar

 

 

C0110

C0080

C0090

Marknadsrisk

R0010

 

 

 

Motpartsrisk

R0020

 

 

 

Teckningsrisk för livförsäkring

R0030

 

 

 

Teckningsrisk för sjukförsäkring

R0040

 

 

 

Teckningsrisk för skadeförsäkring

R0050

 

 

 

Diversifiering

R0060

 

 

 

Immateriell tillgångsrisk

R0070

 

 

 

Primärt solvenskapitalkrav

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

 

 

Operativ risk

R0130

 

 

 

Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar

R0140

 

 

 

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter

R0150

 

 

 

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/41/EG

R0160

 

 

 

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

R0200

 

 

 

Kapitaltillägg redan infört

R0210

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

 

Övrig information om solvenskapitalkrav

 

 

 

 

Kapitalkrav för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

R0400

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

R0410

 

 

 

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för separata fonder

R0420

 

 

 

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

R0430

 

 

 

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

R0440

 

 

 

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå

R0470

 

 

 

Information om andra enheter

 

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring)

R0500

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut, alternativa investeringsfonder, förvaltningsbolag för fondföretag

R0510

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – tjänstepensionsinstitut

R0520

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kapitalkrav för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet

R0530

 

 

 

Kapitalkrav för icke-kontrollerade innehav

R0540

 

 

 

Kapitalkrav för övriga företag

R0550

 

 

 

Totalt solvenskapitalkrav

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav för företag som ingår via D och A

R0560

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Solvenskapitalkrav – för företag som använder standardformeln och partiell intern modell

Komponentens unika nummer

Komponentbeskrivning

Beräkning av solvenskapitalkravet

Modellerat belopp

Företagsspecika parametrar

Förenklingar

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

 

 

 

Summa odiversifierade komponenter

R0110

 

 

 

 

Diversifiering

R0060

 

 

 

 

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/41/EG

R0160

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

R0200

 

 

 

 

Kapitaltillägg redan infört

R0210

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

 

 

Övrig information om solvenskapitalkrav

 

 

 

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar

R0300

 

 

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter

R0310

 

 

 

 

Kapitalkrav för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

R0400

 

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

R0410

 

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för separata fonder (andra än de som är knutna till verksamhet som bedrivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG (övergångsregler))

R0420

 

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

R0430

 

 

 

 

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Solvenskapitalkrav – för grupper som använder standardformeln och partiell intern modell

Komponentens unika nummer

Komponentbeskrivning

Beräkning av solvenskapitalkravet

Modellerat belopp

Företagsspecika parametrar

Förenklingar

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

 

 

 

Summa odiversifierade komponenter

R0110

 

 

 

 

Diversifiering

R0060

 

 

 

 

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/41/EG

R0160

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

R0200

 

 

 

 

Kapitaltillägg redan infört

R0210

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav för företag enligt konsoliderad metod

R0220

 

 

 

 

Övrig information om solvenskapitalkrav

 

 

 

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar

R0300

 

 

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter

R0310

 

 

 

 

Kapitalkrav för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

R0400

 

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

R0410

 

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för separata fonder (andra än de som är knutna till verksamhet som bedrivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG (övergångsregler))

R0420

 

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

R0430

 

 

 

 

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

R0440

 

 

 

 

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå

R0470

 

 

 

 

Information om andra enheter

 

 

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring)

R0500

 

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut, alternativa investeringsfonder, förvaltningsbolag för fondföretag

R0510

 

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – tjänstepensionsinstitut

R0520

 

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kapitalkrav för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet

R0530

 

 

 

 

Kapitalkrav för icke-kontrollerade innehav

R0540

 

 

 

 

Kapitalkrav för övriga företag

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Totalt solvenskapitalkrav

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav för företag som ingår via D och A

R0560

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Solvenskapitalkrav – för företag med fullständig intern modell

Komponentens unika nummer

Komponentbeskrivning

Beräkning av solvenskapitalkravet

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

Summa odiversifierade komponenter

R0110

 

Diversifiering

R0060

 

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/41/EG (övergångsbestämmelser)

R0160

 

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

R0200

 

Kapitaltillägg redan infört

R0210

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

Övrig information om solvenskapitalkrav

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar

R0300

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter

R0310

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

R0410

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för separata fonder (andra än de som är knutna till verksamhet som bedrivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG (övergångsregler))

R0420

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

R0430

 

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

R0440

 


S.25.03.22

Solvenskapitalkrav – för grupper med fullständig intern modell

Komponentens unika nummer

Komponentbeskrivning

Beräkning av solvenskapitalkravet

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

Summa odiversifierade komponenter

R0110

 

Diversifiering

R0060

 

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/41/EG

R0160

 

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

R0200

 

Kapitaltillägg redan infört

R0210

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

Övrig information om solvenskapitalkrav

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar

R0300

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter

R0310

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

R0410

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för separata fonder (andra än de som är knutna till verksamhet som bedrivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG (övergångsregler))

R0420

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

R0430

 

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

R0440

 

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå

R0470

 

Information om andra enheter

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring)

R0500

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut, alternativa investeringsfonder, förvaltningsbolag för fondföretag

R0510

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – tjänstepensionsinstitut

R0520

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kapitalkrav för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet

R0530

 

Kapitalkrav för icke-kontrollerade innehav

R0540

 

Kapitalkrav för övriga företag

R0550

 

S.28.01.01

Minimikapitalkrav – enbart livförsäkrings- eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring

 

 

C0010

 

 

 

MinimikapitalkravNLResultat

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar netto (efter återförsäkring/specialföretag) beräknade som helhet

Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

 

 

 

 

C0020

C0030

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0020

 

 

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring

R0030

 

 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring

R0040

 

 

Ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring

R0050

 

 

Övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0060

 

 

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring

R0070

 

 

Försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring

R0080

 

 

Allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0090

 

 

Kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring

R0100

 

 

Rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0110

 

 

Assistansförsäkring och proportionell återförsäkring

R0120

 

 

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring

R0130

 

 

Icke-proportionell sjukåterförsäkring

R0140

 

 

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring

R0150

 

 

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

R0160

 

 

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

R0170

 

 


Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring

 

 

C0040

 

 

 

MinimikapitalkravL Resultat

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar netto (efter återförsäkring/specialföretag) beräknade som helhet

Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

 

 

 

 

C0050

C0060

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – garanterade förmåner

R0210

 

 

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – diskretionära förmåner

R0220

 

 

Försäkringsförpliktelser med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

R0230

 

 

Annan liv(åter)försäkrings- och sjuk(åter)försäkringsförpliktelser

R0240

 

 

Sammanlagd risksumma för alla liv(åter)försäkringsförpliktelser

R0250

 

 


Övergripande beräkning av minimikapitalkrav

 

 

C0070

Linjärt minimikapitalkrav

R0300

 

Solvenskapitalkrav

R0310

 

Högsta minimikapitalkrav

R0320

 

Lägsta minimikapitalkrav

R0330

 

Kombinerat minimikapitalkrav

R0340

 

Tröskelvärde för minimikapitalkrav

R0350

 

 

 

C0070

Minimikapitalkrav

R0400

 

S.28.02.01

Minimikapitalkrav – både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet

 

 

Skadeförsäkringsverksamhet

Livförsäkringsverksamhet

 

Skadeförsäkringsverksamhet

Livförsäkringsverksamhet

 

 

Minimikapitalkrav(L, NL) Resultat

Minimikapitalkrav(NL, L)Resultat

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar netto (efter återförsäkring/specialföretag) beräknade som helhet

Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar netto (efter återförsäkring/specialföretag) beräknade som helhet

Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0020

 

 

 

 

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring

R0030

 

 

 

 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring

R0040

 

 

 

 

Ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring

R0050

 

 

 

 

Övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0060

 

 

 

 

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring

R0070

 

 

 

 

Försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring

R0080

 

 

 

 

Allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0090

 

 

 

 

Kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring

R0100

 

 

 

 

Rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0110

 

 

 

 

Assistansförsäkring och proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

Icke-proportionell sjukåterförsäkring

R0140

 

 

 

 

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring

R0150

 

 

 

 

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

R0160

 

 

 

 

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

R0170

 

 

 

 


 

 

Skadeförsäkringsverksamhet

Livförsäkringsverksamhet

 

Skadeförsäkringsverksamhet

Livförsäkringsverksamhet

 

 

Minimikapitalkrav(L, NL) Resultat

Minimikapitalkrav(L, L) Resultat

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar netto (efter återförsäkring/specialföretag) beräknade som helhet

Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar netto (efter återförsäkring/specialföretag) beräknade som helhet

Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – garanterade förmåner

R0210

 

 

 

 

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – diskretionära förmåner

R0220

 

 

 

 

Försäkringsförpliktelser med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

R0230

 

 

 

 

Annan liv(åter)försäkrings- och sjuk(åter)försäkringsförpliktelser

R0240

 

 

 

 

Sammanlagd risksumma för alla liv(åter)försäkringsförpliktelser

R0250

 

 

 

 


Övergripande beräkning av minimikapitalkrav

 

 

C0130

 

Linjärt minimikapitalkrav

R0300

 

 

Solvenskapitalkrav

R0310

 

 

Högsta minimikapitalkrav

R0320

 

 

Lägsta minimikapitalkrav

R0330

 

 

Kombinerat minimikapitalkrav

R0340

 

 

Tröskelvärde för minimikapitalkrav

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Minimikapitalkrav

R0400

 

 

 

 

 

 

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring

Skadeförsäkringsverksamhet

Livförsäkringsverksamhet

 

 

C0140

C0150

Teoretisk linjärt minimikapitalkrav

R0500

 

 

Teoretiskt solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg (årliga eller senaste beräkningen)

R0510

 

 

Teoretiskt högsta minimikapitalkrav

R0520

 

 

Teoretiskt minsta minimikapitalkrav

R0530

 

 

Teoretiskt kombinerat minimikapitalkrav

R0540

 

 

Tröskelvärde för de teoretiska minimikapitalkravet

R0550

 

 

Teoretiskt minimikapitalkrav

R0560

 

 

S.32.01.22

Företag som omfattas av gruppen

Land

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

Företagets juridiska namn

Typ av företag

Juridisk form

Kategori (ömsesidigt/icke ömsesidigt)

Tillsynsorgan

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(forts.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kriterier för inflytande

Inbegripande inom ramen för grupptillsyn

Beräkning av solvens på gruppnivå

% kapitalandel

% som används för att upprätta sammanställd redovisning

% rösträtt

Övriga kriterier

Nivå av inflytande

Proportionell andel som används för beräkning av gruppsolvens

JA/NEJ

Datum för beslut om art. 214 tillämpas

Metod som används och enligt metod 1, behandling av företaget

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAGA II

Instruktioner till blanketterna för rapporten om solvens och finansiell ställning för enskilda företag

Denna bilaga innehåller ytterligare instruktioner till de blanketter som återfinns i bilaga I till denna förordning. I tabellens första kolumn anges de poster som ska offentliggöras med kolumn- och radnummer enligt blanketten i bilaga I.

De blanketter som ska fyllas i enligt instruktionerna i denna bilagas olika avsnitt hänvisas till som ”denna blankett”.

S.02.01 – Balansräkning

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årligt offentliggörande av uppgifter för enskilda företag.

Kolumnen ”Solvens II-värde” (C0010) ska fyllas i med användning av värderingsprinciper som anges i direktiv 2009/138/EG, delegerade förordningen (EU) 2015/35 och tekniska standarder och riktlinjer för Solvens II.

 

POST

INSTRUKTIONER

Tillgångar

C0010/R0030

Immateriella tillgångar

Andra immateriella tillgångar än goodwill. En identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form.

C0010/R0040

Uppskjutna skattefordringar

Uppskjutna skattefordringar är inkomstskattebelopp som kan återkrävas under påföljande perioder vad gäller

(a)

avdragsgilla temporära skillnader,

(b)

uppskjutna skattefordringar som härrör från outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag och/eller

(c)

uppskjutna skattefordringar som härrör från outnyttjade skatteavdrag.

C0010/R0050

Överskott av pensionsförmåner

Detta är det totala nettoöverskottet avseende arbetstagares pensionsplaner.

C0010/R0060

Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk

Fysiska tillgångar som är avsedda för permanent bruk och fastigheter som företaget innehar för eget bruk. Här ingår även fastigheter för eget bruk under uppförande.

C0010/R0070

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

Detta är det totala beloppet för placeringstillgångar, exklusive tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal.

C0010/R0080

Fastighet (annat än för eget bruk)

Belopp för fastighet, annat än för eget bruk. Här ingår även fastigheter under uppförande, andra än för eget bruk.

C0010/R0090

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag

Ägarintresse enligt definitionen i artiklarna 13.20 och 212.2 och innehav i anknutna företag enligt definitionen i artikel 212.1 b i direktiv 2009/138/EG.

När delar av tillgångarna vad gäller företag med ägarintresse och anknutna företag rör fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal ska dessa delar offentliggöras i ”Tillgångar som innehas för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal” i C0010/R0220.

C0010/R0100

Aktier

Det totala beloppet för aktier, börsnoterade och icke börsnoterade.

C0010/R0110

Aktier – börsnoterade

Andelar som representerar företagets kapital, dvs. ägande i ett företag, som handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.

Innehav i anknutna företag, inklusive företag med ägarintresse, ska inte medräknas.

C0010/R0120

Aktier – icke börsnoterade

Andelar som representerar företagets kapital, dvs. ägande i ett företag, som inte handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.

Innehav i anknutna företag, inklusive företag med ägarintresse, ska inte medräknas.

C0010/R0130

Obligationer

Detta är det totala beloppet av statsobligationer, företagsobligationer, strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter.

C0010/R0140

Statsobligationer

Obligationer utgivna av offentliga myndigheter, såväl nationella regeringar, överstatliga institutioner och regionala regeringar som lokala myndigheter, och obligationer som är helt, ovillkorligt och oåterkalleligt garanterade av Europeiska centralbanken, medlemsstaternas nationella regeringar och centralbanker och uttryckta och finansierade i den nationella regeringens och centralbankens inhemska valuta, multilaterala utvecklingsbanker enligt artikel 117.2 i förordning EU nr 575/2013 eller internationella organisationer enligt artikel 118 i förordning (EU) nr 575/2013 när garantin uppfyller de krav som anges i artikel 2015 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0010/R0150

Företagsobligationer

Obligationer utgivna av företag.

C0010/R0160

Strukturerade produkter

Hybridinstrument där ett instrument med en fast intäkt (avkastning i form av fasta betalningar) kombineras med en serie derivatkomponenter. Denna kategori omfattar inte instrument med fast intäkt som är utgivna av nationella regeringar. Gäller värdepapper där någon kategori av derivat ingår, inklusive kreditswappar (CDS), CMS (Constant Maturity Swaps) och kreditoptioner (CDOp). Tillgångar i denna kategori är inte uppdelningsbara.

C0010/R0170

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

Värdepapper där värdet och betalningarna är härlett från en portfölj av underliggande tillgångar. Här ingår värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABS), hypoteksbaserade värdepapper (MBS), värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CBMS), CDO (Collateralised Debt Obligations), CLO (Collateralised Loan Obligations), kollateraliserade hypoteksobligationer (CMO).

C0010/R0180

Företag för kollektiva investeringar

Investeringsfonder är företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller en alternativ investeringsfond i enlighet med artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU.

C0010/R0190

Derivat

Ett finansiellt instrument eller annat avtal med samtliga tre följande kännetecken:

a)

Dess värde ändras som reaktion på en förändring i en viss specificerad variabel, såsom ränta, pris på finansiellt instrument, råvarupris, växelkurs, pris- eller ränteindex, kreditvärdering eller kreditindex, förutsatt att – när det gäller en icke-finansiell variabel – denna variabel inte är specifik för någon av avtalsparterna (även kallat ”underliggande variabel”).

b)

Det kräver inte någon initial nettoinvestering eller en initial nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som förväntas reagera på ett liknande sätt på marknadsfaktorer.

c)

Regleringen sker i framtiden.

Derivatets Solvens II-värde – om positivt – per rapporteringsdagen rapporteras här (om negativet, se C0010/R0790).

C0010/R0200

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel och som inte kan användas för betalningar före en viss förfallodag och som inte kan tas ut i sedlar och mynt eller överförbar inlåning utan någon typ av betydande begränsning eller straffavgifter.

C0010/R0210

Övriga investeringar

Övriga investeringar som inte redan omfattas av de investeringar som offentliggörs ovan.

C0010/R0220

Tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal

Tillgångar som innehas för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal (affärsgren enligt klass 31 enligt definitionen i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35).

C0010/R0230

Lån och hypotekslån

Detta är den totala summan av lån och hypotekslån, dvs. finansiella tillgångar som skapas när företag lånar medel, antingen med eller utan säkerhet, inklusive sk. cash pools.

C0010/R0240

Lån på försäkringsbrev

Lån till försäkringstagare, med säkerhet mot försäkringsbrev (underliggande försäkringstekniska avsättningar).

C0010/R0250

Lån och hypotekslån till fysiska personer

Finansiella tillgångar som skapas när borgenärer lånar medel till gäldenärer – fysiska personer, med eller utan säkerhet, inklusive sk. cash pools.

C0010/R0260

Andra lån och hypotekslån

Finansiella tillgångar som skapas när borgenärer lånar medel till gäldenärer – övriga, som ej kan klassificeras under post R0240 eller R0250, med eller utan säkerhet, inklusive sk. cash pools.

C0010/R0270

Fordringar enligt återförsäkringsavtal från:

Detta är det totala beloppet av fordringar enligt återförsäkringsavtal. Det motsvarar beloppet för återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag)

C0010/R0280

Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring.

C0010/R0290

Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsverksamhet, exklusive försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring.

C0010/R0300

Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring.

C0010/R0310

Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal.

C0010/R0320

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0010/R0330

Livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsverksamhet exklusive försäkringstekniska avsättningar för SLT-sjukförsäkring och försäkringstekniska avsättningar för index- och fondförsäkringsavtal.

C0010/R0340

Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende livförsäkringsverksamhet med indexreglerade förmåner och fondförsäkring.

C0010/R0350

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

Depåer avseende mottagen återförsäkring.

C0010/R0360

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare

Belopp som har förfallit till betalning från försäkringstagare, försäkringsföretag och annan försäkringsrelaterad verksamhet, som inte är inkluderade i kassaflöden in för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska inkludera fordringar från fordringar från mottagen återförsäkring.

C0010/R0370

Återförsäkringsfordringar

Belopp som har förfallit till betalning från återförsäkringsföretag och anknutna till försäkringsverksamhet, som inte är inkluderade i fordringar enligt återförsäkringsavtal.

Det kan inkludera belopp som är förfallna från fordringar från återförsäkringsföretag som avser reglerade skador för försäkringstagare eller förmånstagare, fordringar från återförsäkringsföretag gällande annat än försäkringshändelser eller reglerade försäkringsfordringar, t.ex. provisioner.

C0010/R0380

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring)

Här ingår fordringar från anställda eller olika affärspartner (inte försäkringsrelaterade), inklusive offentliga organ.

C0010/R0390

Egna aktier (direkt innehav)

Detta är det totala beloppet för egna aktier som innehas direkt av företaget.

C0010/R0400

Fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej inbetalats

Värdet på fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej inbetalats.

C0010/R0410

Kontanter och andra likvida medel

Sedlar och mynt i cirkulation som normalt används för betalningar, och banktillgodohavanden som på begäran går att ta ut i sedlar och mynt till nominellt värde och som direkt går att använda för att göra betalningar med check, växel, girobetalning, direkt debitering/kreditering eller andra former av direktbetalning, utan straffavgifter eller begränsningar.

Banktillgodohavanden ska inte nettoredovisas. Endast positiva tillgodohavanden ska därför redovisas under denna post och checkräkningskrediter tas upp under skulder såvida inte både legal kvittningsrätt och påvisbar avsikt att kvitta föreligger.

C0010/R0420

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans

Detta är beloppet av alla övriga tillgångar som inte redan har tagits upp under någon post i balansräkningen.

C0010/R0500

Summa tillgångar

Detta är det totala beloppet av alla tillgångar.

Skulder

C0010/R0510

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring

Summa av försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0520

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring)

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0530

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring) – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för skadeförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0540

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring) – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring).

Bästa skattning ska offentliggöras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0550

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring) – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0560

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring)

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0570

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring) – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0580

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring) – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande skadeförsäkring).

Bästa skattning ska offentliggöras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0590

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring) – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande skadeförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0600

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0610

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring)

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande livförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0620

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring) – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för sjukförsäkringsverksamhet (liknande livförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0630

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring) – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande livförsäkring).

Bästa skattning ska offentliggöras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0640

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring) – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande livförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0650

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring och indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0660

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för livförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal).

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0670

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring och indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

Bästa skattning ska offentliggöras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0680

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring och indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av den bästa riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0690

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal.

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0700

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för verksamhet som rör indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal.

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0710

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för verksamhet som rör indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal.

Bästa skattning ska offentliggöras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0720

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för verksamhet som rör indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal.

I detta belopp ska ingå fördelningen från det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den proportionerliga metod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0740

Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse defineras som

a)

en potentiell förpliktelse som härrör från tidigare händelser och som bekräftas endast utifrån om en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller inte, och vilka inte ligger helt inom företagets kontroll, eller

b)

en befintlig förpliktelse som härrör från tidigare händelser även om

i)

det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser som motsvarar ekonomiska förmåner kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, eller

ii)

en del av förpliktelsen inte kan värderas med tillräcklig tillförlitlighet.

Det belopp för eventualförpliktelser som redovisas i balansräkningen bör överensstämma med de kriterier som anges i artikel 11 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0010/R0750

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar

Skulder med osäker betalningstidpunkt eller osäkert belopp, exklusive de som offentligörs under ”Pensionsåtaganden”.

Avsättningarna redovisas som skulder (under antagande av att en tillförlitlig skattning kan göras) då de utgör förpliktelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser som motsvarar ekonomiska förmåner kommer att krävas för att betala förpliktelsen

C0010/R0760

Pensionsåtaganden

Detta är de totala nettoåtagandena avseende arbetstagares pensionsplaner.

C0010/R0770

Depåer från återförsäkrare

Belopp (t.ex. kontanter) som mottagits från återförsäkraren eller som dragits av av återförsäkraren i enlighet med återförsäkringsavtalet.

C0010/R0780

Uppskjutna skatteskulder

Uppskjutna skatteskulder är de inkomstskattebelopp som betalas under påföljande perioder avseende skattepliktiga temporära skillnader.

C0010/R0790

Derivat

Ett finansiellt instrument eller annat avtal med samtliga tre följande kännetecken:

a)

Dess värde ändras som reaktion på en förändring i en viss specificerad variabel, såsom ränta, pris på finansiellt instrument, råvarupris, växelkurs, pris- eller ränteindex, kreditvärdering eller kreditindex, förutsatt att – när det gäller en icke-finansiell variabel – denna variabel inte är specifik för någon av avtalsparterna (även kallat ”underliggande variabel”).

b)

Det kräver inte någon initial nettoinvestering eller en initial nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som förväntas reagera på ett liknande sätt på marknadsfaktorer.

c)

Regleringen sker i framtiden.

Endast derivatskulder ska offentliggöras på denna rad (dvs. derivat med negativa värden per rapporteringsdagen). Derivattillgångar ska offentliggöras på C0010/R0190.

Företag som inte värderar sina derivat enligt lokal redovisningsstandard behöver inte tillhandahålla ett värde avseende den finansiella redovisningen.

C0010/R0800

Skulder till kreditinstitut

Skulder, såsom hypotekslån och andra lån, till kreditinstitut, exklusive obligationer som innehas av kreditinstitut (det är inte möjligt för ett företag att identifiera alla innehavare av de obligationer som det ger ut) och efterställda skulder. Detta inkluderar även checkräkningskrediter.

C0010/R0810

Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut

Finansiella skulder inklusive obligationer utgivna av företaget (och som antingen innehas av kreditinstitut eller inte), strukturerade produkter utgivna av företaget själv och hypotekslån och andra lån till andra enheter än kreditinstitut.

Efterställda skulder ska inte tas med här.

C0010/R0820

Försäkringsskulder och skulder till förmedlare

Belopp som har förfallit till betalning till försäkringstagare, försäkringsföretag eller annan försäkringsrelaterad verksamhet, men som inte är försäkringstekniska avsättningar.

Detta inkluderar belopp som har förfallit till betalning till (åter)försäkringsförmedlare (t.ex. provision som har förfallit till betalning till förmedlare men som ännu inte har betalats av företaget).

Detta inkluderar inte hypotekslån och andra lån som har förfallit till betalning till andra försäkringsföretag om de endast avser finansiering och inte är kopplade till försäkringsverksamhet (sådana hypotekslån och andra lån ska offentliggörs som finansiella skulder).

Det ska inkludera skulder från mottagen återförsäkring.

C0010/R0830

Återförsäkringsskulder

Belopp som har förfallit till betalning till återförsäkringsföretag (särskilt löpande konton), andra än depåer knutna till försäkringsverksamhet, som inte är inkluderade i fordringar enligt återförsäkringsavtal.

Inkluderar skulder till återförsäkrare som avser avgivna premier.

C0010/R0840

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring)

Detta är det totala beloppet av leverantörsskulder, inklusive belopp som har förfallit till betalning till arbetstagare, leverantörer etc., och som inte är försäkringsrelaterade, motsvarande Fordringar (kundfordringar, inte försäkring) på tillgångssidan. Inkluderar offentliga organ.

C0010/R0850

Efterställda skulder

Efterställda skulder är skulder som har lägre rank än andra specificerade skulder i samband med avveckling av ett företag. Detta är de totala efterställda skulderna klassificerade som primärkapital och de som inte ingår i primärkapital.

C0010/R0860

Efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet

Efterställda skulder är skulder som har lägre rank än andra specificerade skulder i samband med avveckling av ett företag. Andra skulder kan vara ännu mer efterställda. Endast efterställda skulder som inte ingår i primärkapital ska anges här.

C0010/R0870

Efterställda skulder som ingår i primärkapitalet

Efterställda skulder som klassificeras i primärkapitalet.

C0010/R0880

Övriga skulder som inte visas någon annanstans

Detta är totalbeloppet av alla övriga skulder som inte redan har tagits upp under någon post i balansräkningen.

C0010/R0900

Summa skulder

Detta är det totala beloppet av alla skulder.

C0010/R1000

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Detta är totalbeloppet med vilket företagets tillgångar överskrider skulderna, värderat i enlighet med Solvens II-värderingsprinciper. Värde av tillgångar minus skulder.

S.05.01 – Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årligt offentliggörande av uppgifter för enskilda företag.

Denna blankett ska offentliggöras från ett redovisningsperspektiv, dvs. nationell redovisningsstandard eller IFRS om dessa godtas som lokal redovisningsstandard, med användning av affärsgrenar (klasser) enligt Solvens II. Företag ska använda samma redovisnings- och värderingsbas som för den offentliga finansiella redovisningen. Det krävs ingen ny redovisning eller omvärdering.

 

POST

INSTRUKTIONER

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring

C0010 till C0120/R0110

Premieinkomst – brutto – direkt försäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med direkt försäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0010 till C0120/R0120

Premieinkomst – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med mottagen proportionell återförsäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0130 till C0160/R0130

Premieinkomst – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med mottagen icke-proportionell återförsäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0010 till C0160/R0140

Premieinkomst – återförsäkrares andel

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som avgivits till återförsäkrare under redovisningsåret för försäkringsavtal, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0010 till C0160/R0200

Premieinkomst – netto

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: nettopremieinkomster ska utgöra summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0010 till C0120/R0210

Intjänade premier – brutto – direkt försäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende direkt försäkring.

C0010 – C0120/R0220

Intjänade premier – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende mottagen proportionell återförsäkring.

C0130 – C0160/R0230

Intjänade premier – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende mottagen icke-proportionell återförsäkring.

C0010 till C0160/R0240

Intjänade premier – återförsäkrares andel

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av återförsäkrares andel av bruttopremieinkomster minus förändring i återförsäkrarens andel av avsättning för ej intjänade premier.

C0010 till C0160/R0300

Intjänade premier – netto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

C0010 till C0120/R0310

Inträffade skadekostnader – brutto – direkt försäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0120/R0320

Inträffade skadekostnader – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med mottagen proportionell återförsäkring brutto.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0130 till C0160/R0330

Inträffade skadekostnader – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0160/R0340

Inträffade skadekostnader – återförsäkrares andel

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0160/R0400

Inträffade skadekostnader – netto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0120/R0410

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – direkt försäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för direkt försäkring brutto.

C0010 till C0120/R0420

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för mottagen proportionell återförsäkring brutto.

C0130 till C0160/R0430

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

C0010 till C0160/R0440

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – återförsäkrares andel

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för belopp avgivna till återförsäkrare.

C0010 till C0160/R0500

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – netto

Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: nettobeloppet för ändringar inom övriga avsättningar utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0010 till C0160/R0550

Uppkomna kostnader

Alla försäkringstekniska kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsperioden, på periodiserad basis.

C0200/R0110–R0550

Totalt

Totalt för olika poster för alla affärsgrenar

C0200/R1200

Övriga kostnader

Andra försäkringstekniska kostnader som inte omfattas av kostnaderna ovan och som inte delas upp per affärsgren.

Inkluderar inte icke-försäkringstekniska kostnader som skatt, räntebetalningar, försäljningsförluster etc.

C0200/R1300

Totala kostnader

Belopp för alla försäkringstekniska kostnader.

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring

C0210 till C0280/R1410

Premieinkomst – brutto

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med försäkring brutto, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

Både direkt försäkring och återförsäkring ingår.

C0210 till C0280/R1420

Premieinkomst – återförsäkrares andel

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som avgivits till återförsäkrare som förfaller till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0210 till C0280/R1500

Premieinkomst – netto

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: nettopremieinkomster ska utgöra summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0210 till C0280/R1510

Intjänade premier – brutto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende direkt försäkring och mottagen icke-proportionell återförsäkring.

C0210 till C0280/R1520

Intjänade premier – återförsäkrares andel

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är återförsäkrares andel av bruttopremieinkomster minus förändring i återförsäkrarens andel av avsättning för ej intjänade premier.

C0210 till C0280/R1600

Intjänade premier – netto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

C0210 till C0280/R1610

Inträffade skadekostnader – brutto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring och återförsäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0210 till C0280/R1620

Inträffade skadekostnader – återförsäkrares andel

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG: det är återförsäkrarens andel av summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0210 till C0280/R1700

Inträffade skadekostnader – netto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0210 till C0280/R1710

Förändringar inom övriga avsättningar – brutto – mottagen direkt försäkring och återförsäkring

Definition av förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring och återförsäkring.

C0210 till C0280/R1720

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – återförsäkrares andel

Definition av förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar.

C0210 till C0280/R1800

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – netto

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: nettoändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0210 till C0280/R1900

Uppkomna kostnader

Alla försäkringstekniska kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsperioden, på periodiserad basis.

C0300/R1410–R1900

Totalt

Totalt för olika poster för alla affärsgrenar

C0300/R2500

Övriga kostnader

Andra försäkringstekniska kostnader som inte omfattas av kostnaderna ovan och som inte delas upp per affärsgren.

Inkluderar inte icke-försäkringstekniska kostnader som skatt, räntebetalningar, försäljningsförluster etc.

C0300/R2600

Totala kostnader

Belopp för alla försäkringstekniska kostnader.

C0210 till C0280/R2700

Totalt belopp för återköp

Detta belopp utgör det totala beloppet av återköp som uppkommit under året.

Detta belopp offentliggörs också under inträffade skadekostnader (post R1610).

S.05.02 – Premier, ersättningar och kostnader per land

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årligt offentliggörande av uppgifter för enskilda företag.

Denna blankett ska offentliggöras från ett redovisningsperspektiv, dvs. Nationell redovisningsstandard eller IFRS om dessa godtas som lokal redovisningsstandard.

Denna blankett bygger på de samlade redovisade uppgifterna hittills under året (YTD). Företag ska använda samma redovisnings- och värderingsbas som för den offentliga finansiella redovisningen. Det krävs ingen ny redovisning eller omvärdering.

Följande kriterier ska användas för klassificeringen per land:

Uppgifterna ska fyllas i, per land, för de fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst, utöver hemlandet, eller till dess att 90 % av bruttopremieinkomsterna uppnås.

För direkt försäkringsverksamhet för affärsgrenarna sjukvårdsförsäkring, inkomstskydd, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, brand och annan skada på egendom och kredit- och borgensförsäkring ska uppgifterna offentliggöras per land där risken är belägen enligt definitionen i artikel 13.13 i direktiv 2009/138/EG.

För direkt försäkringsverksamhet för alla andra affärsgrenar ska uppgifter offentliggöras per land där avtalet ingicks.

Uppgifter om proportionell och icke-proportionell återförsäkring ska offentliggöras per land där det överlåtande företaget är beläget.

I denna blankett avses med land där avtalet ingicks:

a.

Det land där försäkringsföretaget är etablerat (hemland) om avtalet inte sålts genom en filial eller genom frihet att tillhandahålla tjänster

b.

Det land där filialen är lokaliserad (värdland) om avtalet sålts genom en filial.

c.

Det land där frihet att tillhandahålla tjänster anmälts (värdland) om avtalet sålts genom frihet att tillhandahålla tjänster.

d.

Vid användning av förmedlare eller i alla andra situationer gäller a), b) eller c) beroende på vem som sålt avtalet.

 

POST

INSTRUKTIONER

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring

C0020 till C0060/R0010

De fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst – skadeförsäkringsåtaganden

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för de länder för vilka skadeförsäkringsåtaganden offentliggörs.

C0080 till C0140/R0110

Premieinkomst – brutto – direkt försäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med direkt försäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0080 till C0140/R0120

Premieinkomst – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med mottagen proportionell återförsäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0080 till C0140/R0130

Premieinkomst – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med mottagen icke-proportionell återförsäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0080 till C0140/R0140

Premieinkomst – återförsäkrares andel

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som avgivits till återförsäkrare under redovisningsåret för försäkringsavtal, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0080 till C0140/R0200

Premieinkomst – netto

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: nettopremieinkomster ska utgöra summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0080 till C0140/R0210

Intjänade premier – brutto – direkt försäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende direkt försäkringsverksamhet.

C0080 till C0140/R0220

Intjänade premier – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende mottagen proportionell återförsäkring.

C0080 till C0140/R0230

Intjänade premier – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende mottagen icke-proportionell återförsäkring.

C0080 till C0140/R0240

Intjänade premier – återförsäkrares andel

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av återförsäkrares andel av bruttopremieinkomster minus förändring i återförsäkrarens andel av avsättning för ej intjänade premier.

C0080 till C0140/R0300

Intjänade premier – netto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

C0080 till C0140/R0310

Inträffade skadekostnader brutto – direkt försäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar i kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0320

Inträffade skadekostnader – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med mottagen proportionell återförsäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar i kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0330

Inträffade skadekostnader – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med mottagen icke-proportionell återförsäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar i kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0340

Inträffade skadekostnader – återförsäkrares andel

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar i kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0400

Inträffade skadekostnader – netto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0410

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – direkt försäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för direkt försäkring brutto.

C0080 till C0140/R0420

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för mottagen proportionell återförsäkring brutto.

C0080 till C0140/R0430

Förändringar inom övriga avsättningar – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

C0080 till C0140/R0440

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – återförsäkrares andel

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för belopp avgivna till återförsäkrare.

C0080 till C0140/R0500

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – netto

Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: nettobeloppet för ändringar inom övriga avsättningar utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0080 till C0140/R0550

Uppkomna kostnader

Alla försäkringstekniska kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsperioden, på periodiserad basis.

C0140/R1200

Övriga kostnader

Andra försäkringstekniska kostnader som inte omfattas av kostnaderna ovan och som inte delas upp per affärsgren.

Inkluderar inte icke-försäkringstekniska kostnader som skatt, räntebetalningar, försäljningsförluster etc.

C0140/R1300

Totala kostnader

Belopp för alla försäkringstekniska kostnader motsvarande de länder som omfattas av denna blankett.

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring

C0160 till C0200/R1400

De fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst – livförsäkringsåtaganden

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för de länder för vilka livförsäkringsåtaganden offentliggörs.

C0220 till C0280/R1410

Premieinkomst – brutto

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med försäkring brutto, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0220 till C0280/R1420

Premieinkomst – återförsäkrares andel

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som avgivits till återförsäkrare som förfaller till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0220 till C0280/R1500

Premieinkomst – netto

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: nettopremieinkomster ska utgöra summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0220 till C0280/R1510

Intjänade premier – brutto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier i förhållande till direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet brutto.

C0220 till C0280/R1520

Intjänade premier – återförsäkrares andel

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är återförsäkrares andel av bruttopremieinkomster minus förändring i återförsäkrarens andel av avsättning för ej intjänade premier.

C0220 till C0280/R1600

Intjänade premier – netto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

C0220 till C0280/R1610

Inträffade skadekostnader – brutto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring och återförsäkring brutto.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0220 till C0280/R1620

Inträffade skadekostnader – återförsäkrares andel

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0220 till C0280/R1700

Inträffade skadekostnader – netto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0220 till C0280/R1710

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto

Definition av förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring och återförsäkring.

C0220 till C0280/R1720

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – återförsäkrares andel

Definition av förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar.

C0220 till C0280/R1800

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – netto

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0220 till C0280/R1900

Uppkomna kostnader

Alla försäkringstekniska kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsperioden, på periodiserad basis.

C0280/R2500

Övriga kostnader

Andra försäkringstekniska kostnader som inte omfattas av kostnaderna ovan och som inte delas upp per affärsgren.

Inkluderar inte icke-försäkringstekniska kostnader som skatt, räntebetalningar, försäljningsförluster etc.

C0280/R2600

Totala kostnader

Belopp för alla försäkringstekniska kostnader motsvarande de länder som omfattas av denna blankett.

S.12.01 – Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årligt offentliggörande av uppgifter för enskilda företag.

Företag får tillämpa lämpliga approximationer i beräkningen av försäkringstekniska avsättningar enligt artikel 21 i delegerade förordningen (EU) 2015/35. Dessutom får artikel 59 i delegerade förordningen (EU) 2015/35 tillämpas för att beräkna riskmarginalen under räkenskapsåret.

Affärsgrenen för skadeförsäkringsförpliktelser: De affärsgrenar (klasser) som avses i artikel 80 i direktiv 2009/138/EG enligt definition i bilaga I i delegerade förordningen (EU) nr 2015/35. Denna fördelning ska motsvara karaktären i avtalets underliggande risker (substans) snarare än avtalets juridiska form (form). I normalfallet, då ett försäkrings- eller återförsäkringsavtal omfattar risker över fler affärsgrenar ska företagen om möjligt dela upp förpliktelserna på lämpliga affärsgrenar (klasser) (artikel 55 i delegerade förordningen (EU) 2015/35).

Affärsgrenarna ”Fondförsäkring och indexförsäkring”, ”Annan livförsäkring” och ”Sjukförsäkring” är uppdelade mellan ”Avtal utan optioner och garantier” och ”Avtal med optioner eller garantier”. För denna uppdelning bör följande beaktas:

I ”Avtal utan optioner och garantier” ingår belopp avseende avtal utan några finansiella garantier eller avtalade optioner vilket innebär att beräkningen av försäkringstekniska avsättningar inte återspeglar beloppet av några finansiella garantier eller avtalade optioner.

Avtal med icke-väsentliga avtalade optioner eller finansiella garantier som inte återspeglas i beräkningen av försäkringstekniska avsättningar ska också offentliggöras i denna kolumn.

I ”Avtal med optioner eller garantier” ingår avtal som antingen har finansiella garantier, avtalade optioner eller båda, i den mån beräkningen av försäkringstekniska avsättningar återspeglar förekomsten av dessa finansiella garantier eller avtalade optioner.

Uppgifterna ska offentliggöras brutto före återförsäkring eftersom uppgifter om medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring ska rapporteras i särskilda rader.

De uppgifter som ska offentliggöras på raderna R0010 till och med R0100 ska vara efter volatilitetsjustering, matchningsjustering och övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer om tillämpligt, men inte omfatta avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar. Beloppet för tillfälliga avdrag för försäkringstekniska avsättningar rapporteras separat på raderna R0110 till och med R0130.

 

POST

INSTRUKTIONER

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Belopp för försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0010

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

C0210/R0010

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för SLT sjukförsäkring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 till C0160, C0190, C0200/R0010

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0020

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med försäkringstekniska avsättningar som helhet – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring

C0210/R0020

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med försäkringstekniska avsättningar som helhet – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

 Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 till C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal, bästa skattning brutto.

Belopp för bästa skattning, brutto (utan avdrag för återförsäkring, specialföretag och finansiell återförsäkring enligt artikel 77.2 i direktiv 2009/138/EG) för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0030

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal, bästa skattning, brutto – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Totalt belopp för bästa skattning, brutto (utan avdrag för återförsäkring, specialföretag och finansiell återförsäkring enligt artikel 77.2 i direktiv 2009/138/EG) för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

C0210/R0030

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal, bästa skattning, brutto – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Totalt belopp för bästa skattning, brutto (utan avdrag för återförsäkring, specialföretag och finansiell återförsäkring enligt artikel 77.2 i direktiv 2009/138/EG) för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 to C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

Belopp som kan återkrävas efter justering för förväntade förluster på grund av möjligheten för fallissemang av återförsäkraren, enligt artikel 81 i direktiv 2009/138/EG, inklusive avgiven återförsäkring inom gruppen, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0080

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Belopp som kan återkrävas efter justering för förväntade förluster på grund av möjligheten för fallissemang av återförsäkraren, enligt artikel 81 i direktiv 2009/138/EG, inklusive avgiven återförsäkring inom gruppen, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

C0210/R0080

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Belopp som kan återkrävas efter justering för förväntade förluster på grund av möjligheten för fallissemang av återförsäkraren, enligt artikel 81 i direktiv 2009/138/EG, inklusive avgiven återförsäkring inom gruppen, för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring

Belopp för bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring, per affärsgren

C0150/R0090

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

C0210/R0090

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 to C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

Riskmarginal

Belopp för riskmarginal enligt artikel 77.3 i direktiv 2009/138/EG för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0100

Riskmarginal – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Belopp för riskmarginal för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring

C0210/R0100

Riskmarginal – totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Totalt belopp för friskmarginal för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

 Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för de försäkringstekniska avsättningarna beräknade som helhet, för respektive affärsgren.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

C0150/R0110

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

C0210/R0110

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

Bästa skattning

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för bästa skattning, för respektive affärsgren.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

C0150/R0120

Bästa skattning– Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för bästa skattning för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

C0210/R0120

Bästa skattning – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för bästa skattning för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

Riskmarginal

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar fördelat till riskmarginal, för varje affärsgren.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

C0150/R0130

Riskmarginal – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för riskmarginal för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

C0210/R0130

Riskmarginal – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för riskmarginal för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

 Försäkringstekniska avsättningar – totalt

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

Försäkringstekniska avsättningar för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, inklusive försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar.

C0150/R0200

Försäkringstekniska avsättningar – totalt – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring, inklusive försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar.

C0210/R0200

Försäkringstekniska avsättningar – totalt – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring som liknar livförsäkring, inklusive försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar.

S.17.01 – Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årligt offentliggörande av uppgifter för enskilda företag.

Företag får tillämpa lämpliga approximationer i beräkningen av försäkringstekniska avsättningar enligt artikel 21 i delegerade förordningen (EU) 2015/35. Dessutom får artikel 59 i delegerade förordningen (EU) 2015/35 tillämpas för att beräkna riskmarginalen under räkenskapsåret.

Affärsgrenar för skadeförsäkringsförpliktelser: De affärsgrenar som avses i artikel 80 i direktiv 2009/138/EG enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35 avser direkt försäkring/mottagen proportionell återförsäkring och mottagen icke proportionell återförsäkring. Denna fördelning ska motsvara karaktären i avtalets underliggande risker (substans) snarare än avtalets juridiska form (form).

Direkt sjukförsäkring där verksamheten inte bedrivs på en liknande teknisk grund som livförsäkring ska fördelas på affärsgrenar inom skadeförsäkring, enligt bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, klass 1 till 3.

Mottagen proportionell återförsäkring ska behandlas tillsammans med den direkta verksamheten i C0020 till C0130.

De uppgifter som ska offentliggöras på raderna R0010 till och med R0280 ska vara efter volatilitetsjustering, matchningsjustering och övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer om tillämpligt, men inte omfatta avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar. Beloppet för det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar begärs separat på raderna R0290 t.o.m. R0310.

 

POST

INSTRUKTIONER

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

C0020 till C0170/R0010

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Belopp för försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet per affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, avseende direkt och mottagen försäkring.

Detta belopp ska vara brutto före krav enligt återförsäkringsavtal/specialföretag och finansiell återförsäkring som är knuten till denna affär.

C0180/R0010

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser

Totala beloppet för försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet vad gäller direkt och mottagen affär.

Detta belopp ska vara brutto före krav enligt återförsäkringsavtal/specialföretag och finansiell återförsäkring som är knuten till denna affär.

C0020 till C0170/R0050

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0180/R0050

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

Det totala belopp för alla affärsgrenar (klasser) som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattningen och en riskmarginal – Bästa skattning

C0020 till C0170/R0060

Bästa skattning av premieavsättningar, brutto, totalt

Belopp för bästa skattning av premieavsättningar, brutto av återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, vad gäller direkt och mottagen verksamhet.

C0180/R0060

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av premieavsättningar, brutto, totalt

Totalt belopp för bästa skattning av premieavsättningar, brutto av belopp som kan återfås enligt återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring vad gäller direkt och mottagen affär.

C0020 till C0170/R0140

Bästa skattning av premieavsättningar, totala medel som kan återfås från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Belopp som kan återfås från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt affär och mottagen återförsäkringsverksamhet.

C0180/R0140

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av premieavsättningar, totala medel som kan återfås från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang.

Totala medel som kan återfås från återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, med avseende på bästa skattning för premieavsättningar.

C0020 till C0170/R0150

Bästa nettoskattning av premieavsättningar – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Belopp för bästa nettoskattning av premieavsättningar för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

C0180/R0150

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa nettoskattning av premieavsättningar

Totalt belopp för bästa nettoskattning av premieavsättningar.

C0020 till C0170/R0160

Bästa skattning av avsättningar, brutto, totalt

Belopp för bästa skattning av avsättningar, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, vad gäller direkt och mottagen affär.

C0180/R0160

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av premieavsättningar, brutto, totalt

Belopp för bästa skattning av avsättningar, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring.

C0020 till C0170/R0240

Bästa skattning av avsättningar, totala medel som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt affär och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0240

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av avsättningar, totala medel som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang.

Totala medel som kan återfås enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, med avseende på bästa skattning för av avsättningar.

C0020 till C0170/R0250

Bästa nettoskattning av avsättningar – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Belopp för bästa nettoskattning av avsättningar för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0250

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa nettoskattning av avsättningar

Totalt belopp för bästa nettoskattning av avsättningar.

C0020 till C0170/R0260

Bästa skattning, brutto – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Totalt belopp för bästa bruttoskattning, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0260

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, total bästa skattning, brutto

Totalt belopp för bästa bruttoskattning (summan av premieavsättningar och avsättningar).

C0020 till C0170/R0270

Bästa skattning, netto – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Belopp för bästa nettoskattning, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0270

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, total bästa skattning, netto

Totalt belopp för bästa nettoskattning (summan av premieavsättningar och avsättningar).

C0020 till C0170/R0280

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattningen och en riskmarginal – Riskmarginal

Riskmarginalens belopp, enligt direktiv 2009/138/EG (artikel 77.3). Riskmarginalen beräknas mot den samlade portföljen av (åter)försäkringsförpliktelser och fördelas sedan på varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt affär och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0280

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, total riskmarginal

Riskmarginalens totala belopp, enligt direktiv 2009/138/EG (artikel 77.3).

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar

C0020 till C0170/R0290

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar –

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar, fördelad till försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet per affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

C0180/R0290

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar –

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Totalt belopp för alla affärsgrenar (klasser) avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar, fördelad till försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet per affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

C0020 till C0170/R0300

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar –

Bästa skattning

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar, fördelat till bästa skattning per affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

C0180/R0300

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar –

Bästa skattning

Totalt belopp för alla affärsgrenar (klasser) avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar, fördelad till bästa skattning per affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

C0020 till C0170/R0310

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar –

Riskmarginal

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar, fördelat till riskmarginal per affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

C0180/R0310

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar –

Riskmarginal

Totalt belopp för alla affärsgrenar (klasser) avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar, fördelad till riskmarginal per affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

Detta värde ska offentliggöras som ett negativt värde.

 Försäkringstekniska avsättningar – totalbelopp

C0020 to C0170/R0320

Försäkringstekniska avsättningar totalt – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Totalt belopp av försäkringstekniska avsättningar, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, avseende direkt och mottagen återförsäkringsaffär, inbegripet försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter justering för det tillfälliga avdraget från försäkringstekniska avsättningar.

C0180/R0320

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, försäkringstekniska avsättningar – totalt

Totalt bruttobelopp av försäkringstekniska avsättningar, avseende direkt och mottagen återförsäkringsaffär, inbegripet försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter justering för det tillfälliga avdraget från försäkringstekniska avsättningar.

C0020 till C0170/R0330

Försäkringstekniska avsättningar, totala medel som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Belopp som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt affär och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0330

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, totala medel som kan återfås genom återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Belopp som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, med avseende på direkt affär och mottagen återförsäkringsaffär.

C0020 till C0170/R0340

Försäkringstekniska avsättningar, totala medel som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Totalt nettobelopp av försäkringstekniska avsättningar, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, avseende direkt och mottagen återförsäkringsaffär, inbegripet försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter justering för det tillfälliga avdraget från försäkringstekniska avsättningar.

C0180/R0340

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Totalt nettobelopp av försäkringstekniska avsättningar, avseende direkt och mottagen återförsäkringsaffär, inbegripet försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter justering för det tillfälliga avdraget från försäkringstekniska avsättningar.

S.19.01 – Skadeförsäkringsersättningar

Detta avsnitt rör årligt offentliggörande av uppgifter för enskilda företag.

Utvecklingstrianglar visar försäkringsgivarens skattning av försäkringsersättningar (utbetalda ersättningar och avsättningar enligt värderingsprinciper i Solvens II) och hur denna skattning utvecklar sig över tiden.

Företag är skyldiga att offentliggöra uppgifter på skadeårsbasis eller vid tidpunkten för avtalets ingående, i enlighet med den nationella tillsynsmyndighetens krav. Om den nationella tillsynsmyndigheten inte föreskriver vilket alternativ som ska användas, får företaget använda skadeåret eller försäkringsåret, beroende på hur de hanterar varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, förutsatt att de använder samma år konsekvent, år efter år.

Denna blankett ska offentliggöras för total skadeförsäkringsverksamhet men delas upp på försäkringsår och skadeår om företaget använder olika bas.

Den normala perioden för en avvecklingstriangel är 10+1 år, men kravet på offentliggörande baseras på företagens skadeutveckling (om avvecklingscykeln är kortare än 10 år ska företagen offentliggöra i enlighet med den kortare interna utvecklingen).

Historiska data, med början vid den första tillämpningen av Solvens II, krävs för utbetalda skadeersättningar (dvs. fullständigt dataset ska offentliggöras), men inte för bästa skattning av avsättningar. För sammanställningen av historiska data för betalda skadeersättningar, kommer samma metod att tillämpas för triangelns längd gällande pågående offentliggörande (dvs. den kortare av 10+1 år och företagens avvecklingscykel).

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0020

Skadeår/försäkringsår

Ange den standard som används av företagen för att offentliggöra hur ersättningarna utvecklar sig. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Skadeår

 

2 – Försäkringsår

C0010 till C0110/ R0100 till R0250

Utbetalda försäkringsersättningar brutto (ej ackumulerade) – triangel

Utbetalda försäkringsersättningar, netto av räddning och regress, exklusive utgifter, i en triangel som visar utvecklingen för ersättningar som redan utbetalats: för varje skadeår/försäkringsår från N–9 (och föregående) och samtliga föregående rapporteringsperioder till – inbegripet N (sista rapporteringsår), ange de ersättningar som redan utbetalats som motsvarar varje utvecklingsår (dvs. perioden mellan datum för skadeåret/försäkringsåret och utbetalningsdatum).

Uppgifterna uttrycks i absoluta tal, är icke kumulativa och odiskonterade.

C0170/ R0100 till R0260

Utbetalda försäkringsersättningar brutto (ej ackumulerade) – för innevarande år

Det totala beloppet för ”Innevarande år” återspeglar den sista diagonalen (samtligt uppgifter avser det sista rapporteringsåret) från R0160 till R0250.

R0260 utgör summan av R0160 till R0250.

C0180/ R0100 till R0260

Utbetalda försäkringsersättningar brutto – Summan av år (ackumulerad)

”Summan av år” omfattar samtliga uppgifter i raderna (summan av alla utbetalningar som avser skadeåret/försäkringsåret, inbegripet totalsumman.

C0200 till C0300/ R0100 till R0250

Odiskonterad bästa skattning av skadeavsättningar brutto – triangel

Trianglar av odiskonterad bästa skattning av skadeavsättningar, brutto före återförsäkring för varje skadeår/försäkringsår från N–9 (och föregående) och samtliga föregående rapporteringsperioder till – inbegripet – N (sista rapporteringsår). Bästa skattning av skadeavsättningar avser skadehändelser som inträffat före eller vid värderingsdatum, oberoende av om de krav som härrör från dessa händelser har rapporterats eller inte.

Uppgifterna uttrycks i absoluta tal, är icke kumulativa och odiskonterade.

C0360/ R0100 till R0260

Bästa bruttoskattning av skadeavsättningar – Årets slut (diskonterade uppgifter)

Det totala beloppet för ”Årets slut” återspeglar den sista diagonalen, på diskonterad basis (samtligt uppgifter avser det sista rapporteringsåret) från R0160 till R0250.

R0260 utgör summan av R0160 till R0250.

S.22.01 – Effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler

Anmärkningar – allmänt:

Denna blankett rör årligt offentliggörande av uppgifter för enskilda företag.

Denna blankett är relevant när minst en långsiktig garanti eller övergångsregel används av företaget.

Denna blankett ska återspegla inverkan på de finansiella positionerna när inga övergångsregler används och varje långsiktig garanti eller övergångsregel är noll. I detta syfte bör en stegvis metod användas för att ta ut varje övergångsregel och långsiktig garanti för sig och utan omräkning av de återstående åtgärdernas inverkan efter varje steg.

Inverkan ska offentliggöras som positiv om den ökar beloppet för den post som offentliggörs, och negativ om den minskar postens belopp (t.ex. om beloppet för solvenskapitalkravet på gruppnivå ökar, eller om kapitalbasens belopp ökar, ska positiva värden offentliggörs).

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – försäkringstekniska avsättningar

Totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar inbegripet långsiktiga garantier och övergångsregler

C0030/R0010

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – försäkringstekniska avsättningar

Belopp för anpassning till försäkringstekniska avsättningar på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0050/R0010

Inverkan av övergångsregler för ränta – försäkringstekniska avsättningar

Belopp för justering till försäkringstekniska avsättningar på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0070/R0010

Inverkan av volatilitetsjustering satt till noll – försäkringstekniska avsättningar

Belopp för justering till försäkringstekniska avsättningar på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler, och det högsta av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder, försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, och försäkringstekniska avsättningar utan övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

C0090/R0010

Inverkan av matchningsjustering satt till noll – försäkringstekniska avsättningar

Belopp för justering av försäkringstekniska avsättningar på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler, och det högsta av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder, försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, försäkringstekniska avsättningar utan övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler.

C0010/R0020

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – primärkapital

Totalt belopp för primärkapital beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0030/R0020

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – primärkapital

Belopp för justering till primärkapital på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan primärkapitalet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget av försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0050/R0020

Inverkan av övergångsregler på ränta – primärkapital

Belopp för justering till primärkapital på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan primärkapitalet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0070/R0020

Inverkan av volatilitetsjustering satt till noll – primärkapital

Belopp för justering av primärkapital på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan primärkapitalet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler, och det högsta av primärkapitalet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder, försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, och försäkringstekniska avsättningar utan övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

C0090/R0020

Inverkan av matchningsjustering satt till noll – primärkapital

Belopp för justering av primärkapital på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan primärkapitalet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler, och det högsta av primärkapitalet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder, försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, försäkringstekniska avsättningar utan övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler.

C0010/R0050

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0030/R0050

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0050/R0050

Inverkan av övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av den tillfälliga anpassningen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0070/R0050

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler, och det högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder, försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, och försäkringstekniska avsättningar utan övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

C0090/R0050

Inverkan av matchningsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler, och det högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder, försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, försäkringstekniska avsättningar utan övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler.

C0010/R0090

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Solvenskapitalkravet

Totalt belopp för solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0030/R0090

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Solvenskapitalkravet

Belopp för justering av solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0050/R0090

Inverkan av övergångsregler för räntan – Solvenskapitalkravet

Belopp för justering av solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0070/R0090

Inverkan av volatilitetsjustering satt till noll – Solvenskapitalkravet

Belopp för justering av solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler, och det högsta av solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder, försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, och försäkringstekniska avsättningar utan övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

C0090/R0090

Inverkan av matchningsjustering satt till noll – Solvenskapitalkravet

Belopp för justering av solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler, och det högsta av solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder, försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, försäkringstekniska avsättningar utan övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler.

C0010/R0100

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0030/R0100

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0050/R0100

Inverkan av övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet på grund av tillämpning av den tillfälliga anpassningen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0070/R0100

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler, och det högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder, försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, och försäkringstekniska avsättningar utan övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

C0090/R0100

Inverkan av matchningsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler, och det högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder, försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, försäkringstekniska avsättningar utan övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler.

C0010/R0110

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Minimikapitalkravet

Totalt belopp för minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0030/R0110

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Minimikapitalkravet

Belopp för anpassning till minimikapitalkravet på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0050/R0110

Inverkan av övergångsregler för ränta – Minimikapitalkravet

Belopp för anpassning till minimikapitalkravet på grund av tillämpning av den tillfälliga anpassningen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0070/R0110

Inverkan av volatilitetsjustering satt till noll – Minimikapitalkravet

Belopp för justering av minimikapitalkravet på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan minimikapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler, och det högsta av minimikapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder, försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, och försäkringstekniska avsättningar utan övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

C0090/R0110

Inverkan av matchningsjustering satt till noll – Minimikapitalkravet

Belopp för justering av minimikapitalkravet på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan minimikapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler, och det högsta av minimikapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder, försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, försäkringstekniska avsättningar utan övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler.

S.23.01 Kapitalbas

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årligt offentliggörande av uppgifter för enskilda företag.

 

POST

INSTRUKTIONER

Primärkapital före avdrag för ägarintressen i andra finansiella sektorer enligt artikel 68 i delegerade förordning (EU) nr 2015/35

R0010/C0010

Stamaktiekapital (egna aktier brutto) – totalt

Här anges det totala stamaktiekapitalet, både direkt och indirekt (före avdrag för egna aktier). Här anges det totala stamaktiekapitalet för företaget som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 och nivå 2. Stamaktiekapital som inte fullt ut uppfyller kriterierna ska behandlas som preferensaktiekapital och klassificeras i enlighet med detta, utan avseende på beskrivning eller beteckning.

R0010/C0020

Stamaktiekapital (egna aktier brutto) – nivå 1 utan begränsning

Här anges det belopp för inbetalt stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 1 utan begränsning.

R0010/C0040

Stamaktiekapital (egna aktier brutto) – nivå 2

Här anges det belopp för inbetalt stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 1 utan begränsning.

R0030/C0010

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – totalt

Här anges den totala överkursfonden tillhörande stamaktiekapitalet för företaget som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 och nivå 2.

R0030/C0020

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 1 utan begränsning

Här anges den totala överkursfonden tillhörande stamaktiekapitalet som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0030/C0040

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 2

Här anges beloppet för den totala överkursfonden tillhörande stamaktiekapitalet som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0040/C0010

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – totalt

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 och nivå 2.

R0040/C0020

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0040/C0040

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – nivå 2

Här anges beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0050/C0010

Efterställda medlemskonton – totalt

Här anges det totala stamaktiekapitalet för efterställda medlemskonton som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad, nivå 2 eller nivå 3.

R0050/C0030

Efterställda medlemskonton – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0050/C0040

Efterställda medlemskonton – nivå 2

Här anges beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0050/C0050

Efterställda medlemskonton – nivå 3

Här anges beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0070/C0010

Överskottsmedel – totalt

Det är det totala beloppet för överskottsmedel som omfattas av artikel 91.2 i direktiv 2009/138/EG.

R0070/C0020

Överskottsmedel – nivå 1 utan begränsning

Här anges de överskottsmedel som omfattas av artikel 91.2 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0090/C0010

Preferensaktier – totalt

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som emitterats av företaget och som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad, nivå 2 eller nivå 3.

R0090/C0030

Preferensaktier – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för preferensaktier som emitterats av företaget och som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0090/C0040

Preferensaktier – nivå 2

Här anges beloppet för preferensaktier som emitterats av företaget och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0090/C0050

Preferensaktier – nivå 3

Här anges beloppet för preferensaktier som emitterats av företaget och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0110/C0010

Överkursfond tillhörande preferensaktier – totalt

Här anges den totala överkursfonden tillhörande preferensaktier för företaget som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1, nivå 2 och nivå 3.

R0110/C0030

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för överkursfonden tillhörande preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0110/C0040

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 2

Här anges beloppet för överkursfonden tillhörande preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0110/C0050

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 3

Här anges beloppet för överkursfonden tillhörande preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0130/C0010

Avstämningsreserv – totalt

Den totala avstämningsreserven motsvarar reserver (t.ex. balanserade vinstmedel), netto av justeringar (t.ex. separata fonder). Den härrör huvudsakligen från skillnader mellan redovisningsvärdering och värdering enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

R0130/C0020

Avstämningsreserv – nivå 1 utan begränsning

Avstämningsreserven motsvarar reserver (t.ex. balanserade vinstmedel), netto av justeringar (t.ex. separata fonder). Den härrör huvudsakligen från skillnader mellan redovisningsvärdering och värdering enligt direktiv 2009/138/EG.

R0140/C0010

Efterställda skulder – totalt

Här anges det totala beloppet för efterställda skulder som emitterats av företaget.

R0140/C0030

Efterställda skulder – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för efterställda skulder som emitterats av företaget och som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0140/C0040

Efterställda skulder – nivå 2

Här anges beloppet för efterställda skulder som emitterats av företaget och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0140/C0050

Efterställda skulder – nivå 3

Här anges beloppet för efterställda skulder som emitterats av företaget och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0160/C0010

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto – totalt

Här anges det totala beloppet för uppskjutna skattefordringar netto som innehas av företaget.

R0160/C0050

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto – nivå 3

Här anges det totala beloppet för uppskjutna skattefordringar netto som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0180/C0010

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan

Här anges det totala beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

R0180/C0020

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

R0180/C0030

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som ej specificeras ovan – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

R0180/C0040

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 2

Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

R0180/C0050

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 3

Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 3 och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

R0220/C0010

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II – totalt

Här anges det totala beloppet för kapitalbasposter från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II.

Dessa kapitalbasposter är antingen

i)

poster som återfinns i förteckningarna över kapitalbasposter, men som inte uppfyller kriterierna för klassificering eller övergångsbestämmelserna, eller

ii)

poster som ska fylla kapitalbasposternas funktion som inte står i förteckningen över kapitalbasposter och inte godkänts av tillsynsmyndigheten, och inte står upptagna i balansräkningen som skulder.

Efterställda skulder som inte räknas som kapitalbasposter ska inte offentliggöras här, utan i balansräkningen (blankett S.02.01) som efterställda skulder som inte räknas som kapitalbasposter.

Avdrag

R0230/C0010

Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut – totalt

Här anges det totala avdraget för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut i enlighet med artikel 68 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

R0230/C0020

Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för avdraget för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut som dras av från nivå 1 obegränsad i enlighet med artikel 68 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

R0230/C0030

Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för avdraget för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut som dras av från nivå 1 begränsad i enlighet med artikel 68 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

R0230/C0040

Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut – nivå 2

Här anges beloppet för avdraget för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut som dras av från nivå 2 i enlighet med artikel 68 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

Totalt primärkapital efter avdrag

R0290/C0010

Totalt primärkapital efter avdrag

Här anges det totala beloppet för kapitalbasposter efter avdrag.

R0290/C0020

Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0290/C0030

Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0290/C0040

Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 2

Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0290/C0050

Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 3

Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 3.

Tilläggskapital

R0300/C0010

Obetalt och ej infordrat stamaktiekapital som kan inlösas på begäran – totalt

Här anges det totala beloppet för emitterat stamaktiekapital som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran.

R0300/C0040

Obetalt och ej infordrat stamaktiekapital inlösningsbart på begäran – nivå 2

Här anges det totala beloppet för emitterat stamaktiekapital som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0310/C0010

Obetalt och ej infordrat garantikapital, obetalda och ej infordrade medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som kan inlösas på begäran – totalt

Här anges det totala beloppet för garantikapital, obetalda och ej infordrade medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som inte har infordrats eller betalats, men som kan inlösas på begäran.

R0310/C0040

Obetalt och ej infordrat garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som kan inlösas på begäran – nivå 2

Här anges det totala beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som inte har infordrats eller betalats, men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0320/C0010

Obetalda och ej infordrade preferensaktier som kan inlösas på begäran – totalt

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran.

R0320/C0040

Obetalda och ej infordrade preferensaktier som kan inlösas på begäran – nivå 2

Här anges beloppet för preferensaktier som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0320/C0050

Obetalda och ej infordrade preferensaktier som kan inlösas på begäran – nivå 3

Här anges beloppet för preferensaktier som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0330/C0010

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder – totalt

Här anges det totala beloppet för ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder.

R0330/C0040

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0330/C0050

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0340/C0010

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – totalt

Här anges det totala beloppet för bankkreditiv och garantier som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.

R0340/C0040

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG (C0010/R0340) – nivå 2

Här anges beloppet för bankkreditiv och garantier som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0350/C0010

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – totalt.

Här anges det totala beloppet för andra bankkreditiv och garantier som uppfyller kriterierna för nivå 2 eller nivå 3, än de som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.

R0350/C0040

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – nivå 2

Här anges beloppet för andra bankkreditiv och garantier som uppfyller kriterierna för nivå 2 eller nivå 2, än de som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.

R0350/C0050

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – nivå 3

Här anges beloppet för andra bankkreditiv och garantier som uppfyller kriterierna för nivå 3 eller nivå 2, än de som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.

R0360/C0010

Framtida fordran av ytterligare bidrag från medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – totalt

Eventuella framtida fordringar som fartygsägares ömsesidiga försäkringsföreningar eller liknande med variabla bidrag, vilka endast försäkrar risker inom klasserna 6, 12 och 17 i del A i bilaga 1 till, kan ställa på sina medlemmar efter en infordran av ytterligare bidrag under de kommande tolv månaderna.

R0360/C0040

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – nivå 2

Här anges beloppet för eventuella framtida fordringar som fartygsägares ömsesidiga försäkringsföreningar eller liknande med variabla bidrag, vilka endast försäkrar risker inom klasserna 6, 12 och 17 i del A i bilaga 1, kan ställa på sina medlemmar efter en infordran av ytterligare bidrag under de kommande tolv månaderna.

R0370/C0010

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar – andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG

Detta är det totala beloppet för eventuella framtida fordringar som ömsesidiga associationer eller liknande företag med variabla bidrag kan ställa på sina medlemmar genom en infordran av ytterligare bidrag inom de närmaste tolv månaderna, och som inte faller under artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0370/C0040

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar – andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – nivå 2

Detta är det totala beloppet för eventuella framtida fordringar som ömsesidiga associationer eller liknande företag med variabla bidrag kan ställa på sina medlemmar genom en infordran av ytterligare bidrag inom de närmaste tolv månaderna, och som inte faller under artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0370/C0050

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar – andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – nivå 3

Detta är det totala beloppet för eventuella framtida fordringar som ömsesidiga associationer eller liknande företag med variabla bidrag kan ställa på sina medlemmar genom en infordran av ytterligare bidrag inom de närmaste tolv månaderna, och som inte faller under artikel 96.3 första stycket i ramdirektiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0390/C0010

Annat tilläggskapital – totalt

Det totala beloppet för annat tilläggskapital.

R0390/C0040

Annat tilläggskapital – nivå 2

Detta är beloppet för annat tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0390/C0050

Annat tilläggskapital – nivå 3

Detta är beloppet för annat tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0400/C0010

Sammanlagt tilläggskapital

Detta är det totala beloppet för poster i tilläggskapital.

R0400/C0040

Sammanlagt tilläggskapital nivå 2

Detta är beloppet för poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0400/C0050

Sammanlagt tilläggskapital – nivå 3

Detta är beloppet för poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 3.

Tillgänglig och medräkningsbar kapitalbas

R0500/C0010

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet

Här anges summan av alla kapi